Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004, stran 16971.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2004 (Uradni list RS, št. 29/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             318.988
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   151.138
70 DAVČNI PRIHODKI                      131.181
   700 Davki na dohodek in dobiček             90.549
   703 Davki na premoženje                 19.949
   704 Domači davki na blago in storitve          20.683
71 NEDAVČNI PRIHODKI                     19.957
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                      3.929
   711 Takse in pristojbine                 1.288
   712 Nadomestilo za degradacijo
   in uzurpacijo prostora                   407
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         364
   714 Drugi nedavčni prihodki               13.969
72 KAPITALSKI PRIHODKI                     9.352
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         655
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev          8.697
74 TRANSFERNI PRIHODKI                    158.498
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij               158.498
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               315.782
40 TEKOČI ODHODKI                       90.902
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          24.188
   401 Prispevki delodajelcev za socialno varnost      3.307
   402 Izdatki za blago in storitve            51.787
   403 Plačila domačih obresti               9.120
   409 Rezerve                       2.500
41 TEKOČI TRANSFERI                     130.101
   410 Subvencije                      1.350
   411 Transferi posemeznikom in gospodinjstvom      78.235
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                      26.950
   413 Drugi tekoči domači transferi            23.566
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   90.889
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         90.889
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   3.890
   430 Investicijski transferi               3.890
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               3.206
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)              –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
   750 Prejeta vračila danih posojil              –
   751 Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                 –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                        –
   440 Dana posojila                      –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V,)             –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50 ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje                   –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                  8.587
55 ODPLAČILO DOLGA                       8.587
   550 Odplačilo domačega dolga               8.587
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –5.381
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             –3.206
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                –3.206
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/20-04
Vransko, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost