Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4178. Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Sodražica za leto 2004, stran 9916.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in na podlagi 15. ter 100. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 6. 10. 2005 sprejel naslednji
O D L O K
o zaključnem računu Proračuna Občine Sodražica za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna v letu 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2004 izkazuje:
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov                | V SIT|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|I.  |Skupaj prihodki                       |262.886|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|II. |Skupaj odhodki                       |259.781|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|III. |Proračunski presežek (I-II)                 | 3.105|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb             |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev|   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev|   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|C)  |Račun financiranja                     |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|VII. |Zadolževanje proračuna                   |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|VIII.|Odplačilo dolga                       |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|IX. |Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)           |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
|X.  |Zmanjšanje sredstev na računu (III+VI+IX)          |   /|
+-----+------------------------------------------------------------+-------+
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2004 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2004 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-2/05
Sodražica, dne 6. oktobra 2005
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.