Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5161. Pravilnik o invalidskih podjetjih, stran 13208.

Na podlagi 56. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o invalidskih podjetjih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in način ugotavljanja pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja ter ureja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in nadzor nad uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav v invalidskih podjetjih.
II. POSTOPEK IN NAČIN UGOTAVLJANJA POGOJEV
ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDSKEGA
PODJETJA
2. člen
(vloga)
(1) Vloga za pridobitev statusa invalidskega podjetja se vloži na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(2) Vlogi je potrebno priložiti poslovni načrt gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družba), ki bo poslovala kot invalidsko podjetje, za najmanj tri leta. Poslovni načrt mora izkazovati posebnosti invalidskega podjetja, zlasti pa:
– programski oziroma tržni del (vrsti in stopnji invalidnosti primerni programi),
– tehnični in prostorski pogoji, ki morajo biti primerni vrsti in stopnji invalidnosti delavcev in
– kadrovski pogoji (število zaposlenih, število zaposlenih invalidov, število in usposobljenost strokovnih delavcev).
(3) Če namerava družbo, ki bo poslovala kot invalidsko podjetje, ustanoviti ena ali več gospodarskih družb, je treba vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi letna poročila družb ustanoviteljic za pretekli dve leti in podatke o številu zaposlenih invalidov v družbah ustanoviteljicah.
3. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Strokovna komisija iz 65. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) preveri vlogo in oceni ali so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za pridobitev statusa invalidskega podjetja. Po potrebi opozori predlagatelja, da vlogo dopolni.
(2) Strokovna komisija opravi ogled prostorov, kjer bo delovalo invalidsko podjetje in pri tem preveri navedbe v poslovnem načrtu.
4. člen
(predhodno soglasje)
Na podlagi ugotovitev strokovne komisije po opravljenem ogledu, minister, pristojen za invalidsko varstvo, predlaga Vladi Republike Slovenije izdajo predhodnega soglasja, da lahko družba posluje kot invalidsko podjetje oziroma da vlagatelj lahko ustanovi družbo, ki bo poslovala kot invalidsko podjetje.
5. člen
(odločba o podelitvi statusa)
(1) Po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije mora vlagatelj pred izdajo odločbe o podelitvi statusa dokazati uresničitev izpolnjevanja pogojev, predvidenih v vlogi, z naslednjimi dokumenti:
– družbeno pogodbo,
– izpisom iz sodnega registra,
– sklenjenimi pogodb o poslovnih povezavah,
– pogodbami o zaposlitvi za vse zaposlene,
– z odločbami o invalidnostmi za zaposlene invalide,
– M obrazci in
– dokazili o lastništvu poslovnih prostorov in opreme (popis osnovnih sredstev) oziroma najemnimi pogodbami za prostore in opremo.
(2) Pred izdajo odločbe o podelitvi statusu invalidskega podjetja strokovna komisija po potrebi opravi ponoven pregled pri vlagatelju in preveri uresničitev poslovnega načrta, vedno pa v primeru, kadar od podelitve predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije preteče več kakor pol leta.
(3) Odločbo o pridobitvi statusa invalidskega podjetja izda minister, pristojen za invalidsko varstvo.
III. NADZOR NAD IZPOLNJEVANJEM POGOJEV
ZA OHRANITEV STATUSA INVALIDSKEGA
PODJETJA
6. člen
(obseg nadzora)
Invalidsko podjetje mora ves čas poslovanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih delavcev v družbi,
– da izpolnjuje kadrovske, programske in prostorske pogoje.
7. člen
(pobuda za nadzor)
Strokovna komisija opravlja nadzor kadarkoli po potrebi, lahko pa tudi na pobudo institucij ali posameznikov (na primer pristojnih inšpektorjev, pravnih oseb, sindikatov, zaposlenih invalidov ali drugih državljanov), če podatki iz pobude izkazujejo domnevne nepravilnosti pri poslovanju.
8. člen
(postopek izvajanja nadzora)
Ob uvedbi nadzora lahko ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, od invalidskega podjetja zahteva, da strokovni komisiji pošlje potrebno dokumentacijo in določi rok za dostavo.
9. člen
(zapisnik o opravljenem nadzoru)
(1) O poteku nadzora strokovna komisija sestavi zapisnik, ki vsebuje:
– podatke o članih strokovne komisije, ki je opravila nadzor,
– imena navzočih predstavnikov invalidskega podjetja in predstavnikov ustanovitelja oziroma lastnika,
– podatke o začetku in zaključku nadzora ter
– podatke o opravljenem nadzoru in morebitnih težavah, zaradi katerih nadzora ni bilo mogoče opraviti.
(2) Zapisnik o opravljenem nadzoru podpišejo predsedujoči in člani strokovne komisije ter pooblaščeni zastopnik invalidskega podjetja.
10. člen
(poročilo o ugotovitvah nadzora)
Najpozneje v 30 dneh po opravljenem nadzoru pripravi strokovna komisija poročilo o ugotovitvah nadzora, ki vsebuje morebitne predloge za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in roke za njihovo odpravo. To poročilo posreduje komisija invalidskemu podjetju, kjer je bil opravljen nadzor in ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo.
11. člen
(odvzem statusa)
Če invalidsko podjetje v določenem roku ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti, strokovna komisija predlaga ministru, pristojnem za invalidsko varstvo, odvzem statusa invalidskega podjetja v skladu s 60. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
IV. NADZOR NAD UPORABO FINANČNIH SREDSTEV
IZ NASLOVA OPROSTITEV
IN OLAJŠAV
12. člen
(nadzor nad odstopljenimi prispevki)
(1) Strokovna komisija ob nadzoru invalidskega podjetja iz prejšnjega poglavja izvede tudi nadzor nad uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav.
(2) Strokovna komisija pregleda stanje na kontu, na katerega invalidska podjetja knjižijo sredstva iz naslova oprostitev in olajšav, pregleda račune, ki so bili plačani s tega konta in popis osnovnih sredstev, iz katerega mora biti razviden datum nakupa in vrednost kupljene opreme iz finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav.
13. člen
(sum nenamenske porabe odstopljenih prispevkov)
Če strokovna komisija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega člena ugotovi, da obstaja utemeljen sum nenamenske porabe finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav, o tem obvesti pristojni davčni urad.
14. člen
(smiselna uporaba določb o postopku)
Za postopek nadzora nad uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o nadzoru nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa invalidskega podjetja.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 01701-86/2005/5
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2611-0143
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti