Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 13282.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 108/05) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04 in 60/05) se v 1. členu za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri izvajanju ZDDV se upošteva tudi Uredba Sveta (ES) št. 1777/2005 z dne 17. oktobra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L, št. 288 z dne 29. 10. 2005, str. 1)«
2. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tuja oseba, ki ima sedež v drugi državi članici in ne izpolnjuje pogojev za identifikacijo za namene DDV v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se mora identificirati za namene DDV, če opravi uvoz blaga v skladu z 28.a členom ZDDV. Za izpolnjevanje obveznosti, določenih z ZDDV in s tem pravilnikom, lahko imenuje davčnega zastopnika, ki za njen račun izpolnjuje predpisane obveznosti.«
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Tuja oseba, ki ima sedež v tretji državi ali na tretjem ozemlju, lahko uveljavi oprostitev plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če se identificira za namene DDV in če imenuje davčnega zastopnika, ki za njen račun izpolnjuje obveznosti, določene z ZDDV in s tem pravilnikom.«
3. člen
V 28. členu se v prvem odstavku črtata besedi »drugega odstavka«.
V devetem odstavku se črtata besedi »oziroma uvoznik«.
4. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifne oznake, uporabljene v tem pravilniku, so tiste, ki so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L, št. 286 z dne 28. 10. 2005, str. 1).«
5. člen
V 53. členu se v prvem odstavku v 16. točki besedilo v oklepaju: »od 1511 do vključno 1512 in od 1514 do vključno 1517« nadomesti z besedilom: »od 1511 do vključno 1517«.
6. člen
V 54. členu se v drugem odstavku tarifna oznaka »3926 90 99« nadomesti s tarifno oznako »3926 90 98«.
7. člen
V 55. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »(tarifni oznaki: 3926 90 99 in 9506 62 90)« nadomesti z besedilom »(tarifne oznake: 3926 90 98 in 9506)«.
V 2.a točki se tarifna oznaka »3936 90 99« nadomesti s tarifno oznako »3926 90 98«.
V 8. točki se tarifna oznaka “4818 40 99” nadomesti s tarifno oznako “4818 40 90”, na koncu besedila pa se podpičje nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: “ podloge za bolnike (iz tarifne oznake: 4803 00 90), pletene mrežaste spodnje hlače za namestitev inkontinenčnih vložkov (iz tarifnih oznak 6108 21, 6108 22 in 6108 29);”.
V 9. točki se za besedilom »diagnostični trakovi za optično čitanje« doda besedilo »in diagnostični testi«.
V 12. točki se tarifna oznaka »9002 90 90« nadomesti s tarifno oznako »9002 90 00«.
V drugem odstavku se tarifna oznaka »3926 90 99« nadomesti s tarifno oznako »3926 90 98«.
8. člen
V 83. členu se črta beseda »gradbene«.
9. člen
V 85. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je uvoznik blaga oseba s sedežem v drugi državi članici in identificirana za namene DDV v Sloveniji, je uvoz blaga oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če lahko ob uvozu dokaže, da je blago namenjeno v drugo državo članico pod pogoji iz 31.a člena ZDDV.
Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
(4) Če je uvoznik blaga oseba s sedežem v tretji državi ali na tretjem ozemlju in identificirana za namene DDV v Sloveniji, je uvoz blaga na zahtevo davčnega zastopnika, ki deluje za račun tuje osebe, oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če davčni zastopnik lahko ob uvozu dokaže, da je blago namenjeno v drugo državo članico pod pogoji iz 31.a člena ZDDV.
(5) Oseba iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ali njen davčni zastopnik morata v zvezi z blagom, ki je uvoženo v Slovenijo v skladu z 28.a členom ZDDV in dobavljeno v drugo državo članico pod pogoji iz 31. a člena ZDDV, izpolniti kvartalno poročilo. Kvartalno poročilo se izpolni na način in v rokih, določenih z ZDDV in tem pravilnikom.«
10. člen
V 86. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na četrto alineo tretjega odstavka tega člena lahko potrditev mejne carinske izpostave o iznosu blaga iz Skupnosti nadomesti potrdilo o izstopu blaga, ki ga naknadno, na podlagi predloženih carinskih in komercialnih dokumentov o iznosu blaga, izda izvozni carinski organ. Potrdilo iz tega odstavka se lahko izda kot naknadna potrditev izstopa blaga na izvozni carinski deklaraciji ali drugem dokumentu, ki vsebuje podatke iz prve do tretje alinee tretjega odstavka tega člena, ali kot posebno potrdilo carinskega organa.«
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deveti odstavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko, v primeru, če je v skladu s carinskimi predpisi ena carinska deklaracija vložena za več izvoznikov, kot dokazilo o izstopu blaga uporabi potrdilo carinskega organa o izstopu blaga. V tem primeru se izvozna carinska deklaracija za potrebe DDV razveljavi.«
Dosedanji deveti do trinajsti odstavek postanejo enajsti do petnajsti odstavek.
11. člen
V 86.a členu se naslov člena spremeni, tako da se glasi: »(7. in 8. točka 31. člena ZDDV)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Med storitve drugega oskrbovanja zrakoplovov iz 7. točke 31. člena ZDDV se med drugim šteje tudi oskrbovanje zrakoplovov z blagom, ki je namenjeno, da se porabi med poletom oziroma med poletom proda ali brazplačno razdeli potnikom.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
12. člen
V 130. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, ob predložitvi obrazca DDV-O predloži tudi podatke o obračunanem in vstopnem DDV, po izdanih in prejetih plačilih v tekočem davčnem obdobju, ki v tem davčnem obdobju niso bili plačani, in niso izključeni iz posebne ureditve po plačani realizaciji, ki jih prikaže v Prilogi A k obrazcu DDV-O.«
V tretjem odstavku se v drugi alinei črta besedilo »na izdanem oziroma prejetem računu«.
V šestem odstavku se za besedo »prilogi« doda oznaka »VII«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Obrazec DDV-O, Prilogo k obrazcu DDV-O in Prilogo A k obrazcu DDV-O lahko davčni zavezanec predloži v papirni obliki ali v elektronski obliki preko sistema eDavki.«
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Obrazec DDV-O, Priloga k obrazcu DDV-O in Priloga A k obrazcu DDV-O so v prilogah VI, VII in VII a k temu pravilniku in so njegov sestavni del.«
13. člen
V 133. členu se v četrtem odstavku za besedo »predloži« doda naslednje besedilo: »pristojnemu davčnemu organu«.
14. člen
V 139. členu se v četrtem odstavku besedilo: »v petnajstih dneh po prejemu podaljšanega dovoljenja, izdanega po uradni dolžnosti, uveljavi spremembo na pristojnem davčnem organu, v skladu z določbami tega pravilnika« nadomesti z besedilom: »uveljavi spremembo pri pristojnem davčnem organu«.
V petem odstavku se črta besedilo: »v petnajstih dneh po prejemu podaljšanja dovoljenja po uradni dolžnosti«.
15. člen
V 141. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Račun za opravljen promet blaga oziroma storitve izda kupec blaga oziroma naročnik storitve. Na računu mora navesti naslednje podatke:
– datum izdaje računa
– zaporedno številko, pod katero vodi izdani račun
– ime in naslov imetnika dovoljenja ter številko in datum dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila
– svoje ime in naslov ter svojo identifikacijsko številko za DDV
– količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev
– datum opravljene dobave blaga oziroma storitve
– osnovo oziroma vrednost od katere se obračuna znesek pavšalnega nadomestila
– stopnjo pavšalnega nadomestila (4%)
– znesek pavšalnega nadomestila.«
16. člen
Za 141. členom se doda nov 141.a člen, ki se glasi:
»141.a člen
(vračilo pavšalnega nadomestila)
(1) Davčni zavezanec, ki ima pravico do vračila pavšalnega nadomestila na podlagi 46.a člena ZDDV, predloži zahtevek za vračilo pavšalnega nadomestila pri Davčnemu uradu Ljubljana.
(2) Določbe 2. podpoglavja poglavja XVI tega pravilnika (razen zneska iz drugega odstavka 153. člena tega pravilnika) se smiselno uporabljajo tudi za vračilo pavšalnega nadomestila v skladu s 46.a členom ZDDV, pri čemer se v polja obrazca »Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji«, kamor se vpisuje znesek DDV, vpisuje znesek plačanega pavšalnega nadomestila, katerega vračilo se zahteva.«
17. člen
Za 148. členom se doda nov podnaslov in členi 148.a do 148.i, ki se glasijo:
»3. Ugotavljanje davčne obveznosti na podlagi prejetih in izvršenih plačil
148.a člen
(splošno)
(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora poleg podatkov iz 56. člena ZDDV v svojem knjigovodstvu zagotoviti tudi podatke o:
– prejetih plačilih (znesek in datum plačila) in obračunanem DDV po prejetih plačilih po različnih stopnjah DDV in
– izvršenih plačilih (znesek in datum plačila) in vstopnem DDV na podlagi izvršenih plačil po različnih stopnjah DDV.
(2) Če ni s tem podpoglavjem drugače določeno, veljajo za ugotavljanje davčne obveznosti zavezancev, ki obračunavajo DDV po plačani realizaciji, vse določbe tega pravilnika, ki se sicer nanašajo na obračunavanje DDV na podlagi izdanih in prejetih računov.
148.b člen
(nastanek davčne obveznosti na podlagi prejetih plačil)
(1) Če davčni zavezanec ugotavlja davčno obveznost na podlagi prejetih plačil, nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko prejme plačilo, to je na dan, ko je terjatev, v zvezi s katero je nastala obveznost za obračun DDV, poravnana.
(2) Če davčni zavezanec prejme plačilo v gotovini (v obliki bankovcev, kovancev, čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev), se šteje, da je dan prejema plačila dan, ko prejme gotovino. Če davčni zavezanec prejme plačilo z uporabo plačilne ali kreditine kartice se šteje, da je dan prejema plačila dan izdaje potrdila o prejetem plačilu.
(3) Če davčni zavezanec prejme plačilo na račun pri banki ali drugi finančni instituciji, se šteje, da je dan prejema plačila dan, ko prejme denar na račun.
(4) Če davčni zavezanec prejme plačilo v drugih oblikah (v obliki pobota ali kompenzacije, odstopa ali cesije, nakazila ali asignacije, prevzema dolga), se šteje, da je dan prejema plačila dan, ko je terjatev poplačana po predpisih, ki urejajo te načine plačila.
148.c člen
(odbitek vstopnega DDV na podlagi izvršenih plačil)
(1) Če davčni zavezanec ugotavlja davčno obveznost na podlagi prejetih plačil, ima pravico do odbitka vstopnega DDV na dan, ko izvrši plačilo, če so izpolnjeni ostali pogoji iz 40. člena ZDDV, to je na dan, ko je obveznost, v zvezi s katero je nastala pravica do odbitka, poravnana.
(2) Če davčni zavezanec izvrši plačilo v gotovini (v obliki bankovcev, kovancev, čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev), nastane pravica do odbitka vstopnega DDV na dan, ko izvrši plačilo v gotovini. Če davčni zavezanec izvrši plačilo s plačilno ali kreditno kartico, se šteje, da je dan izvršitve plačila dan izdaje potrdila o izvršenem plačilu.
(3) Če davčni zavezanec izvrši plačilo na račun pri banki ali drugi finančni instituciji, nastane pravica do odbitka vstopnega DDV na dan, ko izvrši plačilo na račun.
(4) Če davčni zavezanec izvrši plačilo v drugih oblikah (v obliki pobota ali kompenzacije, odstopa ali cesije, nakazila ali asignacije, prevzema dolga), se šteje, da je dan izvršitve plačila dan, ko je obveznost izpolnjena po predpisih, ki urejajo te načine plačila.
148.d člen
(specifične transakcije)
(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, pri uvozu blaga, pridobitvah blaga znotraj Skupnosti ali izvzetju blaga iz zaloge v skladu z 19.a členom tega pravilnika, obračunava in plačuje DDV po splošnih pravilih. Ureditev po plačani realizaciji pa lahko uporabi, če opravi nadaljnjo dobavo tega blaga na ozemlju Slovenije.
(2) Zadnja alinea drugega odstavka 52.p člena ZDDV se ne nanaša na primere, ko je opravljena delna dobava blaga ali storitev in se račun nanaša le na to delno dobavo blaga ali delno dobavo storitev.
(3) Če davčni zavezanec za opravljeno dobavo blaga ali storitev, od katere obračunava DDV po plačani realizaciji, prejme le delno plačilo, obračuna DDV od delnega plačila po preračunani stopnji iz tretjega odstavka 50. člena tega pravilnika.
(4) Če davčni zavezanec za njemu opravljeno dobavo blaga ali storitev, od katere uveljavlja odbitek DDV po plačani realizaciji, izvrši le delno plačilo, lahko uveljavlja vstopni DDV le od delnega plačila, pri čemer uporabi preračunano stopnjo iz tretjega odstavka 50. člena tega pravilnika.
148.e člen
(podatki v obračunu)
Davčni zavezanec v obrazec DDV-O za obračun DDV vpisuje podatke za transakcije po posebni ureditvi po plačani realizaciji na podlagi prejetih in izvršenih plačil ter podatke na podlagi izdanih in prejetih računov za transakcije iz 52.p člena ZDDV in za transakcije, ki so oproščene plačila DDV.
148.f člen
(podatki v Prilogi A k obrazcu DDV-O)
(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v obrazec Priloga A k obrazcu DDV-O, vpiše naslednje podatke iz knjigovodskih evidenc:
1. podatke o dobavah blaga in storitev:
– pod oznako 11 (Obdavčen promet) se vpiše znesek davčne osnove (ki ni zajet v obračunu DDV), po izdanih računih po plačani realizaciji v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani;
2. podatke o nabavah blaga in storitev:
– pod oznako 21 (Obdavčene nabave) se vpiše znesek davčne osnove (ki ni zajet v obračunu DDV) po prejetih računih po plačani realizaciji v tekočem davčnem obdobju, za katera plačila v tem obdobju niso bila izvršena;
3. podatke o obračunanem neplačanem DDV po izdanih računih v tekočem davčnem obdobju, razen za račune, ki so izključeni iz posebne ureditve po plačani realizaciji:
– pod oznako 31 (zavezancem za DDV 8,5%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 8,5% po računih, izdanih davčnim zavezancem v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani;
– pod oznako 32 (zavezancem za DDV 20%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 20% po računih, izdanih davčnim zavezancem v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani;
– pod oznako 33 (končnim potrošnikom 8,5%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 8,5% po računih, izdanih končnim potrošnikom v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani;
– pod oznako 34 (končnim potrošnikom 20%) se vpiše znesek obračunanega DDV po stopnji 20% po računih, izdanih končnim potrošnikom v tekočem davčnem obdobju, ki v tem obdobju niso bili plačani;
4. podatke o vstopnem neplačanem DDV po prejetih računih v tekočem davčnem obdobju, razen za račune, ki so izključeni iz posebne ureditve po plačani realizaciji:
– pod oznako 41 (v Sloveniji 8,5%) se vpiše znesek vstopnega DDV po stopnji 8,5% po računih, prejetih v tekočem davčnem obdobju, za katere plačilo v tekočem obdobju ni izvršeno;
– pod oznako 42 (v Sloveniji 20%) se vpiše znesek vstopnega DDV po stopnji 20% po računih, prejetih v tekočem davčnem obdobju, za katere plačilo v tekočem obdobju ni izvršeno.
148.g člen
(izpolnjevanje knjige izdanih računov)
(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v knjigo izdanih računov (I-RAČ) vpisuje podatke na podlagi prejetih plačil po izdanih računih po plačani realizaciji za opravljene dobave blaga in storitev.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka v stolpec 4 knjige izdanih računov namesto datuma izstavitve listine vpiše datum plačila.
(3) Transakcije iz 52.p člena ZDDV in oproščene dobave blaga in storitev davčni zavezanec v knjigo izdanih računov (I-RAČ) vpisuje na podlagi izdanih računov.
148.h člen
(izpolnjevanje knjige prejetih računov)
(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, v knjigo prejetih računov (P-RAČ) vpisuje podatke na podlagi izvršenih plačil po prejetih računih po plačani realizaciji za opravljene dobave blaga in storitev.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka v stolpec 3 knjige prejetih računov namesto datuma prejema listine vpiše datum plačila.
(3) Transakcije iz 52.p člena ZDDV in oproščene nabave blaga in storitev davčni zavezanec v knjigo prejetih računov (P-RAČ) vpisuje na podlagi prejetih računov.
148.i člen
(poročanje o neplačanih računih na dan 31. decembra tekočega leta)
(1) Davčni zavezanec v popis računov iz drugega odstavka 52.u člena ZDDV vključi račune po plačani realizaciji, ki so bili izdani v tekočem letu in niso bili plačani do 31. decembra tekočega leta.
(2) Davčni zavezanec predloži davčnemu organu popis računov tako, da navede številke računov s tem, da ločeno izkaže rekapitulacijo neplačanega DDV po davčni osnovi ter po posamezni stopnji DDV.«
18. člen
V 166. členu se v prvem odstavku za besedo »podatkov« postavi vejica, besedilo »v skladu s 56. in 56.a členom ZDDV« pa nadomesti z besedilom »potrebnih za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje DDV«.
19. člen
V 182. členu se v prvem odstavku za besedo »prvega« črta vejica in beseda »četrtega«.
V šestem odstavku se za besedo »zadnje« doda beseda »koledarsko«.
20. člen
Za 182. členom se doda nov 182.a člen, ki se glasi:
»182.a člen
(identifikacija tuje osebe za namene DDV)
(1) Tuja oseba iz četrtega odstavka 181. člena tega pravilnika postane identificirana za namene DDV s pridobitvijo identifikacijske številke za DDV.
(2) Če tuja oseba v Sloveniji opravi obdavčeno dobavo blaga oziroma storitev, predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke najpozneje15 dni preden bo opravila obdavčeno dobavo.
(3) Davčni organ tuji osebi iz prejšnjega odstavka izda identifikacijsko številko za DDV najkasneje do dneva, ko bo tuja oseba opravila obdavčeno dobavo in ga je navedla v zahtevku za izdajo identifikacijske številke.
(4) Tuja oseba iz drugega odstavka tega člena mora začeti obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti po ZDDV najkasneje z dnem, ko je začela opravljati obdavčeno dejavnost v Sloveniji.
(5) Če tuja oseba v Sloveniji opravi uvoz blaga, ki je oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke preden bo vložila carinsko deklaracijo z zahtevkom za oprostitev plačila DDV.
(6) Davčni organ tuji osebi iz prejšnjega odstavka izda identifikacijsko številko za DDV v treh dneh od vložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.«
21. člen
V 185.a členu se v drugem odstavku za besedilom »številko za DDV« črta vejica in besedilo »ime, priimek in naslov«.
22. člen
Doda se nova Priloga VII a (Priloga A k obrazcu DDV-O), ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
23. člen
V Prilogi X (Seznam pridelkov in storitev za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se v Skupini 5 v naslovu črtata besedi »in vino« in 2. točka.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 426-02-6/2003/36
Ljubljana, dne 12. decembra 2005
EVA 2005-1611-0054
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance