Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005

Kazalo

2766. Pravilnik o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih v Poslovnem registru Slovenije, stran 6469.

Na podlagi petega odstavka 75. člena in četrtega odstavka 76. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načinu in postopku vpisa ter vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih
v Poslovnem registru Slovenije
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek vpisa samostojnega podjetnika posameznika in samostojne podjetnice posameznice (v nadaljevanju: podjetnika) v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: register), vpisa sprememb podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika ter vodenja podatkov o podjetnikih v registru.
2. člen
Postopek vpisa podjetnika, vpisa sprememb podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika v registru vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
Točke VEM
3. člen
(1) Vpis podjetnika, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika se lahko izvede na vstopnih točkah sistema Vse na Enem Mestu (v nadaljevanju: točke VEM), kjer so podjetniku zagotovljene:
– vse informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom podjetnika iz registra;
– vsi obrazci, potrebni za vpis, spremembo ali izbris podjetnika iz registra;
– pomoč pri izpolnjevanju elektronskih obrazcev v aplikaciji e-VEM ter posredovanje podatkov pristojnim organom in institucijam.
(2) Točke VEM so:
– vse izpostave AJPES;
– vse upravne enote in krajevni uradi;
– vstopna točka Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo in drugi izvajalci nalog in programov podjetniškega in inovativnega okolja-lokalni podjetniški centri;
– vstopne točke, podprte v okviru projekta Phare – vzpostavitev sistema vse na enem mestu;
– vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic;
– vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic;
– vsi davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije.
(3) Točke VEM posredujejo podatke o podjetniku na AJPES, ki izvede potrebne postopke.
(4) Vpis podjetnika, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika ter posredovanje drugih podatkov zainteresiranim institucijam se lahko izven točk VEM izvede tudi na elektronski način z uporabo spletne aplikacije e-VEM.
(5) Na podlagi pisnega pooblastila podjetnika lahko točka VEM zajema in posreduje določene podatke zainteresiranim institucijam (na primer Zavodu za zdravstveno in socialno zavarovanje in Davčni upravi Republike Slovenije).
Obrazec Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije
4. člen
(1) Prijava za vpis, za spremembe podatkov in za prenehanje poslovanja podjetnika v register se vloži na obrazcu »Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije« (v nadaljevanju: prijava) v elektronski ali v papirni obliki.
(2) Obrazec prijave v elektronski obliki sprejme informacijski sistem VEM.
(3) Obrazec prijave v papirni obliki sprejme točka VEM in ga v elektronski obliki posreduje AJPES.
(4) Obrazec prijave je priloga in sestavni del tega pravilnika.
Vpis podjetnika
5. člen
(1) Prijavi za vpis podjetnika v elektronski obliki informacijski sistem VEM določi svojo identifikacijsko številko.
(2) Osebni podatki o podjetniku, navedeni na prijavi, se pred vpisom v register preverijo v Centralnem registru prebivalstva, podatki o sedežu in prebivališču pa v Registru prostorskih enot in jih ni mogoče vpisati v register, če niso skladni z istovrstnimi podatki v teh registrih ali če v teh registrih ne obstajajo.
6. člen
Po prejemu popolne in pravilne prijave za vpis AJPES podjetniku dodeli 7-mestno matično številko in 10-mestno matično številko za podružnice in druge dele podjetnika, podjetniku in njegovim delom določi glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti in šifro Standardne klasifikacije institucionalnega sektorja ter vpiše podjetnika v register.
7. člen
(1) AJPES po opravljenem vpisu izda podjetniku sklep o vpisu v register v skladu z določbami zakona, ki ureja register.
(2) Če je prijava za vpis podjetnika vložena v elektronski obliki, se sklep iz prejšnjega odstavka lahko vroči v elektronski obliki in se posreduje Centralnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
Vpis sprememb podatkov o podjetniku
8. člen
(1) Podjetnik mora AJPES prijaviti vsako spremembo podatkov iz obrazca prijave v 15 dneh po nastanku spremembe. Za prijavo spremembe podatkov se smiselno uporabljajo določbe 4. do 7. člena tega pravilnika.
(2) Podjetnik je dolžan v prijavi spremembe podatkov poleg svoje matične številke, firme in sedeža ter datuma predloga prijave navesti le tiste podatke, ki se spreminjajo.
(3) Vpis nove podružnice oziroma drugega dela podjetnika v register in izbris podružnice oziroma drugega dela podjetnika iz registra pomeni spremembo podatkov o podjetniku v registru.
Vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika
9. člen
(1) Podjetnik mora AJPES prijaviti prenehanje opravljanja dejavnosti najmanj 15 dni pred dnevom prenehanja poslovanja. Za prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe 4., 5. in drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) AJPES po prejemu popolne in pravilne prijave podjetnika izbriše iz registra. Hkrati izbriše iz registra tudi vse njegove dele. O opravljenem izbrisu podjetnika iz registra izda podjetniku in njegovemu zastopniku sklep o izbrisu iz registra v skladu z določbami zakona, ki ureja register.
Izbris podjetnika iz registra po uradni dolžnosti
10. člen
(1) AJPES izbriše podjetnika iz registra po uradni dolžnosti v primerih iz tretjega odstavka 76. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) AJPES pridobi obvestila pristojnih organov o pravnomočnosti njihovih aktov na podlagi zakona ali na lastno pobudo.
(3) AJPES po opravljenem izbrisu iz prvega odstavka tega člena izda podjetniku in njegovemu zastopniku sklep o izbrisu iz registra v skladu z določbami zakona, ki ureja register.
Vodenje registra
11. člen
Za način in postopek vodenja podatkov o podjetnikih v registru se uporabljajo določbe zakona, ki ureja register.
12. člen
Informacijski sistem VEM po prejemu sklepa o vpisu, spremembi oziroma izbrisu podjetnika v registru pošlje podatke o podjetniku vsem zainteresiranim osebam.
13. člen
Dokumentacijo v zvezi s prijavo podjetnikov v register AJPES arhivira v elektronski obliki v skladu z navodili, ki urejajo elektronsko arhiviranje in pregledovanje dokumentacije registra. Dokumentacija se v elektronski obliki hrani trajno. Papirno dokumentacijo, ki je podlaga za vpis podjetnika v register, hranijo točke VEM, ki so dokumentacijo prejele.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku vodenja vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 64/01).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-1/2005
Ljubljana, dne 1. julija 2005.
EVA 2005-2111- 0061
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo