Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

211. Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic, stran 465.

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o trženju semena oljnic in predivnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa za posamezne vrste oljnic in predivnic kategorije semena ter za posamezno kategorijo zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom oljnic in predivnic ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74, z vsemi spremembami).
2. člen
(vrste oljnic in predivnic)
  Vrste oljnic in predivnic so:
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Arachis hypogaea L.              |zemeljski orešek    |
|                        |(arašid, kikiriki);  |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson     |sareptska gorjušica  |
|                        |(rjava gorjušica);   |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Brassica napus L. (partim)          |navadna ogrščica;   |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Brassica nigra (L.) Koch           |črna gorjušica;    |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs|oljna repica;     |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Cannabis sativa L.              |navadna konoplja;   |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Carthamus tinctorius L.            |barvilni rumenik;   |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Carum carvi L.                |navadna kumina;    |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Glycine max (L.) Merill            |navadna soja;     |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Gossypium spp.                |bombaževec;      |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Helianthus annuus L.             |sončnica;       |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Linum usitatissimum L.            |navadni lan;      |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Papaver somniferum L.             |vrtni mak;       |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|-Sinapis alba L.                |bela gorjušica.    |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela žlahtnitelj oziroma vzdrževalec sorte ali je pridelano v njegovem imenu in na njegov račun ter je namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega semena;
2. nedokončno potrjeno seme je pridelano oziroma požeto seme katerekoli kategorije, za katerega je bilo v postopku uradne potrditve uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. organ za potrjevanje je pravna ali fizična oseba, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin;
4. pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji pod uradnim nadzorom so fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovane za opravljanje pregledov pod uradnim nadzorom, opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom ter za opravljanje testiranj semenskega materiala pod uradnim nadzorom;
5. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje oziroma pregledniki ugotavljajo, ali semenski posevek oljnic in predivnic izpolnjuje predpisane zahteve;
6. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki se jasno razlikuje od drugih sort po katerikoli lastnosti in pri razmnoževanju te lastnosti ohranja. Pri pridelavi semena se rastline posamezne sorte med seboj prosto oprašujejo;
7. sestavljena sorta pomeni združitev certificiranega semena točno določenega od opraševalca odvisnega hibrida s certificiranim semenom enega ali več točno določenih opraševalcev in mehansko zmešanega v razmerjih, ki jih skupno določijo odgovorne osebe za vzdrževanje teh starševskih komponent, potem ko je bila takšna kombinacija uradno sporočena organu za potrjevanje;
8. od opraševalca odvisen hibrid je moško sterilna komponenta v sestavljeni sorti (ženska komponenta);
9. opraševalec je komponenta v sestavljeni sorti, ki praši cvetni prah (moška komponenta);
10. starševska komponenta je najmanjša enota, ki jo žlahtnitelj uporablja za vzdrževanje svoje sorte in iz katere je skozi eno ali več generacij pridelano vse seme te sorte;
11. samooplodna linija je dovolj izenačena in nespremenljiva linija, pridobljena z umetno samooplodnjo, združeno z odbiro v več zaporednih generacijah ali z enakovrednimi metodami;
12. hibridne sorte so:
– dvolinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja dveh samooplodnih linij, kakor ga je določil žlahtnitelj z navedbo linij;
– trilinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja med somooplodno linijo in dvolinijskim hibridom, kakor ga je določil žlahtnitelj;
– štirilinijski hibrid je neposredno potomstvo križanja dveh dvolinijskih hibridov, kakor ga je določil žlahtnitelj z navedbo linij;
13. sterilnost je stopnja moške sterilnosti ženske starševske komponente;
14. hibridnost je delež hibridnosti v semenu, vključno s hibridi prve generacije (F1), ki ne pripadajo hibridni sorti, razen semena iz samooplodnje in semena drugih sort;
15. majhno pakiranje je pakiranje semena oljnic in predivnic kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve, certificirano seme tretje množitve ali trgovsko seme, namenjeno trženju na območju Republike Slovenije, do največje skupne mase pakiranja 2 kg.
4. člen
(kategorije semena)
Seme posameznih vrst oljnic in predivnic se sme tržiti samo v naslednjih kategorijah:
a) osnovno seme, razen hibridnih sort, če:
– ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je pridelano v njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz predosnovnega semena v skladu s priznanimi postopki za vzdrževanje sorte,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme ali kategorij certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve ali certificirano seme tretje množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
b) osnovno seme hibridnih sort:
1. osnovno seme samooplodnih linij je seme, ki:
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
2. osnovno seme dvolinijskih hibridov je seme, ki:
– je namenjeno pridelavi trilinijskih hibridov ali štirilinijskih hibridov,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
c) certificirano seme sareptske gorjušice, navadne ogrščice, črne gorjušice, oljne repice, dvodomne navadne konoplje, barvilnega rumenika, navadne kumine, sončnice, vrtnega maka in bele gorjušice, če:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
d) certificirano seme prve množitve zemeljskega oreška, enodomne navadne konoplje, navadnega lanu, bombaževca in navadne soje, če:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme druge množitve, certificirano seme tretje množitve oziroma za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme prve množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
e) certificirano seme druge množitve zemeljskega oreška, navadnega lanu, bombaževca in navadne soje, če:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin oziroma za pridelavo semena kategorije certificirano seme tretje množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme druge množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
f) certificirano seme druge množitve enodomne navadne konoplje, če:
– je pridelano neposredno iz certificiranega semena prve množitve iz posevka, ki je bil posebej zasnovan in uradno pregledan za pridelavo certificiranega semena druge množitve,
– je namenjeno za setev za pridelavo konoplje za spravilo ob cvetenju,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme druge množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
g) certificirano seme tretje množitve navadnega lanu, če:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena, certificiranega semena prve množitve, certificiranega semena druge množitve ali, če vzdrževalec oziroma žlahtnitelj to zahteva, iz predosnovnega semena in je bilo z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za osnovno seme iz priloge 1 in 2,
– je namenjeno za setev za pridelavo lanu,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme tretje množitve iz priloge 1 in 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke;
h) trgovsko seme črne gorjušice, če:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja,
– je vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme iz priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregledom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke oziroma je preglednik, vzorčevalec ali laboratorij pod uradnim nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz te točke.
5. člen
(trženje predosnovnega semena in nedokončno potrjenega semena)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli tudi trženje:
a) predosnovnega semena, če:
– je organ za potrjevanje z uradnim pregledom ugotovil, da predosnovno seme izpolnjuje zahteve za potrjevanje osnovnega semena iz priloge 1 in 2;
– je seme pakirano in izvirno zaprto v skladu z določbami tega pravilnika in
– so pakiranja označena z uradno etiketo, na kateri so navedeni podatki iz 1. točke priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) ne dokončno potrjenega semena, ki se trži z namenom priprave za trg in je označeno v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se dovoli tudi trženje semena oljnic in predivnic v obliki sestavljene sorte. Seme ženskih in moških komponent mora biti obdano z različnimi barvami.
6. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede kalivosti iz priloge 2.
(2) Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje do prvega prejemnika semena kategorij osnovno seme, certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve in trgovsko seme, kljub temu, da uradni pregled, s katerim se ugotavlja, ali seme ustreza zahtevam za kalivost iz priloge 2, še ni končan.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda organ za potrjevanje etikete ali potrdila iz 20. člena tega pravilnika le ob predložitvi začasnega poročila o analizi kakovosti semena in navedbi imena ter naslova prvega prejemnika semena.
(4) Pakiranje semena iz prvega odstavka tega člena mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejansko kalivost semena,
– osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter
– številko partije semena.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za seme, uvoženo iz tretjih držav.
7. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev in trženje sta dovoljena samo za tiste sorte oljnic in predivnic, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sort v sortno listo in vodenje sortne liste, ali so vpisane v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1) oziroma je za sorte v skladu s predpisi Skupnosti dovoljeno trženje semena na skupnem trgu.
(2) Za seme sort oljnic in predivnic, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se dovoli uradna potrditev oziroma trženje semena v skladu z Odločbo Komisije 2004/842/ES z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semena tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (UL L št. 362 z dne 9. 12. 2004, str. 21). Dovoljenje za uradno potrditev oziroma trženje semena izda Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(3) Za vse druge sorte oljnic in zelenjadnic, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena, mora dobavitelj predhodno pridobiti dovoljenje Uprave.
(4) Uprava izda dobavitelju dovoljenje, da se sme sorto, ki ni vpisana v sortno listo, vključiti v postopek potrjevanja semena, če gre za razmnoževanje semena in dobavitelj izkaže, da bo pridelano seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
8. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in na račun dobavitelja: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina in parcelna številka (katastrska številka) ter ledinsko ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena. Če dobavitelj uporabi seme, ki ga je pridelal sam, zadostuje kopija uradnega potrdila o ne dokončni potrditvi semena, ki ga organ za potrjevanje izda v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je za vsako leto:
– do 31. marca za ozimna sorte oljnic in predivnic in
– do 15. aprila za jare sorte oljnic in predivnic.
(4) Organ za potrjevanje obvesti pristojno inšpekcijo in Upravo o prejetih prijavah semena v uradno potrditev.
9. člen
(vrstenje predhodnih posevkov)
(1) Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte oljnic in predivnic, če na njem ni samosevnih rastlin.
(2) Pri pridelavi hibridnih sort navadne ogrščice mora biti semenski posevek zasnovan na zemljišču, na katerem vsaj pet let ni bilo posevka rastlin iz družine križnic (Cruciferae).
10. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek oljnic in predivnic mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, ki bi lahko nezaželeno opraševali semenski posevek.
(2) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov oljnic so navedene v prilogi 1.
11. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
12. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Zahteve za zdravstveno stanje semena so navedene v prilogi 2 ter v metodah iz prejšnjega člena.
(2) Poleg zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, mora seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
13. člen
(sortna pristnost in čistost)
(1) Semenski posevek mora glede sortne pristnosti in sortne čistosti, oziroma pri kategoriji semena trgovsko seme glede vrstne pristnosti in vrstne čistosti, izpolnjevati zahteve iz priloge 1 in 2.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za seme samooplodnih linij.
(3) Pri semenu hibridnih sort se sortna pristnost in čistost nanaša tudi na lastnosti starševskih komponent, vključno z moško sterilnostjo in obnovo fertilnosti.
14. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka. Poljske preglede opravi organ za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.
(2) Pri vseh vrstah oljnic in predivnic morata biti opravljena najmanj dva poljska pregleda vsakega semenskega posevka. Izjema so semenski posevki hibridnih sort navadne ogrščice in semenski posevki hibridnih sort bombaževca.
(3) V semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort navadne ogrščice, je treba opraviti najmanj tri poljske preglede. Prvi poljski pregled se opravi pred cvetenjem, drugi v začetku cvetenja in tretji na koncu cvetenja.
(4) V semenskih posevkih, namenjenih pridelavi hibridnih sort bombaževca vrste Gossypium hirsutum in Gossypim barbadense, je treba opraviti najmanj tri poljske preglede. Prvi poljski pregled se opravi v začetku cvetenja, drugi pred koncem cvetenja in tretji na koncu cvetenja opraševalskih starševskih rastlin.
(5) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot, na katerih se opravlja poljski pregled, ter podrobnejši način opravljanja poljskih pregledov so navedeni v metodah iz 11. člena tega pravilnika.
(6) Poleg metod iz prejšnjega odstavka se za poljske preglede na zahtevo pridelovalca uporabljajo tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
15. člen
(potrdilo o nedokončni potrditvi semena)
(1) Organ za potrjevanje oziroma preglednik pod uradnim nadzorom po končanem zadnjem poljskem pregledu semena iz prejšnjega člena sestavi zapisnik.
(2) Če je s poljskimi pregledi ugotovljeno, da semenski posevek izpolnjuje zahteve, določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o nedokončni potrditvi semena oljnic in predivnic, ki mora vsebovati podatke iz priloge 4.
16. člen
(dokončna potrditev semena)
(1) Organ za potrjevanje dobavitelju dokončno uradno potrdi kot certificirano seme oljnic in predivnic, seme, ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena prve množitve, ki je bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi Evropske unije, ali
– je pridelano neposredno iz oplodnje med osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v državi članici Evropske unije, in osnovnim semenom, ki je bilo uradno potrjeno v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi Evropske unije, in je bilo požeto v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji državi, če je bilo v državi članici Evropske unije ali v tretji državi predhodno uradno potrjeno kot ne dokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme iz prejšnjega odstavka dokončno uradno potrdi v ustrezno kategorijo v skladu s 4. členom tega pravilnika, če je bil za navedeno seme opravljen poljski pregled, če seme izpolnjuje zahteve za ustrezno kategorijo semena iz priloge 1 in če je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da so izpolnjene zahteve iz priloge 2 za isto kategorijo.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
17. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena oljnic in predivnic,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Vzorci se za analizo kakovosti semena v postopku uradne potrditve in za trgovsko seme odvzamejo iz homogenih partij. Največja dovoljena velikost partije in velikost vzorcev sta navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorce za analizo kakovosti semena uradno odvzame organ za potrjevanje oziroma vzorčevalec pod uradnim nadzorom iz še ne pakirane in ne zaprte homogene partije semena, ki jo po odvzemu vzorca zapečati. Če je seme že zaprto in označeno pod uradnim nadzorom, se vzorci za analizo kakovosti semena odvzamejo iz že zapakirane partije semena.
(4) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop do vsake enote pakiranja partije semena.
(5) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA), ki so dostopne na Upravi.
18. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi, če na podlagi analiz iz prejšnjega člena, ki jih je opravil sam ali imenovani laboratoriji pod uradnim nadzorom, ugotovi, da seme glede kakovosti izpolnjuje zahteve iz priloge 2.
19. člen
(osnovne zahteve za trženje semena)
Osnovno seme, certificirano seme vseh kategorij in trgovsko seme se sme tržiti le v dovolj homogenih partijah in zaprtih pakiranjih, ki imajo v skladu z 20., 21., 22. in 23. členom tega pravilnika ustrezen sistem zapiranja in označevanja.
20. člen
(uradne etikete, etikete dobavitelja in OECD etikete)
(1) Seme, ki se trži, mora biti označeno z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za partijo semena, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Uradne etikete so:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme in certificirano seme prve množitve,
– rdeče barve za certificirano seme druge množitve in certificirano seme tretje množitve,
– modre barve z zeleno diagonalno črto za certificirano seme sestavljene sorte,
– rjave barve za trgovsko seme,
– sive barve za ne dokončno potrjeno seme,
– oranžne barve za seme sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se majhna pakiranja semena lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete iz drugega odstavka tega člena. Organ za potrjevanje pred prvo uporabo preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(5) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
(6) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ za potrjevanje OECD etikete in OECD certifikat o sortni pristnosti in čistosti.
(7) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na etiketah, so navedeni v prilogi 4.
21. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena, razen majhnih pakiranj, so uradno izvirno zaprta ali izvirno zaprta pod uradnim nadzorom tako, da jih ni mogoče odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Sistem zapiranja (razen pri majhnih pakiranjih) sestavlja uradna etiketa ali pritrditev uradne plombe, da se zagotovi izvirnost zapiranja. Izvirnost zapiranja je zagotovljena tudi z uporabo drugačnega sistema zapiranja, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.
(3) Pakiranj (razen majhnih pakiranj) se ne sme ponovno zapreti, razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če so pakiranja ponovno zaprta, morata biti datum ponovnega zapiranja in organ za potrjevanje navedena na uradni etiketi.
(4) Majhna pakiranja se zapirajo tako, da je onemogočeno njihovo odpiranje brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi ali na pakiranju.
(5) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi semena je do konca naslednje setvene sezone.
(6) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja opravi ponovno analizo kakovosti semena (najmanj glede kalivosti) in seme, če še izpolnjuje predpisane zahteve, dodatno označi v skladu s prilogo 4.
22. člen
(zapiranje in označevanje pod uradnim nadzorom)
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam izvirno zapre in označi pakiranje semena z uradnimi etiketami, če dobavitelj zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki bo za označevanje semena z uradnimi etiketami odgovorna neposredno organu za potrjevanje.
(2) Organ za potrjevanje izda dobavitelju na njegovo zahtevo dovoljenje iz prejšnjega odstavka za tekoče leto, če izpolnjuje zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri dobaviteljih, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega odstavka, organ za potrjevanje zagotovi uradni nadzor nad izvirnim zapiranjem in označevanjem semena z uradnimi etiketami tako, da strokovni delavec organa za potrjevanje neposredno nadzira uradno označevanje semena pri najmanj 5% partij semena.
23. člen
(označevanje)
(1) Pakiranje osnovnega semena, certificiranega semena in trgovskega semena, razen majhnih pakiranj, mora biti označeno tako, da ima na zunanji strani pritrjeno uradno etiketo, ki še ni bila uporabljena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev zavarovati z uradno plombo.
(2) Dovoljena je uporaba uradnih samolepilnih etiket, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena organ za potrjevanje dovoli tiskanje predpisanih podatkov neposredno na pakiranja semena oljnic in predivnic vseh kategorij osnovnega semena in certificiranega semena, če:
– so predpisani podatki za uradno etiketo neizbrisno natisnjeni ali žigosani na pakiranju;
– sta razporeditev in barva tiska ali štampiljke v skladu z barvo in obliko za uradno etiketo;
– so na vsako pakiranje poleg s tem pravilnikom predpisanih podatkov neizbrisno natisnjene ali žigosane uradno dodeljene individualne serijske številke, ki jih mora izdelovalec pakiranj sporočiti organu za potrjevanje, vključno z natančno količino pakiranj.
(4) Organ za potrjevanje vodi evidenco o količinah semena, označenega na način iz prejšnjega odstavka.
(5) Vsako pakiranje mora vsebovati kartonček iste barve kot je uradna etiketa, na njem pa morajo biti navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke priloge 4. Kartonček je izdelan tako, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo. Kartonček ni potreben, če so podatki neizbrisno natisnjeni na pakiranju ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.
(6) Seme oljnic in predivnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti iz tega pravilnika ali če sorta ni vpisana v sortno listo in se trži z dovoljenjem Uprave po predhodnem dovoljenju pristojnega organa Skupnosti, se označi na naslednji način:
– pakiranje semena oljnic in predivnic, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede kakovosti iz tega pravilnika, mora biti označeno z etiketo za ustrezno kategorijo semena;
– pakiranje semena oljnic in predivnic, katerih sorta ni vpisana v sortno listo, mora biti označeno z etiketo rjave barve;
– pakiranja semena iz prve in druge alinee tega odstavka morajo biti dodatno označena z navedbo: »Seme ne izpolnjuje predpisanih zahtev za kategorijo«.
(7) Majhna pakiranja imajo na zunanji strani pakiranja etiketo dobavitelja, na kateri so natisnjeni ali žigosani predpisani podatki. Pri prozornih pakiranjih je ta etiketa lahko na notranji strani, pod pogojem, da je etiketa kljub temu jasno vidna in čitljiva.
IV. TRŽENJE
24. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora poleg zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi posebne zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Pri semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali na etiketi dobavitelja dodana oznaka »Ekološko pridelano«.
25. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena oljnic in predivnic na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja o dovolitvi uvoza semena. Za vsako uvoženo partijo semena z maso, večjo od 2 kg, vodi Uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena in organu za potrjevanje,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
26. člen
(naknadna kontrola)
(1) Za preverjanje skladnosti semena, ki se uradno potrdi oziroma trži na območju Republike Slovenije, z zahtevami iz tega pravilnika, organ za potrjevanje oziroma pristojni inšpektor uradno odvzame vzorce za naknadno kontrolo sortne ali vrstne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega stanja.
(2) Organ za potrjevanje odvzame vzorce:
– od vseh partij semena kategorije certificirano seme prve množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in od vseh partij predosnovnega semena ter osnovnega semena,
– od določenega deleža partij kategorije certificirano seme prve množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih rastlin, kategorije certificirano seme, certificirano seme druge množitve, certificirano seme tretje množitve in trgovsko seme.
(3) Pristojni inšpektor odvzame vzorce od določenega deleža partij semena, ki so dane na trg.
(4) Za odvzem vzorcev semena se uporabljajo metode iz petega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(5) Delež vzorcev kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve iz druge alinee drugega odstavka tega člena, certificirano seme druge množitve in certificirano seme tretje množitve v naknadni kontroli je od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev semena je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena oljnic in predivnic iz prejšnjega leta, kot je razvidno iz tabele:
+--------------------+-------------------+
|Delež vzorcev semena| Najmanjši delež |
| naknadne kontrole v|  preverjanj v  |
| prejšnjem letu, ki | naknadni kontroli |
| ne ustreza zahtevam| semena v tekočem |
| iz tega pravilnika |    letu    |
+--------------------+-------------------+
|  manj od 0,5%  |    5%     |
+--------------------+-------------------+
|   0,5% – 3,0%  |    10%    |
+--------------------+-------------------+
|  Več kot 3,0%  |    25%    |
+--------------------+-------------------+
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je naknadna kontrola obvezna za vse vzorce kategorije certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve in certificirano seme tretje množitve, če je seme pridelano v Republiki Sloveniji, v sortno listo pa je sorta vpisana v drugi državi članici Evropske unije.
(7) V naknadni kontroli se preverjajo vsi vzorci žlahtniteljevega semena na tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje ne potrdi semena, pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(8) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo metode za naknadno kontrolo semena, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se lahko seme sort oljnic in predivnic prideluje in trži v Republiki Sloveniji do 1. maja 2009, če:
– izpolnjuje zahteve iz desetega odstavka 83. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04),
– organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort oljnic in predivnic iz tega odstavka na podlagi prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu z 8. členom tega pravilnika,
– organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort oljnic in predivnic iz tega odstavka, če so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika, razen zahteve glede sorte, in
– organ za potrjevanje izda uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(2) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka morajo biti rjave barve in označene s serijskimi številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, država članica,
– »Vrsta:« slovensko in latinsko ime,
– »Sorta:« ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– »Kategorija:«,
– »Številka partije:«,
– »Vzorčeno:« MM/LL (mesec in leto),
– »Masa pakiranja:« ali »Število semen:«,
– »Tretirano:« ime fitofarmacevtskega sredstva,
– »Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije«.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni list RS, št. 91/03 in 38/04).
29. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-2/2005/1
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
EVA 2004-2311-0376
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti