Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4162. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Odranci, stran 9890.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01 in 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na redni 14. redni seji dne 6. 10. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Odranci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentom na območju občine Odranci.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega proračuna.
I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Odranci.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva uspešno opravljen izpit na domačih in tujih izobraževalnih institucijah, v okviru javno veljavnega študijskega programa.
Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit.
Študent je upravičen do stimulacije za opravljene izpite tudi, če študira na dveh ali več fakultetah hkrati.
5. člen
Višina stimulacije se določa z rastjo cen, zajamčene bruto plače v tekočem letu in je potem za celo leto enaka.
6. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (višješolski VI, visokošolski VII/I, univerzitetni VII/II, podiplomski VIII, IX) ter na kraj študija (Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, Portorož, države EU).
7. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti desetih izpitov glede na kraj in stopnjo študija; ob magisteriju je enaka vrednosti dvajsetih izpitov glede na kraj in stopnjo študija; ter ob doktoratu je enaka vrednosti tridesetih izpitov glede na stopnjo in kraj študija.
II. PODELJAVANJE STIMULACIJ
8. člen
Ob izplačilu stimulacije je treba predložiti potrdilo o opravljenih izpitih in na zahtevo občine druge listine. Potrdilo o opravljenih izpitih je dokazilo, ki se hrani na občini v arhivu za čas študija študenta.
Čas podeljevanja stimulacije za opravljene izpite je ob koncu šolskega leta.
Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.
9. člen
Stimulacijo študent vrne, če:
– opusti študij,
– študija ne dokonča v času dvakratne dobe rednega študija,
– navaja neresnične podatke.
10. člen
Stimulacija se vrne v roku, ki ga določi občinski svet, in s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Študent, stimulator je izjemoma oproščen vseh obveznosti:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja;
– iz drugih opravičljivih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.
12. člen
Šolnina za podiplomske programe
Študent podiplomskega programa je upravičen do sofinanciranja šolnine do 1000 EUR za en semester, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije, če nima drugih virov financiranja (samoplačnik).
Študent mora predložiti dokazila o vpisu na javno veljavni podiplomski program izobraževalne institucije ter izstavljen račun izobraževalne institucije za plačilo šolnine v imenu študenta.
Podiplomski študent se zavezuje, da bo v okviru svojih strokovnih usmeritev sodeloval z občino in pomagal pri njenem razvoju.
13. člen
Stimulacija rednim študentom za opravljeni izpit je ovrednotena
Višješolski in visokošolski program:
– v Murski Soboti: 3.500,00 SIT;
– v Mariboru: 5.500,00 SIT;
– v Ljubljani: 8.000,00 SIT;
– v Portorožu: 9.000,00 SIT;
– v državah Evropske unije: 9.000,00 SIT.
Univerzitetni in redni magistrski program:
– v Murski Soboti: /
– v Mariboru: 7.000,00 SIT;
– v Ljubljani: 9.000,00 SIT;
– v Portorožu: 10.000,00 SIT;
– v državah Evropske unije: 10.000,00 SIT.
14. člen
Stimulacija izrednim študentom za opravljeni izpit je ovrednotena:
Višješolski in visokošolski program:
– v Murski Soboti: 5.500,00 SIT;
– v Mariboru: 9.000,00 SIT;
– v Ljubljani: 11.000,00 SIT.
Univerzitetni program:
– v Murski Soboti: /
– v Mariboru: 10.000,00 SIT;
– v Ljubljani: 12.500,00 SIT.
Podiplomski program (magistrski in doktorski program):
– v Mariboru: 12.500,00 SIT;
– v Ljubljani: 15.000,00 SIT;
– v Portorožu: 16.000,00 SIT;
– v državah Evropske unije: 16.000,00 SIT.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Odranci (Uradni list RS, št. 45/00, 94/00 in 49/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 127-14 /2005
Odranci, dne 6. oktobra 2005
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.