Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2201. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2004, stran 5177.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 16. redni seji dne 29. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2004, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje (v tisoč SIT):
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------------
Konto Naziv                     Znesek v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             266.218
   Tekoči prihodki (70+71)                  97.873
70  Davčni prihodki                      72.150
   700 Davki na dohodek in dobiček              56.898
   703 Davki na premoženje                  -1.650
   704 Domači davki na blago in storitve           16.902
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                     25.723
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                4.923
   711 Takse in pristojbine                   627
   712 Denarne kazni                      450
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         13.307
   714 Drugi nedavčni prihodki                6.416
72  Kapitalski prihodki                      150
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja               150
73  Prejete donacije                        –
   730 Prejete donacije iz domačih virov             –
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                    168.195
   Transferni prihodki
   iz drugih javnofinančnih institucij            168.195
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               275.235
40  Tekoči odhodki                       70.255
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           15.218
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.568
   402 Izdatki za blago in storitve             51.989
   403 Plačila domačih obresti                 480
   409 Rezerve                          –
41  Tekoči transferi                      89.732
   410 Subvencije                       5.899
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                   19.663
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      5.279
   413 Drugi tekoči domači transferi             58.891
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki                   104.074
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          104.074
43  Investicijski transferi                  11.174
   430 Investicijski transferi                11.174
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)        -9.068
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)                –
75  Prejeta vračila danih posojil                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442+443)                    –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
   443 Povečanje namenskega premoženja
      v javnih skladih in drugih pravnih osebah
      javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)           –
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                     23.999
50  Zadolževanje                        23.999
   500 Domače zadolževanje                  23.999
VIII. Odplačilo dolga (550)                    6.141
55  Odplačilo dolga                       6.141
   550 Odplačilo domačega dolga                6.141
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 8.841
   Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004        52.363
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004 znaša 52.363 tisoč SIT in se nameni za poplačilo obveznosti iz leta 2004, ki zapadejo v letu 2005 v znesku 26.039 tisoč SIT, ostali del sredstev v znesku 26.324 tisoč SIT pa se nameni za:
– tekoče odhodke:
a) tekoče vzdrževanje JP v znesku 1.000 tisoč SIT,
b) tekoče vzdrževanje LC v znesku 1.500 tisoč SIT,
c) stroški etažne lastnine v znesku 200 tisoč SIT,
d) vzdrževanje športnih igrišč v znesku 724 tisoč SIT,
– tekoče transfere:
e) regresiranje prevozov v šolo v znesku 1.000 tisoč SIT,
– investicijske odhodke:
f) nakup računalnikov in programske opreme v znesku 500 tisoč SIT,
g) modernizacijo LC in JP po razvojnem programu JP 704-360 (Ledinek–Zg. Ščavnica) v znesku 19.500 tisoč SIT,
h) geodetske storitve v znesku 300 tisoč SIT,
i) izgradnjo športnega centra v znesku 600 tisoč SIT,
j) projekte (PID) za OŠ Sveta Ana v znesku 1.000 tisoč SIT.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (rezervacija za naravne nesreče) se prenesejo v leto 2005.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-01/2005
Sveta Ana, dne 29. aprila 2005.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost