Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4111. Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, stran 9827.

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 42., 43., 44., 45., 49. in 50. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05, uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– v skladu z direktivo Komisije št. 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L št. 344 z dne 26. 11. 1992, str. 38) in Komisije št. 93/50/EGS o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru (UL L št. 205 z dne 17. 8. 1993, str. 22) pogoje za vpis v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: register) za namene zdravstvenega varstva rastlin; obrazce in vsebino vloge za vpis v register; vzpostavitev, vsebino in način vodenja registra; kriterije glede izjem za vpis v register ter obveznosti registriranih imetnikov;
– v skladu z direktivo Komisije št. 92/105/EGS o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L št. 4 z dne 8. 1. 1993, str. 22), spremenjene z direktivo Komisije 2005/17/ES o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov (UL L št. 57 z dne 3. 3. 2005, str. 23) pogoje, obrazce in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov; obliko, vsebino in vrste rastlinskih potnih listov ter postopek in pogoje pri njihovi izdaji in namestitvi; obveznosti kupcev tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih spremlja rastlinski potni list ter način fitosanitarnih in inšpekcijskih pregledov ter ukrepov pri registriranih imetnikih in pri izdajanju rastlinskih potnih listov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Predelovalci so predelovalci rastlin in rastlinskih proizvodov (zlasti lesa) s Seznama IV.A in V.A iz priloge IV, del A in priloge V, del A direktive Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva Sveta št. 2000/29/ES).
2. Tržni pridelovalci in predelovalci so fizične in pravne osebe, ki se profesionalno ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama IV.A in V.A, ki so namenjeni trženju.
3. Majhni pridelovalci oziroma predelovalci, so fizične osebe:
– katerih pridelava oziroma predelava rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama IV.A in V.A izhaja iz zemljišča manjšega od 100 m2 za pokrite oziroma 1000 m2 za nepokrite površine, ali dohodek iz dejavnosti, registrirane po tem pravilniku, v gospodarskem letu ne presega 1/3 letne povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, in,
– ki rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama IV.A in V.A ne premeščajo k tržnim pridelovalcem oziroma predelovalcem.
4. Lokalni trg je prodaja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na mestu pridelave, na maloprodajni tržnici ali na drugem drobnoprodajnem mestu v Republiki Sloveniji.
3. člen
(register)
(1) K vpisu v register so zavezani tisti imetniki, ki opravljajo dejavnost iz 6. člena tega pravilnika na določenem mestu pridelave.
(2) V registru se vodijo podatki o imetniku, odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, mestu pridelave in vrsti pridelave oziroma druge dejavnosti, pridobljeni iz obrazcev 1 in 2 iz Priloge 1 in obrazcev 4 in 5 iz Priloge 2 ter letne prijave pridelave. Prilogi 1 in 2 sta sestavni del tega pravilnika.
(3) Register iz prvega odstavka tega člena se povezuje z zbirkami podatkov ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s predpisi, ki te zbirke urejajo.
(4) Šestmestna identifikacijska številka, ki je imetniku dodeljena ob vpisu v register, je njegova registrska številka.
4. člen
(mesto pridelave)
(1) Mesto pridelave je:
– kmetijsko gospodarstvo, ki mu ministrstvo dodeli KMG-MID identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva ali
– enota kmetijskega gospodarstva, ki mu Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) dodeli FITO-MID identifikacijsko številko ali
– druge lokacije, kjer imetniki, kot pravne ali fizične osebe, vpisane v register, opravljajo vsaj eno izmed dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika in jim Uprava dodeli FITO-MID identifikacijsko številko.
(2) Mesto pridelave ima lahko več ločenih enot pridelave. Enota pridelave je zaključena posest ali skupina zemljišč, ki je posamezna pridelovalna celota.
(3) V primeru, da kmetijsko gospodarstvo prijavi dejavnost iz 6. člena tega pravilnika v kooperaciji, se v registru vodi kot podrejena enota pridelave kooperacijskega mesta pridelave.
5. člen
(odgovorna oseba)
(1) Odgovorna oseba je fizična oseba, ki kot zakoniti zastopnik zastopa imetnika in se šteje za nosilca dejavnosti po tem pravilniku.
(2) Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizična oseba s strokovnimi izkušnjami pri pridelavi in zdravstvenem varstvu rastlin, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Fizična oseba iz prejšnjih dveh odstavkov je lahko hkrati odgovorna oseba in odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.
II. REGISTER
6. člen
(dejavnosti za vpis v register)
(1) K vpisu v register so zavezani imetniki, ki opravljajo vsaj eno od naslednjih dejavnosti:
1. pridelava, predelava, skladiščenje in distribucija rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.A.I, z namenom, da le-te premeščajo;
2. pridelava, predelava, skladiščenje in distribucija rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.A.II, z namenom, da le-te premeščajo v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem;
3. uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznamov:
– V.B.I,
– V.B.II, kolikor se le-ti vnašajo iz tretjih držav v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem;
4. pridelava, odkup in zbiranje v skladišču na območju pridelave z namenom distribucije:
– gomoljev jedilnega krompirja Solanum tuberosum L.,
– plodov rastlin iz rodov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih križancev.
(2) V register Uprava lahko vpiše tudi vse druge imetnike, ki izkažejo interes za določeno dejavnost ali ureditev, določeno s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
7. člen
(izjeme glede vpisa v register)
(1) Od vpisa v register so lahko izvzeti imetniki, ki se ukvarjajo z distribucijo oziroma s prodajo na drobno ali skladiščenjem iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če naprej premeščajo rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ki so že tako opremljeni z rastlinskimi potnimi listi, da so pripravljeni za prodajo končnemu uporabniku in jim zato ni potrebno izdajati rastlinskih potnih listov.
(2) Od vpisa v register so izvzeti imetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo iz 1. točke in s pridelavo iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, pod naslednjimi pogoji:
1. da gre za majhne pridelovalce oziroma predelovalce,
2. da je celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov namenjena za samooskrbo oziroma končno prodajo fizičnim osebam, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu.
(3) Od vpisa v register so lahko izvzeti imetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena in niso majhni pridelovalci, če pakirajo in premeščajo samo lastne pridelke.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se morajo zaradi nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov v register vpisati vsi pridelovalci semenskega krompirja in rastlin za saditev iz rodov: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Humulus L., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. in Vitis L.
8. člen
(pogoji za vpis v register)
(1) Imetnik se lahko vpiše v register, če:
– zagotovi odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin; ta oseba je lahko imetnik sam ali oseba, ki je v rednem delovnem ali v pogodbenem razmerju pri njem in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti, predpisane v 13. in 17. členu tega pravilnika,
– izpolni in podpiše izjavo na obrazcu 3 iz Priloge 1, ki je del vloge za vpis v register iz 9. člena tega pravilnika, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz registracije, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon), in tem pravilnikom.
(2) Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje glede strokovne usposobljenosti:
1. v primeru, da imetnik prideluje, predeluje, distribuira ali uvaža le rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere se ne zahteva rastlinski potni list:
– srednješolska izobrazba kmetijske smeri ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ali
– 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin;
2. v primeru, da imetnik prideluje, predeluje, distribuira ali uvaža rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere se zahteva rastlinski potni list in izdaja rastlinski potni list za svoje proizvode:
– višješolska ali visokošolska izobrazba, smer agronomija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ali
– srednješolska izobrazba kmetijske smeri ter 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ali
– 5 let delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
3. v primeru, da odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin zastopa imetnika in izdaja rastlinske potne liste v njegovem imenu:
– višješolska ali visokošolska izobrazba, smer agronomija, ter eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, predelavi, distribuciji ali uvozu zadevnih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.
(3) V primeru, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin odgovorna za zdravstveno varstvo gozdnih rastlin ali lesa, se zanjo zahteva enaka stopnja izobrazbe kot v prejšnjem odstavku, vendar s področja gozdarstva ali lesarstva.
(4) Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin iz tega člena pridobi potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin na tečajih, za katere Uprava potrdi izvajalca in program usposabljanja.
9. člen
(vloga za vpis v register)
(1) Vlogo za vpis v register mora imetnik vložiti pri Upravi. Vloga se vloži na obrazcih 1, 2 in 3 iz Priloge 1.
(2) Imetnik mora k vlogi za vpis v register priložiti:
1. dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin:
– kopijo diplome ali spričevala,
– kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in zaposlitve, oziroma potrdilo o statusu kmeta;
2. kopijo pogodbe, v primeru, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin v pogodbenem razmerju z imetnikom; pogodba mora vsebovati natančno določene obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin;
3. kopijo zakupne pogodbe za zemljišča, v primeru, da ima imetnik v zakupu kmetijska zemljišča.
10. člen
(odločba o vpisu v register)
(1) Uprava vlogo evidentira in preveri v vlogi navedene podatke.
(2) Ministrstvo imetniku, ki je zavezan k vpisu v register, dodeli neponovljivo registrsko številko v skladu s predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.
(3) Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da imetnik ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 6. člena tega pravilnika ali sodi med izjeme iz 7. člena tega pravilnika, Uprava s sklepom zavrže vlogo za vpis v register in imetnika obvesti, da ga bo vodila v evidenci zaradi morebitnih fitosanitarnih pregledov.
(4) Če se med postopkom za vpis v register ugotovi, da je imetnik zavezan k vpisu v register v skladu s 6. členom tega pravilnika in izpolnjuje pogoje za vpis v register iz 8. člena tega pravilnika, mu Uprava izda odločbo o vpisu v register najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
(5) Če v roku najmanj treh mesecev od prejema vloge ta ni popolna ali je iz nje razvidno, da pogoji iz 8. člena tega pravilnika niso izpolnjeni oziroma to ugotovi pristojni inšpektor, Uprava vpis v register z odločbo zavrne in imetnika ne vpiše v register, dokler imetnik ne izpolni predpisanih pogojev in vloži nove vloge.
11. člen
(izbris iz registra)
(1) Registrirani imetnik mora v roku 30 dni po prenehanju opravljanja dejavnosti, za katere se je registriral, pri Upravi vložiti vlogo za izbris iz registra.
(2) Uprava že registriranega imetnika po uradni dolžnosti izbriše iz registra, če se na podlagi fitosanitarnega ali inšpekcijskega pregleda ugotovi, da je prenehal izpolnjevati pogoje iz 8. člena tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z zakonom in 13. členom tega pravilnika, za čas do ponovnega izpolnjevanja le-teh.
(3) Ob ponovnem izpolnjevanju pogojev in obveznosti iz prejšnjega odstavka mora imetnik predložiti dokazila o ponovnem izpolnjevanju pogojev oziroma vložiti vlogo za vpis v register iz 9. člena tega pravilnika, vendar ne prej kot v 3 mesecih po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra.
12. člen
(vsebina in način vodenja registra)
(1) V register se vpišejo zlasti podatki iz obrazcev 1 in 2 iz Priloge 1, ter 4, 5 in 6 iz Priloge 2, lahko pa tudi drugi podatki o kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(2) Register vzpostavi in vodi Uprava. Register se vodi kot računalniška zbirka podatkov, ki se za potrebe informacijskega sistema imenuje FITO-register. Način vodenja in vzdrževanja FITO-registra določajo tudi predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.
(3) Kolikor se registrirani imetnik želi poleg ali namesto dejavnosti, za katere je bil prvotno registriran, registrirati za druge dejavnosti po tem pravilniku, mora pri Upravi vložiti vlogo o dopolnitvi vpisa v register na obrazcih 1 in 2 iz Priloge 1, z oznako “vloga o dopolnitvi vpisa”. Uprava izda imetniku odločbo o dopolnitvi vpisa v register najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
13. člen
(obveznosti registriranih imetnikov)
(1) Registrirani imetnik oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je poleg obveznosti, določenih z zakonom, dolžan izpolnjevati še naslednje:
1. prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede spremembe:
– vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (ter njihove vzgojne stopnje),
– odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin,
– mesta pridelave,
– statusa, imena, sedeža ali naslova pravne ali fizične osebe;
2. v času fitosanitarnega pregleda spremljati pristojnega inšpektorja ali drugo uradno osebo na njegovo zahtevo in mu nuditi vse potrebne informacije;
3. opravljati redne vizualne zdravstvene preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za katere se je registriral v skladu s 6. členom tega pravilnika, vključno z njihovimi registriranimi mesti pridelave. Da so zdravstveni pregledi redni, se šteje takrat, ko so opravljeni v ustreznem času in ko njihova pogostnost omogoča pravočasno odkrivanje škodljivih organizmov in s tem povezano učinkovito preprečevanje njihovega širjenja, kar je odvisno od vrste rastlin, bližine potencialnih virov okužbe in drugih faktorjev, ki vplivajo na povečano fitosanitarno tveganje. O teh pregledih mora voditi evidenco, ki naj za vsako vrsto rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zajema najmanj podatke o njihovem izvoru, o obsegu in času pregleda, ugotovljenem zdravstvenem stanju ter o uporabi fitofarmacevtskih sredstev;
4. prijaviti fitosanitarnemu inšpektorju lokacijo pridelave v skladu s predpisi o ukrepih zdravstvenega varstva rastlin oziroma o trženju semenskega materiala;
5. vsako leto do 30. aprila, oziroma za rastline, ki imajo več rastnih dob v enem letu, najmanj mesec dni pred začetkom pridelave, zaradi opravljanja fitosanitarnih pregledov prijaviti pristojnemu inšpektorju oziroma, v primeru pridelave potrjenega semenskega materiala, tudi drugi uradni osebi podatke o predvideni letni pridelavi po vrstah rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.
(2) Prijavo letne pridelave po vrstah rastlin za saditev na določenem mestu pridelave po enotah pridelave in namenu pridelave in premeščanja vloži imetnik na obrazcu, ki je dostopen na Upravi in na njeni spletni strani.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko imetnik prijavi zelnate rastline za saditev iz druge in tretje točke Seznama V.A.I po vrstah rastlin ali rodovih ali skupinah kot so navedene v tem seznamu.
III. RASTLINSKI POTNI LIST
14. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov)
(1) Rastlinske potne liste lahko izdajajo za pridelane ali predelane rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s Seznama V.A, ki so fitosanitarno pregledani, zavezanci za vpis v register, če imajo za to dovoljenje Uprave, ali Uprava, v primeru, da zavezanci ne pridobijo ali ne morejo pridobiti dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov in od Uprave pooblaščeni izvajalci javnih pooblastil iz zakona.
(2) Do dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov je upravičen le tisti imetnik (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima veljavno odločbo o vpisu v register in dodeljeno neponovljivo registrsko številko,
– da ima odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega pravilnika,
– da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin pridobila potrdilo o temeljnem znanju o škodljivih organizmih, njihovem obvladovanju in predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin), v skladu s predpisom, ki ureja strokovno usposabljanje in preverjanje znanja zdravstvenega varstva rastlin,
– da ima zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije v skladu z zakonom, ter pogojev glede vrste, oblike in vsebine rastlinskih potnih listov iz 20., 22., 23., 24. in 25. člena tega pravilnika, katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpogled,
– da podpiše izjavo na vlogi za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov iz 15. člena tega pravilnika, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
(3) Rastlinske potne liste lahko vnaprej natisne Uprava oziroma od Uprave pooblaščene pravne in fizične osebe.
(4) Ne glede na tretjo alineo drugega odstavka tega člena lahko dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov pridobi tudi imetnik, ki ne predloži potrdila o temeljnem znanju za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, če izpolnjuje druge predpisane pogoje iz drugega odstavka tega člena.
(5) Imetnik iz prejšnjega odstavka mora potrdilo o temeljnem znanju za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin predložiti v roku enega leta po pridobitvi dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov.
15. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov)
(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov upravičenec vloži pri Upravi na obrazcih 4 in 5 iz Priloge 2.
(2) K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin iz tretje alinee drugega odstavka prejšnjega člena ter zapisnik pristojnega inšpektorja iz četrte alinee drugega odstavka prejšnjega člena.
16. člen
(dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov)
(1) Dovoljenje izda Uprava najkasneje v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge, če so izpolnjeni pogoji iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Če se na podlagi fitosanitarnega ali inšpekcijskega pregleda ugotovi, da je upravičenec prenehal izpolnjevati pogoje iz 14. člena tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti, predpisanih z zakonom in 17. členom tega pravilnika, se dovoljenje po uradni dolžnosti razveljavi.
(3) Dovoljenje se lahko razveljavi tudi na zahtevo upravičenca, če le-ta preneha pridelovati, predelovati ali distribuirati rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, za katere se zahteva rastlinski potni list.
(4) Kolikor upravičenec želi razširiti dovoljenje na druge vrste rastlin, mora pri Upravi vložiti dopolnilno vlogo na obrazcih 4 in 5 iz Priloge 2, z oznako, da gre za dopolnitev vloge. Uprava izda upravičencu odločbo o dopolnitvi dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov najkasneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge.
17. člen
(obveznosti upravičencev pri izdajanju rastlinskih potnih listov)
Upravičenec oziroma njegova odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je poleg obveznosti, določenih z zakonom in 13. členom tega pravilnika, dolžan izpolnjevati še naslednje obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov:
– prijaviti pristojnemu inšpektorju vse spremembe glede vrste, oblike in vsebine rastlinskih potnih listov, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo;
– tri leta hraniti listine in voditi evidenco glede izdaje vseh vrst rastlinskih potnih listov;
– v primeru odsotnosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. Če gre za odsotnost, daljšo od enega tedna, mora odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin s pisnim pooblastilom imenovati drugo osebo, ki bo opravljala naloge v njenem imenu. Za odsotnost, daljšo od enega meseca, pa mora upravičenec zagotoviti drugo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin, ki mora izpolnjevati vse predpisane pogoje, in o tem obvestiti pristojnega inšpektorja.
18. člen
(izdajanje rastlinskih potnih listov)
(1) Rastlinski potni list se izda za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s Seznama V.A, kadar se le-te premeščajo, in sicer:
1. rastlinski potni list mora spremljati pošiljke do končnega prejemnika, če gre za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznamov:
– V.A.I./1 in
– V.A.II./1, če je pošiljka namenjena v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem;
2. rastlinski potni list mora spremljati pošiljke do tržnih pridelovalcev, če gre za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se premeščajo za namene nadaljnjega gojenja, s Seznamov:
– V.A.I/.2 in V.A.I/.3 ter
– V.A.II./2, če je pošiljka namenjena v varovano območje, priznano za določen škodljiv organizem.
(2) Rastlinski potni list se izda tudi za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s Seznama V.A, kadar se le-te vnašajo iz tretjih držav in premeščajo v skladu s prejšnjim odstavkom in 26. členom tega pravilnika.
(3) Za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, ki niso razvrščeni na Seznam V.A, se rastlinski potni listi ne smejo izdajati, razen če je tako določeno z drugimi predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin.
19. člen
(pogoji za izdajo rastlinskega potnega lista)
(1) Rastlinski potni list se sme izdati pred premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za primere iz prejšnjega člena, če rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti ter njihov rastni substrat
– niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A in II.A ter
– izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.A.II.
(2) Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz prejšnjega odstavka, ki so namenjeni premeščanju v varovano območje, ter njihov rastni substrat morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje:
– da niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.B in II.B, za katere so bila posamezna varovana območja priznana ter
– da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.B, za katere so bila posamezna varovana območja priznana.
(3) Za zagotavljanje pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena morajo opravljati redne zdravstvene preglede rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov:
– registrirani imetniki oziroma njihove odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin v skladu s 3. točko prvega odstavka 13. člena tega pravilnika in
– pristojni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu v skladu z 31. členom tega pravilnika.
20. člen
(vrste rastlinskih potnih listov)
(1) Vrste rastlinskih potnih listov so naslednje:
1. rastlinski potni list, ki se izda:
– pred premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.A z mesta pridelave ali
– za uvoženo pošiljko rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.A v skladu z določbami zakona in 26. člena tega pravilnika ali
– v primeru, da se pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski potni list, zadržuje na mestu pridelave prejemnika pošiljke toliko časa, da je lahko prišlo do spremembe vzgojne stopnje rastlin oziroma se šteje, da gre za nadaljnje gojenje ali spremembo mesta pridelave;
2. nadomestni rastlinski potni list z oznako RP, ki se izda za premeščanje pošiljke, ki jo že spremlja rastlinski potni list:
– če se le-ta razdeli v ali sestavi iz več različnih posamičnih pošiljk ali
– če je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, pod pogojem, da je opravljen zdravstveni pregled v skladu s 33. členom tega pravilnika;
3. rastlinski potni list za varovana območja z oznako ZP, ki se izda za premeščanje pošiljke v varovano območje ali znotraj varovanega območja, priznanega za določen škodljivi organizem.
(2) Rastlinski potni list iz 1. točke prejšnjega odstavka se izda tudi v primeru premeščanja pošiljke:
– skozi varovana območja, če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, ali
– iz varovanih območij.
(3) Rastlinski potni list iz 1. točke prvega odstavka tega člena se izda pred premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz:
– 1. točke Seznama V.A.I in
– iz 2. in 3. točke Seznama V.A.I, ki jih premeščajo registrirani pridelovalci oziroma predelovalci, če jih premeščajo k pravnim osebam ali tržnim pridelovalcem ali prejemnikom izven lokalnega trga; rastlinski potni list se izda pod pogojem, da imajo pridelavo rastlin in rastlinskih proizvodov iz druge in tretje točke Seznama V.A.I jasno ločeno od pridelave drugih proizvodov, ki lahko širijo iste škodljive organizme. Šteje se, da je pridelava jasno ločena, če je enota pridelave rastlin za saditev fizično ali časovno ločena od pridelave merkantilnega pridelka.
(4) Ne glede na določbe prve alinee 2. točke prvega odstavka tega člena se za namene varovanja poslovne tajnosti nadomestni rastlinski potni list lahko izda tudi v primeru, ko se pošiljka, ki jo že spremlja rastlinski potni list, premešča nespremenjena naprej.
(5) V primerih iz druge alinee 2. točke prvega odstavka tega člena nadomestni rastlinski potni list izda po fitosanitarnem pregledu uradna oseba po zakonu.
(6) Rastlinski potni list lahko združuje oznaki RP in ZP, kadar je to ustrezno.
21. člen
(izjeme pri izdajanju rastlinskih potnih listov)
(1) Brez rastlinskega potnega lista se lahko premeščajo rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s Seznama IV.A in V.A, ki jih premeščajo pridelovalci oziroma predelovalci, za katere ni obvezen vpis v register v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(2) Brez rastlinskega potnega lista se lahko premeščajo plodovi Poncirus L., Fortunella L. in Citrus s peclji in listi iz 1. točke Seznama V.A.I ter rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz 2. in 3. točke Seznama V.A.I, ki jih premeščajo registrirani pridelovalci oziroma predelovalci rastlin za saditev pod pogojem, da:
– jih premeščajo pridelovalcem, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu oziroma
– da imajo rastline pripravljene za prodajo končnemu porabniku (pakirane in označene za končno porabo), če jih premeščajo k pravnim osebam ali tržnim pridelovalcem ali k osebam, ki niso na lokalnem trgu.
(3) Registriranim imetnikom, ki se ukvarjajo z distribucijo oziroma s prodajo na drobno ali skladiščenjem iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in ki naprej premeščajo rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s Seznama IV.A in V.A, ki so že tako opremljeni z rastlinskimi potnimi listi, da so pripravljeni za prodajo končnemu uporabniku, ni potrebno izdati nadomestnih rastlinskih potnih listov, če jih premeščajo k pridelovalcem, ki niso tržni pridelovalci, na lokalnem trgu.
22. člen
(oblika in namestitev rastlinskega potnega lista)
(1) Rastlinski potni list predstavlja uradna etiketa ali pa je sestavljen iz uradne etikete in spremne listine.
(2) Uradna etiketa je lahko nameščena bodisi na posamezno rastlino, rastlinski proizvod ali nadzorovan predmet, bodisi na njihovo embalažo ali prevozno sredstvo na način, ki onemogoča ponovno uporabo.
(3) Uradna etiketa ne sme biti že uporabljena in mora biti izdelana iz primernega materiala glede trpežnosti, vodoodpornosti in drugih okoljskih vplivov.
(4) Uporabo samolepilnih uradnih etiket mora predhodno odobriti Uprava tako, da v dovoljenju za izdajo rastlinskih potnih listov iz 16. člena tega pravilnika določi pogoje za njihovo uporabo.
(5) Spremna listina je lahko vsak dokument, ki se običajno uporablja v trgovske namene in je priložen prevoznemu sredstvu, pod pogojem, da vsebuje podatke iz 24. člena tega pravilnika.
23. člen
(posebna oblika in namestitev rastlinskega potnega lista za določene rastline)
(1) Uprava lahko za posamezne skupine rastlin določi uporabo obvezne enotne namestitve in izgleda rastlinskega potnega lista glede oblike, velikosti in barve, v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega člena mora biti uradna etiketa za rastline s Seznama V.A.I/1 nameščena na vsako posamezno rastlino ali sveženj oziroma na najmanjšo možno enoto pakiranja, namenjeno prodaji na drobno.
24. člen
(vsebina rastlinskega potnega lista)
(1) Rastlinski potni list mora vsebovati naslednje podatke, odvisno od vrste rastlinskega potnega lista oziroma porekla pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov:
1. oznako "Rastlinski potni list ES";
2. oznako kode države "SI";
3. oznako "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Fitosanitarna uprava" ali "MKGP-Fitosanitarna uprava" ali razpoznavno kodo "MKGP-FURS";
4. registrsko številko imetnika;
5. individualno serijsko ali tedensko ali zbirno številko;
6. botanično ime;
7. količino;
8. v primeru pošiljke, ki je namenjena v določeno varovano območje: razločno oznako "ZP" za rastlinski potni list, ki je veljaven za namembno varovano območje, in ime oziroma koda namembnega varovanega območja ali imena oziroma kode vseh tistih varovanih območij, za katera pošiljka izpolnjuje pogoje, ali zaporedne številke škodljivih organizmov s Seznamov varovanih območij, za katere pošiljka izpolnjuje pogoje;
9. v primeru pošiljke, za katero je potrebno izdati nadomestni potni list: razločno oznako "RP" za nadomestni rastlinski potni list in registrsko številko izdajatelja prvotnega rastlinskega potnega lista; izdajatelj lahko za namene varovanja poslovne tajnosti namesto registrske številke izdajatelja prvotnega rastlinskega potnega lista uporabi svoje kodne oznake dobaviteljev, za katere vodi evidenco in kar mora predhodno odobriti Uprava v dovoljenju za izdajo rastlinskih potnih listov iz 16. člena tega pravilnika;
10. v primeru, da je poreklo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v tretji državi: ime države porekla.
(2) Če rastlinski potni list predstavlja samo uradna etiketa, morajo biti na njej navedeni vsi podatki iz prejšnjega odstavka; v tem primeru spremna listina ni potrebna.
(3) Če je rastlinski potni list sestavljen iz uradne etikete in spremne listine, morajo biti na uradni etiketi navedeni vsaj podatki iz točk 1. do 5. iz prvega odstavka tega člena, v spremni listini pa vsi podatki iz prvega odstavka tega člena.
(4) V primeru rastlinskega potnega lista za uradno potrjen semenski material je namesto oznake iz 3. točke prvega odstavka tega člena naveden imenovani organ za potrjevanje, ki ima pooblastilo za izdajo rastlinskih potnih listov.
(5) V primeru rastlinskega potnega lista, ki zamenjuje fitosanitarno spričevalo, je namesto oznake iz 3. točke prvega odstavka tega člena naveden inšpekcijski organ, ki ima pooblastilo za izdajo rastlinskih potnih listov.
(6) Podatki v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in gozdnega reprodukcijskega materiala, ter drugi podatki za namen trženja so lahko navedeni na rastlinskem potnem listu, če so jasno ločeni od podatkov iz prvega odstavka tega člena.
25. člen
(vpisovanje podatkov na rastlinski potni list)
(1) Podatki se na rastlinski potni list lahko v celoti natisnejo. Če so uradne etikete vnaprej natisnjene, se manjkajoče podatke bodisi natisne ali vpiše ročno z velikimi tiskanimi črkami.
(2) Botanična imena rastlin in rastlinskih proizvodov morajo biti natisnjena oziroma napisana z latinskimi (znanstvenimi) imeni.
(3) Z vsako naknadno spremembo ali izbrisom podatkov iz rastlinskega potnega lista postane rastlinski potni list neveljaven.
26. člen
(zamenjava fitosanitarnega spričevala)
(1) Kadar se rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s Seznama V.A vnašajo iz tretjih držav in se na vstopnem mestu opravi fitosanitarni pregled, fitosanitarni inšpektor zadrži fitosanitarno spričevalo in izda za pošiljko rastlinski potni list v skladu z obrazcem v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru, da je namembno mesto v Republiki Sloveniji in se pošiljka ne deli ali sestavlja, lahko fitosanitarni inšpektor dovoli premeščanje pošiljke iz prejšnjega odstavka v notranjost države s fitosanitarnim spričevalom, na katerem je navedeno, da nadomešča rastlinski potni list.
(3) Kadar se rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s Seznama V.A vnašajo iz tretjih držav in se na vstopnem mestu ne opravi celoten fitosanitarni pregled, fitosanitarni inšpektor zadrži kopijo fitosanitarnega spričevala in dovoli premeščanje na namembno mesto, kar navede na fitosanitarni napotnici, v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest.
27. člen
(posebni pogoji pri rastlinskem potnem listu za semenski krompir in sadike hmelja)
(1) V primeru rastlinskega potnega lista za semenski krompir se morajo uporabljati uradne etikete, ki jih lahko izdaja samo imenovani organ in katerih oblika in vsebina ter postopek izdajanja in tiskanja kot tudi imenovanje organa so predpisani s predpisi, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja in kakovosti ter trženje semenskega krompirja.
(2) V primeru vnosa oziroma premeščanja pošiljk semenskega krompirja v varovano območje oziroma znotraj varovanega območja, priznanega za določen škodljivi organizem v povezavi s semenskim krompirjem, mora biti na rastlinskem potnem listu ali spremnem dokumentu navedena tudi usklajenost s pogoji vnosa oziroma premeščanja semenskega krompirja v to varovano območje oziroma znotraj tega varovanega območja v skladu z 8. točko prvega odstavka 24. člena tega pravilnika.
(3) V primeru rastlinskega potnega lista za sadike hmelja se morajo uporabljati uradne etikete, ki jih lahko izdaja samo imenovani organ in katerih oblika in vsebina ter postopek izdajanja in tiskanja kot tudi imenovanje organa so predpisani s predpisi, ki urejajo potrjevanje zdravstvenega stanja in kakovosti ter trženje sadilnega materiala hmelja.
28. člen
(obveznosti kupcev)
Kupci oziroma prejemniki, ki se ukvarjajo s tržno pridelavo oziroma predelavo ali nadaljnjo distribucijo prejetih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih spremljajo rastlinski potni listi, morajo hraniti vse vrste rastlinskih potnih listov najmanj eno leto. V primeru, da rastlinski potni list sestavljata uradna etiketa in spremna listina, je potrebno hraniti samo spremno listino, če so z nje razvidni podatki iz 24. člena tega pravilnika.
IV. FITOSANITARNI NADZOR
29. člen
(fitosanitarni pregledi)
(1) Fitosanitarni pregledi se opravljajo pri registriranih imetnikih redno, najmanj enkrat letno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za registrirane imetnike iz 4. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika fitosanitarni pregledi opravljajo po potrebi, vendar najmanj enkrat v treh letih.
(3) Fitosanitarni pregledi se opravljajo predvsem na mestih pridelave, v sodelovanju z imetnikom oziroma njegovo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin in obsegajo pregled listin in istovetnosti, zdravstveni pregled in skladnost s fitosanitarnimi predpisi. O opravljenem pregledu pristojni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu, sestavi zapisnik.
(4) Za namen fitosanitarnih pregledov registrirani imetnik prijavi pridelavo rastlin v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika in označi, če bo izdajal rastlinske potne liste.
(5) Fitosanitarni inšpektor ali, kadar je tako predpisano, druga uradna oseba po zakonu, izvede predpisane preglede v skladu z zakonoma, ki urejata zdravstveno varstvo rastlin in semenski material kmetijskih rastlin in v skladu s tem pravilnikom.
30. člen
(pregled listin in istovetnosti)
(1) Pregled listin in istovetnosti opravi pristojni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu pri registriranem imetniku vsaj enkrat letno.
(2) S pregledom listin pristojni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu preveri izpolnjevanje obveznosti registriranih imetnikov v skladu z zakonom in tem pravilnikom, zlasti, če imajo:
– veljavne dokumente o vpisu v register in izdajanju rastlinskih potnih listov,
– evidence o poreklu in načinu pridobitve semena, matičnih rastlin ali drugih rastlin za saditev,
– poročila o rezultatih laboratorijskega preverjanja zdravstvenega stanja, če so potrebna,
– zapise o pričetku, poteku in zaključku pridelave, predelave ali distribucije,
– zapise o izvedenih ukrepih za preprečevanje pojava in širjenja škodljivih organizmov in
– pripravljene rastlinske potne liste v skladu z veljavnim dovoljenjem.
(3) S pregledom istovetnosti pristojni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu preveri zlasti, če imetnik:
– prideluje rastline ali rastlinske proizvode v skladu z veljavno registracijo,
– prideluje rastline ali rastlinske proizvode v skladu s količinami, ki so prijavljene z letno pridelavo in
– namešča etikete na razmnoževalni material ali njihovo pakiranje tako, da jih ni mogoče odstraniti, ne da bi bili vidni poskusi odstranitve.
31. člen
(zdravstveni pregled)
(1) Zdravstveni pregledi rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov opravi pristojni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu vsaj vizualno in ne glede na določbe prvega odstavka 29. člena tega pravilnika najmanj tako pogosto kot je to določeno v Seznamu IV.A.II direktive Sveta št. 2000/29/ES oziroma za naslednje vrste pridelave najmanj tako pogosto kot sledi:
– pridelava semen in semenskega materiala: dvakrat letno v času vegetacije;
– pridelava sadilnega materiala večletnih rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in gozdarstvu ter večletnih okrasnih rastlin: dvakrat letno v času vegetacije;
– pridelava sadilnega materiala vrtnin in enoletnih okrasnih rastlin, vključno z okrasnimi čebulicami in gomolji: enkrat v pridelovalnem ciklusu.
(2) Zdravstveni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi pri pridelovalcih, katerih pridelava in prodaja je dovoljena osebam, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo oziroma imajo dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov iz 16. člena tega pravilnika.
(3) Zdravstveni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretje alinee prvega odstavka tega člena se opravlja manj pogosto, vendar vsaj enkrat letno, pri pridelovalcih, katerih pridelava in prodaja je dovoljena na lokalnem trgu končnemu porabniku, pod pogojem, da je njihova pridelava jasno ločena od pridelave drugih proizvodov.
32. člen
(potrdilo o zdravstveni ustreznosti)
(1) Fitosanitarni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu izda potrdilo o zdravstveni ustreznosti, če rastline za saditev ali rastlinski proizvodi niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A in II.A, izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.A predpisane z direktivo Sveta 2000/29/ES in tem pravilnikom ter niso znatno okužene z drugimi nadzorovanimi škodljivimi organizmi.
(2) Potrdilo o zdravstveni ustreznosti rastlin za saditev je pripravljeno v skladu z obrazcem, ki je dostopen na Upravi in na njeni spletni strani.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se kot potrdilo o zdravstveni ustreznosti rastlin za saditev šteje zapisnik o predpisanem pregledu pri registriranem imetniku, ki ga izda fitosanitarni inšpektor po zadnjem predpisanem pregledu, če vsebuje seznam in količino po skupinah rastlin s Seznama V.A direktive Sveta 2000/29/ES.
33. člen
(izdaja rastlinskega potnega lista za neokužene rastline)
(1) Če se z zdravstvenim pregledom iz 31. člena tega pravilnika ugotovi, da je del rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kot tudi rastni substrat, ki se tam uporablja, okužen s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A in II.A, oziroma za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, namenjene v določeno varovano območje, tudi s Seznamov I.B in II.B direktive Sveta 2000/29/ES, se izda rastlinski potni list za preostale rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, če ni suma, da so le-ti okuženi in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov.
(2) Za okužene rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete pristojni inšpektor prepove premeščanje do izpolnjevanja pogojev in odredi predpisane ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov, ter o tem obvesti Upravo.
34. člen
(fitosanitarni ukrepi)
(1) Če fitosanitarni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu med uradnimi pregledi iz 29. člena tega pravilnika ugotovi, da registrirani imetnik ne izpolnjuje predpisanih obveznosti, opozori imetnika na nepravilnosti in mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
(2) Če imetnik iz prejšnjega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, lahko fitosanitarni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu predlaga Upravi izbris iz registra oziroma razveljavitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov.
(3) Če fitosanitarni inšpektor ali druga uradna oseba po zakonu, med uradnimi pregledi iz 29. ali 33. člena tega pravilnika ugotovi, da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti pomenijo nevarnost za širjenje škodljivih organizmov, oziroma, da niso izpolnjeni predpisani pogoji za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov:
– določi način zavarovanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter preprečitve stika z drugimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti,
– zabeleži ugotovitve in način ukrepanja iz prejšnje alinee,
– z nepravilnostmi seznani imetnika in
– obvesti Upravo in pristojnega fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja, ki lahko odredi ukrepe v skladu z zakonom.
35. člen
(nadzor pridelave gozdnih rastlin in uradno potrjenega semenskega materiala kmetijskih rastlin)
(1) Določbe 29. do 34. člena tega pravilnika izvaja za gozdne rastline Gozdarski inštitut Slovenije v skladu z določbami predpisov, ki urejajo gozdove, gozdni reprodukcijski material, in v skladu s tem pravilnikom.
(2) Določbe 29. do 34. člena tega pravilnika kot tudi izdajanje rastlinskih potnih listov za uradno potrjen semenski material izvaja imenovani organ v skladu z določbami predpisov, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, in v skladu s tem pravilnikom, in sicer za:
– gomolje krompirja Solanum tuberosum L. za saditev,
– sadike in matične rastline hmelja Humulus lupulus L.,
– seme sončnic Helianthus annuus L.,
– seme paradižnika Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
– seme fižola Phaseolus L.,
– seme lucerne Medicago sativa L.
V. INŠPEKCIJSKI NADZOR
36. člen
(inšpekcijski pregledi)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja fitosanitarni inšpektor oziroma za gozdne rastline gozdarski inšpektor.
(2) Podrobnejši obseg inšpekcijskih pregledov iz tega člena določi predstojnik Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z navodili v obliki priročnika.
37. člen
(inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja)
(1) Za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin pristojni inšpektor opravlja redno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ne glede na določbe 29., 30., 31., 32., 33. in 35. člena tega pravilnika. Za te namene se inšpekcijski pregledi opravljajo naključno in ne glede na poreklo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ti pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, premeščajo ali na prodajnih mestih, kot tudi pri končnih kupcih.
(2) Pristojni inšpektor opravlja tudi nadzor nad izpolnjevanjem pogojev glede izjem pri vpisu v register iz 7. člena tega pravilnika ter glede izjem pri izdajanju rastlinskih potnih listov iz 21. člena tega pravilnika.
(3) Če se med inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti pomenijo nevarnost za širjenje škodljivih organizmov oziroma da niso izpolnjeni predpisani pogoji za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, pristojni inšpektor odredi ukrepe v skladu z zakonom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov, Uradni list RS, št. 93/01, 117/02, 131/03 in 48/04.
39. člen
(potrdilo o temeljnem znanju)
Imetniki, ki pridobijo dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov do 31. decembra 2005, lahko predložijo potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin za svojo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin v skladu s petim odstavkom 14. člena tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2006.
40. člen
(pooblaščeni izvajalci)
Do imenovanja uradnih oseb v skladu z zakonom izvajajo naloge iz 29. do 34. člena tega pravilnika pooblaščeni izvajalci nalog javne službe za varstvo rastlin in javna gozdarska služba, določena v zakonu, ki ureja varstvo gozdov.
41. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-270/2005
Ljubljana, dne 30. septembra 2005
EVA 2005-2311-0192
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano