Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5179. Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, stran 13281.

Na podlagi tretjega odstavka 103. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage
za odpoved pogodbe o zaposlitvi
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se ureja način dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu (v nadaljnjem besedilu: Komisija) na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o delovnih razmerjih in predpisov o zaposlovanju invalidov.
2. člen
(sedež, žig, stroški)
Sedež Komisije je pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Komisija ima svoj žig z napisom: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, Kolodvorska 15, Ljubljana.
Sekretarja Komisije imenuje Komisija izmed javnih uslužbencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in ni član Komisije.
Zavod zagotavlja materialne, tehnične in organizacijske pogoje za delo Komisije.
3. člen
(uvedba postopka)
Komisija ugotavlja podlago za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi prejema predloga delodajalca in delovne dokumentacije z ugotovitvami in predlogom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod za zaposlovanje).
Sestavo Komisije za obravnavo pripravljenih vlog določi predsednik Komisije ali njegov namestnik.
Komisija lahko od delodajalca pridobi dodatno dokumentacijo, mnenje Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo ali dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije Zavoda.
Organizacija dela Komisije se podrobneje določi s poslovnikom, ki ga sprejme Komisija.
4. člen
(delovna dokumentacija)
Za delovno dokumentacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena se štejejo:
– izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu z navedbo razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi;
– veljavna pogodba o zaposlitvi;
– podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi;
– dokazilo o ugotovljeni invalidnosti oziroma telesni okvari;
– dokumentacija, ki obsega podatke o zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu (splošni akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma akt o sistemizaciji delovnih mest, izpis iz izjave o varnosti z oceno tveganja);
– dokazila o spremembah organiziranega delovnega procesa glede na prejšnje stanje, če gre za spremembe organiziranega delovnega procesa;
– program razreševanja presežnih delavcev, če gre za odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov;
– dokazilo oziroma obrazložitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu oziroma poslovnega razloga ter vpliva invalidnosti glede na možnost zagotavljanja drugega delovnega mesta invalidu pri zavarovančevem delodajalcu oziroma pri drugem delodajalcu;
– ugotovitve in predlog Zavoda za zaposlovanje o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Kot dokazilo iz četrte alinee prejšnjega odstavka se upoštevajo dokumenti, ki so določeni v 8. členu Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 45/05).
5. člen
(mnenje o podlagi za odpoved pogodbe o zaposlitvi)
Komisija poda mnenje o ugotovitvi podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (v nadaljnjem besedilu: mnenje) na podlagi pridobljene delovne dokumentacije z ugotovitvami in predlogom Zavoda za zaposlovanje.
Komisija ugotavlja podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi in poda mnenje, če je prisotna večina članov Komisije. Mnenje je sprejeto, če je zanj glasovala večina prisotnih članov, v primeru neodločenega glasovanja pa odloča o izidu glas predsednika Komisije ali njegovega namestnika.
Mnenje podpiše predsednik Komisije ali njegov namestnik.
Komisija posreduje mnenje delodajalcu in invalidu, v primeru, ko se začne postopek na zahtevo Zavoda ali Zavoda za zaposlovanje, pa tudi Zavodu ali Zavodu za zaposlovanje.
6. člen
(začetek uporabe)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 01701-57/2005
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EVA 2005-2611-0032
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti