Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005

Kazalo

2783. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2005, stran 6513.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 51/02), 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 27 seji dne 26. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Poskupina kontov                 Proračun leta 2005
----------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               3,209.266
   Tekoči prihodki (70+71)                   2,037.218
70  Davčni prihodki                       1,526.210
   700 Davki na dohodek in dobiček               1,115.215
   703 Davki na premoženje                    312.655
   704 Domači davki na blago in storitve              98.340
   706 Drugi davki                           –
71  Nedavčni prihodki                       511.008
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                       263.158
   711 Takse in pristojbine                    10.250
   712 Denarne kazni                        1.500
   713 prihodki od prodaje blaga in storitev            33.069
   714 Drugi nedavčni prihodki                  203.031
72  Kapitalski prihodki                      367.722
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            60.927
   721 Prihodki od prodaje zemlje                    –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                306.795
73  Prejete donacije                        28.752
   730 Prejete donacije in darila
     od domačih pravnih oseb                   28.752
   731 Prejete donacije in darial
     od domačih fizičnih oseb
74  Transferni prihodki                      775.574
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                 653.347
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
     in proračuna EU                      122.227
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 3,745.613
40  Tekoči odhodki                        1,058.471
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             247.865
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                     39.483
   402 Izdatki za blago in storitve                732.255
   403 Plačila domačih obresti                   4.000
   409 Rezerve                           34.868
41  Tekoči transferi                       1,298.965
   410 Subvencije                         34.110
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                     567.075
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                        132.357
   413 Drugi tekoči domači transferi               565.423
   414 Tekoči transferi v tujino                    –
42  Investicijski odhodki                     694.762
   420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev            694.762
43  Investicijski transferi                    693.415
   431 Investicijski transferi
     pravnih in fizičnih oseb,
     ki niso proračunski uporabniki               471.507
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                        221.908
III. Proračunski presežek (I.–II.)                 -536.347
   (Proračunski primankljaj)
                             Proračun leta 2005
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                   500
   (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojih                   500
   750 Prejeta vračila danih posojil                 500
   751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)                  –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
   440 Dana posojila                          –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev                   500
   (IV.–V.)
 
C)  Račun financiranja
                             Proračun leta 2005
VII. Zadolževanje (500)                       172.000
50  Zadolževanje                          172.000
   500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)                      13.041
55  Odplačila dolga                         13.041
   550 Odplačila domačega dolga                  13.041
IX.  Sprememba stanja sredstev na
   računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -376.888
X.  Neto zadolževanje                       158.959
   (VII.-VIII.)
XI.  Neto financiranje                       536.347
   (VI.+X.-IX)
----------------------------------------------------------------------------
Negativno stanje sredstev na računu leta 2005 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu iz leta 2004.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov na ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se za leto 2005 določijo v višini 14.868 tisoč tolarjev.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2005 izloči del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 20.000 tisoč tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva, mrliško ogledno službo in druge družbene dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost in gospodarjenje s poslovnimi prostori, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za delo krajevnih skupnosti, političnih strank in sredstva za druge javne potrebe, sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, rezerve ter sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2005 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2005 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna, in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od najemnin stanovanj, ki se porabijo za namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi obveznostmi in veljavno zakonodajo;
2. prihodki od požarne takse;
3. prihodki od turistične takse;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
6. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
7. prihodki od počitniške dejavnosti;
8. lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti);
9. prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v posebnem pravilniku.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha delovati, opravljanja njegovih nalog pa v celoti ali delno ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 25,000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
13. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
14. člen
Finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
15. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
16. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte za leto 2005 najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
17. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Med posameznimi področji proračunske porabe pa lahko prerazporeja sredstva največ do višine 2.000 tisoč tolarjev.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
18. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini ali se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
19. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
20. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto, in s tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz četrtega in petega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in za prevzemanje obveznosti iz naslova prihodkov od donacij.
21. člen
V skladu z 20. členom tega odloka prevzema občina obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjih letih za opremo Kasarne na Stari Savi (Glasbena šola) na podlagi projektne dokumentacije v višini 76.321 tisoč tolarjev, ki predstavlja okvirno vrednost pred pričetkom postopka za pridobitev najugodnejšega finančnega najema.
Obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjih letih, predstavlja 60 mesečnih obrokov. Ocenjena višina mesečnega obroka znaša 1.055 tisoč tolarjev. Proračun leta 2005 bremeni polog v višini 20 % vrednosti finančnega najema, stroški odobritve in 7 mesečnih obrokov v skupni vrednosti 20.383 tisoč tolarjev (proračunski postavki 2.2.3. in 5.2.3.1.).
V skladu z 20. in 27. členom tega odloka ter 85. členom Zakona o javnih financah prevzema občina obveznost iz naslova zadolževanja za izgradnjo Vodovoda Javorniški Rovt v višini 172.000 tisoč tolarjev. Obveznost zapade v plačilo v prihodnjih 10 letih. Proračun leta 2005 bremeni odplačilo 6 glavnic v skupni višini 8.600 tisoč tolarjev (proračunska postavka 17.0.1.) ter obresti in stroški najetja v skupni višini 4.831 tisoč tolarjev (proračunska postavka 9.3.5.).
V. PRORAČUNSKI NADZOR
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
23. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
24. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih financah.
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak se občina lahko zadolži v obsegu, ki presega 10 % realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3 % realiziranih prihodkov.
Zadolževanje občine je možno le na podlagi predhodnega soglasja ministrstva za finance.
25. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, tj. do 31. decembra.
26. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
27. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina v proračunskem letu 2005 zadolži v višini 172.000 tisoč tolarjev za izgradnjo Vodovoda Javorniški Rovt za dobo 10 let.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javno podjetje) se v letu 2005 ne morejo zadolževati.
28. člen
Javno podjetje in javni zavodi se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz 1. in 2. odstavka tega člena odloča občinski svet.
VII. POROČANJE
29. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan, krajevne skupnosti in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta. Župan poročilo skupaj z zaključnim računom proračuna predloži v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
30. člen
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Če bo v letu 2006 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-96/2004
Jesenice, dne 26. maja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost