Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4794. Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, stran 14089.

Na podlagi tretjega odstavka 140. člena in za izvrševa­nje 141. in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vsebini programa opremljanja zemljišč
za gradnjo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet uredbe)
(1) Ta uredba določa vsebino in obliko programa opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja) ter ureja druga vprašanja, povezana s pripravo in sprejemanjem programa opremljanja.
(2) Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme za določanje in usklajevanje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
(3) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(namenska poraba sredstev zbranih s komunalnimi prispevki)
(1) Prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, so prihodki občinskega proračuna, ki jih občina lahko porablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
(2) Prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, se izkazujejo na posebnem plačilnem podračunu, odprtem pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, in se v občinskem proračunu lahko uporabljajo v proračunskem skladu ali kot namenski prejemki in izdatki v skladu s predpisi o javnih financah in odlokom o občinskem proračunu.
(3) Odhodki in drugi izdatki v breme podračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti izkazani po kontih in podkontih, ki natančno določajo oziroma razmejujejo vsebino porabe sredstev po ekonomskih in funkcionalnih namenih ter po neposrednih proračunskih porabnikih.
3. člen
(pojmi)
Po tej uredbi imajo pojmi naslednji pomen:
1. Komunalna infrastruktura so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– za občinske ceste, javna parkirišča, otroška igrišča, zelene in druge javne površine.
2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so nacionalne strategije razvoja, regionalni razvojni programi, sektorski nacionalni programi oziroma njihovi operativni programi, drugi načrti razvoja omrežij ter drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov načrtuje razvoj oziroma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
3. Parcela je zemljiška parcela, kot je evidentirana v skladu s predpisi, ki urejajo zemljiški kataster oziroma zemljišče, na katerem ima investitor izkazano pravico graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Kot parcela se šteje vsaka parcela na poselitvenem območju in zunaj poselitvenega območja kjer je zgrajen objekt in kjer je s prostorskim aktom predvidena oziroma dovoljena gradnja objektov.
4. Kot priključna moč objekta se šteje njegova neto tlorisna površina oziroma njen del v lasti zavezanca, pomnožen s faktorjem dejavnosti. Za povečanje priključne moči se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti.
4. člen
(komunalna infrastruktura za več obračunskih območij)
Če se na posameznem obračunskem območju nahaja komunalna infrastruktura, ki ni namenjena izključno obstoječim oziroma predvidenim objektom na tem obračunskem območju, se mora zanjo opredeliti novo obračunsko območje, ki mora pokriti območje vseh obstoječih in predvidenih objektov, za katere se uporablja ta komunalna infrastruktura, oziroma se na njenem obračunskem območju upošteva le sorazmerni delež takšne infrastrukture na območju občine.
5. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: prikaz komunalne infrastrukture),
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture in
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka občina lahko določa tudi v programu opremljanja.
(3) Program opremljanja temelji na dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in mora biti skladen s prostorskimi akti in načrtom razvojnih programov občinskih proračunov.
(4) Program opremljanja se praviloma sprejme za celotno območje občine, lahko pa tudi le za posamezne dele občine. Na območjih, za katera program opremljanja ni sprejet oziroma sprejeti program ne vsebuje zadostnih podlag za odmero komunalnega prispevka v skladu s III. oziroma IV. poglavjem te uredbe, občina ne more odmerjati komunalnega prispevka.
(5) Program opremljanja se lahko sprejme za več občin, če infrastruktura leži ali bo zgrajena na območju več občin ali če je namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb na območju več občin.
6. člen
(program opremljanja na območju občinskega lokacijskega načrta)
(1) V programu opremljanja iz prejšnjega člena, ki se pripravlja za območje občinskega lokacijskega načrta, se prikaz obstoječe infrastrukture izdela v obliki načrta obstoječih komunalnih vodov z natančnostjo, ki je opredeljena na podlagi predpisov, ki urejajo kataster javne gospodarske infrastrukture za posamezne vrste objektov in omrežij.
(2) Program opremljanja na območju občinskega lokacijskega načrta vsebuje tudi projekt za razpis v skladu s predpisi o graditvi objektov, če se bo gradnja predvidenih objektov in omrežij komunalne infrastrukture oddala na podlagi predpisov, ki urejajo javna naročila.
(3) Rokovne in finančne opredelitve investicij v gradnjo komunalne infrastrukture, ki zagotavljajo oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, se pripravijo v skladu z načrtom razvojnih programov občine oziroma drugimi dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Če takšni dokumenti ne zajemajo rokovnih in finančnih opredelitev v obsegu, ki je predpisan s to uredbo, se te opredelitve utemeljijo na zavezujočem dogovoru med občino in izvajalcem gospodarske javne službe.
(4) Program opremljanja posebej opredeli investicije oziroma dele investicij, katerih gradnja se bo oddala na podlagi pogodbe med občino in investitorjem ter rok, lahko pa tudi pogoje njihove predaje izvajalcu gospodarske javne službe v upravljanje.
(5) Za namene preračuna na enoto mere iz 12. člena te uredbe se za izračun stroška opremljanja kvadratnega metra parcele upošteva gradbena parcela iz lokacijskega načrta.
(6) Območje občinskega lokacijskega načrta tvori obračunsko območje pod pogoji iz 9. člena te uredbe.
(7) Za območje občinskega lokacijskega načrta, ki se izdeluje izključno z namenom, da se z njim zagotovi izgradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, se določbe te uredbe ne uporabljajo.
(8) Program opremljanja vsebuje tudi zasnovo tiste gospodarske javne infrastrukture, ki se ne izvaja kot gospodarska javna služba.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(prikaz komunalne infrastrukture)
(1) V prikazu komunalne infrastrukture je prikazana tudi gradnja tiste gospodarske javne infrastrukture, ki ne sodi v komunalno infrastrukturo, kot jo določa ta uredba, in se zanjo komunalni prispevek ne odmerja, vendar pa je predvidena s prostorskimi akti oziroma je od nje odvisna izvedba opremljanja zemljišč za gradnjo.
(2) Program opremljanja se dopolnjuje sočasno s sprejemanjem občinskega proračuna, tako da se potrebne investicije v gradnjo posameznih vrst komunalne infrastrukture predvidijo s terminskim planom.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8. člen
(investicija v gradnjo komunalne infrastrukture)
(1) Investicija v gradnjo komunalne infrastrukture je vsaka naložba v gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: investicija). Kot investicija se v skladu s to uredbo ne šteje:
– vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne infrastrukture, ki služi nemotenemu delovanju te infrastrukture,
– prilagajanje obstoječe komunalne infrastrukture oskrbnim in tehničnim standardom in
– odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni infrastrukturi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.
(2) Za v načrt razvojnih programov vključene investicije, za katere je določen delež financiranja iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, se v programu opremljanja podrobneje določi:
– vrsto komunalne infrastrukture, ki se gradi,
– obračunsko območje investicije,
– terminski plan gradnje,
– višino skupnih in obračunskih stroškov investicije in
– podlage za odmero komunalnega prispevka na obračunskem območju.
9. člen
(obračunsko območje investicije)
(1) Obračunsko območje investicije je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja.
(2) V primeru, da je višina skupnih stroškov investicije iz 10. člena te uredbe, preračunana na enoto mere iz 12. člena te uredbe, na različnih območjih bistveno različna, se obračunska območja lahko tudi podrobneje delijo, pri čemer se opisani kriterij za posamezno vrsto komunalne infrastrukture enotno uporablja na celotnem občinskem območju.
(3) Obračunska območja se ob spremembah in dopolnitvah programa opremljanja lahko združujejo ali delijo ob izpolnjenih pogojih te uredbe za vsako obračunsko območje, ki se na novo oblikuje.
10. člen
(skupni stroški investicije)
(1) Za vsako investicijo se izračuna višina skupnih stroškov investicije na obračunskem območju. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne infrastrukture, ki je predmet investicije.
(2) Kot skupni stroški investicije se lahko upoštevajo naslednji stroški:
– stroški izdelave programa opremljanja,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture,
– stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne infrastrukture,
– vrednost zemljišča, ki je v lasti občine in ga je občina namenila za komunalno infrastrukturo,
– stroški priprave zemljišča vključno s stroški zavarovalnih arheoloških raziskav zemljišča na tistih območjih, ki so v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine določena kot območja arheološke dediščine in
– stroški gradnje komunalne infrastrukture (gradbeni stroški, stroški materiala, stroški montaže).
(3) Stroški gradnje komunalne infrastrukture iz šeste alinee prejšnjega odstavka se praviloma določijo na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje oziroma na podlagi projekta, ki je del investicijske dokumentacije načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
11. člen
(obračunski stroški investicije)
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije. Obračunski stroški investicije so tisti del skupnih stroškov investicije v določeno vrsto komunalne infrastrukture, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
(2) Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
(3) Pri investiciji v izboljšavo ali razširitev obstoječe komunalne infrastrukture se k nadomestitvenim stroškom za obstoječo komunalno infrastrukturo dodajo stroški njene izboljšave ali razširitve. Zavezancem, ki so predpisane obveznosti za obstoječo komunalno infrastrukturo že izpolnili, se odmerijo le stroški njene izboljšave ali razširitve.
12. člen
(preračun na enoto mere)
(1) Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:
       C(pi)= S(o)/∑A(J)in C(ti) = S(o) /∑T(J) 
 
   Zgornje oznake pomenijo:
C(pi) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno
    komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
C(ti) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
    objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem
    območju,
S(o)  obračunski stroški investicije za določeno komunalno
    infrastrukturo na obračunskem območju,
∑A(J) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na
    obračunskem območju,
∑T(J) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem
    območju.
(2) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(3) Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi faktorja izrabe, ki je določen v prostorskem redu oziroma na podlagi zazidalne situacije v lokacijskem načrtu.
(4) Strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo (C(pi)) in strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (C(ti)), izračunana na podlagi tega člena, se uporabljata tudi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka v primerih, ko se na komunalno infrastrukturo, ki je bila zgrajena na podlagi programa opremljanja po tej uredbi, naknadno priključujejo novi objekti oziroma če se spreminja priključna moč obstoječih objektov.
(5) Stroški opremljanja se izračunajo za vsako vrsto komunalne infrastrukture posebej po obračunskih območjih.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO
13. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo)
(1) Komunalni prispevek za priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo se lahko zaračunava le, če program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne infrastrukture,
– izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne infrastrukture in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah infrastrukture in obračunskih območjih.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa se na območjih, na katerih občina ne predvideva izgradnje nove komunalne infrastrukture in niso v poselitvenih območjih, komunalni prispevek zavezancem lahko odmeri na podlagi največ dvakratnega deleža obračunskih stroškov opremljanja z obstoječo komunalno infrastrukturo na redko poseljenih delih poselitvenih območij, ki se preračuna na neto tlorisno površino objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe te uredbe glede določanja obračunskih območij ter o preračunu obračunskih stroškov na parcelo.
14. člen
(obračunska območja obstoječe komunalne infrastrukture)
Obračunska območja obstoječe komunalne infrastrukture se določijo na podlagi prvega odstavka 9. člena te uredbe.
15. člen
(nadomestitveni stroški)
(1) Nadomestitveni stroški obstoječe komunalne infra­strukture so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove infrastrukture, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo.
(2) Nadomestitveni stroški se za vsako vrsto komunalne infrastrukture določijo na naslednji način:
       S(s) = L(i) · C(mi)
 
   Zgornje oznake pomenijo:
S(s)  višina skupnih stroškov izračunanih po metodi nadomestitvenih
    stroškov za določeno vrsto komunalne infrastrukture na
    obračunskem območju,
L(i)  dolžina voda posamezne vrste komunalne infrastrukture oziroma
    površina javne površine na obračunskem območju,
C(mi) normirani strošek za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe
    posamezne vrste komunalne infrastrukture.
(4) Normirane stroške za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste komunalne infrastrukture iz prejšnjega odstavka podrobneje določi minister s pravilnikom.
(5) Podlaga za odmero komunalnega prispevka so obračunski stroški opremljanja z obstoječo komunalno infra­strukturo, ki se za določeno obračunsko območje izračunajo na naslednji način:
       S(o)= S(s) · (1-k(drugi viri))
 
   Zgornje oznake pomenijo:
S(o)      obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto
        komunalne infrastrukture na obračunskem območju, ki so
        osnova za izračun komunalnega prispevka,
S(s)      višina skupnih stroškov, izračunanih po metodi
        nadomestitvenih stroškov za določeno vrsto komunalne
        infrastrukture na obračunskem območju,
k(drugi viri) poprečni delež drugih virov pri financiranju
        načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov
        občinskega proračuna.
(6) Povprečni delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij k(drugi viri)se izračuna tako, da se izračunajo poprečni deleži, ki jih imajo občine pri financiranju vseh načrtovanih investicij iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna.
16. člen
(preračun na enoto mere)
Preračun obračunskih stroškov na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta na obračunskem območju obstoječe infrastrukture se izvede na podlagi 12. člena te uredbe.
V. INDEKSIRANJE STROŠKOV TER PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
17. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (C(pi)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (C(ti)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
18. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Občina lahko določi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka tudi v programu opremljanja.
VI. OBLIKA PROGRAMA OPREMLJANJA
19. člen
(oblika in objava programa opremljanja in posredovanje podatkov v elektronski obliki)
(1) Program opremljanja mora biti sprejet v obliki odloka. Kot odlok se sprejme celoten program opremljanja ali le tisti njegov del, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka in podrobnejša merila za njegovo odmero, skupaj z opredeljenimi obračunskimi območji.
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so opredeljena, ko je iz besedila odloka razvidna njihova enolična identifikacija v grafičnem izrisu teh območij.
(3) Šteje se, da je grafični izris območij opremljanja objavljen, ko je dan na vpogled na sedežu občine.
(4) Občina posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora, v obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov.
(5) Seznam upoštevanih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorskih aktov, ki so bili upoštevani pri pripravi programa opremljanja, seznam upoštevanih projektnih in investicijskih dokumentacij ter drugih dokumentov in strokovnih podlag, ki so bili potrebni za določitev višine skupnih in obračunskih stroškov ter določitev stroškov C(pi )in C(ti), so priloge programa opremljanja in so na vpogled na sedežu občine.
(6) Pristojni občinski organ mora ob poročanju o izvajanju občinskega proračuna, to je dvakrat letno, in ob sprejemanju načrta razvojnih programov občinskega proračuna preučiti izvajanje programa opremljanja in o tem poročati občinskemu svetu ter predlagati potrebne spremembe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(ugotavljanje neznanih dolžin vodov komunalne infrastrukture)
Če za določeno obračunsko območje obstoječe komunalne infrastrukture niso znane dolžine vodov posamezne vrste komunalne infrastrukture in zato ni mogoče uporabiti enačbe iz drugega odstavka 15. člena te uredbe, se do izdelave katastra komunalne infrastrukture dolžina infrastrukturnega voda izračuna na naslednji način:
       L(i) = k · ∑√A(j)
 
   Zgornje oznake pomenijo:
∑√A(j) vsota kvadratnih korenov iz površin vseh parcel na obračunskem
    območju,
k    faktor gostote na obračunskem območju. V primeru pretežnega
    priključevanja objektov na vode posamezne vrste komunalne
    infrastrukture z obeh strani voda faktor gostote znaša 0,8 za
    redko poselitev in 0,5 za gosto poselitev. V primeru
    pretežnega priključevanja objektov na vode posamezne vrste
    komunalne infrastrukture z ene strani voda faktor gostote
    znaša 1,0 za redko poselitev in 0,7 za gosto poselitev.
21. člen
(stroški opremljanja na podlagi dosedanjih programov opremljanja)
Ne glede na določbe te uredbe se lahko na območjih obstoječe komunalne infrastrukture, za katera je bil sprejet program opremljanja v skladu z Navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), višina skupnih stroškov opremljanja določi na podlagi podatkov iz tako sprejetega programa opremljanja. Višina stroškov se indeksira s povprečnim letnim indeksom cen iz 17. člena te uredbe.
22. člen
(prenehanje veljavnosti navodil)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in
– Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/85 in Uradni list RS, št. 44/97 in 110/02).
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se do nove razvrstitve objektov in omrežij na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo okolja, za te objekte in omrežja uporabljajo določbe predpisa iz druge alinee prejšnjega odstavka.
23. člen
(priprava programov opremljanja v prehodnem obdobju)
(1) Do sprejema prostorskega reda občine, vendar najkasneje do 20. julija 2007, sprejemajo občine programe opremljanja po predpisih o urejanju prostora, smiselno z določbami te uredbe in na podlagi veljavnih prostorskih aktov.
(2) Ob sprejemu prostorskega reda občine so občine dolžne uskladiti programe opremljanja s prostorskim redom občine ter to uredbo.
(3) Programov opremljanja, ki niso skladni z določbo prejšnjega odstavka, občina ne sme izvajati ter na njihovi podlagi ne sme odmerjati komunalnega prispevka.
24. člen
(pravilnik)
(1) Minister izda pravilnik iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe v roku šestih mesecev po uveljavitvi te uredbe.
(2) Do izdaje pravilnika iz prejšnjega odstavka se pri izračunu nadomestitvenih stroškov kot normirane stroške uporablja povprečne stroške izgradnje posameznih vrst komunalne infrastrukture na dolžinsko oziroma površinsko mersko enoto, izračunane na podlagi povprečnih stroškov investicij, ki so bile v občini ali primerljivem geografskem območju izvedene v zadnjih treh letih.
25. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 20. julija 2005.
Št. 351-17/2004-1
Ljubljana, dne 18. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0050
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost