Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1997 z dne 30. 6. 1997

Kazalo

2172. Odlok o simbolih Občine Ljutomer, stran 3593.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), tretjega odstavka 5. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 28. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o simbolih Občine Ljutomer
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določita grb in zastava Občine Ljutomer ter njuna raba.
2. člen
Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
II. OBLIKA IN BARVE
3. člen
Grb je v obliki ščita. Sestavljen je iz štirih barv, srebrne, rjave, zelene in rdeče. Osnovna barva ščita je srebrna (beli tisk) na njej je vzpenjajoči konj – enorog (rjave barve) nad zmajem (zelene barve). V heraldičnem zgornjem levem vogalu so trije rdeči krogi postavljeni 2:1. Ščit je obrobljen z dvojno črto črne barve. Z isto barvo so ločene posamezne barve v grbu.
Vse barve so v pantone barvni skali: zelena-pantone 342C, rdeča-pantone 186, rjava-pantone 1615C, črna-pantone black c.
4. člen
Zastava je dvobarvna, vzdolžno razdeljena po sredini na dve polji v razmerju ena proti ene, od katerih je levo polje – gledano od spredaj bele barve, desno polje pa zelene barve. Na zastavi je v sredini v širini 3/5 zastave barvni grb. Dolžina zastave je trikratna širina, širina zastave je tretjina dolžine.
5. člen
Črno-beli upodobitvi grba in zastave ter njuni geometrijski oblikovanji sta sestavni del tega odloka.
Barvni upodobitvi grba in zastave se hranita na sedežu uprave Občine Ljutomer.
6. člen
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi. Izjemoma se uporablja enobarvno v črno-beli upodobitvi ali v reliefni obliki.
Grb se lahko uporablja tudi na odlitku.
7. člen
Zastava se uporablja v barvni obliki. Za obešanje se izdeluje iz blaga, ki ne sme biti prosojno.
III. UPORABA GRBA IN ZASTAVE
8. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov organov občine, uprave občine in krajevnih skupnosti,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih občine,
– na sejah občinskega sveta,
– na obvestilno-informativnih panojih občine,
– v prostorih krajevnih skupnosti,
– na registrskih tablicah za motorna vozila, traktorje ter traktorske priklopnike,
– na prometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– za promocijske in reklamne namene v gospodarstvu z območja Občine Ljutomer z dovoljenjem župana.
9. člen
Grb se lahko uporablja tudi v drugih primerih (športnih, kulturnih in drugih društev ter zvez in javnih prireditvah), če to ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi grba v primerih iz zgornjega odstavka tega člena odloči župan Občine Ljutomer.
10. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Ljutomer in na poslopju Mestne hiše.
11. člen
Zastava je stalno izobešena v sejni sobi občine (KS), v poročni dvorani ter v prostoru kjer zaseda občinski svet.
12. člen
Zastava se izobesi v počastitev občinskega in drugih praznikov v krajevnih skupnostih na območju Občine Ljutomer, na predvečer praznika, sname pa se najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena. Zastava Občine Ljutomer se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije, na kulturnih in športnih prireditvah, ter ob obisku uradnih delegacij.
IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE
13. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in načina izobešanja zastave Republike Slovenije.
14. člen
Če je zastava Občine Ljutomer izobešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani.
Če je izobešena skupaj z dvema zastavama mora biti zastava Občine Ljutomer v sredini.
Če so zastave razvrščene v skupini, je zastava Občine Ljutomer na čelu skupine.
15. člen
Če je zastava izobešena vertikalno, mora biti, gledano od spredaj, bela barva na levi, zelena pa na desni strani.
Če je zastava izobešena horizontalno, je bela barva zgoraj, zelena pa spodaj.
16. člen
Če je zastava Občine Ljutomer izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije mora biti, gledano od spredaj, na desni strani.
17. člen
Za pravilno rabo zastave in grba Občine Ljutomer skrbi Uprava občine Ljutomer.
V. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z upravljanjem dejavnosti, če:
– uporablja zastavo ali grb v obliki in vsebini, ki je v nasprotju s tem odlokom,
– uporablja zastavo, ki je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo,
– če zastavo ali grb uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter označevanje blaga in storitev brez dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa,
– če izobesi zastavo v nasprotju z 12. členom,
– če jo zlorablja oziroma uporablja na žaljiv način.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok ima prilogo – grafično podobo grba in zastave.
Št. 011-7/97
Ljutomer, dne 28. maja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost