Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4177. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2005, stran 9915.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 6. 10. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                364.607
II.  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     137.117
70  DAVČNI PRIHODKI                         119.753
   700 Davki na dohodek in dobiček                 96.436
   703 Davki na premoženje                     11.258
   704 Davki na blago in storitve                  12.059
   706 Drugi davki                            0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        17.364
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                   4.840
   711 Takse in pristojbine                     1.059
   712 Denarne kazni                          25
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               0
   714 Drugi neobdavčeni prihodki                  11.440
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       12.001
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               0
   721 Prihodki od prodaje zalog                     0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                 12.001
73  PREJETE DONACIJE                           0
   730 Prejete donacije iz domačih virov                 0
   731 Prejete donacije iz tujine                    0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       209.934
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                     0
76  PRENOS PRIH. IZ PRETEKL. LETA                   5.555
III. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  364.607
40  TEKOČI ODHODKI                          77.749
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              18.949
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          4.040
   402 Izdatki za blago in storitve                 53.260
   403 Plačila domačih obresti                      0
   409 Rezerve                            1.500
41 TEKOČI TRANSFERI                          110.297
   410 Subvencije                          2.630
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      30.134
   412 Tranferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         6.000
   413 Drugi tekoči domači transferi                71.533
   414 Tekoči transferi v tujino                     0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      170.338
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             170.338
   430 Investicijski transfer                      0
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                      6.223
IV.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                     0
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                      0
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOLIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                             0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0
   750 Prejeta vračila danih posojil                   0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                    0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 0
VI.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                         0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                          0
   440 Dana posojila                           0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb              0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          0
VII. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOŽEVANJE (520)                           0
50  ZADOLŽEVANJE                             0
   500 Domače zadolževanje                        0
IX.  ODPLAČILA DOLGA (500)                         0
55  ODPLAČILA DOLGA                            0
   550 Odplačila domačega dolga                     0
X.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                  0
   (I.+.IV.+VII.+II.+V.+VIII)
XI.  NETO ZADOLŽEVANJA                           0
   (VII.+VIII.+IX.)
XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                      0
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2005.
Št. 00201-1/2005
Sodražica, dne 6. oktobra 2005
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.