Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5169. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev, stran 13239.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil društev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), v skladu s 25. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj, predložiti društva, ter rok in način predložitve letnih poročil društev.
2.
Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. SESTAVNA DELA LETNIH POROČIL
3.
(1) Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) 33 – Računovodske rešitve v društvih (Uradni list RS, št. 107/01), društva s statusom invalidske organizacije pa v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) 40 – Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 8/04 in 136/04).
(2) Sestavna dela letnih poročil društev za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko sta:
1. podatki iz bilance stanja, ki prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu obračunskega obdobja (Priloga 2) in
2. podatki iz izkaza poslovnega izida, ki prikazujejo stroške, prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju (Priloga 3).
(3) Društva, ki so na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah pridobila status invalidske organizacije, razčlenijo prihodke od dejavnosti v podatkih iz izkaza poslovnega izida tako, da izpolnijo postavke od AOP 032 do vključno AOP 038. Društva, ki nimajo statusa invalidske organizacije, teh postavk ne izpolnijo.
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
4.
Društva v skladu s 25. členom Zakona o društvih letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
5.
Društva lahko AJPES predložijo letna poročila v elektronski obliki ali na papirju.
6.
(1) Društva predložijo AJPES letna poročila v elektronski obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na disketi ali z uvozom XML datoteke prek spletnega portala AJPES.
Spletna aplikacija in Excelova preglednica za društva sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(2) Društva predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Društva po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta društvo in začnejo z vnosom podatkov. Društva podatke po končanem neposrednem vnosu prek spletnega portala AJPES potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga potrdi zastopnik društva. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z elektronskim podpisom, če je zastopnik društva imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. V tem primeru mora društvo predhodno predložiti AJPES izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (Priloga 4).
(3) Društva vnašajo podatke v Excelovo preglednico. Za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice je treba izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov društva izdelajo datoteko za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«. Društva lahko XML datoteko predložijo:
– na disketi, skupaj z izpisi podatkov iz Excelove preglednice, ki jih je podpisal zastopnik društva, in jih predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(4) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
7.
Društva letna poročila na papirju predložijo pristojnim izpostavam AJPES osebno ali po pošti s povratnico. Obrazca »Podatki iz bilance stanja na dan............. leta« in »Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12............ leta« sta na voljo v knjigarnah in papirnicah.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8.
Zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo).
9.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 137/04).
10.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2005.
Št. 112-9/2005
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost