Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

144. Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje, stran 323.

Na podlagi 30. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o vpisu v višje strokovno izobraževanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
1) Ta pravilnik ureja vsebino in način objave razpisa za vpis, postopke in roke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v javnoveljavne višješolske študijske programe (v nadaljnjem besedilu: študijski programi) na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za njihovo izvajanje.
2) Določbe tega pravilnika veljajo za vpis v študijske programe, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij.
3) V skladu z določbami tega pravilnika se vpisujejo tudi državljani drugih držav, članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva, državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so njeni davčni zavezanci, in tujci, razen, če je v tem pravilniku določeno drugače.
II. RAZPIS ZA VPIS
2. člen
1) Vpis v študijske programe, ki jih je sprejel minister, pristojen za višje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), se opravi na podlagi javnega razpisa.
2) Razpis za vpis je skupen za javne in zasebne višje strokovne šole, za objavo ga pripravi ministrstvo, pristojno za višje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Objavi ga najpozneje šest mesecev pred začetkom študijskega leta v posebni publikaciji ali v javnih občilih.
3) Rokovnik nalog, potrebnih za pripravo skupnega razpisa in izvedbo vpisa (v nadaljnjem besedilu: rokovnik), določi minister do 15. novembra za naslednje študijsko leto.
3. člen
1) Razpis za vpis določi pristojni organ višje strokovne šole:
– v javnih šolah in zasebnih šolah, ki izvajajo višješolsko izobraževanje na podlagi koncesije, potem ko so si k številu vpisnih mest pridobile soglasje ministra;
– v zasebnih šolah na podlagi največjega dovoljenega števila vpisnih mest, določenega z odločbo o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov pri ministrstvu.
2) Razpis za vpis v začetni letnik študija se lahko objavi le za tiste študijske programe, za izvajanje katerih so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom in študijskim programom.
4. člen
1) Razpis za vpis mora vsebovati:
– ime višje strokovne šole in njen naslov,
– ime študijskega programa,
– kraj izvajanja študijskega programa,
– trajanje študija,
– pogoje za vpis,
– število vpisnih mest,
– predvidene ukrepe ob prevelikem številu prijav,
– s študijskim programom določena merila za izbiro kandidatov, če je vpis omejen,
– roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa,
– druga navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
2) Za državljane Republike Slovenije in za državljane drugih držav, članic Evropske unije, se objavi skupno število vpisnih mest.
3) V skupnem številu vpisnih mest iz prejšnjega odstavka so tudi vpisna mesta, namenjena kandidatom, ki nimajo slovenskega državljanstva, vendar imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so njeni davčni zavezanci.
5. člen
1) V razpisu za vpis se poleg podatkov iz prejšnjega člena lahko navedejo tudi število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki želijo med študijem prestopiti v drugo višjo strokovno šolo ali se želijo vzporedno izobraževati.
2) Za tujce se po tem pravilniku štejejo vse osebe, ki nimajo državljanstva držav Evropske unije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in niso po predpisih o dohodnini njeni davčni zavezanci.
6. člen
1) Za redni študij se po posameznih študijskih programih lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva, in sicer največ do 3 odstotke števila vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije in drugih držav Evropske unije.
2) Dodatna mesta za redni študij se lahko razpišejo tudi za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti.
3) Za izredni študij se po posameznih študijskih programih lahko razpišejo dodatna vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, in sicer največ do 50 odstotkov števila vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije in drugih držav Evropske unije.
4) Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci se lahko vpisujejo tudi na nezasedena vpisna mesta za redni ali izredni študij, razpisana za državljane Republike Slovenije in drugih držav Evropske unije.
7. člen
1) Višje strokovne šole organizirajo informativni dan za kandidate v roku, navedenem v razpisu.
2) Višje strokovne šole lahko poleg informativnega dneva, določenega v prvem odstavku tega člena, organizirajo informativne dneve in individualne informativne pogovore tudi v drugih rokih.
8. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za poenoteno izvedbo razpisnih in vpisnih postopkov, opravlja višješolska prijavna služba ministrstva.
III. PRIJAVA NA RAZPIS
9. člen
1) Kandidati za vpis v višje strokovne šole se prijavljajo v treh prijavnih rokih, določenih z razpisom za vpis. V prvem in drugem roku se prijavljajo z obrazcem za prijavo, ki ga določi minister, v tretjem pa s pisno prijavo.
2) V prvem roku uporabijo obrazec »Prva prijava za vpis« (v nadaljnjem besedilu: prva prijava), v drugem roku pa »Druga prijava za vpis« (v nadaljnjem besedilu: druga prijava).
3) Prvo in drugo prijavo kandidati pošljejo višješolski prijavni službi. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo, v katere višje strokovne šole oziroma študijske programe se želijo vpisati.
4) Višješolska prijavna služba analizira vse prijave za vpis in pošlje podatke o tem vsem višjim strokovnim šolam.
5) V tretjem roku se kandidati prijavijo neposredno na višji strokovni šoli, na kateri se želijo vpisati.
6) Prijavo mora kandidat poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno oddati. Prijavo je mogoče poslati tudi po elektronski poti, če je varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
10. člen
1) Prvo in drugo prijavo kandidatov, ki so srednjo šolo končali v tujini, višješolska prijavna služba skupaj z dokazili pošlje na višjo strokovno šolo, v prijavi navedeno na prvem mestu.
2) Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja na podlagi priložene tuje listine o izobrazbi kandidata v skladu s predpisi o priznavanju izobraževanja, pridobljenega v tujini. O tem kandidatu izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjuje predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se je prijavil.
3) Po končanem postopku iz prejšnjega odstavka višja strokovna šola skupaj z odločbo in drugimi dokazili vrne prijavo višješolski prijavni službi v nadaljnji vpisni postopek.
1. Spomladanska prijava na razpis
a) Prva prijava
11. člen
1) Kandidati se lahko s prvo prijavo prijavijo za vpis v največ tri študijske programe, za katere izpolnjujejo vpisne pogoje ali jih bodo izpolnili v rokih, določenih z razpisom za vpis.
2) Študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za program, naveden na prvem mestu, sprejet sklep o omejitvi vpisa.
3) Študijska programa na drugem in tretjem mestu se upoštevata tudi, če za študijski program na prvem mestu ni sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidat pa za vpis vanj ne izpolnjuje vseh z razpisom zahtevanih vpisnih pogojev.
4) Šteje se, da se kandidat prijavlja v različna študijska programa, če se za vpis v isti program prijavi za redni in izredni študij.
b) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
12. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske programe so:
– maturitetno spričevalo in spričevalo o poklicni maturi,
– spričevalo o mojstrskem, poslovodskem ali delovodskem izpitu skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja),
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program z omejitvijo vpisa,
– potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti
13. člen
1) Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.
2) Za maturitetno spričevalo se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
3) Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o končanem štiriletnem srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature.
4) Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
5) Za kandidate, ki imajo učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, je dokazilo prva stran indeksa in strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
6) Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
7) Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj, oziroma za kandidate, ki so maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 15/03), se upošteva le maturitetno spričevalo. Za splošni uspeh pri maturi dobijo tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
8) Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni maturi.
9) Za kandidate, ki so srednjo šolo končali v tujini, se v postopku upoštevajo zaključno spričevalo, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja oziroma dokazilo o opravljenem mojstrskem, delovodskem oziroma poslovodskem izpitu z overjenim prevodom v slovenski jezik ter odločba višje strokovne šole iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
10) Če je bilo srednješolsko spričevalo, pridobljeno v tujini, nostrificirano po predpisih, ki so veljali pred začetkom uporabe Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/03), kandidat lahko k prijavi priloži odločbo o nostrifikaciji tega spričevala.
11) Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca ali fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je razvidna kandidatova delovna doba.
12) Če za vpis v določeni študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
14. člen
1) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki so jih kandidati dolžni priložiti prijavi na razpis oziroma poslati v z razpisom določenih rokih, so overjene fotokopije listin iz 12. in 13. člena tega pravilnika.
2) Če kandidat poleg izvirnikov spričeval in drugih dokazil osebno prinese njihove neoverjene fotokopije, višješolska prijavna služba na fotokopijah označi, da ustrezajo izvirnikom.
c) Roki za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev
15. člen
1) Kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo ali opravili preizkus znanja pred uvedbo poklicne mature, k prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.
2) Kandidati, ki so opravili mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, pošljejo dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis skupaj s prijavo, poleg tega pa še dokazilo o delovnih izkušnjah. Če mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita pred oddajo prijave še niso opravili, pošljejo spričevalo o tem izpitu najpozneje do roka, določenega z razpisom za vpis.
3) Za kandidate, ki opravljajo maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, ali so jih opravljali po začetku izvajanja poklicne mature, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala in spričevala o poklicni maturi ter podatke o opravljenem preizkusu znanja višješolski prijavni službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
4) Podatke o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti višješolski prijavni službi sporočijo višje strokovne šole najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
5) Kandidati, ki so že končali izobraževanje v tujini, predložijo višješolski prijavni službi zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja oziroma druga dokazila z overjenimi prevodi v slovenski jezik, tisti, ki ga končujejo v študijskem letu, v katerem se prijavljajo za vpis v višje strokovno izobraževanje, v desetih dneh po njihovi izdaji, najkasneje pa do roka, določenega z razpisom za vpis.
6) Dokazil, poslanih s prvo prijavo, ni treba vnovič prilagati.
7) Če kandidati prijave in dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ne pošljejo v rokih, določenih v razpisu za vpis, so izločeni iz izbirnega postopka.
č) Opravljanje preizkusov
16. člen
1) Kandidati, ki se prijavljajo s prvo prijavo in morajo za vpis v višje strokovno izobraževanje opraviti preizkus znanja, ga opravljajo v spomladanskem roku za poklicno maturo, izjemoma, če ga iz upravičenih razlogov ne morejo opravljati spomladi, pa tudi v jesenskem roku. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole.
2) Kandidati se morajo na preizkus znanja prijaviti v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno maturo.
17. člen
1) Kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti oziroma spretnosti in preizkus psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah v rokih, določenih z rokovnikom.
2) O opravljanju preizkusov jih morajo višje strokovne šole obvestiti najpozneje deset dni pred tem.
18. člen
1) Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda srednja šola, ima trajno veljavnost.
2) Potrdilo o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti, ki ga izda višja strokovna šola, velja toliko časa, kot je določeno s študijskim programom.
d) Omejitev vpisa
19. člen
1) Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v študijski program, naveden na prvem mestu, bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole, pristojni organ višje strokovne šole najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
2) Javne višje strokovne šole si morajo k sklepu o omejitvi vpisa najkasneje v šestih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje ministra.
3) Zasebne višje strokovne šole omejijo vpis na število vpisnih mest, določeno z odločbo o vpisu v razvid.
e) Izbirni postopek v prvem roku
20. člen
1) Kandidati, ki so spomladi v prvi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
2) Kandidati, ki so spomladi v prvi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa ali se za vpis vanj ugotavlja posebna nadarjenost oziroma spretnost ali psihofizična sposobnost, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in imajo dovolj točk. Enako velja za programa z omejenim vpisom, navedena na drugem in tretjem mestu. Če za programa, navedena na drugem oziroma tretjem mestu, ni omejitve vpisa, so sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
3) Če je za še prosta mesta za vpis v študijski program z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so v prvi prijavi ta program navedli na drugem oziroma tretjem mestu, se za izbiro uporabljajo merila, določena s študijskim programom ob omejitvi vpisa.
4) Na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, se v študijska programa na drugem in tretjem mestu razvrščajo tudi kandidati iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.
5) Sprejeti so tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih ima zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, razen če je z merili za izbiro kandidatov, objavljenimi v razpisu za vpis, določeno drugače.
21. člen
1) Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
2) Višješolska prijavna služba pošlje sezname sprejetih kandidatov višjim strokovnim šolam. Vsakega kandidata tudi pisno seznani z izidom izbirnega postopka.
22. člen
1) V skladu z merili iz 20. člena tega pravilnika so naknadno sprejeti tudi kandidati, ki:
– po odločitvi pristojnih organov lahko opravljajo maturo ali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku,
– lahko po sklepu ravnatelja višje strokovne šole opravljajo preizkuse znanja v jesenskem izpitnem roku,
– so srednjo šolo končali v tujini in postopek priznavanja izobraževanja, pridobljenega v tujini, še ni končan do rokov za oddajo dokazil iz 15. člena tega pravilnika,
– so se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
2) Kandidati iz prejšnjega odstavka so sprejeti, če imajo najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat na seznamu sprejetih iz drugega odstavka 21. člena tega pravilnika oziroma če so se prijavili v študijski program brez omejitve vpisa.
3) Kandidati s posebnimi potrebami so sprejeti v program, v katerega so se prijavili, ne glede na število točk, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis. Na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil o tem odloči pristojni organ višje strokovne šole.
23. člen
1) Višješolska prijavna služba kandidate iz prvega odstavka prejšnjega člena in višje strokovne šole, na katere so sprejeti, pisno seznani z izidom izbirnega postopka najpozneje do roka, določenega z rokovnikom.
2) Višješolska prijavna služba takoj po izteku izbirnega postopka v prvem roku objavi podatke o še prostih vpisnih mestih in jih dopolni po 31. avgustu, ko se konča vpis sprejetih v prvem roku.
2. Jesenska prijava na razpis
a) Druga prijava
24. člen
1) V študijske programe, ki imajo po prvem roku še prosta vpisna mesta, se je mogoče prijaviti z drugo prijavo. Lahko jo oddajo vsi kandidati, razen tistih, ki so bili v višje strokovno izobraževanje sprejeti v prvem roku.
2) Z drugo prijavo se lahko prijavijo za vpis v največ tri različne študijske programe, za katere izpolnjujejo vpisne pogoje. Skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev jo morajo oddati do roka, določenega z razpisom za vpis.
3) Študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, se upoštevata, če je za vpis v program, naveden na prvem mestu, več prijav, kot je še prostih vpisnih mest, ali če kandidat za vpis vanj ne izpolnjuje vseh z razpisom zahtevanih pogojev.
25. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena se lahko z drugo prijavo izjemoma prijavijo tudi kandidati, ki so bili v višje strokovno izobraževanje sprejeti v prvem roku in se zaradi upravičenih razlogov v roku, določenem v 28. členu tega pravilnika, vanj niso vpisali. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole, v prijavi navedene na prvem mestu.
b) Izbirni postopek v drugem roku
26. člen
1) Če je število prijav večje od prostih vpisnih mest, se za izbiro uporabljajo merila, določena s študijskim programom v primeru omejitve vpisa.
2) Izbirni postopek se opravi tako, kot je določeno v 20. členu tega pravilnika. Končan mora biti najpozneje do roka, določenega z rokovnikom. Višješolska prijavna služba z izidom pisno seznani vsakega kandidata. Podatke o izidu drugega prijavnega roka pošlje višjim strokovnim šolam.
c) Tretji rok
27. člen
1) Če po izteku drugega roka ostanejo še prosta vpisna mesta, jih višješolska prijavna služba takoj objavi in hkrati o tem obvesti višje strokovne šole.
2) Višje strokovne šole lahko na še prosta mesta vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, do 10. oktobra po postopku, ki ga določi pristojni organ šole.
IV. VPIS
28. člen
1) Vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, se opravi do 31. avgusta, kandidatov, sprejetih v drugem roku do datuma, določenega z rokovnikom, oziroma do začetka študijskega leta, kandidatov, ki so se prijavili v tretjem prijavnem roku, pa do 10. oktobra.
2) Študenti višje strokovne šole se vpisujejo v 2. letnik, ko izpolnijo s študijskim programom določene obveznosti, najpozneje pa do datuma, določenega z rokovnikom, oziroma do začetka študijskega leta.
3) Do roka iz prejšnjega odstavka se vpisujejo tudi študenti višje strokovne šole, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali vnovič obiskujejo letnik ali prestopijo na drugo višjo strokovno šolo.
4) Študentom višje strokovne šole, ki se zaradi upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni vpis.
V. PRITOŽBA
29. člen
1) Kandidat se lahko v predpisanem roku pritoži zoper odločitev pristojnega organa višje strokovne šole.
2) Pritožbo na sklep o izbiri v prvem in drugem roku kandidat pošlje višješolski prijavni službi, ta pa jo skupaj z vsemi dokumenti, potrebnimi za odločitev, pošlje višji strokovni šoli.
3) Če pristojni organ višje strokovne šole ugotovi, da je pritožba utemeljena, se kandidat naknadno uvrsti na seznam sprejetih, če se je prijavil za vpis v program brez omejitve vpisa oziroma ima najmanj toliko točk kot zadnji kandidat s tega seznama.
4) Odločitev višje strokovne šole je dokončna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika se rokovnik za študijsko leto 2005/2006 določi naslednji dan po uveljavitvi tega pravilnika.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 4/02 in 14/04).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-81/2004
Ljubljana, dne 18. januarja 2005.
EVA 2005-3311-0001
dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti