Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

497. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko", stran 1282.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 13. redni seji dne 31. 1. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Vransko uskladi delovanje javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (v nadaljnjem besedilu: Zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Občina Vransko. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet občine Vransko.
2. člen
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko« (Uradni list RS, št. 2/02 z dne 11. 1. 2002) z namenom, da skrbi za razvoj kulturne, turistične, muzejske in športne dejavnosti v Občini Vransko.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod registrsko številko Srg 609/2002 z dne 15. 5. 2002.
3. člen
Poslanstvo zavoda je organiziranje, spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti, organiziranje in posredovanje kulturnih in drugih javnih prireditev, v sodelovanju z matičnima muzejema, Pokrajinskim muzejem Celje in Muzejem novejše zgodovine Celje, tudi upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena ter objekti, ki jih je nanj prenesel ustanovitelj. Načrtuje, organizira in izvaja politiko spodbujanja razvoja turizma in športa na lokalni ravni.
4. člen
Ime zavoda: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko;
Skrajšano ime: ZKTŠ Vransko;
Sedež Zavoda: Vransko 134, 3305 Vransko.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi in polno odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat okrogle oblike s premerom 19 mm. Na zunanjem robu, na zgornji polovici, je napis JAVNI ZAVOD, na spodnji polovici pa DEJAVNOST. V drugi vrsti oboda je izpisano ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT ter v sredini ime VRANSKO.
Pečat s premerom 35 mm zavod uporablja v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
Pečat s premerom 19 mm zavod uporablja za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Glede na namen zaradi katerega je zavod ustanovljen opravlja v sodelovanju s pristojnimi javnimi zavodi naslednje naloge:
– upravljanje, urejanje, zbiranje in hranjenje gasilske zbirke,
– zbiranje domoznanskega gradiva,
– pripravljanje razstav, publikacij in drugih oblik predstavljanja dediščine, s katero zavod upravlja,
– izdelovanje katalogov dediščine, s katero zavod upravlja,
– sodelovanje z drugimi javnimi zavodi na področju varovanja premične in nepremične dediščine;
– organiziranje seminarjev, strokovnih posvetovanj, predavanj, prireditev, razstav;
– spremljanje, spodbujanje, organiziranje in izvajanje kulturnih in drugih javnih prireditev;
– sodelovanje z drugimi ustvarjalci kulturnih prireditev;
– izmenjava kulturnih prireditev in razstav;
– predvajanje filmov;
– organiziranje turističnih prireditev;
– organiziranje športnih prireditev;
– organiziranje sejmov;
– sodelovanje s turističnimi organizacijami;
– vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi doma in v tujini;
– pripravljanje in izdajanje vseh vrst publikacij v knjižni in neknjižni obliki;
– trgovinska dejavnost na drobno z umetniški izdelki in spominki;
– izdajateljska dejavnost.
7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
DE 22.110 izdajanje knjig
DE 22.120 izdajanje časopisov;
DE 22.130 izdajanje revij in periodike
DE 22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 drugo založništvo
DE 22.220 drugo tiskarstvo
G 51.160 posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
G 51.180 posredništvo specializirano za prodajo določenih izdelkov
G 52.250 trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
G 52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G 52.488 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G 52.620 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G 52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H 55.220 dejavnost kampov
H 55.239 druge nastanitve za krajši čas
H 55.400 točenje pijač
I 60.230 drug kopenski potniški promet
I 63.300 dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K 71.401 izposojanje športne opreme
K 71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K 72.300 obdelava podatkov
K 72.600 druge računalniške dejavnosti
K 73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K 74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.400 oglaševanje
K 74.853 druga splošna tajniška opravila
K 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.130 kinematografska dejavnost
O 92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O 92.340 druge razvedrilne dejavnosti
O 92.400 dejavnost tiskovnih agencij
O 92.512 dejavnost arhivov
O 92.521 dejavnost muzejev
O 92.522 dejavnost kulturne dediščine
O 92.610 obratovanje športnih objektov
O 92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč
O 92.623 druge športne dejavnosti
O 92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register oziroma je namenjena izvajanju javne službe, za katero je zavod ustanovljen.
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.
9. člen
Direktor
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje Občinski svet občine Vransko, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta Zavoda. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Javni razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja. Ustanovitelj je dolžan obvestiti kandidate o izboru v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.
Če svet Zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. K pogodbi o zaposlitvi daje predhodno soglasje župan.
10. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– in druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda.
11. člen
Pooblastila direktorja
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor Zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda;
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnine.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
12. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične, organizacijske ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti Zavoda;
– poznavanje dejavnosti s področja Zavoda;
– izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega uradnega jezika EU.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje.
14. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Občinski svet občine Vransko razreši direktorja:
– če sam zahteva razrešitev;
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta Zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi;
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda,
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu.
Občinski svet občine Vransko mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta Zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v 30 dneh.
Če svet Zavoda ne da mnenja v roku 30. dni, se šteje za pozitivno.
Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev iz drugega odstavka tega člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
16. člen
Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta. Sestavlja ga sedem članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki izhajajo iz vrst kulturnih in turističnih društev oziroma iz predstavnikov javnih zavodov za ista področja
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
17. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet Občine Vransko s področja dela Zavoda, financ ali pravnih zadev.
Predstavnike delavcev Zavoda izvolijo zaposleni v Zavodu javno ali tajno v skladu z aktom, ki ga na podlagi zakona, ki ureja soupravljanje, sprejmejo zaposleni na zboru delavcev. Pravico do izvolitve imajo vsi delavci Zavoda, razen delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Dokler zaposluje Zavod samo direktorja in enega zaposlenega, je član sveta zaposleni delavec.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom, in sicer največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki izhajajo iz vrst kulturnih, turističnih in športnih društev, oziroma iz predstavnikov javnih zavodov za ista področja, imenuje župan po predlogu delavcev Zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let, člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja Zavoda in tiste, ki so izvolili oziroma imenovali druge člane sveta, o poteku mandata članov sveta zavoda 90 dni pred potekom mandata.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet Zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k pogodbam o investicijskih vzdrževanjih in investicijah,
– daje pobude v zvezi z delovanjem Zavoda,
– daje mnenja s področja strokovnega dela Zavoda in daje direktorju mnenja in pobude za reševanje teh vprašanj,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem odlokom.
19. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– umre,
– izgubi poslovno sposobnost,
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj, ki ga je imenoval ali delavci Zavoda, če gre za člana, ki so ga izvolili predstavniki delavcev oziroma župan v primeru predstavnikov uporabnikov, na predlog direktorja ali sveta zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod upravlja z javno kulturno infrastrukturo, ki mu jo je ob ustanovitvi izročil ustanovitelj s pogodbo o predaji premoženja v upravljanje. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja za opravljanje dejavnosti kulture, turizma in športa kot javne službe. Zavod mora s premoženjem, s katerimi upravlja, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je zanj odgovoren ustanovitelju.
Zavod upravlja z:
– Kulturni dom Vransko, št. parcele *6/1 pod vložno št. 465, k.o. Vransko in zemljišče na parcelnih številkah *6/1, 5/2, pod vložno številko 465, k.o. Vransko;
– Schwentnerjeva hiša, zgradba in zemljišča na parc. št. 61/1, 103/1, pod vložno št. 9 in parc. št. 104/8 pod vložno št. 463, k.o. Vransko;
– Gasilska in etnološka zbirka;
– inventar v Kulturnem domu Vransko.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna lokalne skupnosti in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet Zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanovitelj iz občinskega proračuna, in obveznostmi, ki jih Zavod financira iz drugih virov.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
22. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki Zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme za izvajanje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta Zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
24. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
25. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
26. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata za katerega je bil imenovan.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Statut Zavoda za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko z dne 12. 9. 2002.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko (Uradni list RS, št. 2/02 ).
30. člen
Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni register.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 022/2005
Vransko, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost