Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997

Kazalo

2753. Odlok o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce - C/12, stran 4499.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93 in 47/93) ter 21. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 9. izredni seji 24. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za obdobje 1986–1990, dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 33/96), sprejme ureditveni načrt prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, ki ga je izdelala AREA – LINE d.o.o. Cerknica, Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, v marcu 1997, pod številko 97/III–67.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka
Grafični del:
1. Izvleček iz dolgoročnega plana
  – namenska raba               M 1 : 5000
 2. Programska zasnova
  – prikaz rabe in območja           M 1 : 5000
 3. Organizacijska zasnova            M 1 : 2500
 4. Prikaz območja                M 1 : 5000
 5. Meja ureditvenega območja
  Obstoječe stanje območja           M 1 : 500
 6. Ureditvena situacija             M 1 : 500
 7. Funkcionalna zasnova             M 1 : 500
 8. Zasnova hortikulturnih ureditev        M 1 : 500
 9. Prometne ureditve križišča          M 1 : 500
  magistralnih cest M 10-z in M 10-10
10. Prometne ureditve priključka ceste      M 1 : 500
  R 387 na cesto M 10-10
11. Prikaz na katastru              M 1 : 1000
II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje ureditvenega načrta zajema naslednje parcele oziroma dele parcel:
*160/1, *160/2, 161, *162, *180, *258, 1208/3, 1208/81, 1208/82, 1208/83 del, 1208/109, 1208/112, 1208/115, 1208/116, 1208/117, 1208/118, 1208/139, 1208/140, 1208/141, 1208/151, 1322/5, 1322/4 del, 1322/6, 1322/7, 1322/9, 1322/10, 1322/11, 1322/12, 1343 del, 1344 del, 1349, 1351/2, 1352/1 del, 1355 del, 1356, 1357/1, 1357/2, 1360/1, 1360/2, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1717 del, 1825/6 del, 1825/14 del, 1826/1 del, 1826/2 del, 1827/2 del, 1827/3 del, 1866 del, in 1867, vse k.o. Gorenji Logatec.
Trasa ceste z območjem omejene rabe in območje nujnih priključkov sta prikazana na grafični prilogi – list št. 6.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveni načrt vsebuje rekonstrukcijo dveh križišč, in sicer:
– križišče magistralne ceste M 10 Logatec–Kalce–Planina – na odseku 302 in 303 in magistralne ceste M 10 – 10 Logatec–Kalce–Idrija na odseku 1033 ter
– priključek regionalne ceste R 387 Podkraj–Kalce na magistralno cesto M 10 – 10.
5. člen
Ta odsek ceste z dvema zaporednima križiščema na eni strani predstavlja del republiškega cestnega omrežja, za občinski nivo pa na drugi strani predstavlja glavno povezovalno os poselitve ter dostopa do nje. Kot taka s svojimi priključki omogoča dostopnost širšega območja.
6. člen
Obravnavan poseg vključuje območje magistralne ceste ter del zemljišč ob cesti. Križišče predstavlja prometno križišče širšega pomena. Seka naselje Kalce, kjer je obstoječa raba obcestnih zemljišč stanovanjska (domačije mešanega značaja). Plansko so posamezni deli zemljišč namenjeni tudi centralnim dejavnostim.
7. člen
Površine ob cesti so namenjene varnosti odvijanja prometa (preglednosti) in varnosti prometnih udeležencev (pešcev, kolesarjev, motornih vozil in drugih).
Pod temi pogoji se ostale površine lahko uredijo v skladu z zasebnimi interesi za kmetijsko proizvodnjo, nego krajine ali oblikovanje narave v sklopu individualnih parcel.
IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
Potek trase s tehničnimi elementi izvedbe je razviden v grafičnih prilogah.
8. člen
Potek trase ceste za križišče M 10 – z ter ceste M 10 – 10
Smer Logatec–Kalce–Godovič
0.0+0 km  – začetek rekonstruiranega dela
      – širina cestišča magistralke                7,50 m
      – hodnik za pešce in kolesarje na desni
      strani v širini                       2,00 m
0.1+33km  odcep za domačijo na desni strani
      – širina cestišča magistralke                10,50 m
      – širina priključka                     3,00 m
      – hodnik za pešce in kolesarje na desni strani v širini   2,00 m
0.1+80 km  priključek ceste M 10 – z, z leve strani
      – širina cestišča magistralke (M 10 – 10)
      ter pas za zavijanje v levo                 11,50 m
      – širina priključka magistralne ceste
      (M 10 – 302) pas za desno zavijanje             5,50 m
      – hodnik za pešce in kolesarje na desni strani v širini   2,00 m
0.1+88 km  križični prehod za levo zavijanje – smer
      Kalce–Planina
      – širina cestišča magistralke                11,50 m
      – širina prehoda med zelenimi površinami           5,50 m
      – hodnik za pešce in kolesarje na desni strani v širini   2,00 m
0.2+60 km  odcep na domačijo na levi strani
      – širina cestišča magistralke                8,00 m
      – širina priključka                     3,30 m
       
      Smer Planina–Kalce (do križišča)
0.0+28 km  začetek rekonstrukcije z navezavo na obstoječe cestišče
      – širina cestišča magistralke                7,50 m
0.0+68 km  odcep na domačijo na levi strani
      – širina cestišča magistralke                7,50 m
      – širina priključka                     3,00 m
0.0+88 km  odcep za domačijo na levi strani
      – širina cestišča magistralke                7,50 m
      – širina priključka                     4,00 m
0.0+98 km  odcep – uvoz na desni strani
      – širina cestišča magistralke                7,50 m
      – širina priključka                     4,00 m
0.1+20   km začetek širitve v razvrstilne pasove
      – širina cestišča magistralke             6,50 + 6,50 m
0.1+40 km  razvrstilni pasovi z vmesnimi zelenicami
      – širina cestišča – desno zavijanje,
      smer Planina–Logatec                     5,50 m
      – vmesna zelenica širine ca.                 4,60 m
      – širina cestišča – levo zavijanje,
      smer Logatec–Planina                     5,50 m
      – vmesna zelenica širine ca.                 5,30 m
      (trikotna zasnova s krivino) 
      – širina cestišča – desno zavijanje
      smer Godovič–Planina                     5,50 m
9. člen
Potek trase ceste za križišče M 10 – 10 s priključkom ceste R 387, smer Logatec
0,000 km  	pravokotno križišče z levima pasovoma 
      na magistralni cesti
      – širina cestišča magistralke                11,50 m
      – širina priključka regionalne ceste
      (v križišču)                        13,60 m
      – širina dovozne zaledne ceste               10,00 m
0.040 km  priključek z desne strani na magistralno cesto
      – širina cestišča magistralke                9,50 m
      – širina priključka iz avtobusnega
      postajališča                         6,50 m
0.048 km  na magistralni cesti pas za levo zavijanje
      – širina cestišča magistralke                10,50 m
0.090 km  navezava na rekonstrukcijo prvega križišča
      – širina magistralne cetse                  8,00 m
      Smer Podkraj
0.000 km  pravokotno križišče z levima pasovoma
      na magistralni cesti
      – širina cestišča magistralke                11,50 m
      – širina priključka regionalne ceste
      za smer Podkraj (v križišču)                13,60 m
      – širina dovozne zaledne ceste               10,00 m
0.039 km  priključek z leve strani na regionalno cesto     
      – širina cestišča regionalke                 6,50 m
      – širina priključka iz avtobusnega
      postajališča                         6,50 m
      – avtobusno postajališče na trasi stare
      regionalne ceste.
V. OSTALE VRSTE POSEGOV V PROSTOR
10. člen
Urbana oprema odprtega prostora, kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, nadstreški, klopi, brisoleji in ulične svetilke, morajo biti oblikovno poenoteni in skladni s celostno podobo ožjega območja dela naselja ob tranzitnih prometnicah. Pred izdajo dovoljenja za postavitev teh objektov in naprav je potrebno predložiti skico nameravanega posega s podrobno urbanistično presojo prostora, ki vzame za izhodišče kvaliteto postopnega dopolnjevanja javnega prostora.
11. člen
Večja reklamna znamenja, informacijske table in turistične oznake naj bodo praviloma postavljeni na skupnih lokacijah tako, da niso moteče za okoliški ambient in ne ovirajo prometa, preglednosti in vzdrževanja komunalnih naprav. Pred izdajo ustreznega dovoljenja za postavitev ulične opreme in vsake oznake mora investitor predložiti skico nameravanega posega, ki jo pristojna služba uskladi s pogoji upravljalca ceste ter s celostno podobo ožjega območja.
Kolikor niso oznake, table, znamenja in druga ulična oprema primerno vzdrževani, jih je dolžan investitor odstraniti po pogojih pristojne urbanistične ali komunalne inšpekcije, oziroma jih odstrani komunalno podjetje na stroške investitorja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Prometni križišči predstavljata pomembno prometno vozlišče ter povezavo obcestnega naselja Kalce. Poselitveni vzorec naselbinske pozidave je razložen na kraško razgibanem terenu. Oblikovanje naselbinskih povezav v strnjeni del se šele vzpostavlja.
13. člen
Oblikovanje okoliških objektov sledi kvalitetam že grajene strukture. Predvidena je gradnja domačij z izrazito poudarjenim gabaritom hiše v podolgovati tlorisni zasnovi in v maksimalnem obsegu: klet – samo na padajočem terenu, pritličje in nadstropje. Podstrešje je lahko le delno izkoriščeno. Streha je oblikovana v pravilno dvokapnico z naklonom strešin med 30 in 38 stopinjami. Kritine so v temni barvi.
14. člen
Vsi objekti na zemljišču ne smejo presegati uzurpacije prostora, ki je podana z razmerjem 30 : 70.
Bruto etažna površina vseh objektov na zemljišču predstavlja 30% celotne površine zemljišča.
Gospodarski objekti skupaj s hišo tvorijo arhitektonsko in oblikovno skladno celoto.
15. člen
Pričakovane prometne obremenitve uvrščajo odsek magistralne ceste v prvi prometni razred. Temu pogoju morajo ustrezati vsi prometno tehnični elementi.
16. člen
Povezave v območja ob obravnavanem posegu omogoča načrtovan sistem cest in peš poti, ki je funkcionalno prirejen urbanistični zasnovi naselja, le-ta pa se prilagaja oblikovanosti in danostim prostora.
17. člen
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo. Notranja parcelacija, ki je prikazana v grafičnem delu, je obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v grafičnih prilogah ureditvenega načrta.
VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
18. člen
Komunalna oprema obsega omrežja in naprave za oskrbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo, omrežje zvez ter plinovodno omrežje. Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati planske usmeritve, zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene organizacije, in biti morajo v skladu z določili predpisov in pravilnikov, veljavnih na območju Občine Logatec.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrezno obrambno zaščito (varstvo pred požarom, oskrba v izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti itd.)
19. člen
Odvajanje odpadnih voda
V območju varovanja vodnih virov je treba graditi omrežje za odvod padavinskih voda s prometnic skladno z določili odloka o varovanju vodnih virov.
V območju varovanja vodnih virov se mora okolica cestišča varovati z glinenim nabojem in folijo, kanalizacija se mora graditi v absolutno vodotesni izvedbi, vodotesnost kanalizacije se preizkusi s tlačnim preizkusom. V območju varovanja vodnih virov ne sme biti nobenega ponikanja s cestišča.
20. člen
Utrjene površine, kjer se odvija motorni promet, je treba asfaltirati. Vse meteorne vode s teh površin pa speljati preko lovilcev maščob v kanalizacijsko omrežje in nato v ponikovalnico.
Meteorne vode z drugih utrjenih površin je možno speljati v ponikovalnico preko lovilcev olj ali separatorjev maščob in mulja.
Meteorne vode z zelenih površin in streh ter hudourniško vodo z višje ležečih površin je treba speljati v ponikovalnico preko separatorjev maščob in mulja.
21. člen
Novozgrajeni propusti morajo biti dimenzionirani na stoletno vodo.
Predvideni posegi ne smejo vplivati oziroma poslabšati delovanja obstoječega odvodnega sistema.
V struge naravnih odvodnikov ali v podtalje se lahko spušča le čista voda, ki po kvaliteti ustreza uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Za lovilce olj, maščob in peskolove je potrebno izdelati pravilnik obratovanja.
22. člen
Potrebno je omogočiti dostop do iztočnih glav cestnih propustov z mehanizacijo in s prevoznimi sredstvi za primer razlitja nevarnih snovi pri prometnih nesrečah. Izdelati je potrebno načrt ukrepanja v primeru razlitja nevarnih in škodljivih snovi pri prometnih nesrečah.
23. člen
Oskrba s pitno vodo
Obstoječe in predvidene objekte okoliške pozidave je treba priključiti na obstoječe vodovodno omrežje. Situacija, premer cevi in oprema sekundarnega omrežje mora ustrezati Pravilniku o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Sekundarno omrežje mora biti opremljeno z nadzemnimi hidranti v skladu z istim pravilnikom.
24. člen
Energetska oskrba, javna razsvetljava in TV omrežje
Upravljalec mora zagotoviti utrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti (obstoječih in predvidenih) na osnovi izpolnitve tehničnih pogojev, ki so predpisani v elektro-energetskem soglasju pred izdajo dovoljenja.
25. člen
Vsa križanja nizkonapetostnih in visokonapetostnih vodov je potrebno preurediti. Smiselno je zamenjati del obstoječih z novimi trasami in izvesti kabelske povezave. Razdelilne omarice je potrebno locirati izven cestišča. Kabelske jaške in temelje razdelilnih omaric je nujno prilagoditi novim višinam cestišča in ploščadi.
26. člen
Plin
Dolgoročno se predvidi možnost izgradnje plinovodnega omrežja. Vsa prečkanja plinovodov s prometnicami je treba zaščititi ter zgraditi zaščitne cevi za bodoče plinovodne povezave.
27. člen
Omrežje zvez
Predvidena širitev in dopolnitev okoliške zazidave narekuje dopolnitev telefonskega omrežja med obravnavanim območjem in telefonsko centralo. Glede na predvidene širitve je potrebno zagotoviti dodatne kapacitete. Za novo predvideno zazidavo se izdela projektno-tehnična dokumentacija. Priključke objektov se izdela skladno s pogoji upravljalca.
28. člen
Pred rekonstrukcijo se izdela tehnična dokumentacija ureditve zaščite obstoječega omrežja. Izvede se predelava samonosilnega kabla na oporiščih z zemeljsko izvedbo.
VII. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
29. člen
Z ustreznimi ukrepi je potrebno preprečiti erozijo poškodovanih ali kako drugače degradiranih zemeljskih površin.
30. člen
Varstvo zraka
V območju ureditvenega načrta je onesnaževanje s strani prometa z izpušnimi plini in delci obrabe avtomobilskih gum. Posebno pozornost je potrebno posvetiti temu, da se ne bi povečale emisije. Na posameznih odsekih je potrebno izvesti varovalne ukrepe glede na dejavnost priležnih površin.
31. člen
Varstvo pred hrupom
Območje samo ter okoliška pozidava je izpostavljena prometnemu hrupu – tranzitni promet. S posebnimi ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in s tem tudi ublažiti hrup. Po maksimalno možni dolžini ceste naj bodo ob cesti protihrupne ozelenjene bariere.
32. člen
Varstvo voda
Meteorne vode z utrjenih površin (parkirišč in ploščadi) je treba preko lovilcev maščob voditi v ponikovalnico.
Pri dopolnilnih dejavnostih definira pogoje za posamezno dejavnost pristojna inšpekcijska služba.
Po končani gradnji je potrebno območje urediti skladno z rabo površin. Na prostih površinah je potrebno urediti zavarovanje zemljišč pred erozijo in pred prekomernim onesnaževanjem sosednjih zemljišč.
33. člen
Protipožarna varnost
Pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja pred požari. Predvideti je nujno tudi prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
Pogoji protipožarne zaščite bodo podani v pogojih pristojne inšpekcije.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
34. člen
Določila ureditvenega načrta so obvezna za investitorje, projektante in izvajalce del na vseh objektih in napravah, vključno s komunalnimi in ostalimi posegi na obravnavanem območju. Ta določila morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih dokumentacijah.
Poleg določil tega odloka je pri realizaciji potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v prostor posebej.
Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti v objektih je nujno upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih površinah za potrebe manipulacije in parkiranja. Pri vsakem posegu je potrebno preveriti zadostnost zunanjih površin in zagotoviti pregledne in varne dostope in dovoze brez poseganja v samo telo magistralne ceste.
35. člen
Upravni organ, pristojen za urejanje prostora, lahko pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezen poseg v prostor zahteva dodatno strokovno presojo širših prostorskih in okoljskih pogojev v območju za funkcionalno, oblikovno in racionalno izrabo konkretnega območja in obremenitve okolja.
Upravni organ lahko v navedenih primerih dovoljenje za nov poseg pogojuje s predhodno ureditvijo prostorskih in okoljskih pogojev.
IX. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Ureditveni načrt je občanom, podjetjem in drugim organizacijam stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Logatec, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni enoti Logatec.
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-25/96
Logatec, dne 25. julija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost