Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4852. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003, stran 14175.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 11. redni seji dne 11. 10. 2004 s sklepom št. 247 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2003.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2003 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             302.265
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 148.096
70  DAVČNI PRIHODKI                     125.128
   700 Davki na dohodek in dobiček              84.428
   703 Davki na premoženje                  10.464
   704 Domači davki na blago in storitve           30.236
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     22.968
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                     3.105
   711 Takse in pristojbine                  1.193
   712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
     prostora                         151
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          265
   714 Drugi nedavčni prihodki                18.254
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    3.169
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          827
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     neopredmetenih dolgoročnih sredstev          2.342
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   151.000
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                      151.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               291.493
40  TEKOČI ODHODKI                      91.028
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           18.011
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.017
   402 Izdatki za blago in storitve             61.527
   403 Plačila domačih obresti                8.023
   409 Rezerve                         450
41  TEKOČI TRANSFERI                     129.574
   410 Subvencije                       7.307
   411 Transferi posemeznikom in gospodinjstvom       25.382
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                     28.825
   413 Drugi tekoči domači transferi             68.060
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   60.609
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          60.609
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  10.282
   430 Investicijski transferi                10.282
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)               10.772
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
     KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)                –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
   750 Prejeta vračila danih posojil               –
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                     –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                            –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)                    –
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       –
50  ZADOLŽEVANJE                          –
   500 Domače zadolževanje                    –
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                   7.846
55  ODPLAČILO DOLGA                      7.846
   550 Odplačilo domačega dolga                7.846
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)            2.926
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)            –7.846
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                –7.846
----------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vransko je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se objavita na spletni strani Občine Vransko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/12-04
Vransko, dne 11. oktobra 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost