Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004

Kazalo

5864. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev, stran 16324.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil društev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) v skladu s 25. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99), s 30. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj, predložiti društva, ter rok in način predložitve letnih poročil društev.
2
Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. SESTAVNA DELA LETNIH POROČIL
3
(1) Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) 33 – Računovodske rešitve v društvih (Uradni list RS, št. 107/01), društva s statusom invalidske organizacije pa v skladu s Slovenskim računovodskim standardom (SRS) 40 – Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 8/04).
(2) Sestavna dela letnih poročil društev za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko sta:
1. podatki iz bilance stanja, ki prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu obračunskega obdobja (Priloga 2) in
2. podatki iz izkaza poslovnega izida, ki prikazujejo stroške, prihodke in presežek prihodkov ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju (Priloga 3).
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL
4
Društva v skladu s 25. členom Zakona o društvih letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
5
Društva lahko AJPES predložijo letna poročila v elektronski obliki ali na papirju.
6
(1) Društva AJPES predložijo letna poročila v elektronski obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov ali z uvozom XML datoteke prek spletne strani AJPES: http://www.ajpes.si/zr ali
– na disketi v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice.
(2) Društva podatke po končanem neposrednem vnosu ali uvozu XML datoteke prek spletne strani AJPES potrdijo:
– z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo za pravne in fizične osebe) za uporabo katerega morajo AJPES predhodno posredovati obvestilo o uporabi digitalnega potrdila za podpisovanje letnih poročil (obrazec “OBVESTILO” objavi AJPES na spletni strani http://www.ajpes.si) ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše zastopnik društva.
Podpisano obvestilo za AJPES predložijo društva pristojni izpostavi AJPES neposredno ali po pošti s povratnico.
(3) Društva letno poročilo predložijo na disketi v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice. Društva disketo (obvezno z izpisom podatkov, ki ga podpiše zastopnik društva) predložijo pristojni izpostavi AJPES neposredno ali po pošti s povratnico.
(4) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletni strani.
7
Obrazca »Podatki iz bilance stanja na dan ............. leta« in »Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. do 31. 12. ............ leta« sta na voljo v knjigarnah in papirnicah.
8
Društva letna poročila na papirju predložijo pristojnim izpostavam AJPES neposredno ali po pošti s povratnico.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9
Zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila do zadnjega dne v februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto (32. člen Zakona o društvih), AJPES uvede postopek o prekršku.
10
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 2/04).
11
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2004.
Št. 112-12/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l. r.

AAA Zlata odličnost