Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1809. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici, stran 4515.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 23. seji dne 28. aprila 2005, sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu SMETE
v Šempetru pri Gorici
I. PREDMET OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt SMETE v Šempetru pri Gorici (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt).
Območje je na severni strani zamejeno s cesto Polje, na južni strani z avtocesto, na vzhodni strani z Ulico 9. septembra in na zahodni strani s kompleksom Gatis. Gre za površino 31842 m2.
V planskih aktih občine je območje opredeljeno kot urejevalna enota ŠE5-C7/C2.
Občinski lokacijski načrt ureja gradnjo objektov in ureditve površin izključno za potrebe proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti.
II. SESTAVINE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
Besedilo občinskega lokacijskega načrta obsega (poglavje 1):
1.1 Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom
1.2 Ureditveno območje lokacijskega načrta
1.3 Umestitev načrtovane ureditve v prostor
1.3.1 Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
1.3.2 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo
1.4 Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznosti priključevanja objektov nanjo
1.5 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
1.6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1.7 Načrt parcelacije
1.8 Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
Grafični del občinskega lokacijskega načrta obsega (poglavje 2):
2.1 Načrt namenske rabe prostora
2.2 Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
2.2.1 Geodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano mejo območja LN
2.2.2 Načrt parcelacije-načrt gradbenih parcel po komasaciji
2.3 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
2.3.1 Prikaz prostorske in prometne ureditve
2.3.2 Prikaz komunalnih naprav
2.3.3 Meje zazidljivosti
2.3.4 Značilni prerezi
III. PRILOGE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Priloge občinskega lokacijskega načrta so (poglavje 3):
3.1 Povzetek za javnost
3.2 Izvleček iz strateškega prostorskega akta
3.2.1 Izsek iz plana
3.2.2 Programska zasnova
3.3 Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
3.4 Razlogi za pripravo lokacijskega načrta
3.5 Obrazložitev zasnove prostorske ureditve
3.6 Način pridobivanja variantnih rešitev, presoje in medsebojne primerjave variant z utemeljitvijo izbora najustreznejše variante
3.7 Utemeljitev predlaganih rešitev na podlagi izhodišč iz prostorskih aktov, izdelanih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora
3.8 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki
3.8.1 Geotehnično poročilo
3.8.2 Strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje
3.9 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede njihovega upoštevanja
3.9.1 Smernice
3.9.2 Menjanja
3.10 Seznam aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi LN
3.11 Ocena stroškov za izvedbo LN
3.12 Spis postopka priprave in sprejemanja LN (na sedežu občine).
IV. OBVEZNA VSEBINA PROJEKTOV ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
4. člen
Posebni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati:
1. prikaz ustreznosti predvidene dejavnosti na posamezni gradbeni parceli glede na prostorsko možnost zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest,
2. rešitev skupnih ureditev na parcelni meji s sosednjimi gradbenimi enotami.
V. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Šempeter-Vrtojba.
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-41-3/2005-2
Šempeter pri Gorici, dne 28. aprila 2005.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti