Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997

Kazalo

2594. Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, stran 4245.

Na podlagi osmega odstavka 3. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
1. člen
(opredelitev vsebine pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– način označevanja javnih cest in njihovih odsekov ter objektov na javnih cestah;
– vodenje evidenc o javnih cestah in objektih na njih ter način zbiranja tehničnih in drugih podatkov za te evidence;
– vsebino evidenc in razpolaganje s podatki iz evidenc o javnih cestah in objektih na njih.
2. člen
(način označevanja javnih cest)
(1) Javne ceste se označujejo z evidenčnimi številkami, ki so po posameznih kategorijah javnih cest naslednje:
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorija javne ceste                 Evidenčna številka
                              javne ceste
-------------------------------------------------------------------------------
Avtocesta (AC)                        A1 - A9
Hitra cesta (HC)                       H1 - H9
Glavna cesta I. reda (G1)                   1 - 99
Glavna cesta II. reda (G2)                 101 - 199
Regionalna cesta I. reda (R1)                201 - 399
Regionalna cesta II. reda (R2)               401 - 599
Regionalna cesta III. reda (R3)               601 - 999
Lokalna cesta (LC)                    001xxx - 499xxx
Javna pot (JP)                      501xxx - 999xxx
-------------------------------------------------------------------------------
Glavna mestna cesta (LG)                 001xxx - 499xxx
Zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta (LZ)    001xxx - 499xxx
Mestna cesta ali krajevna cesta (LK)           001xxx - 499xxx
-------------------------------------------------------------------------------
Daljinska kolesarska pot (KD)              9101xx - 9199xx
Glavna kolesarska pot (KG)                9201xx - 9299xx
Regionalna kolesarska pot (KR)              9301xx - 9499xx
Javna pot za kolesarje (KJ)               9501xx - 9999xx
-------------------------------------------------------------------------------
(2) Regionalne ceste III. reda, ki jim je v skladu z njihovo opredelitvijo v 14. členu zakona o javnih cestah ta kategorija določena zaradi povezovanja za državo pomembnih turističnih območij z državnimi cestami enake ali višje kategorije (turistične ceste, TR), se označujejo z evidenčnimi številkami od 901 do 999.
(3) Evidenčna številka posamezne javne ceste se v skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega člena ter četrtega in petega odstavka 3. člena tega pravilnika določi v aktu o njeni kategorizaciji.
3. člen
(način označevanja odsekov javnih cest)
(1) Javne ceste se lahko razdelijo na več odsekov, ki so medsebojno razmejeni s križiščem dveh ali več kategoriziranih cest ali izjemoma z drugo značilno mejno točko odseka (npr. državna meja, prelaz, železniška postaja, križišče z nekategorizirano cesto ipd.).
(2) Odsek javne ceste ne sme biti krajši od 100 m, razen če je celotna javna cesta krajša od te dolžine.
(3) Odsek državne ceste se označi s štirimestno številko.
(4) Odsek občinske ceste se označi s šestmestno številko, v kateri so prva tri mesta namenjena zaporedni številki občine, v kateri se občinska cesta ali njen odsek začne, drugi dve mesti zaporedni številki občinske ceste in zadnje mesto zaporedni številki odseka. Zaporedna številka občine se posebej določi za lokalne ceste, za javne poti in za javne poti za kolesarje. Občini, v kateri število posameznih kategorij občinskih cest presega število razpoložljivih mest za njihovo oznako, se dodeli več zaporednih številk.
(5) Ne glede na določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena sta označitvi odseka državnih kolesarskih poti namenjeni zadnji dve mesti v njihovih evidenčnih številkah, določenih v prvem odstavku prejšnjega člena. Pri javnih poteh za kolesarje pa je prvo mesto enotno za vse občine (število 9), drugo do četrto mesto je namenjeno zaporedni številki občine, v kateri se javna pot za kolesarje ali njen odsek začne, in zadnji dve mesti sta namenjeni zaporedni številki javne poti za kolesarje in njenega odseka.
(6) Po posameznih kategorijah javnih cest se za njihove odseke uporabljajo te evidenčne številke:
-------------------------------------------------------------------------------
Kategorija javne ceste                 Evidenčna številka
                              odseka ceste
-------------------------------------------------------------------------------
Avtocesta (AC)                         xxxx
Hitra cesta (HC)                        xxxx
Glavna cesta I. reda (G1)                   xxxx
Glavna cesta II. reda (G2)                   xxxx
Regionalna cesta I. reda (R1)                 xxxx
Regionalna cesta II. reda (R2)                 xxxx
Regionalna cesta III. reda (R3)                xxxx
Lokalna cesta (LC)                    001xxx - 499xxx
Javna pot (JP)                      501xxx - 999xxx
-------------------------------------------------------------------------------
Glavna mestna cesta (LG)                 001xxx - 499xxx
Zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta (LZ)    001xxx - 499xxx
Mestna cesta ali krajevna cesta (LK)           001xxx - 499xxx
-------------------------------------------------------------------------------
Daljinska kolesarska pot (KD)               9101xx - 9199xx
Glavna kolesarska pot (KG)                9201xx - 9299xx
Regionalna kolesarska pot (KR)              9301xx - 9499xx
Javna pot za kolesarje (KJ)                9501xx - 9999xx
-------------------------------------------------------------------------------
(7) Odseke državnih cest in njihove evidenčne številke določi Direkcija Republike Slovenije za ceste. Za državne ceste, ki so bile do uveljavitve tega pravilnika razvrščene kot magistralne, regionalne ali lokalne ceste, se ohranijo številke odsekov, pod katerimi jih direkcija vodi v svoji banki cestnih podatkov.
(8) Odseke občinskih cest in njihove evidenčne številke določi Direkcija Republike Slovenije za ceste v sodelovanju z občinsko upravo.
(9) Šifrant javnih cest vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste.
4. člen
(določitev in označitev stacionaže cestnih odsekov)
(1) Stacionaža odseka javne ceste je km 0,000 v razmejitveni točki iz prvega odstavka prejšnjega člena in narašča v smeri poteka javne ceste, določene v aktu o njeni kategorizaciji. Vsak naslednji odsek javne ceste se začne s stacionažo km 0,000.
(2) Seštevek dolžine odsekov javne ceste mora biti enak dolžini celotne javne ceste.
(3) Stacionaža odsekov državne ceste mora biti na terenu označena s predpisanim stacionažnim znakom, na katerem so izpisani evidenčna številka državne ceste, številka njenega odseka in tekoči kilometer na tem odseku.
(4) Prvi stacionažni znak se postavi v razmejitveni točki začetka odseka državne ceste, vsi naslednji pa v razdalji do največ 0,5 km proti razmejitveni točki konca odseka državne ceste. Če je razmejitvena točka začetka odseka državne ceste v sredini križišča, se stacionažni znak za km 0,000 postavi neposredno za križišče.
(5) Stacionažni znak mora biti postavljen na desni strani državne ceste v smeri stacionaže, 1 m do 2 m od roba vozišča ceste in v višini 1 m od njegove nivelete tako, da je viden iz obeh smeri vožnje vozil.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti stacionažni znak na državni cesti, ki ima ločilni pas, s katerim so fizično ločeni vozni pasovi, postavljen v ločilnem pasu tako, da je viden iz obeh smeri vožnje vozil. Na krajih, kjer ni mogoče zagotoviti obojestranske vidnosti stacionažnega znaka, se na robu ločilnega pasu postavi stacionažni znak na vsako smer vožnje.
5. člen
(označitev meje občine)
(1) Na meji med občinami mora biti državna cesta označena s tablico, na kateri je v zgornjem delu izpisano ime občine, v katero državna cesta prehaja v smeri vožnje vozil, v spodnjem pa stacionaža ceste na občinski meji.
(2) Velikost tablice za označitev meje občine in njena postavitev je enaka velikosti in postavitvi stacionažnega znaka.
6. člen
(označitev cestnih objektov na državnih cestah)
(1) Objekti na državnih cestah, katerih čista pravokotna razpetina je 5 m ali več, morajo biti označeni s tablico, na kateri so izpisane evidenčna številka državne ceste in njenega odseka, tekoči kilometer na tem odseku, evidenčna številka objekta in tip objekta. Tablica za označitev je enake velikosti kot stacionažni znak in mora biti pritrjena na mostno ograjo ali drugi vidni kraj na začetku objekta v smeri stacionaže.
(2) Če se v evidencah o cestnih objektih na državnih cestah vodi posamezen objekt pod posebnim imenom, mora biti to ime označeno na objektu.
(3) Evidenčne številke objektov na državnih cestah in njihova imena določi Direkcija Republike Slovenije za ceste kot sestavni del banke cestnih podatkov iz 7. člena tega pravilnika.
(4) Pred mostom, čez katerega državna cesta prečka vodotok, mora biti s predpisanim prometnim znakom označeno ime vodotoka.
7. člen
(vsebina in vodenje evidenc o javnih cestah in objektih na njih)
(1) Evidence o javnih cestah in objektih na njih (v nadaljevanju: banka cestnih podatkov, s skrajšano oznako BCP) obsegajo opisne, številčne, grafične, slikovne in druge podatke o javnih cestah in objektih na njih, s katerimi se zagotavlja:
– pregled nad stanjem javnih cest in objektov na njih;
– baza podatkov za upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo javnih cest in prometa na njih;
– baza podatkov za potrebe uradne statistike, upravnih organov ter drugih pravnih in fizičnih oseb.
(2) Banko cestnih podatkov sestavljajo obvezni in priporočljivi podatki. Obvezni podatki se morajo tekoče zbirati in vnašati v evidence, priporočljivi podatki pa se lahko zbirajo ali tekoče ali pa samo za posebne analize stanja cest in objektov na njih, kadar so te potrebne za uresničevanje nalog iz prvih dveh alinei prejšnjega odstavka.
(3) Banko cestnih podatkov o državnih cestah in objektih na njih vzpostavi, vodi in jo vzdržuje Direkcija Republike Slovenije za ceste, o občinskih cestah in objektih na njih pa občinska uprava.
8. člen
(način vodenja evidenc o javnih cestah in objektih na njih)
(1) Podatki v banki cestnih podatkov se morajo shranjevati na sodoben, predvsem računalniški način, ki zagotavlja hiter dostop do njih ter obdelavo, analiziranje, posredovanje in izkazovanje obdelanih podatkov v skladu z namenom njihove obdelave ali analize.
(2) Programsko opremo za vodenje banke cestnih podatkov zagotavlja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Občina ima na podlagi pisne zahteve pravico do njene brezplačne uporabe.
(3) Občina lahko za vodenje banke cestnih podatkov uporablja drugo programsko opremo, če je ta združljiva s programsko opremo Direkcije Republike Slovenije za ceste.
(4) Banka cestnih podatkov mora biti zaščitena pred nedovoljeno uporabo, njenim spreminjanjem nepooblaščenih oseb ali uničenjem.
9. člen
(zbiranje podatkov za banko cestnih podatkov)
(1) Podatke o stanju zgrajenih novih javnih cest in objektov na njih ter o spremembah stanja obstoječih javnih cest in objektov na njih, ki so posledica njihove rekonstrukcije, zagotavlja za banko cestnih podatkov njihov investitor ali oseba za opravljanje investitorskih poslov, ki jo pooblasti investitor.
(2) Podatke o stanju in spremembah stanja obstoječih javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, zagotavljata za banko cestnih podatkov o državnih cestah Direkcija Republike Slovenije za ceste in za banko cestnih podatkov o občinskih cestah občinska uprava. Za ceste, ki jih upravlja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji ali so s pogodbo o koncesiji dane v vodenje in izkoriščanje domačemu ali tujemu koncesionarju (v nadaljevanju: koncesionar), zagotavlja te podatke družba oziroma koncesionar.
(3) Direkcija Republike Slovenije za ceste, občinska uprava, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji ali koncesionar lahko oddajo naloge v zvezi z zbiranjem podatkov ali dela podatkov o javnih cestah in objektih na njih izvajalcem rednega vzdrževanja javnih cest ali drugim strokovno usposobljenim pravnim ali fizičnim osebam.
10. člen
(način zbiranja in arhiviranje podatkov za banko cestnih podatkov)
(1) Podatki iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se zbirajo na podlagi investicijske in projektne dokumentacije (projektov izvedenih del), situacij TTN v merilu 1:5000 ali 1:10000 in drugih uradnih kartografskih gradiv, slikovnih gradiv, filmskih in videoposnetkov, posebnih meritev ter posebnih popisnih obrazcev o stanju javnih cest in objektov na njih, ki jih določi Direkcija Republike Slovenije za ceste.
(2) Podatki o javnih cestah in objektih na njih morajo biti zbrani in izkazani tako, da je iz njih razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v prostoru (npr. stacionaža, lega glede na os ceste ipd.).
(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na novozgrajene javne ceste in objekte na njih ali na spremembe stanja obstoječih javnih cest in objektov na njih zaradi izvajanja rekonstrukcijskih in vzdrževalnih del, se mora zagotoviti najkasneje v roku iz 15. člena tega pravilnika.
(4) Projekti izvedenih del so sestavni del evidenc o javnih cestah in objektih na njih.
(5) Dokumentacijo o stanju in spremembah stanja javnih cest in objektov na njih hranijo za državne ceste Direkcija Republike Slovenije za ceste in za občinske ceste občinska uprava. Dokumentacija se lahko hrani na sodobnih sredstvih za shranjevanje zapisov (računalnik, mikrofilm, videokasete ipd.) in mora biti arhivirana za čas, ki je določen z zakonom ali drugimi predpisi.
11. člen
(vsebina banke cestnih podatkov o državnih in občinskih cestah)
Banka cestnih podatkov o državnih in občinskih cestah obsega najmanj podatke, ki so po posameznih kategorijah javnih cest določeni kot obvezni (O) ali priporočljivi (P):
Tabela 1: Pregled obveznih in priporočljivih podatkov o državnih
in občinskih cestah

-----------------------------------------------------------------
Podatki o državnih in  Kategorija javne      Podkategorija
občinskih cestah     ceste           lokalnih cest
                          v naselju
            -----------------------------------------
            AC HC G1 G2 R1 R2 R3 LC JP  LG LZ LK
-----------------------------------------------------------------

Številka ceste     O O O O O O O O O  O  O  O

Številka odseka     O O O O O O O O O  O  O  O

Identifikacija začetka
in konca odseka     O O O O O O O O O  O  O  O

Dolžina odseka     O O O O O O O O O  O  O  O

Tip odseka:

   - cestni odsek,  O O O O O O O O O  O  O  O

   - priključek;   O O O O O O O O O  O  O  O

Dovoljeni osni pritisk:

   - v normalnih
    vremenskih
    razmerah,    O O O O O O O O O  O  O  O

   - ob odjugi;   O O O O O O O O O  O  O  O

Minimalni svetli
profil ceste:

   - širina,     O O O O O O O O O  O  O  O

   - višina;     O O O O O O O O O  O  O  O

Meje občin       O O O O O O O O O  O  O  O

Meje izvajalcev rednega
vzdrževanja ceste    O O O O O O O O O  O  O  O

Meje demografsko ali
razvojno ogroženih
območij         O O O O O O O O O  O  O  O

Naselja (lokacija
naselij, označeno s
prometnim znakom;
število prebivalcev)  O O O O O O O O O  O  O  O

Voziščna konstrukcija
ceste (dimenzije, vrste
materiala, leto
zgraditve, leto obnove) O O O O O O O O O  O  O  O

Horizontalne krivine  O O O O O O O P P  O  P  P

Vzdolžni potek ceste
(višinske kot nivelete) O O O O O O O P P  O  P  P

Prepusti, premostitveni
in drugi objekti čiste
pravokotne razpetine
pod 5,00 m (lega, tip,
dimenzija, material)  O O O O O O O O O  O  O  O

Premostitveni objekti,
predori, galerije in
drugi objekti čiste
pravokotne razpetine
5,00 m ali več (tip,
lega, dimenzija,
material)        O O O O O O O O O  O  O  O

PLDP (podatki o rednih
in občasnih štetjih
prometa)        O O O O O O O P P  O  P  P

Število prometnih pasov O O O O O O O O O  O  O  O

Širina prometnih pasov O O O O O O O O O  O  O  O
-----------------------------------------------------------------

Prometni pasovi za
počasna vozila     O O O O O O O O O  O  O  O

Pospeševalni pasovi   O O O O P P P P P  O  P  P

Zaviralni pasovi    O O O O P P P P P  O  P  P

Posebni pasovi:

   - odstavni
    pasovi,     O O O O O O O O P  O  O  O

   - pasovi za
    parkiranje,   O O O O O O O O P  O  O  O

   - pasovi za
    kolesarje,   - - O O O O O O P  O  O  O

   - pasovi za
    pešce,     - - O O O O O O P  O  O  O

Ločilni pasovi     O O O O O O O O O  O  O  O

Robni pasovi      O O O O O O O O O  O  O  O

Bankine (lega,
dimenzija in utrditev) O O O O O O O O O  O  O  O

Kolesarska steza
(širina, dolžina,
lega, utrditev)     - - O O O O O O O  O  O  O

Pločniki (širina,
lega, utrditev)     - - O O O O O O O  O  O  O

Avtobusna postajališča
in obračališča (na ali
ob vozišču)       - - O O O O O O O  O  O  O

Križišča (po vrsti in
opremi križišč)     - - O O O O O O O  O  O  O

Križanja (po vrsti in
komunikacijah)     O O O O O O O O O  O  O  O

Priključki (javna
cesta, nekategorizirana
cesta, prsitop)     O O O O O O O O O  O  O  O

Prometna signalizacija
(prometni znaki,
turistična
signalizacija, druga
obvestilna
signalizacija, druga
sredstva in naprave)  O O O O O O P P P  O  P  P

Prometna oprema
(smerniki, snežni koli,
ogledala, zapornice,
varovalne ograje,
varnostne ograje idr.) O O O O O O P P P  O  P  P

Prostori in objekti za
tehtanje vozil     O O O O O O O O O  O  O  O

Cestne naprave in
ureditve za zaščito
pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom,
slepilnimi učinki,
burjo, poplavami idr.  O O O O O O P P P  O  P  P

Cestne naprave in
ureditve (
telekomunikacijske in
električne naprave,
naprave za urejanje in
nadzor prometa, naprave
za daljinsko obveščanje,
naprave in objekti za
pobiranje cestnine
idr.)          O O O O O O O O O  O  O  O

Podporne in oporne
konstrukcije (lega,
tip, dimenzija,
material)        O O O O O O O O O  O  O  O

Zimska služba
(prednostne naloge
pluženja, proženje
plazov, zameti,
poledica, skupna višina
snega, drugo)      O O O O O O O O O  O  O  O

Varstvo javnih cest
(izdana dovoljenja,
soglasja in mnenja iz
naslova varstva cest)  O O O O O O O O O  O  O  O

Varstvo javnih cest
(izdana dovoljenja,
soglasja in mnenja iz
naslova varstva cest)
Obveznosti (odškodnine)
do sosedov
(odvodnjavanje,
postavitve varovanj
ceste, drugo)      O O O O O O O O O  O  O  O

Stop pregledna razdalja P P P P P P P P P  P  P  P

Brežine ceste      P P P P P P P P P  P  P  P

Cestni svet       P P P P P P P P P  P  P  P

Polje preglednosti
(pregledni trikotnik,
pregledna berma) in
obveznosti do sosedov  P P P P P P P P P  P  P  P

Preglednost ceste,
večja od 450 m,
izražena v % od
dolžine odseka     P P P P P P P P P  P  P  P

Objekti spremljajočih
dejavnosti       P P P P P P P P P  P  P  P

Komunalna
infrastruktura v
cestišču in ob cestišču
(zemeljsko, zračno)   P P P P P P P P P  P  P  P

Povprečna vozna hitrost P P P P P P P P P  P  P  P

Otoki za pešce     - - P P P P P P P  P  P  P

Naprave za
odvodnjavanje (po
vrstah naprav)     P P P P P P P P P  P  P  P

-----------------------------------------------------------------

Opomba: s črtico so označeni elementi, ki z zakonskimi predpisi
niso dopustni kot sestavni del določene kategorije javne ceste.

12. člen
(vsebina banke cestnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah)
(1) Banka cestnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah, katerih čista pravokotna razpetina je 5 m ali več, mora obsegati najmanj te podatke:
Tabela 2: Pregled podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah, katerih
čista pravokotna razpetina je 5 m ali več

-----------------------------------------------------------------
Podatki o objektih na  Kategorija javne     Podkategorija
državnih in občinskih  ceste           lokalnih cest
cestah                      v naselju
            -----------------------------------------
            AC HC G1 G2 R1 R2 R3 LC JP  LG LZ LK
-----------------------------------------------------------------

Šifra objekta      O O O O O O O O O  O  O  O

Številka ceste     O O O O O O O O O  O  O  O

Številka odseka     O O O O O O O O O  O  O  O

Stacionaža začetka
objekta na odseku    O O O O O O O O O  O  O  O

Ime kraja, v katerem
je objekt        O O O O O O O O O  O  O  O

Ime premostitve
(vodotok, dolina,
komunikacija ipd.)   O O O O O O O O O  O  O  O

Tip objekta (most,
viadukt, podvoz,
nadvoz, predor idr.)  O O O O O O O O O  O  O  O

Tip nosilne
konstrukcije      O O O O O O O O O  O  O  O

Material nosilne
konstrukcije      O O O O O O O O O  O  O  O

Kot križanja      O O O O O O O O O  O  O  O

Čista pravokotna
odprtina        O O O O O O O O O  O  O  O

Odprtina v smeri
stacionaže       O O O O O O O O O  O  O  O

Število odprtin     O O O O O O O O O  O  O  O

Širina vozišča in
hodnikov        O O O O O O O O O  O  O  O

Leto zgraditve     O O O O O O O O O  O  O  O

Leto rekonstrukcije   O O O O O O O O O  O  O  O

Leto obnove       O O O O O O O O O  O  O  O

Nosilnost        O O O O O O O O O  O  O  O

Občina, v kateri je
objekt ali stacionaža
začetka mejnega objekta
med občinama      O O O O O O O O O  O  O O

Možnost obvoza ob
porušitvi objekta    O O O O O O O O O  O  O  O
-----------------------------------------------------------------

(2) Banka cestnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah, katerih čista pravokotna razpetina je od 3 m do manj kot 5 m, mora obsegati najmanj naslednje podatke:
Tabela 3: Pregled podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah, katerih
čista pravokotna razpetina je od 3 m do manj kot 5 m

-----------------------------------------------------------------
Podatki o objektih na  Kategorija javne      Podkategorije
državnih in občinskih  ceste           lokalnih cest
cestah                       v naselju
            -----------------------------------------
            AC HC G1 G2 R1 R2 R3 LC JP  LG LZ LK
-----------------------------------------------------------------

Številka ceste     O O O O O O O O O  O  O  O

Številka odseka     O O O O O O O O O  O  O  O

Ime kraja, v katerem
je objekt        O O O O O O O O O  O  O  O

Tip objekta (most,
podvoz, nadvoz idr.)  O O O O O O O O O  O  O  O

Tip nosilne
konstrukcije      O O O O O O O O O  O  O  O

Čista pravokotna
odprtina        O O O O O O O O O  O  O  O

Širina vozišča in
hodnikov        O O O O O O O O O  O  O  O

Leto zgraditve     O O O O O O O O O  O  O  O

Leto rekonstrukcije
ali obnove       O O O O O O O O O  O  O  O

Nosilnost        O O O O O O O O O  O  O  O

Občina, v kateri je
objekt         O O O O O O O O O  O  O  O

Možnost obvoza ob
porušitvi objekta    O O O O O O O O O  O  O  O
-----------------------------------------------------------------
13. člen
(zbirka podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah)
(1) Za objekte iz prejšnjega člena tega pravilnika se podatki zagotavljajo z dokumentacijo, ki obsega investicijsko in projektno dokumentacijo (s projektom izvedenih del na novem, rekonstruiranem ali obnovljenem objektu), poročila o stanju objektov na popisnih obrazcih za cestne objekte in fotografsko dokumentacijo o objektih.
(2) Za obstoječe objekte, za katere ob začetku veljavnosti tega pravilnika ni na razpolago investicijske in projektne dokumentacije iz prejšnjega odstavka, se mora izdelati skica objekta, ki obsega prečni in vzdolžni prerez ter tloris objekta.
(3) Dokumentacija iz prvega in drugega odstavka tega člena je sestavni del zbirke podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah.
(4) Zbirka podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah, katerih čista pravokotna razpetina je 5 m ali več, obsega najmanj:
– podatke iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– podatke o arhivih investicijske, projektne in druge dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena;
– situacijo TTN za cesto, na kateri je objekt;
– poročila o obnovah objekta;
– poročila o pregledih objektov, izkazanih na obrazcu, ki ga določi Direkcija Republike Slovenije za ceste;
– podatke o možnostih obvoza objekta.
(5) Zbirka podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah, katerega čista pravokotna razpetina je od 3 m do manj kot 5 m, obsega najmanj:
– podatke iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– podatke o arhivih investicijske, projektne in druge dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena;
– podatke o možnostih obvoza objekta.
14. člen
(banka cestnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh)
Banka cestnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh mora obsegati najmanj te podatke:
Tabela 4: Pregled podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh

-----------------------------------------------------------------
Podatki o državnih in občinskih    Kategorija kolesarske
kolesarskih poteh           poti
                  ______________________________
                   KD   KG   KR   KJ
-----------------------------------------------------------------

Številka kolesarske poti       O    O    O   O

Številka odseka           O    O    O   O

Identifikacija začetka in konca
odseka                O    O    O   O

Dolžina odseka            O    O    O   O

Minimalni svetli profil:

   - širina,           O    O    O   O

   - višina;           O    O    O   O

Meje izvajalcev rednega vzdrževanja
kolesarskih poti           O    O    O   O

Meje občin              O    O    O   O

Meje demografsko ali razvojno
ogroženih območij          O    O    O   O

Voziščna konstrukcija kolesarske
poti (dimenzije, vrste materiala,
leto zgraditve, leto obnove)     O    O    O   O

Število voznih pasov         O    O    O   O

Skupna širina voznih pasov      O    O    O   O

Bankine (lega, dimenzija in
utrditev)              O    O    O   O

Zimska služba (prednostne naloge
pluženja, proženje plazov, zameti,
poledica, skupna višina snega,
drugo)                O    O    O   O
-----------------------------------------------------------------

Premostitveni objekti, predori,
galerije in drugi objekti
pravokotne razpetine 5,00 m ali
več (tip, lega, dimenzija,
material)              O    O    O   O

Prepusti, premostitveni in drugi
objekti čiste pravokotne razpetine
pod 5,00 m (lega, tip, dimenzija,
material)              O    O    O   O

Podporne in oporne konstrukcije
(tip, lega, dimenzija, material)   O    O    O   O

Prometna signalizacija in oprema
kolesarskih poti           P    P    P   P

Križanja z drugimi komunikacijami  P    P    P   P

PLDP (podatki o rednih in občasnih
štetjih prometa)           P    P    P   P
-----------------------------------------------------------------

15. člen
(sporočanje podatkov za banko cestnih podatkov)
(1) Subjekti iz 9. člena tega pravilnika morajo dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotoviti takoj po opravljenem tehničnem prevzemu oziroma pred predajo nove ali rekonstruirane javne ceste in objektov na njih v promet.
(2) Podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, morajo poročevalske enote iz 9. člena tega pravilnika zagotoviti na predpisanih popisnih obrazcih najkasneje v 30 dneh po izvedbi teh del.
(3) Podatki o stanju cest in objektov na njih, ki se zbirajo na podlagi posebnih meritev, se morajo zagotoviti takoj po opravljenih meritvah oziroma obdelavi podatkov iz teh meritev.
(4) Če Direkcija Republike Slovenije za ceste, občinska uprava, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji ali koncesionar oddajo naloge v zvezi z zbiranjem podatkov ali dela podatkov za banko cestnih podatkov izvajalcem rednega vzdrževanja javnih cest ali drugi strokovno usposobljeni pravni ali fizični osebi, se obseg ter način zbiranja in evidentiranja podatkov, varovanja podatkov, roki njihovega sporočanja in druge obveznosti uredijo pogodbeno v skladu z določbami tega pravilnika. Za zbiranje in evidentiranje podatkov iz prejšnjega stavka, ki se vodijo računalniško, zagotovi potrebno programsko opremo naročnik.
16. člen
(sporočanje podatkov za vodenje evidenc o avtocestah)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji in koncesionar morata dokumentacijo iz 10. člena tega pravilnika, ki se nanaša na evidenco javnih cest in objektov na njih, za katere sta bila investitor ali jih upravljata, v enem mesecu po preteku rokov iz 15. člena tega pravilnika izročiti Direkciji Republike Slovenije za ceste, če se ta nanaša na državne ceste, oziroma občinski upravi, če se ta nanaša na občinske ceste.
17. člen
(sporočanje podatkov o občinskih cestah)
(1) Za potrebe ovrednotenja meril za zagotovljeno porabo občine v delu, ki se nanaša na financiranje občinskih cest, kot to določa 20. člen zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), mora občinska uprava najkasneje do 15. julija tekočega leta brezplačno poslati Direkciji Republike Slovenije za ceste banko cestnih podatkov o občinskih cestah po stanju sredi leta. Podatke pošlje na mediju za prenos računalniško obdelanih podatkov, če ni z Direkcijo Republike Slovenije za ceste drugače dogovorjeno.
(2) Če občinska uprava ne da podatkov o občinskih cestah do roka iz prejšnjega odstavka, jo Direkcija Republike Slovenije za ceste pisno opozori najkasneje v 15 dneh po izteku tega roka in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije, Službo za reformo lokalne samouprave, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet in zveze in župana občine.
(3) Če občinska uprava kljub pisnemu opozorilu iz prejšnjega odstavka ne pošlje zahtevanih podatkov do 1. septembra tekočega leta, Direkcija Republike Slovenije za ceste opozori Ministrstvo za finance in Ministrstvo za promet in zveze ter obvesti Vlado Republike Slovenije, Službo za reformo lokalne samouprave in župana občine, da ne razpolaga s potrebnimi podatki za ovrednotenje meril za zagotovljeno porabo občine v delu, ki se nanaša na financiranje občinskih cest.
(4) Če občinska uprava v 15 dneh po opozorilu iz prejšnjega odstavka ne pošlje podatkov o občinskih cestah, Ministrstvo za promet in zveze obvesti Ministrstvo za finance, da niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 20. člena zakona o financiranju občin, ki se nanašajo na sodelovanje ministrstev in občin pri ugotavljanju zagotovljene porabe in da zaradi tega ni moč ovrednotiti nujnih nalog na področju občinskih cest za naslednje proračunsko leto. O tem obvesti Državni zbor Republike Slovenije, Vlado Republike Slovenije in njeno Službo za reformo lokalne samouprave ter župana občine in občinski svet.
18. člen
(združena evidenca o javnih cestah)
(1) Za potrebe obrambe in ukrepanje ob preusmeritvah prometa zaradi njegovega nemotenega ter varnega odvijanja vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste združeno evidenco o vseh javnih cestah.
(2) Občinska uprava mora Direkciji Republike Slovenije za ceste poslati podatke o občinskih cestah o stanju konec preteklega leta najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta na način, kot je določen v prvem odstavku 17. člena tega pravilnika.
19. člen
(razpolaganje s podatki iz banke cestnih podatkov)
(1) Podatki iz banke cestnih podatkov se brezplačno zagotavljajo za potrebe gospodarjenja z javnimi cestami, uradne statistike ter na podlagi pisnega zahtevka pooblaščenih oseb za potrebe pristojnih organov za obrambo in varnost v cestnem prometu.
(2) Pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka ter podatke, ki so sestavni del evidenc o javnih cestah po tem pravilniku in razpolaganje s katerimi je omejeno iz obrambnih in varnostnih razlogov, določita minister, pristojen za obrambo, in minister, pristojen za notranje zadeve, v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika. O tem ministra pisno obvestita direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste in vodje občinskih uprav.
(3) Podatki iz banke cestnih podatkov, razen podatkov iz drugega odstavka tega člena, se lahko na podlagi pisnega zahtevka, izjave o namenu uporabe podatkov, predhodne odobritve direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste oziroma vodje občinske uprave, ki vodi banko cestnih podatkov, in za plačilo pošljejo tudi drugim uporabnikom. O danih podatkih drugim uporabnikom se mora voditi evidenca, iz katere je razvidno, katerim uporabnikom in kateri podatki so jim bili dani ter za kakšne namene in za kakšno ceno.
(4) Direktor direkcije ali vodja občinske uprave, ki vodi banko cestnih podatkov, lahko zavrne zahtevek iz prejšnjega odstavka, če v njem ni natančno opredeljen namen uporabe podatkov, če želeni podatki niso na razpolago ali bi zahtevali večje dodatne obdelave ali če gre za zahtevek uporabnika, ki je predhodno uporabljal podatke v nasprotju z opredeljenim namenom.
(5) Cena podatkov iz tretjega odstavka tega člena se določi kot neprofitna cena, ki obsega materialne stroške za administracijo in dajanje podatkov, za želene dodatne obdelave podatkov in za prenosne medije.
(6) Cenik iz prejšnjega odstavka, ki je enoten za podatke iz vseh bank cestnih podatkov, določi direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste v soglasju z ministrom, pristojnim za promet. Direkcija Republike Slovenije za ceste ga brezplačno pošlje občinskim upravam, ki vodijo banke cestnih podatkov za občinske ceste.
(7) Ne glede na določbe tretjega do petega odstavka tega člena lahko zavezanec za zagotavljanje podatkov o javnih cestah in (ali) vodenje banke cestnih podatkov kot naročnik izdelave študij ali raziskav o javnih cestah pogodbeno dogovori, da bo izvajalcu brezplačno zagotovil potrebne podatke za njihovo izdelavo. S pogodbo morajo biti določeni namen in pogoji uporabe podatkov o javnih cestah. S posebno pogodbo se uredi tudi zagotavljanje tistih podatkov o javnih cestah, ki jih namerava njihov naročnik tržiti kot sestavni del svojega proizvoda ali storitve.
20. člen
(označitev državnih cest na terenu)
(1) Državne ceste in njihovi odseki se v skladu z določbami 4., 5. in 6. člena tega pravilnika označijo na terenu najkasneje v dveh letih po začetku veljavnosti tega pravilnika.
(2) Nove in rekonstruirane državne ceste ali njihovi deli se v skladu s tem pravilnikom označijo na terenu najkasneje v enem letu po določitvi njihove kategorije.
21. člen
(vzpostavitev bank cestnih podatkov)
(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste vzpostavi banko cestnih podatkov o državnih cestah, kot jo določa ta pravilnik, najkasneje v dveh letih po začetku njegove veljavnosti.
(2) Občinske uprave vzpostavijo banke cestnih podatkov, kot jih določa ta pravilnik, za lokalne ceste najkasneje v dveh letih in za javne poti ter javne poti za kolesarje najkasneje v treh letih po začetku njegove veljavnosti.
(3) Do vzpostavitve bank cestnih podatkov, določenih v prejšnjem odstavku, so občinske uprave dolžne zagotoviti najnujnejše podatke za ovrednotenje meril za zagotovljeno porabo občin v delu, ki se nanaša na občinske ceste. Ti podatki obsegajo: navedbo poteka in dolžine posamezne občinske ceste; podatke o voziščni konstrukciji, številu in širini prometnih pasov občinske ceste; podatke o zimski službi (prednostne naloge pluženja); podatke o prometni signalizaciji in opremi občinske ceste (skupno število prometnih znakov, ocena m2 talnih označitev, skupna dolžina ograj, število semaforiziranih križišč in osvetljenih prehodov za pešce); podatke o objektih na občinski cesti in podatke o križanjih občinske ceste z železnico. Občinska uprava jih mora poslati Direkciji Republike Slovenije za ceste v roku, določenem v prvem odstavku 17. člena tega pravilnika.
22. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-5/97-725
Ljubljana, dne 23. julija 1997.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze