Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5191. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Beltinci - Lendava, stran 14925.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Beltinci – Lendava
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), ki ga je izdelal URBIS d.o.o., Maribor (številka projekta 154-DLN/2004, oktober 2004);
2. povzetka za javnost;
3. poročila o vplivih na okolje za avtocesto na odseku Beltinci – Lendava, ki ga je izdelal Projektivni atelje – PROSTOR d.o.o., Ljubljana (številka projekta 1248/03, september 2004) ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo od 29. 11. 2004 do 28. 12. 2004 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, Beltinci,
– v prostorih Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče,
– v prostorih Občine Velika Polana, Velika Polana 111, Velika Polana ter
– v prostorih Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.
Izvleček predloga državnega lokacijskega načrta ter povzetek za javnost bosta od 29. 11. 2004 do 28. 12. 2004 javno razgrnjena tudi v:
– Krajevni skupnosti Lipovci, Lipovci 2, Beltinci in
– Krajevni skupnosti Gančani, Gančani 75c, Beltinci.
Javne obravnave bodo potekale:
– dne 2. 12. 2004, ob 16. uri v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, Beltinci,
– dne 2. 12. 2004, ob 18.30 v Vaški dvorani v Občini Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče,
– dne 3. 12. 2004, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava in
– dne 3. 12. 2004, ob 18.30 v dvorani Doma Krajanov, Velika Polana 111, Velika Polana.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.upr@gov.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »AC Beltinci – Lendava«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo (www.gov.si/upp) ter na krajevno običajen način v časopisu Vestnik, v glasilu madžarske skupnosti Nepujsag, na straneh lokalnih kabelskih televizij v občinah Beltinci (interni kanal K3), Turnišče (CATV Turnišče) in Velika Polana (CATV Štrk), na spletnih straneh Občine Lendava (www.lendava.net).
Št. 352-21-47/00
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0321
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo