Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2214. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2004, stran 5203.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet občine Žalec na 21. seji dne 9. 5. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2004.
2. člen
Proračun Občine Žalec za leto 2004 je realiziran v naslednjih zneskih:
                              v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2004
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             2.417.945
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.905.990
70   DAVČNI PRIHODKI                      1.555.262
    700 Davki na dohodek in dobiček              1.146.803
    703 Davki na premoženje                   190.424
    704 Domači davki na blago in storitve            218.035
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      350.728
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      208.470
    711 Takse in pristojbine                   5.843
    712 Denarne kazni                       1.128
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           1.388
    714 Drugi nedavčni prihodki                 133.899
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      2.116
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev              2.116
73   PREJETE DONACIJE                        200
    730 Prejete donacije iz domačih virov              200
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     509.639
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  509.639
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               2.342.242
40   TEKOČI ODHODKI                       590.333
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            148.621
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        25.522
    402 Izdatki za blago in storitve              262.829
    403 Plačila domačih obresti                  9.700
    409 Rezerve                         143.661
41   TEKOČI TRANSFERI                     1.176.016
    410 Subvencije                        18.191
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        558.399
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    132.295
    413 Drugi tekoči domači transferi              467.131
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    175.680
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           175.680
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                   400.213
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki       253.709
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    146.504
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                75.703
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2004
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          19.234
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                 19.234
    750 Prejeta vračila danih posojil               3.113
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije             16.121
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                         3.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        3.000
    440 Dana posojila                       3.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)           16.234
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov                Proračun leta 2004
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                        –
50   ZADOLŽEVANJE                           –
    500 Domače zadolževanje                      –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                       34.016
    550 Odplačila domačega dolga                 34.016
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  57.921
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               -34.016
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)           -75.703
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
    31. 12. 2004                        150.770
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Žalec je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Žalec.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/0001/2005
Žalec, dne 9. maja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.