Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004

Kazalo

5907. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica, stran 16386.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na podlagi 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 13. redni seji dne 9. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Sodražica v skladu z določili Zakona o športu in usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,
– imajo sedež v Občini Sodražica,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena tega pravilnika, kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja.
III. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE TER OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
Vsebine programov športa, ki se sofinancirajo iz sredstev lokalne skupnosti:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
10. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
11. informacijski sistem na področju športa,
12. delovanje društev in klubov.
Vsebine, ki se bodo sofinancirale v posameznem letu, se določijo z letnim programom športa.
5. člen
V okviru vsebin iz 4. člena tega pravilnika, lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem obsegu:
 
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: "Zlati sonček", "Naučimo se plavati", "Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoj osebnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: gradivo (priročniki, tekmovalne knjižice, kolajne, diplome), strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: "Zlati sonček", "Krpan", "Naučimo se plavati" ter drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: gradivo (priročniki, tekmovalne knjižice, kolajne, diplome), organizacija in izpeljava šolskih prvenstev (kolajne, medalje, diplome), strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, ter objekt.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi se razdelijo na tri stopnje:
a) cicibani in cicibanke: 240 ur
b) mlajši dečki in deklice: 240 do 400 ur
c) starejši dečki in deklice: 300 do 800 ur.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na lokalni ravni se lahko sofinancirajo strokovni kader ter objekt za izvedbo 80-urnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Program se sofinancira, če je v skupino vključenih do 10 otrok s posebnimi potrebami.
1.5. Interesna športna dejavnost mladine in študentov
Je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti ter študentov, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je predvsem izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti, odpravljanje in zmanjšanje negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih ali študentov, objekt, za študente pa še 7 dni realiziranih priprav na univerziado po merilih resornega ministrstva in udeležba na univerziado.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Program zajema načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj (kadeti, mladinci).
Obseg treninga je odvisen od športne zvrsti: od 400 do 1100 ur.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: objekt in strokovni kader.
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (od 15 do 20 let)
Oblike dejavnosti so: programi športne vadbe, tekmovanj, tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urni program na skupino, v katerih je največ 10 mladih s posebnimi potrebami, in objekt.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
 
2. Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Sofinancirajo se tudi aktivnosti v naravi, in sicer za tiste športe, ki se izvajajo izključno v naravi, npr. pohodništvo.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 2.
 
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. V te programe se lahko vključijo registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki se letno udeležijo najmanj petih tekmovanj, organiziranih znotraj uradnih tekmovalnih sistemov.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programov ter dodatne točke, pridobljene na podlagi uvrstitve.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 3.
 
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda in se letno udeležijo najmanj petih tekmovanj, organiziranih znotraj uradnih tekmovalnih sistemov.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira: za vrhunske športnike v individualnih športih največ 600 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki prav tako 600 ur programa. Sofinancira se tudi zavarovanje športnikov. Športniki lahko pridobijo dodatne točke z uvrstitvijo v perspektivni, mednarodni ter razred.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 4.
 
5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 5.
 
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Posebej se podpira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje volunterskih strokovnih kadrov ter strokovnih delavcev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu. Za sofinanciranje lahko kandidirajo le tisti posamezniki, ki najmanj eno leto aktivno izvaja vadbo v enem od priznanih vsebin programov športa v občini, razen tistih, ki bodo pridobili prvostopenjski naziv. S športnim društvom, ki ga je predlagalo mora imeti kandidat podpisano pogodbo, da bo po koncu usposabljanja še najmanj 1. leto delal v enem od programov v društvu. Kandidaturo lahko vložijo le društva, v katerih posamezniki delujejo, ne pa posamezniki. Športno društvo mora občini posredovati dokazilo o uspešno opravljenem, izobraževanju, usposabljanju oziroma izpopolnjevanju.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu za dosežen naziv ali licenco.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 6.
 
7. Znanstveno – raziskovalna dejavnost
Namen znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu je izvajanje temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo ne zagotavlja država.
 
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnosti izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
 
9. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu. Lokalna skupnost sofinancira izvedbo storitev.
 
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 7.
 
11. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
 
12. Delovanje društev, športne zveze ter zavodov povezanih s športom na lokalni ravni
Športna društva kot osnovne športne organizacije se lahko združujejo v športno zvezo.
Vse institucije potrebujejo za svoje delovanje sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Lokalna skupnost podpira delovanje športnih društev, ki ne izvajajo programa, je pa njihovo delovanje v interesu razvoja športa v občini. Za ta društva se lahko krije del materialnih stroškov.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 8.
IV. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka;
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka;
3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov;
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo bonus točke glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov. Pri tem se upošteva razvitost, tradicija in pomembnost za Občino Sodražica.
Vsak posamezen izvajalec dobi bonus točke glede na razširjenost in kakovost športnih dosežkov.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programa,
– drugi elementi v skladu z nacionalnim programom športa.
V. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
7. člen
Sredstva proračuna Občine Sodražica, namenjena za izvajanje programa športa, se razdelijo na podlagi javnega razpisa in letnega programa športa. Javni razpis vsako leto objavi župan po sprejetju občinskega proračuna. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Letni program športa sprejme občinski svet. V letni program športa se uvrsti tiste programe, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upošteva tradicija in posebnost športa v lokalni skupnosti.
8. člen
Sredstva za izvajanje vsebin iz 5. člena tega pravilnika so določena na osnovi točkovnega sistema, ki je priloga temu pravilniku. Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja, v skladu s 5. členom tega pravilnika. Pri programih, kjer je določeno maksimalno število udeležencev, se program izvaja za najmanj 50% maksimalnega števila udeležencev. Če je udeležencev manj, izvajalec programa pridobi le proporcionalni delež točk.
Sredstva za sofinanciranje pod točkami 6., 7., 8., 9., 10. in 11. se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
Sofinanciranje najemnine pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. iz 5. člena tega pravilnika se skladno s točkovnikom, ki je priloga temu pravilniku in z letnim programom športa finančno ovrednoti. Izvajalci, ki izvajajo dejavnost v objektih v lasti Občine Sodražica, uporabljajo objekte v odobrenem obsegu in skladno z urnikom, ki ga sestavi upravljavec objekta.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg sredstev za te vsebine, kot jih določa letni program športa občine. Višina sredstev za delovanje posameznih društev se izračuna kot razmerje med obsegom vseh sredstev, predvidenih v letnem programu za delovanje društev, in skupnim številom članov s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica oziroma registriranih igralcev vseh na javni razpis prijavljenih društev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Višina sredstev za delovanje športne zveze na ravni lokalne skupnosti se določi na podlagi števila včlanjenih društev v zvezo.
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
9. člen
Komisija v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika ter na podlagi letnega programa športa in razpisnimi pogoji popolne prijavljene programe ustrezno točkuje ter pripravi predlog izbora programov in predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev. Končni izbor in delitev sredstev potrdi župan s sklepom, s katerim se o izidu razpisa obvesti vse prijavljene.
Zoper sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni po prejetju sklepa. O ugovoru odloča župan.
Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbe o sofinanciranju, v kateri se opredeli izbran program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
VI. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Sredstva, namenjena izvajanju programa športa, se zagotavljajo v posebni proračunski postavki. Na podlagi sklenjenih pogodb se sredstva nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov športa. Sredstva za sofinanciranje uporabe objekta se lahko nakazujejo tudi direktno upravljavcu na podlagi mesečnih obvestil upravljavca o uporabi športnega objekta za posameznega izvajalca programa.
11. člen
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 28. februarja naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da se na podlagi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec ne odda celotnega letnega poročila v roku, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
12. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: komisija, ki je vodila postopek razpisa, občinska uprava in župan.
VII. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Sodražica.
Št. 65001-01/04
Sodražica, dne 9. decembra 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.