Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997

Kazalo

2732. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje, stran 4472.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 12. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovno glasbeno izobraževanje Glasbeno šolo Ljubljana Moste-Polje (v nadaljevanju: šola).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime šole: Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje.
Sedež šole: Ob Ljubljanici 36, Ljubljana.
V šoli se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizira:
Podružnica šole Polje-Zalog, ki deluje na lokaciji Polje 21, Ljubljana.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole, ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ŠOLE
4. člen
Šola izvaja osnovno glasbeno izobraževanje po javno-veljavnem izobraževalnem programu, ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednji podrazred standardne klasifikacije dejavnosti:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V. ORGANI ŠOLE
5. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet šole
6. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo tri člane izmed delavcev matične šole in dva člana izmed delavcev podružnice Polje-Zalog.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev navzočih na seji.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
7. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se določa: dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in se imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
8. člen
Pravico predlagati kandidate za člana sveta šole ima najmanj 10% delavcev šole.
Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh, od dneva objave sklepa o razpisu volitev.Predlogi morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
9. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
10. člen
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Kolikor ni mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
11. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta šole.
Predsednik zastopa in predstavlja svet šole.
Namestnik zastopa in predstavlja svet šole v odsotnosti predsednika.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
12. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican , če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole.
2. Ravnatelj
13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenim z zakonom.
14. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
15. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
16. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– strokovni aktivi.
17. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanim z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov, ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
18. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
19. člen
Strokovne aktive šole sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskem zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev, ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
20. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VI. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Šola je dolžna uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Šola je odgovorna ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
22. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Podružnica šole nima pooblastil v pravnem prometu.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ŠOLO
25. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela šole s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah šole,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Šola je dolžna ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja šole.
Šola je dolžna posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
26. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov šole, ter vzgojno-izobraževalnem delu, starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XI. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
27. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku treh mesecev, od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Šola je pravni naslednik Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/172/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– sklep o ustanovitvi Glasbene šole Ljubljana Moste Polje (Uradni list RS, št. 11/92),
– statut šole.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-48/97
Ljubljana, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti