Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2005 z dne 4. 10. 2005

Kazalo

3813. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2004, stran 9136.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/ in 124/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,45/97 in 56/98) in Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 16. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2004 realiziran v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov              v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+74)                284.810
   tekoči prihodki (70+71)                   116.332
70  Davčni prihodki                       101.998
   700 Davki na dohodek in dobiček               78.453
   703 davki na premoženje                   10.833
   704 Domači davki na blago in storitve            12.712
71  Nedavčni prihodki                       14.334
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                       1.538
   711 Takse in pristojbine                    906
   712 Denarne kazni                        545
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                  1.345
72  Kapitalski prihodki                      3.450
   722 Prihodki od prodaje zemljišč               3.450
74  Transferni prihodki                     165.028
   740 Transferni prihodki                   165.028
 
II.  Skupaj odhodki                        264.661
40  Tekoči odhodki                        128.445
   400 Plače in drugi izdatki                  25.243
   401 rispevki delodajalca za socialno varnost         3.926
   402 Izdatki za blago in storitve               99.276
41  Tekoči transferi                       88.897
   410 Subvencije                        5.745
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         54.632
   412 Transferi neprofitnim organizacijam           12.786
   413 Drugi tekoči domači transferi              15.734
42  Investicijski odhodki                     45.519
   420 nakup in gradnja osnovnih sredstev            45.519
43  Investicijski transferi                    1.800
   4310 Transferi neprofitnim organizacijam            1.800
 
III. Presežek prihodkov nad odhodki                20.149
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                      1.374
75  Prejeta vračila danih posojil                 1.374
   750 Prejeta vračila danih posojil               1.374
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   441 Povečanje kapitalskih deležev
 
VI.  Prejeta minus dana posojila                  1.374
   (IV-V)
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
   550 Odplačilo domačega dolga                 2.702
IX/2 Neto odplačilo dolga
   (VIII–VII)
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih             18.581
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)
--------------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje konec leta 2004 zanaša 23.957 tisoč SIT in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2005 za kritje obveznosti iz leta 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-02/05
Vitanje, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost