Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5018. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, stran 14549.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2002, str.12–26) in z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke, vključno z motnjami, ki jih povzroča hrup v okolju, ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, zlasti v zvezi z:
– metodami ocenjevanja hrupa v okolju,
– določanjem izpostavljenosti hrupu s kartiranjem obremenjenosti poseljenih območij s hrupom,
– zagotavljanjem dostopa informacij o hrupu v okolju in njegovih učinkih javnosti,
– pripravo operativnega programa varstva pred hrupom z namenom preprečevanja in zmanjševanja hrupa v okolju, ki temelji na rezultatih kartiranja obremenjenosti območij s hrupom, in
– pripravo programa ukrepov na območjih poselitve, ki so zaradi obremenjenosti s hrupom razvrščena v razred največje obremenjenosti in zaradi izpostavljenosti hrupu določena kot degradirano okolje.
2. člen
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za hrup v okolju, kateremu so ljudje izpostavljeni predvsem na pozidanih območjih naselij, območjih javnih parkov in zelenih površin v naseljih, namenjenih rekreaciji, ali drugih mirnih območjih na poselitvenih območjih, na mirnih območjih na prostem, na območjih blizu šol, bolnišnic in v bližini drugih stavb in območij, ki so občutljiva na hrup v okolju.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za hrup, ki ga povzroča hrupu izpostavljen človek sam, hrup zaradi aktivnosti v gospodinjstvih, hrup, ki ga povzročajo sosedje, hrup na delovnem mestu, hrup, ki nastane znotraj prevoznih sredstev, ali hrup zaradi vojaških, obrambnih ali zaščitnih aktivnosti na območjih, ki jih upravlja Ministrstvo za obrambo oziroma vojaških vaj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Določbe te uredbe se tudi ne uporabljajo za hrup, ki nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter pri nudenju medicinske, policijske in druge pomoči.
3. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. hrup v okolju je nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, vključno s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem in zračnem prometu ter naprave na območjih z industrijsko dejavnostjo, kot so na primer naprave, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije naprav, in ki lahko povzročajo onesnaženje večjega obsega;
2. škodljivi učinki so negativni učinki na zdravje ljudi;
3. motnja je stopnja motenosti prebivalstva zaradi hrupa v okolju, ki je ugotovljena s pomočjo rezultatov, dobljenih z meritvami hrupa v okolju ali z računskim modelom;
4. kazalec hrupa je fizikalna lestvica za opis hrupa v okolju, ki je v povezavi s škodljivimi učinki;
5. ocenjevanje je katerakoli metoda za izračun, napoved, ugotovitev ali merjenje vrednosti kazalca hrupa ali s hrupom povezanih škodljivih učinkov;
6. kazalec hrupa dan-večer-noč (v nadaljnjem besedilu: L(dvn)) je kazalec hrupa za celovito motnjo in ga dodatno določa priloga 1, ki je sestavni del te uredbe;
7. kazalec dnevnega hrupa (v nadaljnjem besedilu: L(dan)) je kazalec hrupa za motnjo v dnevnem obdobju in ga dodatno določa priloga 1 te uredbe;
8. kazalec večernega hrupa (v nadaljnjem besedilu: L(večer)) je kazalec hrupa za motnjo v večernem obdobju in ga dodatno določa priloga 1 te uredbe;
9. kazalec nočnega hrupa (v nadaljnjem besedilu: L(noč)) je kazalec hrupa za motnjo spanca in ga dodatno določa priloga 1 te uredbe;
10. odnos med dozo izpostavljenosti hrupu in učinkom je odnos med vrednostjo kazalca hrupa in škodljivim učinkom;
11. poselitveno območje je zaokroženo območje na območju mestne občine, kjer živi več kot 100.000 prebivalcev, povprečna gostota poselitve naselja pa je večja od 10 prebivalcev na hektar;
12. mirno območje na poselitvenem območju je območje varstva pred hrupom, ki ga pristojni organ mestne občine razmeji in kjer vrednost L(dvn) ali drugega kazalca hrupa ne sme presegati mejne vrednosti za ta kazalec hrupa, ne glede na vir hrupa;
13. mirno območje na prostem je območje varstva pred hrupom, ki obsega zavarovano območje po predpisih s področja ohranjanja narave, razen območij naselij in območij pomembnih cest in železniških prog v širini 1.000 m od sredine ceste oziroma proge v širših zavarovanih območjih in zavarovanih območij v naseljih in ne sme biti moteno zaradi hrupa, ki ga povzročajo promet, industrija ali rekreacijske dejavnosti;
14. pomembna cesta je odsek avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda in regionalne ceste I., II. in III. reda, na katerem letni pretok vozil presega tri milijone vozil;
15. pomembna železniška proga je odsek glavne proge in regionalne železniške proge, na katerem letno prevozi več kot 30.000 vlakov;
16. večje letališče je letališče za potniški ali tovorni zračni promet, ki ima več kot 50.000 premikov letno (za premik se šteje tako vzlet kot pristanek zrakoplova), razen tistih, ki se izvajajo za usposabljanje na lahkih zrakoplovih;
17. kartiranje hrupa je prikaz podatkov o obstoječi ali predvideni obremenjenosti območij s hrupom, pri čemer so navedena preseganja katerekoli mejne vrednosti kazalcev hrupa, število prizadetih ljudi na posameznem območju ali število stanovanj, ki so na posameznem območju izpostavljena hrupu določeni vrednosti kazalca hrupa;
18. strateška karta hrupa je karta, namenjena splošni oceni o izpostavljenosti hrupu na posameznem območju zaradi različnih virov hrupa ali oceni celotne obremenjenosti s hrupom na tem območju;
19. mejna vrednost je vrednost za L(dvn) in L(noč,) in kjer je primerno, L(dan) ali L(večer), ki ne sme biti presežena, če pa je, je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje hrupa. Mejne vrednosti so lahko različne za različne vrste hrupa (hrup cestnega, železniškega in zračnega prometa, industrijski hrup, itd.), za različne namenske rabe prostora in različno občutljivost prebivalstva na hrup; lahko so različne tudi za obstoječe vire hrupa oziroma obstoječe namenske rabe prostora in za nove vire hrupa oziroma spremenjene namenske rabe prostora;
20. operativni program varstva pred hrupom je operativni program varstva okolja na področju varstva okolja pred hrupom;
21. akustično načrtovanje je urejanje bodočega hrupa z načrtovanimi ukrepi, kot je na primer načrtovanje namenske rabe prostora, inženiring prometnih storitev, načrtovanje prometa, zmanjšanje hrupa z ukrepi zvočne izolacije in nadzorom virov hrupa;
22. javnost je ena ali več fizičnih ali pravnih oseb ter njihova združenja, organizacije ali skupine.
II. KAZALCI HRUPA IN NJIHOVA UPORABA
4. člen
(1) Za pripravo in revidiranje strateške karte hrupa se uporabljajo vrednosti kazalcev hrupa L(dvn) in L(noč).
(2) Za akustično planiranje in določanje območij varstva pred hrupom se lahko poleg L(dvn) in L(noč) uporabljata tudi L(dan) in L(večer) ter dodatni kazalci hrupa iz 3. točke priloge 1 te uredbe.
(3) Mejne vrednosti se določijo za kazalca hrupa L(dvn) in L(noč).
(4) Za hrup, ki ga povzroča cestni promet, železniški promet ali zračni promet v bližini letališč, in za hrup industrijskih obratov in naprav, se mejne vrednosti določijo tudi za L(dvn), L(noč), L(dan) in L(večer) ter za dodatne kazalce hrupa iz 3. točke priloge 1 te uredbe.
III. METODE OCENJEVANJA
5. člen
(1) Vrednosti kazalcev hrupa L(dvn) in L(noč) se določijo z uporabo metod ocenjevanja, določenih v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Škodljivi učinki se ocenjujejo na podlagi odnosa med dozo izpostavljenosti hrupu in učinkom na način, ki je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
IV. STRATEŠKA KARTA HRUPA
6. člen
(1) Strateške karte hrupa se izdelajo na podlagi podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu hrupa, ki ga morajo izvajati upravljavci virov hrupa v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa.
(2) Za izdelavo in revidiranje strateških kart hrupa ter za vodenje zbirke kart hrupa je odgovorno ministrstvo, pristojno za okolje.
(3) Strateška karta hrupa mora izpolnjevati zahteve, določene v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Strateško karto hrupa na območju državne meje je treba izdelati v sodelovanju z organi sosednje države, pristojnimi za izdelavo strateške karte hrupa.
(5) Strateško karto hrupa je treba pregledati in, če je potrebno, popraviti najmanj vsakih pet let po datumu njene izdelave.
V. OPERATIVNI PROGRAM VARSTVA PRED HRUPOM
7. člen
(1) Operativni program varstva pred hrupom mora vsebovati načrte ukrepov za obvladovanje problemov, ki jih povzroča zunanji hrup, in izpolnjevati zahteve iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Operativni program varstva pred hrupom se mora v primeru pomembnejšega dogajanja, ki bi utegnilo vplivati na obstoječe razmere na področju hrupa, pregledati in, če je potrebno, popraviti, in to najmanj vsakih pet let po datumu njegovega sprejema na Vladi Republike Slovenije.
(3) Pri izdelavi operativnega programa varstva pred hrupom je treba za območja ob državni meji zagotoviti sodelovanje upravnih organov sosednjih držav, pristojnih za načrtovanje ukrepov varstva pred hrupom.
(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, pripravi operativni program varstva pred hrupom v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za promet, ministrstvom, pristojnim za zdravje, in upravo mestne občine, na območju katere je poselitveno območje, in ga predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem.
VI. POROČANJE KOMISIJI EVROPSKE UNIJE
8. člen
(1) O strateških kartah in operativnih programih varstva pred hrupom mora ministrstvo, pristojno za okolje, poročati Komisiji Evropske unije v šestih mesecih po poteku rokov iz 9. člena te uredbe.
(2) V poročilih iz prejšnjega odstavka morajo informacije iz strateške karte in povzetek operativnega programa varstva pred hrupom vsebovati najmanj podatke iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(1) Strateško karto hrupa za poselitvena območja z več kot 250.000 prebivalci in za pomembne ceste z več kot šest milijonov prevozov vozil letno, za pomembne železniške proge, ki imajo več kot 60.000 prevozov vlakov letno, in večja letališča je treba izdelati najkasneje do 30. julija 2007 za stanje obremenjenosti okolja s hrupom v prejšnjem koledarskem letu.
(2) Strateško karto hrupa za poselitvena območja, pomembne ceste, pomembne železniške proge in za vsa večja letališča je treba izdelati najkasneje do 30. julija 2012 in nato vsakih pet let za stanje obremenjenosti okolja s hrupom v prejšnjem koledarskem letu.
(3) Operativni program varstva pred hrupom je treba najkasneje do 18. julija 2008 sprejeti za:
– območja naselij blizu pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno, pomembnih železniških prog z več kot 60.000 prevozov vlakov letno in blizu večjih letališč,
– poselitvena območja z več kot 250.000 prebivalci, v katerem je treba zagotoviti varstvo pred povečanjem hrupa na mirnih območjih.
(4) Operativne programe varstva pred hrupom, ki obravnavajo načrte ukrepov za obvladovanje problemov na območjih, kjer se ugotavlja preseganje mejnih vrednosti, določenih za kazalce hrupa, na poselitvenih območjih in za emisije hrupa, ki ga povzročajo pomembne ceste ali pomembne železniške proge, je treba sprejeti najkasneje do 18. julija 2013.
10. člen
(1) Do izdaje predpisa o mejnih vrednosti za kazalce hrupa iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe se za mejne vrednosti kazalcev hrupa uporabljajo mejne vrednosti za ravni hrupa, določene v naslednjih predpisih:
– Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 – ZJZ in 41/04) in
– Uredbi o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Ne glede na določbe 5. člena te uredbe se za ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom do določitve mejnih vrednosti za kazalce hrupa iz prejšnjega odstavka uporabljajo metode merjenja in izračunavanja ravni hrupa iz Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 – ZJZ in 41/04) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02 in 41/04 – ZVO-1) ter za hrup cestnega in železniškega prometa metode za izračun ocenjene ravni hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa iz Uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95 in 41/04 – ZVO-1).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-35/2004-1
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
EVA 2002-2511-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik