Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1965. Spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko, stran 4853.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/94, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 15. redni sej dne 18. 4. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Vransko
1. člen
6. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 38/02) se spremeni tako, da glasi:
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti podatke o državljanstvu in stalnem prebivališču zase in za novorojenca, številko hranilne knjižice ali transakcijskega računa, na katerega se nakaže denarna pomoč.
Vlogi iz prejšnjega odstavka je obvezno potrebno priložiti naslednja dokazila:
– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči,
– kopijo novorojenčkove hranilne knjižice ali transakcijskega računa,
– davčno številko novorojenca.
2. člen
Besedilo 7. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 38/02) se v celoti razveljavi in nadomesti z besedilom:
Višino denarne pomoči za vsakega novorojenca po tem pravilniku določi Občinski svet s sklepom za vsako proračunsko leto posebej.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Vransko iz proračuna.
3. člen
8. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko se spremeni tako, da se besedilo v celoti razveljavi in nadomesti z besedilom:
Denarna pomoč se novorojencu odobri z odločbo, ki jo izda občinska uprava na podlagi tega pravilnika.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu ali vročitvi odločbe. O pritožbi odloča župan.
4. člen
Ostale določbe Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 38/02) ostanejo nespremenjene.
5. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01/1/02
Vransko, dne 18. aprila 2005.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost