Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4239. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004, stran 10024.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 24/99 in dopolnitve) je Občinski svet Občine Vransko na 17. redni seji dne 13. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2004 je realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                305.733
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       144.541
70  DAVČNI PRIHODKI                        127.366
   700 Davki na dohodek in dobiček                 91.977
   703 Davki na premoženje                     17.607
   704 Domači davki na blago in storitve              17.782
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        17.175
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                        2.750
   711 Takse in pristojbine                      707
   712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
     prostora                            372
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              0
   714 Drugi nedavčni prihodki                   13.346
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       8.697
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev            8.697
74 TRANSFERNI PRIHODKI                        152.495
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                         152.495
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  303.363
40  TEKOČI ODHODKI                         88.130
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              24.987
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          3.068
   402 Izdatki za blago in storitve                52.039
   403 Plačila domačih obresti                   5.536
   409 Rezerve                           2.500
41  TEKOČI TRANSFERI                        133.157
   410 Subvencije                          1.266
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          83.317
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                        28.658
   413 Drugi tekoči domači transferi                19.916
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      77.935
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             77.935
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     4.141
   430 Investicijski transferi                   4.141
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)                  2.370
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB              v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
----------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
   (750+751+752)                            0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                      0
   750 Prejeta vračila danih posojil                  0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                   0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 0
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                      21.010
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                             21.010
   440 Dana posojila                          0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           21.010
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         0
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)              21.010
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       58.072
50  ZADOLŽEVANJE                          58.072
   500 Domače zadolževanje                     58.072
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                      9.162
55 ODPLAČILO DOLGA                           9.162
   550 Odplačilo domačega dolga                   9.162
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              30.270
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               48.910
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   –2.370
----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vransko je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Vransko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/01-05/FS
Vransko, dne 13. oktobra 2005
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost