Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4185. Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja, stran 9921.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list, RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in16/05) je Občinski svet Občine Žalec na 24. seji dne 10. 10. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za dodelitev finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja v Občini Žalec.
2. člen
Finančna pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec.
Finančna pomoč je enkratna in se lahko dodeli za:
– dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini,
– študijsko izpolnjevanje doma in v tujini,
– sodelovanje v mednarodnih projektih.
3. člen
Za študij ali študijsko izpopolnjevanje v državah Evrope znaša finančna pomoč 50.000 SIT. Kandidatom, ki izkazujejo slabši socialno-ekonomski položaj, se prizna še dodatek do 50% osnovne pomoči.
Za študij ali študijsko izpopolnjevanje izven Evrope znaša finančna pomoč 75.000 SIT. Kandidatom, ki izkazujejo slabši socialno-ekonomski položaj, se prizna še dodatek do 50% osnovne pomoči.
Finančna pomoč za mednarodne projekte lahko znaša največ 75.000 SIT.
Višina finančne pomoči se vsako leto valorizira z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in velja za celo leto.
4. člen
Finančna pomoč se dodeli na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v lokalnem mediju in na spletni strani Občine Žalec.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Žalec za posamezno leto.
5. člen
Vlogi za dodelitev finančne pomoči je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Žalec;
– dokazilo o dosedanjem izobraževanju;
– dokazila o statusu kandidata (študent, iskalec zaposlitve ...)
– podatke o dosedanjem štipendiranju (sem prejemnik štipendije: da/ne, navedi štipenditorja).
– dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana,
– v primeru študija ali študijskega izpopolnjevanja v tujini oziroma mednarodnega sodelovanja priporočilo oziroma povabilo ustrezne ustanove.
6. člen
Med večjim številom kandidatov imajo prednost kandidati, ki izkazujejo slabši socialno-ekonomski status.
7. člen
Komisijo za finančno pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja imenuje župan Občine Žalec in šteje pet članov.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vloge, glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni in krajši od 8 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog finančne pomoči sredstev in ga predloži županu občine za sprejetje odločitve o dodelitvi finančne pomoči.
8. člen
Sklep o dodelitvi finančne pomoči izda župan Občine Žalec, ki o izbiri in dodelitvi sredstev pisno obvesti vse kandidate v roku 15 dni po izbiri.
Zoper odločitev lahko prosilec v roku 8 dni od prejema sklepa vloži ugovor pri županu Občine Žalec.
Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
9. člen
Medsebojna razmerja med občino in prejemnikom finančne pomoči se opredelijo s pisno pogodbo.
10. člen
Finančna pomoč se nakaže prejemniku na njegov transakcijski račun po podpisu pogodbe.
11. člen
Prejemnik finančne pomoči je dolžan objaviti prispevek občine v svojem poročilu ter v lokalnem mediju in predložiti potrdilo ustanove, na kateri se je izobraževal ali sodeloval v mednarodnem projektu.
12. člen
Prejemnik finančne pomoči je dolžan porabiti sredstva za namen, za katerega mu je bila dodeljena finančna pomoč.
Prejemnik finančne pomoči mora omogočiti nadzor nad porabo teh sredstev pristojnemu organu Občine Žalec.
13. člen
Pogodba se razveže, če prejemnik finančne pomoči:
– v vlogi posreduje neresnične podatke;
– če po svoji volji ali krivdi opusti študij, študijsko izpopolnjevanje ali sodelovanje v mednarodnih projektih.
Neupravičeno dobljena finančna pomoč se skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrne v roku enega leta, računajoč od dneva, ko je bila prejemniku izplačana.
14. člen
Komisija za finančno pomoč na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja enkrat letno pripravi poročilo o izvajanju tega pravilnika in ga posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
15. člen
Če v proračunu Občine Žalec za posamezno leto ni zagotovljenih sredstev, se finančna pomoč za to leto ne odobri.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-00-021/2005
Žalec, dne 10. oktobra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek., l.r.