Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5437. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka Zazidalnega načrta Dobrna, stran 15696.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 18. redni seji Občinskega sveta občine Dobrna, dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka Zazidalnega načrta Dobrna
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
Zazidalni načrt Dobrna za območje šestih individualnih prostostoječih stanovanjskih objektov in za prizidek k obstoječi stanovanjski hiši (Uradni list RS, št. 17/92, proj. RC Celje, št. 064/91) se spremeni in dopolni po projektu št. 12-04, ki ga je izdelal biro URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p. in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04).
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na parcelne številke 1565/2, 1565/3, 1565/5, 1565/6, 1565/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1566, 1569/2 vse k.o. Dobrna, po projektu iz prejšnjega člena.
3. člen
(obseg sprememb in dopolnitev)
Spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na posamezne člene. Vsi ostali členi ostanejo isti kot so navedeni v odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna (Uradni list RS, št. 17/92).
Ravno tako te spremembe in dopolnitve ne smejo ovirati izvedbe celotnega zazidalnega načrta.
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
4. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena vsebujejo besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– ureditveno območje
– rešitev prostorske ureditve
– pogoji in usmeritve za projektiranje
– obveznosti priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
– ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih dobrin
– ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– načrt gradbenih parcel
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– prostorski ukrepi in drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta.
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
– grafični načrt 1: ''prikaz namenske rabe''
– grafični načrt 2: ''ureditveno območje''
– grafični načrt 3: ''arhitektonska rešitev ''
– grafični načrt 4: ''geodetsko kotirana situacija''
– grafični načrt 5: ''rešitev prometne, energetske, telekomunikacijske, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture''.
5. člen
(vsebina obveznih prilog)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– strokovne podlage
– izvleček iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Dobrna
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani
– ocena stroškov
– seznam lastnikov zemljišč v ureditvenem območju
– povzetek za javnost
– spis postopka priprave in sprejemanja
– smernice nosilcev urejanja prostora
– mnenja nosilcev urejanja prostora.
III. FUNKCIJE OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO TER POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
V 4. členu se doda nov odstavek:
Na ureditvenem območju iz 2. člena tega odloka je predvidena gradnja treh objektov in enega prizidka k obstoječi hiši. Objekti so locirani v skladu s prostorskimi danostmi in funkcionalnimi potrebami.
7. člen
V 5. členu se doda nov odstavek:
Obcestni prostor na spodnji strani objektov št. 2 in 3 mora biti obvezno zasajen z drevoredom. Vrsta in natančen potek se določita na podlagi ureditve celotnega drevoreda, ki poteka od naselja Dobrna proti graščini Novi grad.
8. člen
V 6. členu se doda nov odstavek:
Maksimalmi tlorisni gabariti objektov so 10 x 15 m, poleg tega so na severozahodni strani objektov dovoljeni izzidki ter nadstreški do širine 4m.
Objekti bodo imeli dvokapno streho z naklonom od 35° – 40°.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
9. člen
V 8. členu se doda nov odstavek:
Za predvidene objekte je predvidena izvedba ločenega sistema odvajanja komunalnih in meteornih voda. Na ureditvenem območju je že zgrajen meteorni kanal v katerega se preko peskolovov in cestnih rešetk speljejo meteorne vode s streh predvidenih objektov. Odvajanje odpadnih padavinskih z utrjenih površin in strešin je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Predvideno je zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v obstoječo meteorno kanalizacijo na tak način, da se manipulacijske površine (parkirni prostori, interni dovozi) izvedejo s travnimi ploščami, odpadne padavinske vode s strešin objektov pa se glede na geološko strukturo po možnosti odvajajo v ponikovalnice.
Za odvod komunalnih odpadnih vod iz predvidenih objektov je predviden nov fekalni kanal, ki se priključi na obstoječo javno kanalizacijo, ki je speljana v čistilno napravo. Objekti se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje preko revizijskih jaškov.
V. DRUGI POMEMBNI POGOJI
10. člen
V 10. členu se doda nov odstavek:
Načrtovani objekti in drugi posegi v prostor, določeni s tem odlokom, se lahko izvedejo v eni ali več posameznih etapah. Pred gradnjo pa mora biti izvedena dovozna cesta do objektov št. 1, 2 in 3.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
12. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojni službi Občine Dobrna in na Upravni enoti Celje – Oddelku za okolje in prostor.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0030-1/2004-1
Dobrna, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost