Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5163. Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, stran 13211.

Na podlagi 69. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa merila za ocenjevanje delovnih rezultatov invalidov, ki so namenjena določanju višine subvencije plače za čas njihove zaposlitve.
(2) Pravilnik določa tudi postopek, po katerem izvajalci zaposlitvene rehabilitacije izvajajo storitev ocenjevanja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov.
2. člen
(ocena zaposlitvenih možnosti)
Ocena doseganja delovnih rezultatov brezposelnih invalidov je strokovna podlaga za oceno zaposlitvenih možnosti invalidov.
II. PRAVICA DO SUBVENCIJE PLAČE
3. člen
(zaščitna zaposlitev)
Invalidi, za katere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) po pravilniku, ki ureja merila za priznanje statusa invalida, merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in merila za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o statusu) oceni, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi, so upravičeni tudi do subvencije plače.
4. člen
(podporna zaposlitev)
Invalidi, za katere zavod po pravilniku o statusu oceni, da so zaposljivi samo v podporni zaposlitvi, so upravičeni do subvencije plače samo v primeru, ko je ugotovljeno, da kljub prilagoditvi delovnega mesta in nudenju ustreznih podpornih storitev ne morejo dosegati pričakovanih delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta.
5. člen
(invalidsko podjetje)
Invalidi, zaposleni v invalidskem podjetju, so upravičeni do subvencije plače samo v primeru, ko je ugotovljeno, da zaradi invalidnosti ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta.
III. POGOJI IN NAČELA ZA OCENJEVANJE DOSEGANJA DELOVNIH REZULTATOV
6. člen
(pogoji)
Za ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je invalid kot brezposelna oseba prijavljen na zavodu in je vključen v storitve zaposlitvene rehabilitacije oziroma je zaposlen v invalidskem podjetju, zaposlitvenem centru oziroma v podporni zaposlitvi,
– da delodajalec da izjavo o upoštevanju pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu ter
– da sta invalid in delodajalec seznanjena z vsebino, postopki in namenom ocenjevanja.
7. člen
(načela)
Načela, ki so jih izvajalci zaposlitvene rehabilitacije dolžni upoštevati pri ocenjevanju delovnih rezultatov invalida, so:
– individualna obravnava invalida,
– spoštovanje zasebnosti invalida,
– nepristranskost in zagotavljanje možnosti nadzora nad ocenjevanjem,
– prilagojenost postopka stopnji razumevanja invalida.
IV. POSTOPEK IN MERILA ZA OCENJEVANJE DOSEGANJA DELOVNIH
REZULTATOV
8. člen
(naročnik storitve)
(1) Izvajalec zaposlitvene rehabilitacije začne z ocenjevanjem doseganja delovnih rezultatov na podlagi naročila zavoda, delodajalca ali drugega naročnika.
(2) V primeru, ko gre za brezposelnega invalida, ki je vključen v storitve zaposlitvene rehabilitacije, je naročnik ocene doseganja delovnih rezultatov zavod. Stroški plačila storitve se v tem primeru krijejo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(3) Če je naročnik storitve delodajalec ali drug naročnik, je ta tudi plačnik storitve.
9. člen
(postopek ocenjevanja)
(1) Postopek ocenjevanja poteka na podlagi sklenitve dogovora med naročnikom, invalidom in izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, ki opredeljuje namen, način in trajanje postopka ocenjevanja.
(2) Trajanje, način izvedbe in dokumentacija ocenjevanja so določeni v standardu storitve »Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov«, ki ga je pripravil Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
(3) Ceno storitve iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.
10. člen
(dokumentacija)
Izvajalcu ocenjevanja morajo predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo zavod, delodajalec in invalid.
11. člen
(ponovna ocena)
Če delodajalec meni, da je prišlo do spremembe pri doseganju invalidovih delovnih rezultatov, lahko izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije naroči ponovno oceno invalidovih delovnih rezultatov v roku najmanj šestih mesecev po prejšnji oceni.
12. člen
(ocena doseganja delovnih rezultatov invalida)
Po zaključenem postopku ocenjevanja v skladu z metodologijo, določeno v pravilniku o statusu, izvajalec zaposlitvene rehabilitacije izdela poročilo o rezultatih ocenjevanja in poda zaključno oceno, v kateri predlaga višino subvencije plače za invalida.
V. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE
PLAČE
13. člen
(vloga)
(1) Vlogo za pridobitev pravice do subvencije plače poda invalid na Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(2) Vlogi mora priložiti oceno doseganja delovnih rezultatov invalida, ki jo izdela izvajalec zaposlitvene rehabilitacije.
(3) Sklad mora hraniti dokumentacijo v arhivu, dokler invalid prejema subvencijo plače oziroma do takrat, ko se upokoji.
(4) Delodajalec vlaga mesečno na sklad zahtevek za povračilo subvencij plač za zaposlene invalide na predpisanem obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika, do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
(4) Če delodajalec ne odda predpisanega obrazca v roku, določenem v prejšnjem odstavku, mu sklad ne povrne subvencij plač.
14. člen
(odločba)
(1) Sklad na podlagi predložene dokumentacije iz prejšnjega člena izda odločbo o pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu.
(2) Iz odločbe mora biti razvidna višina subvencije plače invalida.
VI. VIŠINA SUBVENCIJE PLAČE
16. člen
(višina subvencije plače za invalida)
Višina subvencije plače za invalida znaša:
– 10% minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v invalidskem podjetju ali v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 90% do vključno 95% delovnih rezultatov,
– 20% minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v invalidskem podjetju ali v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 80% do vključno 90% delovnih rezultatov,
– 30% minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v invalidskem podjetju ali v podporni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 70% do vključno 80% delovnih rezultatov,
– 40% minimalne plače mesečno v primeru, če je invalid v zaščitni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 60% do vključno 70% delovnih rezultatov,
– 50% minimalne plače mesečno v primeru, da je invalid v zaščitni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 50% do vključno 60% delovnih rezultatov,
– 70% minimalne plače mesečno v primeru, da je invalid v zaščitni zaposlitvi ocenjen, da dosega nad 30% do vključno 50% delovnih rezultatov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(uskladitev zahtevkov za subvencije plač)
(1) Za invalide, ki so zaposleni v invalidskih podjetjih na dan uveljavitve tega pravilnika in so bili razporejeni po določbah Pravilnika o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem (Uradni list RS, št. 54/97), se višina subvencije plač prevede tako, da imajo zaposleni invalidi, ki so bili razporejeni v prvo skupino, pravico do subvencije plače v višini 10% minimalne plače, invalidi, ki so bili razporejeni v drugo skupino, pravico do subvencije plače v višini 20% minimalne plače in invalidi, ki so bili razporejeni v tretjo skupino, pravico do subvencije plače v višini 30% minimalne plače.
(2) Invalidska podjetja so dolžna v roku enega meseca od uveljavitve tega pravilnika uskladiti zahtevke za izplačilo subvencij plač za zaposlene invalide iz prejšnjega odstavka s tem pravilnikom in jih poslati skladu na predpisanem obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika hkrati s sezamom invalidov iz priloge 2 tega pravilnika.
(3) Invalidsko podjetje lahko za zaposlene invalide iz prvega odstavka tega člena kadarkoli zahteva oceno doseganja delovnih rezultatov po tem pravilniku.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem (Uradni list RS, št. 54/97).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 01701-62/2005/5
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2611-0144
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l.r.

AAA Zlata odličnost