Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 2963.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 261. člena v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 334. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04-ZDS-1, 109/04 – odl. US, 128/04 – odl. US in 139/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
(1) V Pravilniku o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 125/04) se za 2. členom doda 2.a člen, ki se glasi:
»Verske skupnosti so do 15. v mesecu za pretekli mesec dolžne predložiti davčnemu organu obračun davčnih odtegljajev v skladu z Navodili za izpolnjevanje, ki so Priloga 1 tega pravilnika, na obrazcu Obračun davčnih odtegljajev za dohodke verskih delavcev (Obrazec REK-1e), ki je Priloga 6A tega pravilnika.«.
(2) Obrazec REK-1e je objavljen v Prilogi 6A tega pravilnika in je njegov sestavni del.
2. člen
V 3. členu se beseda »prejšnjega« nadomesti s številko »2.«.
3. člen
(1) V navodilih za izpolnjevanje obrazcev, ki so priloga 1 Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, se v razdelku REK-1d, Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA zaporedna številka 104 spremeni tako, da se glasi:
»104 Bonitete
Vpiše se podatek za vse dohodke v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim članom zagotavlja delodajalec v zvezi z zaposlitvijo na podlagi drugega pogodbenega razmerja. Podatek je vključen v zaporedni številki 101. Podatek je seštevek posameznih zneskov dohodkov v obliki bonitet, ki jih izplačevalec prikaže v zaporednih številkah od 105 do 113:
– 105. uporaba osebnega avtomobila za zasebne namene,
– 106. nastanitev,
– 107. posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,
– 108. popust pri prodaji blaga in storitev,
– 109. izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana,
– 110. zavarovalne premije in podobna plačila,
– 111. darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve
    nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu
    družinskemu članu,
– 112. pravica delojemalca do nakupa delnic,
– 113. druge bonitete.«.
Dosedanje zaporedne številke 104 do 107 postanejo zaporedne številke 114 do 117.
(2) Za razdelkom REK-1d Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja se doda nov razdelek, ki se glasi:
»REK-1e Obračun davčnih odtegljajev (akontacije dohodnine) od dohodkov verskih delavcev
Splošna navodila
Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu verske skupnosti za dohodke verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja (v nadaljevanju: predlagatelji obračuna).
Za izpolnjevanje podatkov o šifri uslužbenca se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje obrazca REK-1.
 
Podatki o predlagatelju obračuna
Vpišejo se naslednji podatki:
001 Naziv verske skupnosti;
002 Naslov: ulica, hišna številka, naziv pošte, poštna številka, kraj;
003 Davčna številka.
Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih brez stotinov.
 
Podatki o dohodku
011 Dohodek za mesec/leto
Vpiše se mesec in leto, na katerega se nanaša dohodek.
012 Datum obračuna
Vpiše se datum obračuna dohodka, za katerega se predlaga obračun davčnih odtegljajev.
 
I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja (akontacije dohodnine)
101 Dohodek zavezancev iz 1. točke 3. člena Uredbe
V stolpec (1) se vpiše število zavezancev iz prve točke 3. člena Uredbe o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 20/05, v nadaljevanju: Uredba).
V stolpec (2) se vpiše skupni seštevek dohodkov zavezancev (število zavezancev * znesek minimalne plače v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo).
V stolpec (3) se vpiše seštevek obveznih prispevkov za socialno varnost, ki so jih zavezanci dolžni plačevati na podlagi posebnih predpisov. V stolpec (4) se vpiše seštevek davčnih osnov zavezancev (znesek dohodka skupaj – znesek obveznih prispevkov za socialno varnost).
102 Dohodek zavezancev iz 2. točke 3. člena Uredbe
Za izpolnjevanje podatkov se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje zaporedne številke 101.
103 Dohodek zavezancev iz 3. točke 3. člena Uredbe
Za izpolnjevanje podatkov se smiselno uporabljajo navodila za izpolnjevanje zaporedne številke 101.
 
II. Davčni odtegljaj (akontacija dohodnine)
201 do 204
Vpiše se znesek izračunanega davčnega odtegljaja po stopnji 25% od davčne osnove iz stolpca (4) v zaporednih številkah od 101 do 103.«.
4. člen
Obrazec REK-1d, ki je priloga 6 Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu se nadomesti z obrazcem REK-1d, ki je objavljen v Prilogi 6 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-49/2005/2
Ljubljana, dne 14. marca 2005.
EVA 2005-1611-0099
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina