Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5174. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca, stran 13265.

Na podlagi 12. in 22. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) ter 10. in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 31. seji dne 24. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Hrenovca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
Občinski lokacijski načrt Hrenovca (projekt št. 14-04, ki ga je izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p.), je v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/00 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04).
2. člen
(območje občinskega lokacijskega načrta)
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta Hrenovca zajema naslednje parcelne številke: 902/5, 902/6, 902/7, 902/10, 902/19, 902/29, 902/30, 902/31, 902/32, 935, 1403/1, 1455, vse k.o. Jesenice, po projektu iz prejšnjega člena.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje zajema območje parcel navedenih v prejšnjem členu in je na vzhodni in severni strani omejeno s traso železniške proge Jesenice–Nova Gorica ter na zahodni in južni strani s t.i. povezovalno cesto, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice.
III. VSEBINA OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena vsebujejo besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom,
– ureditveno območje lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor opis vplivov in povezav,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta,
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
– grafični načrt 1: ''načrt namenske rabe prostora'',
– grafični načrt 2: ''načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije'',
– grafični načrt 3: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova objektov'',
– grafični načrt 4: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova rabe površin'',
– grafični načrt 5: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – zasnova prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture'',
– grafični načrt 6: ''značilni pogledi'',
– grafični načrt 7: ''prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji'',
– grafični načrt 8: ''perspektivna slika območja''.
5. člen
(vsebina obveznih prilog)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta,
– strokovne podlage:
   – Programske zasnove za zazidalni načrt Center Sava, zazidalni načrt Hrenovca in ureditveni načrt Stara Sava’ (Arhitektura d.o.o., marec 2000),
   – Idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve z zasnovami posameznih elementov prostorske ureditve (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., april 2005),
   – Idejna zasnova prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture (RC PLAN M d.o.o., Celje, april 2005),
   – Idejna zasnova novogradnje policijske postaje Jesenice s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo (URH ARHITEKTI d.o.o., Ljubljana, julij 2005),
   – Študija o vplivih na okolje za osnutek zazidalnega načrta Hrenovca na Jesenicah (E-NET d.o.o., AQUARIUS d.o.o., junij 2000),
   – Preliminarno geotehnično poročilo ZN Hrenovca in ZN Stara Sava na Jesenicah (Gracen, d.o.o., april 2000),
   – Preliminarno geotehnično poročilo za objekt policijske postaje Jesenice na območju LN Hrenovca (Geoinženiring, d.o.o., oktober 2005),
   – Rešitve in ukrepi za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravno in kulturno dediščino,
   – Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
   – Podatki o lastnikih zemljišč znotraj ureditvenega območja,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani,
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– spis postopka priprave in sprejemanja.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Ureditveno območje, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom, v naravi predstavlja zaključeno celoto. Programsko se deli na tri enote, ki pa se strukturno, mentalno, oblikovno in vizualno urejajo enotno. V strukturi celotnega mesta Jesenic predstavlja območje Hrenovce del novega mestnega jedra, ki ga mesto kot takšno z linearno zasnovo močno potrebuje. Ureditveno območje bo na mestni prometni sistem povezan na dva načina. Z izgradnjo interne dovozne poti bo prvenstveno za osebna vozila in kolesarje omogočen dostop do že zgrajene povezovalne ceste, ki poteka skozi ta del mesta, poslovno cono Jesenice. Za pešce pa je predvidena nova pešpot, ki v prečni smeri povezuje severni del mesta z južnim območjem in poteka v smeri od prireditvenega centra oziroma Ceste maršala Tita z izvennivojskim prehodom čez železniško progo ter nadalje preko območja Hrenovce in Centra Stara Sava do muzejskega kompleksa Stara Sava.
S tem se bo to območje izredno dobro vpelo v strukturo celotnega mesta, hkrati pa se bo vzpostavila nova prečna povezava, ki mestu močno primanjkuje. Območje se nahaja tudi v neposredni bližini železniške postaje in postajališč mestnega avtobusa. S temi že obstoječimi komunikacijami ter predvidenimi novimi se tako sam promet na tem območju ne bo bistveno povečal, ampak bo samo bolje izkoriščen.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Obravnavano območje je razdeljeno na tri programske enote in sicer na trgovsko enoto, ki se nahaja na jugovzhodnem delu, stanovanjsko poslovno enoto, ki leži na severozahodnem delu ureditvenega območja ter na policijsko enoto na območju pentlje povezovalne ceste. Enote bo povezovala pešpot, ki bo potekala v smeri od prireditvenega centra oziroma Ceste maršala Tita z izven nivojskim prehodom preko železniške proge ter nadalje preko območja Hrenovce in Centra Stara Sava do muzejskega kompleksa Stara Sava. Na severozahodnem delu območja je predvidena nova interna dovozna cesta, ki bo prometno napajala obe enoti in se bo v južnem in severnem delu priključila na že zgrajeno povezovalno cesto, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice.
Na območju trgovske enote se predvideva izgradnja trgovskega centra. Objekt bo pritličen s skupno bruto površino približno 4392 m². Lociran bo na severozahodni rob tega območja in bo mejil na predvideno peš pot. Na jugovzhodnem delu območja je predvidena izgradnja približno 233 parkirnih mest za kupce, ki bodo v večji meri zasenčena z drevesi. Napajanje same trgovine ter parkirišč bo izvedeno ločeno in bo priključeno preko interne dovozne poti na povezovalno cesto, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice.
Na območju stanovanjsko poslovne enote je predvidena izgradnja večstanovanjskega objekta ter enega poslovnega objekta. V stanovanjskih objektih bo predvidoma 60 stanovanjskih enot, v poslovnem objektu pa poslovni prostori za potrebe storitvenih, servisnih in ostalih poslovnih dejavnosti. Odprti prostor območja bo pretežno krajinsko urejen, kjer je predvideno oblikovanje parka ter otroškega igrišča. Objekti bodo napajani iz interne dovozne poti preko povezovalne ceste, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice.
Na območju policijske enote pa je predvidena izgradnja policijske postaje Jesenice. V stavbi bodo poslovni prostori ter parkirna mesta za potrebe policijske uprave. Objekt bo napajan neposredno iz povezovalne ceste.
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Trgovska enota
Zajema trgovski objekt z dostavno rampo in pripadajočo interno prometno ureditev s pripadajočimi parkirnimi mesti.
Trgovski objekt: Velikosti približno 54,10 x 87,32 metrov in je enoetažen. V sklopu objekta je dovoljeno postaviti tudi označbo trgovine, ki lahko presega višino samega objekta. Oblikovanje objekta se lahko podredi trgovski družbi in njihovim tipičnim oblikovalskim prijemom. Poseben poudarek mora biti dan severozahodni fasadi, ki meji na pešpot in mora biti prilagojena merilu pešca. Dostop do objekta mora biti zagotovljen neposredno s parkirišč ter s pešpoti na severozahodu objekta.
 
Stanovanjsko-poslovna enota
Zajema poslovni objekt, večstanovanjski objekt ter otroško igrišče.
Večstanovanjski objekt: Objekt je širine približno 17 metrov in predstavlja del krožnega kolobarja, ki je po sredini dolg približno 127,81 metrov. Objekt je etažnosti klet, pritličje, dve nadstropji ter mansarda (K+P+2+M). V kletni etaži so predvidena parkirišča in ostali pomožni prostori. Klet je lahko v celoti ali delno vkopana in se po potrebi izvede v dveh etažah. V etažah P+2+M pa je predvidena delitev objekta na manjše kubuse, vila bloke. Posamezen vila blok je oblikovan enotno kot zaključena celota, ki pa je z ostalimi povezan v kletni etaži. Dovoljena je izgradnja večjih balkonov, ki lahko presegajo dimenzije objekta. Mansarda lahko zajema največ 70% tlorisne površine vila bloka, ostala površina pa se uporabi za teraso, ki se lahko delno tudi zastekli. Dostopi za pešce so do objekta predvideni tako s severne kot iz južne strani objekta. Za vozila pa je predviden dovoz preko interne dovozne poti in povezovalne ceste, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice. Na severni strani objekta so tudi predvidene parkirne površine, ki se namenijo tako za stanovalce kot ostale obiskovalce.
Pri razvrščanju stanovanjskih površin je potrebno upoštevati možnost hrupa na severni strani objekta. Tako se naj na severno stran umeščajo predvsem servisne površine, medtem ko se ostali prostori praviloma umeščajo na južno stran objekta. Poleg tega je potrebno na severni strani objekta zagotoviti vgradnjo protihrupnih materialov in elementov.
Streha na nenadzidanim delom drugega nadstropja naj bo ravna in se naj nameni za teraso, streha nad mansardo pa je lahko ravna ali enokapnica s potekom slemena v podolžni smeri objekta.
Južni del odprtega prostora pred objektom se uredi pretežno krajinsko in se z ustrezno zasaditvijo večjih dreves oblikuje predvsem parkovno.
Poslovni objekt: Objekt bo dimenzij okoli 27 x 50 metrov in etažnosti klet, pritličje in mansarda (K+P+M). V kletni etaži so predvidena parkirišča in ostali pomožni prostori. Klet je lahko v celoti ali delno vkopana in se po potrebi izvede v dveh etažah. V pritličju in mansardi so predvideni poslovni prostori za potrebe gostinskih, upravnih, pisarniških, trgovskih in storitvenih dejavnosti. Mansarda lahko zajema največ 50% tlorisne površine objekta, ostala površina pa se uporabi za teraso, ki se lahko delno tudi zastekli.
Dostopi za pešce so do objekta predvideni iz vseh strani. Za vozila pa je predviden dovoz preko interne dovozne poti in povezovalne ceste, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice. Na severni strani objekta so tudi predvidene parkirne površine, ki se namenijo za uporabnike in obiskovalce poslovnih prostorov.
Streha na nenadzidanim delom pritličja naj bo ravna in se naj nameni za teraso, streha nad mansardo pa je lahko ravna ali enokapnica s potekom slemena v podolžni smeri objekta.
Otroško igrišče: Uredi se otroško igrišče, dovoljena je postavitev ustreznih igral.
 
Policijska enota
Zajema policijsko postajo s podzemni parkirišči. Objekt bo elipsoidne oblike in bo dimenzij okvirno 25 x 50 metrov. Imel bo štiri etaže K1+K2+P+M. Prvi dve etaži bosta delno vkopani. V prvih dveh etažah so v deležu predvidena tudi parkirna mesta. V vseh etažah pa so predvideni poslovni prostori za potrebe policijske postaje. Dovoz do objekta je predviden iz dveh strani neposredno iz povezovalne ceste.
Oblikovanje objekta naj bo zaradi elipsoidne oblike sodobno, streha mora biti ravna ali enokapnica.
9. člen
(krajinska ureditev)
Celotno območje je potrebno ustrezno krajinsko urediti. V okviru interne dovozne ceste je potrebno na območju hodnika za pešce v celotni dolžini zasaditi drevesa, ki pa ne smejo ovirati prometa oziroma zmanjšati preglednosti. Na območju parkirišč v okviru trgovske enote je potrebno zasaditi drevesa, ki morajo omogočati nemoteno parkiranje, hkrati pa naj tvorijo senco. Znotraj stanovanjsko poslovne enote pa je predvidena zasaditev večjega števila dreves, ki morajo skupaj tvoriti park. Pri izbiri vrste dreves je potrebno upoštevati klimatske in pedološke pogoje. V okviru krajinske ureditve je potrebno območje opremiti z urbano opremo.
10. člen
(geomehanski pogoji in usmeritve)
Na območju predvidenih objektov se delno nahajajo ruševine, stari temelji in nehomogeni nasipi. Zato je potrebno pred temeljenjem odstraniti vse ruševine in nehomogene zasipe do raščenih tal, ker temeljenje v nasipih ni dopustno. V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno izvesti dodatne geotehnične raziskave, na podlagi česar bo možno podati konkretnejše zahteve glede temeljenja.
11. člen
(odstranitve objektov)
Predvidena je odstranitev objekta polnilnice vode Julijana.
12. člen
(pogoji za postavitev enostavnih objektov)
Na celotnem območju je dovoljeno postavljati zgolj urbano opremo. Na območju trgovske enote je dovoljeno postavljati začasne objekte, narejene v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjene sezonski ponudbi ali prireditvi in sicer samo za čas trajanja dogodkov.
13. člen
(ostali pogoji)
Za vse predvidene objekte je treba upoštevati veljavni Zakon o varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o graditvi gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem progovnem pasu, glede minimalnih odmikov bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov zaradi v prihodnosti elektrificirane železniške proge.
Za vse predvidene objekte si mora investitor pridobiti soglasje h gradnji od Javne agencije za železniški promet RS. Pred izdajo soglasja h gradnji se ne sme pričeti z nobenimi gradbenimi deli.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14. člen
(prometna infrastruktura)
Interna dovozna cesta
Na severovzhodnem delu območja je predvidena nova interna dovozna cesta, ki bo prometno napajala vse predvidene objekte.
Cesta poteka iz jugovzhodnega dela območja po severni strani južno od železnice, do severozahodnega dela območja. Na obeh koncih je priključena na lokalno cestno mrežo oziroma na cesto, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice, ki je v lasti občine Jesenice. Priključek interne ceste na vzhodni strani bo izveden preko predvidenega štirikrakega križišča, ki bo omogočal dovoz tudi do predvidene policijske postaje. Cesta bo enostransko opremljena s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce po vsej svoji dolžini, na strani proti objektom. Vsi uvozi do predvidenih objektov, trgovskega, poslovnega in več stanovanjskega objekta so pravokotni.
 
Parkirišča
Parkirišča za vsako od dejavnosti so ločena. Trgovski objekt ima predvidenih 232 parkirnih mest od tega 5 za invalide.
Parkirišče na prostem za poslovni objekt omogoča parkiranje 20 osebnih vozil, v kleti objekta pa bo dodatnih 40 parkirnih mest.
Parkirišče na prostem za več stanovanjski objekt omogoča parkiranje 34 osebnih vozil, v kleti pa bo cca 80 parkirnih mest.
Parkirišča za zaposlene v policijski postaji bodo v objektu oziroma na ploščadi objekta dostopni preko štirikrakega križišča na severni strani policijske postaje, kjer bodo tudi parkirišča za obiskovalce. Uvoz v garažo policijske postaje je predviden iz južne strani objekta preko povezovalne ceste.
 
Peš poti
Skozi ureditveno območje je predvidena pešpot, ki bo potekala v smeri od prireditvenega centra oziroma Ceste maršala Tita z izven nivojskim prehodom preko železniške proge ter nadalje preko območja Hrenovce in Centra Stara Sava do muzejskega kompleksa Stara Sava. Pešpot se uredi s takšnimi nakloni, da niso potrebne stopnice. Zgornja plast se izvede v materialih, ki omogočajo strojno pluženje in posipanje.
Poleg omenjene pešpoti, ki bo delno na mostni konstrukciji (prečkanje železnice, prečkanje ceste) in hodnika za pešce ob interni dovozni cesti, tvorijo celoto peš povezav še pešpoti na južni strani predvidene pozidave (glej grafične načrte).
 
Ustroj utrjenih površin
Navedena prometna infrastruktura bo obrobničena z cestnimi betonskimi robniki 15/25 cm in izvedena v zgornjem ustroju naslednje sestave:
– asfalt beton,
– bitudrobir,
– tampon.
Ceste in parkirišča bodo obrobničena z betonskimi cestnimi robniki 15/25 cm položenimi v podložni beton MB 20, zgornji ustroj pa izveden v enaki sestavi, kakor je navedeno v gornjih alinejah, manipulacijske površine pa bodo prav tako obrobničene in asfaltirane ali tlakovane.
Pri načrtovanju in izvedbi prometne infrastrukture in manipulacijskih površin je treba upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter ostale pogoje upravljavca.
15. člen
(energetska infrastruktura)
Električno omrežje
Na obravnavanem območju je delno že zgrajeno visoko in nizkonapetostno električno omrežje. Na jugovzhodnem delu je obstoječa trafo postaja na parceli št. 902/32, ki ima zadostne kapacitete za oskrbo načrtovanega trgovskega objekta, poslovnega objekta in večstanovanjskega objekta. Za potrebe trgovskega objekta je potrebno zgraditi novo trafo postajo, ki bo locirana na severovzhodnem delu trgovskega objekta.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo elektro omrežja na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalca in vse veljavne predpise ter standarde.
 
Javna razsvetljava
Sistem javne razsvetljave je potrebno izgraditi ob vseh pešpoteh, pri čemer je potrebno svetlobno poudariti prečno pešpot, ki poteka od Ceste maršala Tita proti Stari Savi. Osvetlitev je potrebno izvesti tudi ob predvideni interni dovozni cesti.
16. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Na obravnavanem območju še ni izgrajenega telefonskega omrežja. Občina Jesenice ima na zahodnem delu ob novi obvoznici izgrajeno kanalizacijo za kabelski razvod, v katerega bodo napeljani telefonski kabli in iz katere bo povezano tudi območje Hrenovce. Razvod obstoječe in predvidene kabelske kanalizacije je razviden iz grafičnih načrtov.
Po omenjeni kabelski kanalizaciji bo možno zagotavljati radijski in televizijski program, internet povezave.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo kabelskega omrežja na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
17. člen
(vročevod)
Na obravnavanem območju je ob vzhodnem delu nove povezovalne ceste izgrajen obstoječi vročevod iz katerega bo napajano območje Hrenovce. Odcep za Hrenovco je v profilu P20 (lom 27) v jašku C, odcep NO 100. Projekti za pokrivanje potreb po toplotni energiji morajo upoštevati vročevodno energijo v parametru p=16 bar in režim 130/70. Razvod obstoječega in predvidenega vročevoda je razvidno iz situacije komunalnih naprav in napeljav. Vročevod oziroma zasuni vročevoda bodo krmiljeni s pomočjo signalnih kablov, zato je potrebno, da trasa vročevoda sovpada s traso kabelskega razvoda.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo vročevoda na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
18. člen
(plinovod)
Na obravnavanem območju je ob vzhodnem delu nove povezovalne ceste izgrajen obstoječi plinovod iz cevi PE 160, nazivni tlak 1 bar, iz katerega bo napajano območje Hrenovce. Razvod obstoječega in predvidenega plinovoda je razvidno iz grafičnih načrtov.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo plinovoda na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
19. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
Na obravnavanem območju je urejen ločen sistem kanalizacije.
Meteorne vode bodo priključene na obstoječi meteorni kanal ob zahodnem robu nove povezovalne ceste. Vode s streh bodo priključene direktno na meteorni kanal, vode iz parkirnih in manipulativnih površin pa bodo priključene na meteorno kanalizacijo preko zadrževalnih objektov in lovilcev olj.
Fekalna kanalizacija za območje Hrenovce bo priključena na obstoječi fekalni kanal ob zahodnem robu nove povezovalne ceste, ki vodi v ČN, policijska postaja pa bo priključena na meteorno in fekalno kanalizacijo, ki poteka pod južnim robom povezovalne ceste.
Razvod obstoječe in predvidene meteorne in fekalne kanalizacije je razvidno iz grafičnih načrtov.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo plinovoda na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
20. člen
(vodovod)
Na obravnavanem območju je obstoječi vodovod v istem koridorju kot vročevod in plinovod na severnem delu nove povezovalne ceste. Obstoječi vodovod je iz duktilne litine DN 200 mm z odcepi in hidranti na magistralnem vodu.
Predvideni vodovod – hidrantna veja za območje Hrenovce bo izvedena kot zanka. Predvideni vodovod mora biti za zagotavljanje požarne varnosti in izvedbe hidrantov min. profila DN 100 mm. Na predvidenem vodovodu je predvidenih 9 hidrantov.
Iz omenjene zanke bodo izvedeni hišni priključki vodovoda in vodomerni jaški. Vodomerni jaški morajo biti na vedno dostopnem mestu in izvedeni z nastavkom za daljinsko odčitavanje. Za policijsko postajo ni potrebno novih hidrantov ker zadoščajo obstoječi hidranti ob cesti.
Razvod obstoječega in predvidenega vodovoda-hidrantne veje je razviden iz grafičnih načrtov.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo vodovoda na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse veljavne predpise ter standarde.
21. člen
(obveznost priključevanja)
Vsi objekti se morajo priključiti na predvideno gospodarsko infrastrukturo.
22. člen
(ostali pogoji)
Za vse predvidene posege je treba upoštevati veljavni Zakon o varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o graditvi gradbenih objektov ali drugih objektov v varovalnem progovnem pasu, glede minimalnih odmikov bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh morebitnih kovinskih delov v zemlji proti vplivu blodečih tokov zaradi v prihodnosti elektrificirane železniške proge.
Za vse predvidene objekte si mora investitor pridobiti soglasje h gradnji od Javne agencije za železniški promet RS. Pred izdajo soglasja h gradnji se ne sme pričeti z nobenimi gradbenimi deli.
Investitor si je pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred začetkom del za pešpot dolžan pridobiti soglasje in dovoljenje k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) Direkcije RS za ceste.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo voda)
Vsi objekti znotraj ureditvenega območja se morajo priklopiti na javni kanalizacijski sistem. Odpadne komunalne vode se morajo odvajati v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v čistilno napravo.
Določiti je potrebno mesto za trajno deponiranje in odlaganje neškodljivih rušitvenih in izkopnih materialov. Odlaganje ni dovoljeno na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na retencijske površine.
Parkirne površine morajo biti urejene tako, da ne bo prihajalo do onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v vode.
Preprečijo je potrebno obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
Na podlagi Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi obravnavano območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
Pri večstanovanjskem objektu je potrebno upoštevati možnost hrupa na severni strani objekta. Zato je potrebno uporabiti tudi pasivne ukrepe varstva pred hrupom in sicer z ustrezno razmestitvijo površin znotraj objekta ter z vgradnjo protihrupnih materialov in elementov.
25. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Prvenstveno se mora za pokrivanje potreb po toplotni energiji uporabljati daljinsko ogrevanje. Za potrebe po energiji, ki jih ni mogoče zagotoviti iz vročevodnega omrežja, ter za uporabo plina v gospodinjstvu, je predvidena uporaba plinovodnega omrežja.
S tem pa bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
Posode za odvoz odpadkov za predvidene objekte morajo biti določene v sklopu projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj. Investitor si bo moral zagotoviti ustrezne prostore za namestitve zabojnikov. Na celotnem območju je potrebno predvideti postavitve ekoloških otokov za ločeno zbiranje sekundarnih surovin. Komunalni odpadki se morajo odvažati na urejeno komunalno deponijo.
27. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih zelenih površin. Prepovedano je deponiranje kakršnihkoli odpadkov in odvečne zemljine znotraj meje območja naravne vrednote.
28. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju se ne nahajajo naravne vrednote. Zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij.
29. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju se ne nahajajo zavarovane enote kulturne dediščine. Zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
30. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta so v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/1991).
VIII. NAČRT PARCELACIJE
31. člen
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel za posamezne objekte in je prikazan v grafičnem načrtu št. 2: ''Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije''. Določenih je 7 gradbenih parcel in sicer za naslednje objekte:
– trgovski objekt,
– stanovanjski objekt,
– poslovni objekt,
– otroško igrišče,
– interna dovozna cesta,
– pešpot,
– policijska postaja.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
V enotni etapi (A) se izvede interna dovozna cesta z ustreznimi priključki, ki napaja celotno območje.
V enotni etapi (B) se izvede trgovska enota.
V enotni etapi (C) se izvede stanovanjsko poslovna enota.
V enotni etapi (D) se izvede pešpot.
V enotni etapi (E) se izvede policijska enota.
Najprej se mora izvesti etapa (A), etape (B), (C), (D) pa se lahko izvajajo hkrati z etapo (A) ali kasneje v poljubnem vrstnem redu. Etapa (E) pa se lahko izvede kadarkoli ne glede na ostale etape.
Izgradnja komunalne opreme območja mora slediti izvedbi posameznih etap.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
33. člen
Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno zmanjšanje oziroma povečanje tlorisnih gabaritov največ do 10%. Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posameznih objektov ter ostalih ureditev.
Meje gradbenih parcel so določene okvirno, možne so tudi korekcije, vendar pod pogojem, da ne vplivajo na izvedbo lokacijskega načrta.
Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo lokacijskega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le ta zadevajo.
XI. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. KONČNI DOLOČBI
35. člen
Občinski lokacijski načrt Hrenivca je stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in na Upravni enoti Jesenice.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/2004
Jesenice, dne 16. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti