Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4853. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko, stran 14176.

Na podlagi 9. in v skladu s 7. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) je Občinski svet občine Vransko na 11. redni seji dne 11. 10. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko
1. člen
(splošne določbe)
I. Splošne določbe
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko (v nadaljevanju: pravilnik) vsebuje merila za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino, merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost, programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg ter višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
2. člen
(postopek)
Izvajalec letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom in javnim razpisom ter letnim programom športa v Občini Vransko.
3. člen
(upravičenci in pogoji)
II. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih programov
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju programov športa v Občini Vransko.
4. člen
(vsebine, razvojne in strokovne podlage)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vransko,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih,
– komisiji za šport redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu.
5. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
III. Vsebinah
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljeni po naslednjih:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kako­vostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
IV. Razvojnih in strokovnih nalogah v športu
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra,
– delovanje društev in zvez.
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale se določijo v letnem programu športa v Občini Vransko.
6. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
7. člen
(vrednost točke)
Po sprejetju proračuna Občine Vransko za tekoče leto določi Komisija za šport vrednost točk za posamezne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta občine Vransko potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu.
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva merila tega pravilnika. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za programe znotraj vsebin, za katere v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov ter za razvojne in strokovne naloge za katere ta pravilnik predvideva sofinanciranje.
8. člen
(vsebine)
III. Vsebine
3.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
 
3.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60-urne programe za skupine, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Program »Zlati sonček« je program na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
 
3.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi na skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Programa »Zlati sonček« in »Krpan« sta programa na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
Iz javnih financ se sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni – TABELA 1 ŠŠT.
 
3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke – 240-urni programi,
b) mlajši dečki in deklice – 240 do 400-urni programi,
c) starejši dečki in deklice – 300 do 800-urni programi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se financira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranost ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– individualni športi: najmanj 6 vadečih (12 vadečih = 2 skupini),
– kolektivni športi: najmanj 12 vadečih (24 vadečih = 2 skupini).
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
 
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je 10 otrok ter objekt.
Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
 
3.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne 80-urne programe za skupine z največ 20 in najmanj 10 mladimi. Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
 
3.5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80-urne programe za skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
9. člen
(razvrstitev v skupine in razrede)
A) Razvrstitev športnih panog v skupine
1. skupina – individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
2. skupina – kolektivne športne panoge s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka,
3. skupina – športno rekreativne panoge brez uradnih državnih tekmovanj,
4. skupina – miselne športne igre. To so: šah, bridge, in go.
B) Razvrstitev izvajalcev programov v razrede
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev v naslednje razrede:
1. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah,
– izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih zvez z udeleženci športne šole,
– izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju;
2. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih,
– članska ekipa ni pogoj;
3. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj dveh stopnjah, za katere ni obvezno, da so zaporedne,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju,
– članska ekipa ni pogoj:
4. razred:
– izvajalec nima organiziranih športnih šol ali samo eno stopnjo in se vključuje v redna tekmovanja samo občasno na rekreativnem področju.
 
3.1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj; obseg treninga je odvisen od specifične športne zvrsti in je lahko od 400 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
 
3.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v vsakdanje življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
 
3.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
 
3.2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 20 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
 
3.3. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmova­nja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
 
3.4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
10. člen
(razvojne in strokovne naloge v športu)
IV. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij.
Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 4.
 
4.2. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, me­ritve, analize in svetovanja
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave iz področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma, če so izbrane, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotovi država.
 
4.3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
 
4.4. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (ZŠ), medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
 
4.4.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen ZŠ se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v Občini Vransko.
 
4.4.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Vransko,
– prireditev je na programu nacionalne panožne zveze in
– na njej nastopajo športniki Občine Vransko.
 
4.4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občini Vransko,
– prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
– je odmevna pri občanih in dostopna vsem ter
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
 
4.4.4. Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Vransko na večjih mednarodnih tekmovanjih (52. člen ZŠ) in sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih državnih tekmovanjih.
Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo na večjih tekmovanjih so naslednji:
– vsak športnik oziroma ekipa mora oddati prošnjo Komisiji za šport vsaj en mesec pred pričetkom tekmovanja,
– prošnja mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze in kluba,
– vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja morajo promovirati občino,
– športniki komisiji po končanem tekmovanju dostavijo uradne rezultate.
Ekipi oziroma posamezniku, ki v kolektivni ali individualni športni panogi tekmuje na tekmovanjih opredeljenih v 52. členu ZŠ se sofinancira udeležba.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi vrhunski športniki v individualnih športnih panogah, ki imajo stalno prebivališče v občini Vransko in so člani klubov izven občine Vransko – ob upoštevanju korekcijskega faktorja 0,3.
Za uspešne nastope športnikov na uradnih državnih tekmovanjih pridobi točke iz tega naslova individualnih športih posameznik, v kolektivnih pa ekipa, ki je v predhodnem letu (letu razpisa) pridobila naslov državnega prvaka oziroma drugo ali tretje mesto v svoji panogi.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
 
4.5. Športni objekti
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Vransko do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3m2 pokrite vadbene površine in 3m2 nepokrite vadbene površine na občana. Sredstva za manjkajoče športne objekte, ki jih namenja Občina Vransko lahko predstavljajo do 40% vrednosti investicije.
Sofinancira se lahko tudi športna oprema za športne objekte v višini do 50% vrednosti investicije in obnova ter posodobitev športnih objektov do višine 40% vrednosti investicije.
Sredstva za financiranje javnih športnih objektov v lasti Občine Vransko se zagotovijo do višine 100% na posebni postavki proračuna Občine Vransko.
 
4.6. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
 
4.7. Zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra
Lokalna skupnost sofinancira zavarovanje odgovornosti ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– za vadbeno skupino se prizna en vaditelj in
– vaditelj mora imeti potrjeno licenco.
 
4.8. Delovanje društev in zvez
Športna društva, kot osnovne športne asociacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze.
Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče leto do dneva razpisa,
– za vsakega registriranega tekmovalca (po Zakonu o športu) in
– če s programi nacionalnega programa športa deluje tudi izven kraja sedeža.
Športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo v zvezi.
Športna društva in zveze, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 7.
11. člen
(način in postopek razdelitve sredstev)
V. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev za športne programe
Predlog letnega programa športa Občine Vransko za posamezno proračunsko leto pripravi upravni odbor ZŠD, sprejme pa občinski svet. V letnem programu športa se določijo:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Vransko.
12. člen
(javni razpis)
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Vransko. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Vransko, občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma do 30. novembra za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 20 dni in ne daljši kot 30 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Vransko ter na spletnih straneh Občine Vransko.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
13. člen
(komisija za šport)
Komisijo za šport Občine Vransko sestavljajo člani upravnega odbora ZŠD in strokovni sodelavec I. iz občinske uprave. Vodi jo predsednik zveze.
Naloge Komisije za šport:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila župana,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sanacij v skladu z določili 15. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za Komisijo za šport opravlja sekretar ZŠD. Sedež komisije je na sedežu ZŠD Vransko.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija za šport županu Občine Vransko poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. V roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna pa z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo rednih mesečnih poročil, rok za oddajo celotnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Vransko, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
15. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati Komisiji za šport najkasneje do 31. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku Komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi nepošiljanja mesečnih poročil, zmanjšanega obsega dela, prenehanje delovanja, se odobrena proračunska sredstva na koncu leta porazdelijo drugim izvajalcem programov športa v Občini Vransko.
Komisija za šport je v zvezi z določili tega člena dolžna prelagati ustrezne ukrepe. Komisije na osnovi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za prerazporeditev sredstev županu Občine Vransko, ki s sklepom prerazporedi ta sredstva.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja Komisija za šport in drugi pristojni organi Občine Vransko.
17. člen
(določitev višine sredstev)
VI. Določitev višine sredstev sofinanciranja
18. člen
(prehodne in končne določbe)
VII. Prehodne in končne določbe
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Določila tega pravilnika se upoštevajo pri dodeljevanju sredstev v letu 2004.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izvedbene akte.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Kriteriji za sofinanciranje športa iz sredstev občinskega proračuna.
Št. 650/2004
Vransko, dne 11. oktobra 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost