Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2005 z dne 27. 5. 2005

Kazalo

2215. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide, stran 5204.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02, 54/03, 103/03 in 114/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list RS, št. 35/96, 8/01 in 53/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja in daje pobude za razvoj in izvajanje programov,
– daje mnenja k zakonom in drugim predpisom,
– sodeluje pri pripravi in daje mnenja k poročilom o izvajanju nacionalnih programov,
– daje vladi pobude, predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom,
– obravnava gradiva strokovnih in invalidskih organizacij,
– skrbi za sodelovanje med ministrstvi, strokovnimi institucijami in invalidskimi organizacijami,
– enkrat letno poroča vladi o svojem delu.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Svet ima petnajst članov in ga sestavljajo predstavniki:
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstva za šolstvo in šport,
– Ministrstva za zdravje,
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za finance,
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo,
– Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
– Skupnosti zavodov za usposabljanje ter
– pet predstavnikov invalidskih organizacij, ki jih predlagajo reprezentativne invalidske organizacije.
Mandat predsednika, podpredsednikov in članov traja 4 leta.«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Svet vodi predsednik, ki je imenovan izmed predstavnikov ministrstev. Svet ima dva podpredsednika, ki predsedniku pomagata voditi delo sveta in ga nadomeščata v času njegove odsotnosti. Prvi podpredsednik je imenovan izmed predstavnikov invalidskih organizacij, drugi podpredsednik pa izmed strokovnih institucij.«
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Strokovne in tehnično administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.«
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Vsaj enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki vseh invalidskih organizacij.
Svet deluje na osnovi operativnega letnega načrta dela in poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
Svet lahko za obravnavo posameznih zadev ustanavlja delovne skupine.«
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Člani sveta imajo pravico do sejnin in potnih stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom vlade, ki ureja povračilo stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov vlade.«
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-10/2005/7
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-2611-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost