Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

499. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 1287.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 13. redni seji dne 31. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine obveznega prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe kanalizacijsko omrežje ali kanalizacijsko omrežje v izgradnji, v lasti Občine Vransko in v upravljanju gospodarske javne službe – Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne porabe pitne vode 16 m3/mesec: 210.000 SIT,
– za vikend, klet, zidanico do povprečne porabe pitne vode 16 m3/mesec: 210.000 SIT,
– za samostojne garaže do povprečne porabe pitne vode 3 m3/mesec: 100.000 SIT;
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo do povprečne porabe vode 12 m3/mesec: 210.000 SIT,
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo s porabo vode nad 12 m3/mesec: 210.000 SIT +
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec: 2.000 SIT.
Osnova za izračun velikosti prispevka je poraba pitne vode na odjemnem mestu.
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Vransko. Le tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o lokacijski informaciji. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljavec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko obveznega prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljavca na osnovi:
– meril in kriterijev tega odloka,
– podatkov uporabnika o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljavec omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje ali izvajalec uporabnika pod nadzorom upravljalca omrežja na osnovi plačanega obveznega prispevka in na stroške uporabnika. Izključna pristojnost upravljalca kanalizacijskega omrežje in lastnika občine Vransko je javno kanalizacijsko omrežje, spojna cev med javnim omrežjem in priključnim jaškom ter priključni jašek.
7. člen
Uporabniki lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih in sicer največ 12 obrokih. Za obročno plačevanje na osnovi vloge o obročnem plačevanju skleneta uporabnik in upravljavec posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
8. člen
Uporabniku, ki je bil 31. 12. 2004 priključen na javno vodovodno omrežje in se bo priključil na javno kanalizacijsko omrežje do 31. 10. 2005, se obvezni prispevek za priključitev zniža za 12,5%. Obvezni prispevek za priključitev tako znaša:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne porabe pitne vode 16 m3/mesec: 183.750 SIT,
– za vikend, klet, zidanico do povprečne porabe pitne vode 16 m3/mesec: 183.750 SIT,
– za samostojne garaže do povprečne porabe pitne vode 3 m3/mesec: 87.500 SIT;
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo do povprečne porabe vode 12 m3/mesec: 183.750 SIT,
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo s porabo vode nad 12 m3/mesec: 183.750 SIT +
za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec: 2.000 SIT.
9. člen
Vsem uporabnikom, ki se bodo priključili na javno kanalizacijsko omrežje in bodo obvezni prispevek za priključitev poravnali v enkratnem znesku do 30. 5. 2005, se prispevek iz 8. člena dodatno zniža za 12,5%.
10. člen
Obvezni prispevek se ne plača za gradnjo objektov:
– socialnih in ne profitnih stanovanj,
– v katerih se izvaja javni program s področij predšolske vzgoje in izobraževanja,
– v katerih se izvajajo javni programi socialnih in zdravstvenih storitev,
– za pokopališko dejavnost,
– za šport, rekreativne namene in igrišča,
– v katerih se izvaja javni program kulturne dejavnosti za potrebe občanov,
– za izboljšanje ekološkega stanja,
– s področja požarnega varstva in Civilne zaščite.
Pogoj za oprostitev plačila obveznega prispevka za navedene objekte je financiranje iz javnih sredstev.
11. člen
Upravljavec enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad, s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno mesečno porabo pitne vode v preteklih 12 mesecih, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijsko omrežje in doplačati obvezni prispevek v skladu s 3. členom, 2. točka tega odloka.
12. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 9. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljavcem v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljavec sproži tožbo zoper uporabnika.
13. člen
Vsem pravnim osebam, ki v svojem soglasju za priklop na kanalizacijsko omrežje nimajo omejitve količine, upravljalec javne kanalizacije izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih petih letih, če je ta bolj ugodna.
14. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega omrežja je plačan obvezni prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Vransko glede na tehnične pogoje in presojo upravljavca. Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka si mora od upravljalca pridobiti za ta prenos novo soglasje.
15. člen
Lastnik soglasja oziroma obveznega prispevka lahko prenese obvezni prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu. Če dosedanji lastnik soglasja prenese obvezni prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti novo soglasje za priklop.
16. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, si mora uporabnik pridobiti novo soglasje in poravnati razliko v višini obveznega prispevka, določenega v 3. členu tega odloka. Negativna razlika se ne vrača.
17. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora uporabnik plačati obvezni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora nato pri upravljavcu pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
18. člen
Uporabnik plača obvezni prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje pred izdajo gradbenega dovoljenja. Vsi uporabniki, ki so že priključeni na javno vodovodno omrežje in torej za objekt že imajo veljavno gradbeno dovoljenje, oziroma je njihov objekt vrisan v mapni kopiji katastra, morajo plačati obvezni prispevek za priklop pred izvedbo fizičnega priklopa na kanalizacijo. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje plača uporabnik na transakcijski račun upravljavca.
19. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje so prihodek proračuna Občine Vransko in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju občine Vransko. Upravljavec je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje odvesti v proračun Občine Vransko.
20. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno upravljavec na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad RS v Uradnem listu RS. Predlog za uskladitev višine prispevka pripravi upravljavec v roku enega meseca od objave podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu za tekoče leto. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu RS.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v občini Vransko (Uradni list RS, št. 6/02), Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije (Uradni list RS, št. 44/99) in Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode (Uradni list RS, št. 03/03).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-09/09-05
Vransko, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost