Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4138. Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, in ustanovitvi njegovega skupnega organa, stran 9858.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), četrtega odstavka 1. člena, 406. in 408. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05, ZGD-UPB1), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 70/00 in 51/02) ter 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG 34/04 in 17/05) sta Občinski svet Občine Jesenice na 29. seji dne 29. 9. 2005 in Občinski svet Občine Žirovnica na 25. seji dne 22. 9. 2005 sprejela
O D L O K
o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice,
in ustanovitvi njegovega skupnega organa
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, preoblikuje v skupno javno komunalno podjetje, ustanovi se nov organ družbe – skupni organ, uskladijo se dejavnost, organiziranje in upravljanje javnega podjetja.
Kot posledica ustanovitve Občine Žirovnica, ki je bila s 1. 1. 1999 ustanovljena kot samostojna lokalna skupnost na območju bivše Občine Jesenice, ter na podlagi dogovora o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31. 12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb (Uradni list RS, št. 41/99) se JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, preoblikuje iz družbe z enim družbenikom v družbo z omejeno odgovornostjo z dvema družbenikom. V obstoječo gospodarsko družbo, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju, s sklepom Srg. 199900062 pod vložno št. 064/10567900, na podlagi tega odloka in družbene pogodbe vstopi Občina Žirovnica kot nov družbenik in ustanoviteljica javnega komunalnega podjetja.
Ta odlok predstavlja akt o organizacijskih in upravljavskih spremembah gospodarske družbe in je osnova za izvedbo družbene pogodbe in vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju.
2. člen
Ustanoviteljici in družbenika JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: javno komunalno podjetje), postaneta na podlagi tega odloka in družbene pogodbe Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: družbenika).
Pravice ustanoviteljev, za katere ne pooblastita skupnega organa, izvršujeta občinska sveta občin Jesenice in Žirovnica.
II. FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
3. člen
Firma javnega komunalnega podjetja je: JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice.
Skrajšana firma je: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Sedež javnega komunalnega podjetja je: Jesenice, Cesta maršala Tita 51.
Organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo.
Javno komunalno podjetje mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, kot je vpisana v sodni register. Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem.
4. člen
Javno komunalno podjetje je registrirano za opravljanje naslednjih dejavnosti:
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko predelavo
14.210 Pridobivanje gramoza in peska
15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE
40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
45.210 Splošna gradbena dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.310 Električne inštalacije
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51. 340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
51. 390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52. 250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.400 Točenje pijač
60.240 Cestni tovorni promet
60.300 Cevovodni transport
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
65.210 Finančni zakup (leasing)
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
72.210 Razvoj in založba programskih paketov
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.400 Oglaševanje
74. 820 Pakiranje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.873 Druge poslovne dejavnosti
90.010 Ravnanje z odplakami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.032 Druge storitve javne higiene
93.030 Pogrebna dejavnost
93.050 Druge osebne storitve
Izmed navedenih dejavnosti javno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic opredeljene kot obvezne gospodarske javne službe v okviru delovanja javnega komunalnega podjetja.
Javno komunalno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, skladno s pooblastili ustanoviteljic.
III. JAVNA POOBLASTILA
5. člen
Javno komunalno podjetje opravlja za ustanoviteljici v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah kot javna pooblastila tudi naslednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih na podlagi področnega odloka opravlja za posamezno občino:
– strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturni objekti in napravami, s katerimi upravlja,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno omrežje zemeljskega plina, javno vročevodno omrežje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja.
6. člen
Javno podjetje opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljic in drugi predpisi.
IV. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
7. člen
Osnovni kapital javnega komunalnega podjetja znaša 136.843.910,15 SIT in je v celoti vplačan.
Delež posamezne občine v kapitalu javnega komunalnega podjetja je bil na podlagi II. člena, točke 5.1. Dogovora o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31. 12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih zavodov in drugih javnih služb (Uradni list RS, št. 41/99) določen glede na delež dejavnosti, ki jo za posamezno občino izvaja javno komunalno podjetje. Ključi za izračun deležev družbenikov družbe in deležev po posameznih dejavnosti so priloga tega odloka.
Družbenika sta udeležena na osnovnem kapitalu družbe z naslednjimi poslovnimi deleži:
– Občina Jesenice ima poslovni delež v nominalni višini 127.169.045,70 SIT, kar predstavlja 92,93% osnovnega kapitala družbe,
– Občina Žirovnica ima poslovni delež v nominalni višini 9.674.864,45 SIT, kar predstavlja 7,07% osnovnega kapitala družbe.
Javno komunalno podjetje upravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00 in 115/00) z infrastrukturnimi objekti v vrednosti 1.788.956.796,41 SIT, ki so locirani na območju bivše Občine Jesenice. Vrednost infrastrukturnih objektov na območju Občine Žirovnica se določi s pogodbo o upravljanju.
V. SKUPNI ORGAN – SVET USTANOVITELJEV
8. člen
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi se mora v javnih podjetjih, ki jih je ustanovilo več občin, ustanoviti tudi skupni organ. Naloge skupnega organa so izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in usklajevanje odločitev občin glede zagotavljanja javnih služb na njihovem območju.
Glede na navedeno družbenika s tem odlokom ustanavljata skupni organ. Skupni organ družbenikov se poimenuje Svet ustanoviteljev JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in se v nadaljevanju uporablja ime svet ustanoviteljev.
9. člen
Svet ustanoviteljev sestavljata vsakokratna župana občin Jesenice in Žirovnica, ki jima mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
10. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– sprejme družbeno pogodbo in njene spremembe,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– daje soglasje v primeru odtujitve nepremičnega premoženja,
– sprejema letno poročilo javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljev javnega podjetja.
Svet ustanoviteljev usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– izvajanjem javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odločanjem o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– vstopom novega družbenika,
– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
11. člen
Svet ustanoviteljev JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ima sedež na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
Pečat sveta ustanovitelja predstavljata uradni pečat Občine Jesenice in uradni pečat Občine Žirovnica skupaj. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljev.
Administrativno-tehnične in strokovne naloge za svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava Občine Jesenice.
12. člen
Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče župan Občine Jesenice. Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.
Svet ustanoviteljev odloča v zadevah iz svoje pristojnosti soglasno.
Sredstva za delo sveta ustanoviteljev zagotavljata občini ustanoviteljici tako, da nosi vsaka polovico stroškov.
Med sredstva za delo sveta ustanoviteljev sodijo:
– materialni stroški in
– stroški delavca, ki opravlja za svet ustanoviteljev naloge iz 11. člena tega odloka. Občina Žirovnica povrne svoj delež stroškov Občini Jesenice na podlagi izstavljenih računov in ustreznih dokazil o dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.
VI. ORGANI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
13. člen
Organi javnega komunalnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
Skupščina
14. člen
Družbenika uveljavljata svoje interese na skupščini. Vsak družbenik ima na vsakih dopolnjenih 14.000 slovenskih tolarjev v osnovnem kapitalu družbe en glas, tako da imata družbenika ob ustanovitvi družbe na skupščini naslednje število glasov:
– Občina Jesenice: 9.083 glasov,
– Občina Žirovnica: 691 glasov.
Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Če ni z zakonom ali z družbeno pogodbo določeno drugače, odloča skupščina z večino vseh glasov.
15. člen
Skupščino sestavljata vsakokratna župana občin Jesenice in Žirovnica, ki jima mandat v skupščini preneha z iztekom funkcije župana.
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o programih dela javnega podjetja,
– spremlja in kontrolira poslovanje podjetja,
– potrjuje temelje poslovne politike in programe dela ter finančne načrte,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o pokrivanju izgube,
– odloča o uporabi bilančnega dobička,
– daje smernice za delo direktorju,
– daje soglasje v primeru odtujitve premičnega premoženja v vrednosti nad 25.000 EUR,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega podjetja o najemanju dolgoročnih posojil in kratkoročnih posojil, ki presegajo znesek mesečne mase plač podjetja,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– imenuje revizorja,
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah,
– odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predpisi opredeljujejo kot pristojnosti družbenikov,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe.
16. člen
Skupščina se praviloma opravi na sejah v poslovnih prostorih javnega komunalnega podjetja oziroma po predhodnem dogovoru med članoma skupščine tudi kje drugje.
17. člen
Sejo skupščine skliče praviloma direktor družbe:
– če člana skupščine kot družbenika družbe odločata o zadevah iz pristojnosti iz 15. člena tega odloka,
– če je to nujno za interese družbe,
– če se z letno bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena 1/5 (20%) osnovnega kapitala družbe,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali občinskim odlokom družbenikov.
Sejo v zgornjih primerih izjemoma lahko skliče tudi predsednik skupščine, in sicer v primeru, če direktor na zahtevo člana skupščine ali nadzornega sveta v roku 14 dni od prejema zahteve za sklic skupščine ne skliče. Sklic skupščine lahko zahteva vsak član skupščine, lahko pa ga zahteva tudi nadzorni odbor družbe.
Seja se skliče najmanj enkrat letno, in sicer s priporočenim pismom, ki ga mora posamezni član skupščine prejeti vsaj sedem dni pred dnem zasedanja, v njem pa mora biti za pravilen sklic seje navedeno naslednje:
– kraj in čas seje,
– dnevni red in gradivo z besedilom predlaganih sklepov.
Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga izmed sebe volita člana skupščine v skladu z določili družbene pogodbe.
18. člen
Vsak član skupščine lahko zahteva, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane seje.
19. člen
Skupščina na seji odloča o zadevah iz 15. člena tega odloka in o drugih zadevah, ki jih kot pristojnost skupščine določa zakon, družbena pogodba ali področni odloki družbenikov.
20. člen
Skupščina lahko veljavno odloča le, če sta na seji prisotna oba člana skupščine oziroma njuna pooblaščenca. Sklepčnost za veljavnost odločanja ni potrebna v primeru naknadnega zasedanja skupščine, kar natančneje določa družbena pogodba.
21. člen
Člana skupščine lahko s pisno izjavo skleneta, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morata sprejeti oba člana skupščine. V tem primeru pošljeta člana skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega komunalnega podjetja pisno, po faksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.
22. člen
Ustanoviteljici skupščine sta dolžni financirati delovanje skupščine glede na njene potrebe in razpoložljiva sredstva.
Vsaka občina je dolžna nositi stroške svojega predstavnika v skupščini.
Ostali stroški delovanja skupščine se delijo med ustanoviteljici skladno z njunim poslovnim deležem, in sicer:
– Občina Jesenice je dolžna nositi 92,93% vseh stroškov delovanja,
– Občina Žirovnica je dolžna nositi 7,07% vseh stroškov delovanja.
Za vsako poslovno leto se ugotovijo vsi stroški delovanja skupščine in višina sredstev, ki jih je posamezna občina zagotovila med poslovnim letom za delovanje. Po opravljenem poračunu ob upoštevanju načina delitve stroškov iz tega člena se določi znesek sredstev, ki jih je v naslednjem letu dolžna financirati posamezna občina.
Nadzorni svet
23. člen
Za nadzor nad vodenjem poslov v javnem komunalnem podjetju se ustanovi nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.
Dva člana nadzornega sveta imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Jesenice, enega Občinski svet Občine Žirovnica, dva člana sta predstavnika delavcev. En član nadzornega sveta iz Občine Jesenice je po funkciji direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice. Dva člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev, zaposlenih v javnem komunalnem podjetju, voli svet delavcev.
24. člen
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Člani nadzornega sveta izvolijo svojega predsednika izmed sebe, s tem da direktor Komunalne direkcije Občine Jesenice in predstavnika delavcev ne morejo biti izvoljeni za predsednika nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do direktorja družbe in organov družbe, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.
Namestnika predsednika nadzornega sveta izvoli nadzorni svet iz vrst članov nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev.
25. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– preverja letno poročilo,
– preverja predlog o uporabi bilančnega dobička,
– lahko zahteva sklic skupščine družbe,
– lahko pregleduje knjige, dokumentacije ter druge stvari družbe,
– pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene sklepe,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem mnenju županov obeh družbenikov,
– daje smernice za delo direktorju,
– daje soglasje k aktu o organizaciji družbe,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in družbena pogodba.
V zvezi z delom nadzornega sveta se po potrebi sprejme poseben poslovnik.
Podrobnejše pristojnosti nadzornega sveta morajo biti določene v družbeni pogodbi.
Direktor
26. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja javnega podjetja imenuje svet ustanoviteljev na predlog petčlanske razpisne komisije. Tri člane predlaga Občinski svet Občine Jesenice, dva člana pa Občinski svet Občine Žirovnica. Imenovanje se izvrši na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede razpisna komisija.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih.
Z družbeno pogodbo se lahko določijo tudi dodatni pogoji za imenovanje direktorja.
Direktor se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
27. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– določa notranjo organizacijo družbe,
– izvršuje sklepe ustanoviteljev, skupščine družbe in nadzornega sveta družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in prenehanje družbe, spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odloča o delovnih razmerjih,
– odgovarja za zakonitost dela družbe,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, družbeno pogodbo in drugimi akti družbe ter sklepi skupščine in nadzornega sveta.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
28. člen
Viri financiranja javnega komunalnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračun),
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev, takse, tarife),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisi občin,
– prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega komunalnega podjetja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
29. člen
Javno komunalno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežja, ki je potrebno za izvajanja gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne ali likvidacijske mase.
Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti javnega podjetja s svojim premoženjem.
30. člen
Vse ostale pravice in obveznosti javnega podjetja in družbenikov predvsem v zvezi s prenosom poslovnega deleža, izstopa iz družbe in izključitve iz družbe se v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah ter drugih zakonskih in podzakonskih predpisov uredijo v družbeni pogodbi.
31. člen
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
IX. AKTI JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA
32. člen
Svet ustanoviteljev javnega komunalnega podjetja sprejme družbeno pogodbo, v kateri se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja ter ostala vprašanja.
Skupščina, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemajo tudi druge akte. Obstoječe akte mora družba uskladiti s tem odlokom do 31. 12. 2005. Do njihove uskladitve se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov pod pogojem, da niso v nasprotju s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ustanoviteljici sta dolžni svoje predpise v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega komunalnega podjetja in izvajanje njegovih dejavnosti, uskladiti do 31. 12. 2005.
34. člen
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta najkasneje v roku enega meseca po objavi tega odloka.
Direktor javnega komunalnega podjetja je dolžan čim prej predlagati svetu ustanoviteljev v obravnavo in sprejem družbeno pogodbo, usklajeno z zakonom o gospodarskih družbah in s tem odlokom.
35. člen
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.
36. člen
Razrešitev sedanjih članov v nadzornem svetu, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Jesenice, in imenovanje novih članov s strani občinskih svetov občin Jesenice in Žirovnica se izvede v skladu s tem odlokom in družbeno pogodbo najkasneje do 31. 12. 2005.
37. člen
Sedanjemu direktorju velja mandat do njegovega poteka, novi direktor bo imenovan na podlagi tega odloka.
38. člen
Ta odlok predstavlja za občini ustanoviteljici akt o ustanovitvi skupnega javnega komunalnega podjetja.
39. člen
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu preoblikovanja v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju. Z istim dnem preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 4/96, 61/96, 43/00 in 115/00).
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-11/01
Jesenice, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str., l.r.
Št. 30008-0001/2004
Žirovnica, dne 22. septembra 2005.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad., l.r.
PRILOGA 1 – Izračun deležev Občine Jesenice in Občine Žirovnica v kapitalu
JKP Jeko- in, d.o.o., Jesenice z obrazložitvijo
 
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|dejavnost  |prihodki|%     |delež  |kriterij za |%     | delež v|
|      |v 1000 |dejavnosti|kapitala|določitev  |dejavnosti|   kap.|
|      |SIT   |     |    |obsega   |Žirovnica |Žirovnica|
|      |    |     |    |dejavnosti |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|kanalizacija| 65.523|   13,16|  6,68|delež    |   10,40|   0,70|
|      |    |     |    |prihodkov  |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|odvoz    | 104.685|   21,02|  10,68|delež    |   12,20|   1,30|
|odpadkov  |    |     |    |prihodkov  |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|vzdrževanje | 146.605|   29,44|  14,96|prihodki iz |   12,00|   1,79|
|cest    |    |     |    |proračuna  |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|pogrebna in | 48.714|   9,78|  4,97|število   |   15,78|   0,78|
|pokop. sl. |    |     |    |prebivalcev |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|vzdrževanje | 28.636|   5,75|  2,92|      |   0,00|   0,00|
|zelenic   |    |     |    |      |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|čistilna  | 70.346|   14,13|  7,18|delež    |   10,40|   0,75|
|naprava   |    |     |    |prihodkov  |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|deponija MM | 33.469|   6,72|  3,41|delež    |   12,20|   0,42|
|      |    |     |    |prihodkov  |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|Sektor   | 497.978|  100,00|  50,80|      |   72,98|   5,74|
|Komunala  |    |     |    |      |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|Sektor Kres |    |     |  35,00|      |   0,00|   0,00|
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|Sektor   |    |     |  14,20|količina  |   9,34|   1,33|
|Vodovod   |    |     |    |porabljene |     |     |
|      |    |     |    |vode    |     |     |
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
|Skupaj   |    |     | 100,00|      |     |   7,07|
+------------+--------+----------+--------+------------+----------+---------+
 
  Občinska sveta občin Jesenice in Žirovnica sta v letu 1999 sprejela
dogovor o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Jesenice po stanju 31.
12. 1998 med občini Jesenice in Žirovnica ter načinu financiranja javnih
zavodov in drugih javnih služb. Z dogovorom je bilo določeno, da se delež v
kapitalu javnega podjetja JEKO-IN razdeli glede na delež dejavnosti, ki jo
za posamezno občino izvaja javno podjetje.
  V letu 1998 javno podjetje opravljalo dejavnost v treh sektorjih;
Komunala, Kres in Vodovod. Za občino Žirovnica je podjetje opravljalo
dejavnost v sektorjih Komunala in Vodovod. Višina kapitala, ki odpade na
vsakega od teh sektorjev, je bila razvidna iz poslovnih knjig podjetja
oziroma evidenc iz časa ustanovitve skupnega javnega podjetja. (Prej se je
dejavnost opravljala v treh podjetjih, ki so po zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij izločila javni del, ta pa se je kasneje združil v
eno javno podjetje). Ti deleži so znašali:
  – Sektor Komunala 50,80%
  – Sektor Kres 35,00%
  – Sektor Vodovod 14,20%.
  Znotraj sektorja Komunala so se izvajale dejavnosti vzdrževanja
kanalizacije, odvoza odpadkov, vzdrževanja cest, pogrebna služba,
vzdrževanje zelenic, čiščenja odplak in deponiranja odpadkov. Obseg
dejavnosti je možno meriti z različnimi kazalci, vrednostnimi in
količinskimi. Ker količin na posameznih dejavnostih med seboj ni možno
primerjati, so za izračun deležev posameznih dejavnosti znotraj Sektorja
Komunala upoštevani podatki o doseženem prihodku na posameznih dejavnostih
iz bilance uspeha za leto 1998. Ti deleži so v izračunu uporabljeni kot
ponderji za izračun skupnega deleža v kapitalu podjetja, ki odpade na Sektor
Komunala.
  Delež Občine Žirovnica v dejavnosti in kapitalu javnega podjetja JEKO-IN
d.o.o. Jesenice po stanju 31. 12. 1998 tako znaša 7,07%, Občine Jesenice pa
92,93%.

AAA Zlata odličnost