Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4803. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, stran 14109.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. št. 58/03 – ZZK-1), minister za okolje, prostor in energijo izdaja
P R A V I L N I K
o merilih za odmero komunalnega prispevka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa merila za odmero komunalnega prispevka in način njegove odmere.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: opremljanje), ki se odmerja na obračunskem območju oziroma drugem območju odmere, ki je določeno v programu opremljanja in ta določa podlage za odmero komunalnega prispevka v skladu z uredbo, ki ureja vsebino programa opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
(pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot v uredbi.
3. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se priključuje oziroma bo uporabljal obstoječo komunalno infrastrukturo,
– se bo priključil oziroma bo uporabljal predvideno komunalno infrastrukturo, če je investicija predvidena v skladu s 5. členom tega pravilnika,
– povečuje priključno moč v skladu z določbami uredbe.
II. MERILA ZA ODMERO IN NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
(1) Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno infrastrukturo odmeri:
– za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Kadar gre za investicijo v izboljšavo ali razširitev obstoječe komunalne infrastrukture se pri odmeri komunalnega prispevka zavezancem, ki so predpisane obveznosti za obstoječo komunalno infrastrukturo že izpolnili, upoštevajo pogoji iz uredbe.
(3) Za obstoječo komunalno infrastrukturo se šteje tista komunalna infrastruktura, za katero so bile v skladu z uredbo določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi nadomestitvenih stroškov.
5. člen
(odmera komunalnega prispevka za investicije v predvideno komunalno infrastrukturo)
(1) Komunalni prispevek se za investicije v predvideno komunalno infrastrukturo zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je investicija predvidena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto,
– da je investicija predvidena v programu opremljanja, in
– da so v programu opremljanja določene podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) Investicije iz prvega odstavka tega člena so investicije v gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture v skladu z uredbo.
(3) Komunalni prispevek iz prvega odstavka se odmeri vsem zavezancem na obračunskem območju investicije, in sicer:
– za obstoječe objekte, ki se bodo opremljali z načrtovano komunalno infrastrukturo, po uradni dolžnosti,
– za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti,
– za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– ob povečevanju priključne moči, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(4) Na podlagi dokončne odločbe o odmeri komunalnega prispevka lahko zavezanec od občine zahteva sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo. Poleg vsebin, ki jih določajo predpisi o urejanju prostora se v pogodbi opredelijo tudi finančne obveznosti občine za primer neizpolnitve pogodbenih obveznosti.
6. člen
(pogodba med občino in zavezancem)
(1) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se zavezancu dogovorjena obveznost lahko odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem obračunskem območju lahko odmeri.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka iz 13. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: odmerna odločba).
(3) Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo zavezanca.
(4) Dogovor iz prvega odstavka tega člena je lahko vključen tudi v urbanistično pogodbo oziroma pogodbo o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(5) Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine priključkov na določenem obračunskem območju oziroma poteka po parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice ali izkazane pravice graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.
7. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se obračunski stroški preračunajo na enoto mere v skladu z uredbo.
(2) Če v programu opremljanja ali drugem občinskem odloku občina ne določi drugače, se šteje:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine enako,
– da je faktor dejavnosti (K(dejavnost)) enak 1, ter
– da olajšave za določene kategorije zavezancev niso predvidene.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture)
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture se izračuna na naslednji način:
KP(i)=(A(parcela)·C(pi1)·D(pi))+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·C(ti1)·D(ti))
 
   Zgornje oznake pomenijo:
  KP(i)     komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
          infrastrukture,
  A(parcela)   površina parcele objekta,
  C(pi1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
          parcele z določeno komunalno infrastrukturo na
          obračunskem območju,
  D(pi)     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
          (min. 0,3, max. 0,7; D(pi) + D(ti) = 1),
  K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
  C(ti1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
          neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
          infrastrukturo na obračunskem območju,
  A(tlorisna)  neto tlorisna površina predvidenega objekta,
  D(ti)     delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
          komunalnega prispevka
          (min. 0,3, max. 0,7; D(pi) + D(ti) = 1).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je zunaj poselitvenih območij na katerih občina ne predvideva izgradnje nove komunalne infrastrukture, pri izračunu komunalnega prispevka delež parcele enak 0, delež neto tlorisne površine objekta pa enak 1. Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta se določijo v skladu z uredbo.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele ter stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, ki so določeni v programu opremljanja, se ob uporabi indeksa, ki je določen v uredbi, izračunajo na naslednji način:
   C(pi1) = C(pi) · I
 
  oziroma
 
  C(ti1) = C(ti) · I

   Zgornje oznake pomenijo:
  C(pi) stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno
     komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
  C(ti) stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
     objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem
     območju,
  I   verižni zmnožek povprečnih letnih indeksov za obdobje iz
     naslednjega odstavka.
(2) Stroški opremljanja iz prejšnjega odstavka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
(3) Ob spremembah in dopolnitvah programa opremlja­nja, zlasti v primeru preoblikovanja obračunskih območij oziroma investicij v obstoječo komunalno infrastrukturo, občina lahko stroške opremljanja iz tega člena indeksira že v programu opremljanja in navede leto, vključno s katerim je bila indeksacija izvedena.
(4) Če ob kasnejših spremembah in dopolnitvah programa opremljanja občina v njem ne navede, v katerem letu so bili stroški opremljanja iz prvega odstavka tega člena določeni oziroma že indeksirani, slednjih ob odmeri ni dovoljeno indeksirati.
10. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
   KP = ∑KP(i)
 
   Zgornje oznake pomenijo:
  KP  celotni izračunani komunalni prispevek,
  KP(i) izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
     infrastrukture.
11. člen
(podrobnejša merila)
(1) Program opremljanja ali drug občinski odlok lahko podrobneje določi predvsem naslednja podrobnejša merila:
– razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka, pri čemer je največje dopustno razmerje 0,3:0,7 za eno ali drugo merilo,
– faktor dejavnosti (K(dejavnost)),
– olajšave za določene kategorije zavezancev.
(2) Faktor dejavnosti se lahko določi za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri določitvi vrst objektov glede na dejavnosti je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena.
(3) Faktor dejavnosti se za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture glede na prevladujočo dejavnost v objektu. Faktor dejavnosti se lahko za različne vrste objektov določi v razponu od 0,5 do 1,5.
(4) Občina lahko v podrobnejših merilih določi tudi možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
12. člen
(nadomestitev olajšav)
Za olajšave iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki so bile upoštevane pri odmeri komunalnega prispevka v preteklem letu, mora občina v enaki višini zagotoviti nadomestitev finančnih sredstev v skladu s predpisi s področja javnih financ in odlokom o občinskem proračunu, če ta sredstva vnaprej še niso bila predvidena.
13. člen
(odločba o odmeri komunalnega prispevka)
(1) Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Za postopek odmere komunalnega prispevka se smiselno uporabljajo predpisi o splošnem upravnem postopku.
(3) Odmerna odločba v izreku vsebuje:
– navedbo zavezanca in podatke o parcelah oziroma objektih za katere se komunalni prispevek odmerja,
– morebitne odločitve v zvezi s pogodbami iz 6. člena tega pravilnika,
– morebitne odločitve v zvezi z uporabo podrobnejših meril,
– odločitev o višini odmerjenega zneska za plačilo ter določitev rokov in načina plačila,
– odločitve o stroških postopka ter druge odločitve, ki se v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku navedejo v izreku.
(4) V obrazložitvi odmerne odločbe se, poleg sestavin, ki jih določajo predpisi o splošnem upravnem postopku navedejo:
– podatki iz programa opremljanja zemljišč za gradnjo, ki so bili upoštevani pri izračunu komunalnega prispevka,
– podatki o morebitnih pogodbah iz 6. člena tega pravilnika,
– podrobnejša merila, uporabljena pri izračunu komunalnega prispevka,
– način indeksacije stroškov.
(5) Rok iz četrte alinee tretjega odstavka tega člena ne sme biti krajši kot 30 dni od pravnomočnosti odmerne odločbe.
(6) Komunalni prispevek se po izbiri zavezanca lahko plača kot enkratni znesek ali z akontiranjem odmerjenega zneska in končnim poračunom. Glede načina plačila se v primeru odmere na zahtevo zavezanca, zavezanec opredeli v zahtevi za odmero.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Komunalni prispevek se na območjih, kjer programi opremljanja še niso usklajeni z uredbo, odmerja po dotlej veljavnih predpisih, vendar najdlje do 20. julija 2007.
(2) Vsi postopki odmere komunalnega prispevka, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po tedaj veljavnih predpisih.
15. člen
(uskladitev aktov)
(1) Občine so dolžne razveljaviti oziroma uskladiti s tem pravilnikom splošne akte, ki določajo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in 110/02) in v skladu z Navodilom o izračunu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) v delu, ki se nanašajo na območja, za katera je občina sprejela programe opremljanja v skladu z uredbo.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka mora občina splošne akte, ki določajo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka in niso v skladu z določbami uredbe in tega pravilnika, v celoti razveljaviti najkasneje do 20. julija 2007.
16. člen
(prenehanje veljavnosti navodil)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o izračunu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99).
17. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 20. julija 2005.
Št. 462-00-47/2004
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0047
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti