Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6256. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica, stran 16909.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č, 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, 62/04) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine Oplotnica na 9. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok opredeljuje območja na katerih se v Občini Oplotnica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), merila na podlagi katerih se določa višina nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč, ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče.
Zazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov določene kot gradbene parcele.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se po njeni določitvi za zazidano stavbno zemljišče šteje tudi tisti del površine zemljišča parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Če z dnem uveljavitve Zakona o graditvi objektov zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma njihovi deli še niso določeni kot gradbene parcele, pridobijo takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji, izdano v skladu z določbami 215., 216. oziroma 217. člena ZGO ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izdano za objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno.
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Kot nezazidano stavbno zemljišče se šteje tudi zemljišče, ki presega površino funkcionalnega zemljišča pri obstoječih stavbah, oziroma površino, ki je potrebna za njihovo normalno rabo in jo je po prostorskem načrtu možno uporabiti za drug namen.
Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva enaka vrednost točke za m2, kot pri zazidanem stavbnem zemljišču.
3. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih površina stanovanjskih prostorov (vključujoč vse pomožne in tehnične prostore) ugotovljena po določilih stanovanjskega zakona ter tlorisna površina prosto stoječih garaž,
2. pri poslovnih prostorih etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Za poslovni prostor se štejejo za določitev nadomestila kot nezazidana stavbna zemljišča tudi:
– površine nepokritih skladišč, internih parkirišč,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov, trdih odpadkov in nasipov zemlje,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športno – rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti,
– kamnolomi, peskokopi in glinokopi,
– javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine, javna parkirišča za katere se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnica na javnih površinah,
– površine na katerih so grajeni daljnovodi, telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po Zakonu o graditvi objektov niso gospodarske javne infrastrukture, vodna zajetja za pridobitev električne energije,
– ter druge površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
4. člen
Nadomestilo je finančni vir občinskega proračuna zajet v prihodkih primerne porabe in se uporablja za izgradnjo in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skladno s sprejetim programom, ki ga sprejme občinski svet.
Ob nadomestilu se lahko združujejo tudi namenska sredstva za izvajanje sprejetih programov izgradnje infrastrukturnih objektov in naprav, ter sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav.
II. OBMOČJA NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
5. člen
Območja na katerih se plačuje nadomestilo so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi
– splošno opremljenost z infrastrukturo
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka se razvrstijo v 4. kakovostne skupine območij:
+--------------+------------------------------------------+
|KAKOVOSTNO  |NASELJA (ZASELKI, ULICE)         |
|OBMOČJE    |                     |
+--------------+------------------------------------------+
|I. OBMOČJE  |Oplotnica                 |
+--------------+------------------------------------------+
|II. OBMOČJE  |Malahorna, Čadram             |
+--------------+------------------------------------------+
|III. OBMOČJE |Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi,    |
|       |Markečica, Pobrež, Prihova, Ugovec, Straža|
|       |pri Oplotnici,              |
+--------------+------------------------------------------+
|IV. OBMOČJE  |Božje, Brezje pri Oplotnici, Gorica pri  |
|       |Oplotnici, Koritno, Kovaški vrh, Lačna  |
|       |Gora, Okoška Gora, Zgornje Grušovje,   |
|       |Zlogona Gora, Zlogona Vas, Raskovec    |
+--------------+------------------------------------------+
6. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka, na katerih je obvezno plačilo nadomestila, so opredeljena na preglednem katasterskem načrtu – PKN v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri občinskem upravnem organu za urejanje prostora in pri Geodetski upravi.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami, ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih.
8. člen
Po namembnosti oziroma namenu uporabe se stavbna zemljišča v I, II, III, in IV kakovostnem območju razvrstijo v naslednje skupine:
– skupina A: za gospodarske namene; industrijska proizvodnja, energetika, obrtna proizvodnja, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami, telekomunikacije, gradbeništvo in promet.
– skupina B: za poslovne dejavnosti; obrtne storitve, servisne dejavnosti, transport, turizem, trgovina, gostinstvo.
– skupina C: za družbene dejavnosti; javna uprava, izobraževanje, znanstveno-raziskovalna dejavnost, kultura, umetnost, šolstvo, politične stranke, zdravstvo, socialno varstvo.
– skupina D: stanovanja, stanovanjske hiše, domovi za ostarele, samski in dijaški domovi in podobno.
– skupina E: počitniški objekti
uporabna neto površina počitniškega objekta je površina vseh bivalnih prostorov v objektu. Nadomestilo se ne plačuje od neto koristne površine kleti in prostorov za hrambo orodja ali pripravo sadja.
– skupina F: gospodarski objekti
objekti za opravljanje kmetijske dejavnosti so: hlevi, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živali, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije in ostali pomožni kmetijsko-gozdarski objekti.
9. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske možnosti priključka na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
+----------------------------+----------------------------------+
|Komunalna opremljenost   |   Namembnost stavbnega    |
|              |    zemljišča / točke     |
|              +--------+--------+-------+--------+
|              | skupina|skupina |skupina| skupina|
|              |  A  |  B  |  C  |  D  |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|1. Opremljenost s cestami  |    |    |    |    |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|a) makadamska utrditev   |  25  |  20  | 15  |  8  |
|cestišča          |    |    |    |    |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|b) asfaltna utrditev    |  45  |  40  | 25  |  15  |
|cestišča          |    |    |    |    |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|2. Opremljenost s      |  50  |  45  | 30  |  15  |
|kanalizacijo        |    |    |    |    |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|3. Opremljenost z vodovodom |  45  |  40  | 25  |  15  |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|4. Opremljenost s toplovodom|  60  |  50  | 35  |  30  |
|(vročevodom)        |    |    |    |    |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|5. Opremljenost z elektriko |  40  |  30  | 20  |  10  |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
|6. Opremljenost s ptt    |  40  |  30  | 20  |  10  |
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+
10. člen
Glede na lego in namembnost se stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
+---------------------+---------------------------------------------+
|           |KAKOVOSTVNO OBMOČJE / TOČKE         |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|NAMEMBNOST STAVBNEGA |   I.  |  II.  |  III.  |  IV.  |
|ZEMLJIŠČA      | Območje | Območje | Območje | Območje |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Skupina A      |  400  |  300  |  200  |  100  |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Skupina B      |  350  |  250  |  150  |  80   |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Skupina C      |  150  |  100  |  80  |  50   |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Skupina D      |  100  |  60   |  40  |  20   |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Skupina E      |  600  |  700  |  800  |  800  |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
|Skupina F      |  0   |   0   |  0   |   0   |
+---------------------+----------+-----------+----------+-----------+
IV. MERILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA
ZEMLJIŠČA
11. člen
Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah za katere se plačuje najemnina, kampi, golf igrišča, hipodromi, teniška igrišča, odprti bazeni in kopališča, kamnolomi, peskokop, glinokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, površine za dejavnosti ob avtocesti in železnici, odlagališča odpadkov, površine na katerih so grajeni telekomunikacijski objekti, površine tranzitnih in prenosnih omrežij se točkujejo po naslednji tabeli:
+-----------+-----------+----------+----------+
| Vodna  |Odlagališča|  Bazne |Parkirišča|
| zajetja, | nevarnih | postaje | nepokrita|
|kamnolomi, | odpadkov | mobilne |skladišča,|
|glinokopi, |      |telefonije| gostinski|
|peskokopi, |      |     | vrtovi, |
|odlagališča|      |     | delavnice|
| odpadkov |      |     |na prostem|
+-----------+-----------+----------+----------+
| 600 t/m2 |3000 t/m2 | 3000 t/m2| 200 t/m2 |
+-----------+-----------+----------+----------+
a) Površine peskokopov, glinokopov in kamnolomov ter vodnih zajetij za pridobivanje električne energije so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
b) Površine odlagališča predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče odlagališča.
c) Površine, na katerih so zgrajene bazne postaje mobilne telefonije predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče bazne postaje, pri baznih postajah, ki so montirane na gradbene objekte (hiše, gospodarska poslopja, poslovne stavbe) se upošteva površina 20 m2 po bazni postaji.
12. člen
Druga zazidana stavbna zemljišča iz 11. člena se točkujejo brez upoštevanja točk za komunalno opremo iz 9. člena tega odloka.
13. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti oziroma poslovni objekti razvrstijo v štiri razrede objektov, ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
+------------------+-------------------------------+
|         | KAKOVOSTNE SKUPINE      |
|         |  OBMOČIJ / TOČKE      |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+
|  |  VRSTE  | I.  | II.  | III. | IV.  |
|  |STANOVANJSKIH|območje|območje|območje|območje|
|  | OBJEKTOV  |    |    |    |    |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+
|1. |Individualne | 60  | 40  | 25  | 10  |
|  |stanovanjske |    |    |    |    |
|  |hiše     |    |    |    |    |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+
|2. |Objekti z 2- | 50  | 35  | 20  | 10  |
|  |4 stanovanji |    |    |    |    |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+
|3. |Objekti z 5- | 40  | 25  | 10  | 5  |
|  |10      |    |    |    |    |
|  |stanovanji  |    |    |    |    |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+
|4. |Objekti nad | 20  | 10  | 5  | 0  |
|  |10 stanovanj |    |    |    |    |
+----+-------------+-------+-------+-------+-------+
14. člen
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča v Občini Oplotnica, na območjih, ki spadajo pod I. kakovostno območje stavbnih zemljišč po 5. členu tega odloka.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena se obračunajo za naslednje vrste dejavnosti:
+----+----------------------------+-------+
|  |   VRSTA DEJAVNOSTI   |Število|
|  |              | točk |
+----+----------------------------+-------+
|1. |Zunanja trgovina,      | 200 |
|  |bančništvo, poslovne    |    |
|  |storitve, menjalnice    |    |
+----+----------------------------+-------+
|2. |Trgovina na debelo,     | 150 |
|  |gostinske storitve,     |    |
|  |turistično posredovanje   |    |
+----+----------------------------+-------+
|3. |Trgov. na drobno, obrtne  | 100 |
|  |storitve, saloni za osebno |    |
|  |nego in podobne dejavnosti |    |
+----+----------------------------+-------+
V. OBVEZNOST PLAČEVANJA NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe:
– stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaže za osebni avto,
– poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh zaprtih prostorov, ki so funkcionalno vezani na ta poslovni prostor.
Za poslovni prostor se štejejo tudi manipulativne odprte površine zemljišč, ki služijo poslovni dejavnosti. Ostale površine kot so bencinski servis, glavna avtobusna postaja, urejena parkirišča za tovornjake se pa upošteva celotna ali delna površina parcel na katerih se opravlja dejavnost.
VI. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
16. člen
1. Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe določi po naslednji tabeli:
+-------------+------------+----------+--------+
|  Lega   |Stanovanjski|Počitniški|Poslovni|
| zemljišča | objekti  |objekti  | namen |
|  Območje  |      |     |    |
+-------------+------------+----------+--------+
|1. območje  |  70    | 100   | 300  |
+-------------+------------+----------+--------+
|2. območje  |  60    | 100   | 250  |
+-------------+------------+----------+--------+
|3. območje  |  50    | 200   | 200  |
+-------------+------------+----------+--------+
|4. območje  |  40    | 200   | 150  |
+-------------+------------+----------+--------+
2. Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišča po 9. členu tega odloka. Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila ugodnejši. Če za nezazidano stavbno zemljišče ni mogoče določiti vrste rabe oziroma dejavnosti se pri odmeri upošteva načrtovana raba, razen v primerih, ko je v izvedbenem aktu opredeljena možnost začasne drugačne rabe.
3. V primeru, kadar je lastnik zemljišča namenjenega poslovnim dejavnostim fizična oseba, plača nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče v vrednosti 20% od celotne vrednosti nadomestila.
4. Izračun višine letnega nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča:
Lnnsz = Št * P * Vt * Fp
Lnnsz = letna višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
Št = skupno število točk
P = površina v m2
Vt = vrednost točke v SIT/m2
Fp= faktor oprostitve plačila glede na skupno površino
Površina od (m2)  Površina do (m2)   Fp
0                2000   1
2001              3000   0.9
3001              5000   0.8
5001              8000   0.6
8001             200000   0.4
17. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem planu in izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
18. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo neposredni uporabniki zemljišč oziroma stavb ali delov stavb (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
Objekti grajeni brez ustreznih dovoljenj pri katerih se ugotovi, da so predmet nadomestila, se za njih ne glede na to, da so nelegalno grajeni vključi v odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa po določbah Zakona o graditvi objektov.
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od lastnikov, če jih je več v istem deležu. V primeru smrti zavezanca se nadomestilo odmeri dedičem oziroma se terjatev prijavi v zapuščinski postopek.
VII. IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA
19. člen
Letna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke.
Lnsz = Št * P * Vt
Lnsz = letna višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Št = skupno število točk
P = površina v m2
Vt = vrednost točke v SIT/m2
20. člen
Za določanje oziroma izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence. Zavezanci so dolžni na poziv pristojnih občinskih upravnih in državnih organov sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati pristojnim organom tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila.
Zavezancu, ki podatka ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo 300 m2 za stanovanjske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 500 m2 za poslovno dejavnost.
Če občinski urad oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2 površine, oziroma zavezanec uporablja stanovanjsko površino večjo kot 300m2, pa zavezanec podatkov na zahtevo davčnega urada ne prijavi, davčni urad na predlog občinskega urada odmeri nadomestilo za (ocenjeno) površino celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
21. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, določi vsako leto Občinski svet občine Oplotnica. Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka. V primeru da občinski svet ne določi vrednosti točke, se vrednost točke za tekoče leto revalorizira za porast indeksa cen.
22. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v dveh obrokih oziroma v skladu z določili Zakona o davčnem postopku.
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe zakona o davkih državljanov, katerega ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1).
VIII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
23. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila – fizične osebe, lahko pri občinski upravi vložijo zahtevek za odložitev ali oprostitev plačila nadomestila.
Zavezancu se lahko odloži, oziroma so lahko oproščeni plačila nadomestila uporabo stavbnega zemljišča za določen čas, v naslednjih primerih:
a) če zavezanec prejema denarno socialno pomoč v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) dokler je upravičen do prejemanja pomoči,
b) zaradi naravnih in drugih nesreč (če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine).
Pisno zahtevo za oprostitev, oziroma odlog plačila, ter dokazila mora zavezanec vložiti pri občinski upravi Občine Oplotnica.
IX. NADOMESTILO ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE
24. člen
Za uporabo javnih površin za namene določene v tabeli, se obračuna nadomestilo z naslednjimi vrednostmi:
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|  | NAMEN JAVNIH |  I. | II. | III. | IV. |
|  |  POVRŠIN  |Območje|Območje|Območje|Območje|
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|1. |Točilnice na  | 600  | 400  | 200  | 0  |
|  |prostem    |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|2. |Gospodarske in | 550  | 400  | 200  | 0  |
|  |zabavne    |    |    |    |    |
|  |prireditve   |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|3. |Stojnice    | 500  | 350  | 200  | 0  |
|  |sejmišča    |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|4. |Kioski-    | 400  | 250  | 150  | 0  |
|  |postavitev za |    |    |    |    |
|  |čas do 1 leta |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|  |postavitev nad | 200  | 150  | 100  | 0  |
|  |1 letom    |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|5. |Gostinski   | 300  | 150  | 100  | 0  |
|  |vrtovi     |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
|6. |Najem javne  | 200  | 150  | 100  | 0  |
|  |površine za  |    |    |    |    |
|  |potrebe v času |    |    |    |    |
|  |gradnje    |    |    |    |    |
+----+---------------+-------+-------+-------+-------+
Nadomestilo iz tega člena ne plačujejo neprofitne organizacije.
Nadomestilo za uporabo javnih površin iz tega člena se določi tako, da se število točk iz tabele pomnoži s številom dni uporabe javne površine in z vrednostjo točke, ter s m2 zasedene javne površine.
Nujp = Št * P * Šd * Vt
Nujp = nadomestilo za uporabo javnih površin
Št = število točk
P = površina v m2
Šd = število dni uporabe javnih površin
Vt = vrednost točke v SIT/m2
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
1. Nadomestilo se plačuje na podračune Občine Oplotnica.
2. Določila 3. točke 16. člena veljajo za odmero nadomestila v letu 2005.
26. člen
Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo Občinske uprave občine Oplotnica v roku 15 dni posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Oplotnica oziroma s strani Občine Oplotnica pooblaščena organizacija.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne prijavi stavbnega zemljišča katerega neposredni uporabnik je, če ne prijavi vseh poslovnih prostorov ali ne odda pravilnih podatkov.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 80.000 SIT se kaznujejo fizične osebe, ki storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 5/04).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015.10/2004
Oplotnica, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost