Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2005 z dne 2. 12. 2005

Kazalo

4690. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B), stran 11529.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2005.
Št. 001-22-124/05
Ljubljana, dne 30. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-1B)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti:
– Direktiva Sveta 90/434/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic, UL L 225 z dne 20. 8. 1990, s spremembami;
– Direktiva Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, UL L 225 z dne 20. 8. 1990, s spremembami;
– Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic, UL L 157 z dne 26. 6. 2003.«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se za besedo »Slovenija« črta vejica, doda beseda »in« in se črtajo besede »in Banka Slovenije«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«.
4. člen
Za 11. členom se doda 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(davčna osnova pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski, ki predstavljajo razlike, zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih po tem zakonu, za katere se preračuna preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, vključijo v davčno osnovo, in sicer, da povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.
(2) Pri ugotavljanju davčne osnove se znesek prevrednotovalnega popravka kapitala, ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij in ga zavezanec prenese v preneseni čisti poslovni izid ali druge kapitalske postavke, vključi v davčno osnovo v letu prenosa.«.
5. člen
Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(izvzem prihodkov zaradi nepriznanih odhodkov)
Pri določanju davčne osnove zavezanca se izvzamejo iz davčne osnove prihodki, ki v tekočem ali predhodnih davčnih obdobjih kot nepriznani odhodki, določeni v 6., 7. in 9.a točki prvega odstavka 21. člena tega zakona, niso zmanjševali davčne osnove.«.
6. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »v obračunanem znesku, vendar« črta.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri prodaji ali drugačni odtujitvi sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo po tem členu se prihodki in odhodki upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek se črtata.
7. člen
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo »v skladu s kolektivnimi pogodbami na ravni države«.
V drugem odstavku se črta besedilo »v skladu z zakonom oziroma s pogodbo o zaposlitvi s poslovodnimi osebami«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kot odhodek se ne priznajo plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo, ki se izplačajo na podlagi udeležbe v dobičku.«.
8. člen
V drugem odstavku 29. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo »sedmih«.
9. člen
V prvem odstavku 36. člena se številka »25« nadomesti s številko »20«.
10. člen
V 49. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(olajšava za vlaganja, vključno z vlaganji v raziskave in razvoj)«.
Drugi odstavek se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»(2) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:
– notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
– nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).
Ne glede na določbo prvega stavka tega odstavka lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 30% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s tem odstavkom, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države do 15%, in v višini 40% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s tem odstavkom, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države za več kot 15%, vendar največ v višini davčne osnove (v nadaljnjem besedilu: regijska olajšava). Vlada Republike Slovenije z uredbo določi shemo za izvajanje regijske olajšave. Pri ugotavljanju zneska, za katerega zavezanec lahko zmanjšuje davčno osnovo v skladu s tem odstavkom, se upoštevajo zneski za vlaganja po tem odstavku, v skladu z določbami tega zakona o določanju davčne osnove. Pri razmerjih s povezanimi osebami se upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi osebami. Vlaganja v raziskave in razvoj po tem odstavku mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu/programu.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, in v dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
11. člen
V prvem odstavku 52. člena se za besedno zvezo »v naravi za humanitarne« doda vejica in beseda »invalidske,«.
12. člen
V 61. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena Banka Slovenije ne izračuna in ne plača davka.«.
13. člen
Drugi odstavek 84. člena se črta.
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov se zneski, ki pomenijo razlike (primeroma zaradi odprave, vrednotenja sredstev in obveznosti) zaradi spremenjenega načina sestavljanja računovodskih poročil, pri prehodih, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, oziroma drugim zakonom, ki določa prehod na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, vključijo v davčno osnovo, razen zneskov, ki pomenijo razlike, ki se pri teh prehodih izkazujejo na prevrednotovalnem popravku kapitala. Zneski iz prvega stavka tega odstavka se vključijo v davčno osnovo, tudi če se ne preračunavajo za druge namene.
(2) Zavezanec lahko zneske iz prvega odstavka tega člena vključuje v davčno osnovo v treh davčnih obdobjih, in sicer v prvem letu najmanj eno tretjino.
(3) Pri vključevanju v davčno osnovo po tem členu se prihodki in odhodki upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
15. člen
Ne glede na 9. člen tega zakona velja v prvem odstavku 36. člena od 1. januarja 2007 dalje stopnja »15%« in od 1. januarja 2009 dalje stopnja »10%«.
16. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 49. člena zakona lahko zavezanec za leti 2006 in 2007 uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 54. člena zakona investicijski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju 2007 po stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra 2009 razdelijo najmanj 20% poslovnega dobička iz davčnega obdobja 2006. V davčnih obdobjih od 2008 do 2011 pa plačujejo davek po stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra teh obdobij razdelijo najmanj 35% poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja vsakega od teh davčnih obdobij.
17. člen
(1) Določba 3. člena tega zakona se uporablja tudi za zavezance, ki so v letu 2005 izbrali, da se njihovo davčno obdobje razlikuje od koledarskega leta.
(2) Tretji odstavek 6. člena tega zakona se uporablja tudi za leto 2005.
(3) Določba 8. člena tega zakona se lahko uporablja tudi za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.
(4) Ne glede na določbo 16. člena zakona se dolgoročno odloženi prihodki za prejete državne podpore za nakup osnovnih sredstev in druge določene stroške v letu 2005 obravnavajo na način, da ne povečujejo davčne osnove.
(5) Zavezancu, kateremu bi po dnevu uveljavitve tega zakona še tekel rok po četrtem odstavku 49. člena oziroma 74. členu zakona glede pogoja nerazporejanja dobička za udeležbo v dobičku, ta rok preneha teči z dnem uveljavitve tega zakona in zavezanec ni dolžan ravnati v skladu z navedenima členoma glede tega roka.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o določitvi opreme za raziskave in razvoj za uveljavljanje dodatnega zmanjšanja davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v to opremo (Uradni list RS, št. 77/05), uporablja pa se še za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2005.
19. člen
(1) Ta zakon začne veljati 1. januarja 2006, razen določbe drugega odstavka 10. člena tega zakona, v delu, ki določa regijsko olajšavo, ki začne veljati z dnem odobritve Evropske komisije, uporablja pa se od 1. januarja tistega leta, v katerem je odobritev dana.
(2) Minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve in dan začetka uporabe olajšave iz prvega odstavka tega člena.
Št. 435-01/90-3/70
Ljubljana, dne 22. novembra 2005
EPA 512-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost