Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6314. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005, stran 16963.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Občinski svet občine Vipava na 19. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Vipava.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Priloge odloka so splošni del proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, posebni del proračuna, prikazan tudi po funkcionalni klasifikaciji za Občinsko upravo in posamezne krajevne skupnosti ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             849.351
    Tekoči prihodki (70+71)                 509.079
70   Davčni prihodki                     379.042
    700 Davki na dohodek in dobiček             285.217
    703 Davki na premoženje                  47.981
    704 Domači davki na blago in storitve           45.844
    706 Drugi davki
71   Nedavčni prihodki                    130.037
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    101.050
    711 Takse in pristojbine                  2.838
    712 Denarne kazni                      163
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          500
    714 Drugi nedavčni prihodki                25.486
72   Kapitalski prihodki                    9.500
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         5.000
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in materialnega premoženja               4.500
73   Prejete donacije                      2.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine               2.000
74   Transferni prihodki                   328.772
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              314.825
    741 Prejeti transferi predpristopne pomoči EU       13.947
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               968.877
40   Tekoči odhodki                      191.290
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           36.228
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       6.978
    402 Izdatki za blago in storitve             144.634
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                        3.450
41   Tekoči transferi                     305.248
    410 Subvencije                       5.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                    173.950
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     35.505
    413 Drugi tekoči domači transferi             90.793
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                  430.775
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          430.775
43   Investicijski transferi                  41.564
    430 Investicijski transferi                41.564
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
      (Proračunski primanjkljaj)              119.526
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
      kapitalskih deležev (750+751+752)           40.550
75   Prejeta vračila danih posojil               40.550
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev              40.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije             550
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)              165
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        165
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije                      165
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
      kapitalskih deležev (IV.-V.)             40.385
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                    50.000
50   Zadolževanje                       50.000
    500 Domače zadolževanje                  50.000
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
      (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)           -29.141
    Stanje sredstev na računu 31. 12. 2004          44.713
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              50.000
XI.  Neto financiranje (VI. – IX. +X.)            119.526
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v tisoč tolarjev
Skupina/podskupina kontov              Proračun leta 2005
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             33.594
    Tekoči prihodki (70+71)                  4.873
70   Davčni prihodki                        –
    700 Davki na dohodek in dobiček
    703 Davki na premoženje
    704 Domači davki na blago in storitve             –
    706 Drugi davki                        –
71   Nedavčni prihodki                     4.873
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                     1.373
    711 Takse in pristojbine
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         3.500
    714 Drugi nedavčni prihodki
72   Kapitalski prihodki                    7.500
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         7.500
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in materialnega premoženja
73   Prejete donacije                       150
    730 Prejete donacije iz domačih virov            150
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                    21.071
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij               21.071
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               39.703
40   Tekoči odhodki                      15.563
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve             15.563
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve
41   Tekoči transferi                      1.150
    410 Subvencije
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      1.150
    413 Drugi tekoči domači transferi
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                   22.990
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          22.990
43   Investicijski transferi
    430 Investicijski transferi
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
      (Proračunski primanjkljaj)               6.109
 
C) Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                       –
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
      (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI.  Neto financiranje (VI. – IX.+X.)              6.109
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračun se izvršuje na podlagi določenega obsega sredstev, upoštevajoč prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna (funkcionalni klasifikaciji) zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
6. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O tem s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
7. člen
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu ali načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunska rezerva oblikovana po ZJF se v letu 2005 oblikuje v višini 1,500.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet pri obravnavi polletnega in zaključnega poročila.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev, upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna občinske uprave je župan, proračunov krajevnih skupnosti pa vsak predsednik krajevne skupnosti za svojo krajevno skupnost.
10. člen
Zaradi tajnosti podatkov lahko župan največ do višine 10.000 SIT dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in sredstev rezerv.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 50,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2005 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za poravnavo zapadlih obveznosti za adaptacijo podružnične šole Vrhpolje in za izdajo soglasja in poroštva Javnemu podjetju Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina za nabavo vozila.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja občine Vipava v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2005
Vipava, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost