Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2005 z dne 18. 2. 2005

Kazalo

505. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec, stran 1292.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 31. 1. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V Statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 5/03, 29/03 in 134/04) se v drugem odstavku 1. člena za besedo »Gotovlje« doda besedo »Grče«.
2. člen
V desetem odstavku 8. člena se pred besedo »Kale« doda beseda »Grče«.
3. člen
Četrti odstavek 72. člena se spremeni in se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki jo določa zakon.«
4. člen
V 97. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti soglasje pristojnega oddelka občinske uprave.
Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.«
5. člen
V 103. členu se črtajo peta, sedma in enajsta alinea.
6. člen
105. člen se spremeni in se glasi:
»Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke;
– nedavčne prihodke;
– kapitalske prihodke;
– prejete donacije in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
1. tekoče odhodke;
2. tekoče tranfere;
3. investicijske odhodke in
4. investicijske tranfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov – občinskih organov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov občinskih organov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja.«
7. člen
Doda se nov 105.a člen, ki se glasi:
»Proračun občine mora biti sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste namene kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za preteklo leto.
V tem obdobju se ne sme povečevati število zaposlenih glede na stanje 31. decembra preteklega leta.
Odločitev o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor občine. Sklep o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje nalog občine.«.
8. člen
Drugi odstavek 106. člena se spremeni in se glasi:
»Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni z zakonom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.«.
9. člen
107. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije znašajo do 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«.
10. člen
109. člen se spremeni in se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnega posojila odloča župan.«.
11. člen
110. člen se spremeni in se glasi:
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena v odloku o proračunu občine, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.«.
12. člen
111. člen se spremeni in se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.«.
13. člen
112. člen se spremeni tako da se glasi:
»Zaključni račun proračuna občine je odlok, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.
Predlog odloka o zaključnem računu proračuna predloži župan v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega poračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.«.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.