Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4383. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986-2000 ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica za obdobje 1986-1990 dopolnjen 2003, stran 12224.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 41/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 12. redni seji dne 9. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986–2000 ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica za obdobje 1986–1990 dopolnjen 2003
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Spremenita in dopolnita se dolgoročni družbeni plan Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986–2000 (SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90, v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986–1990 (SDL, št. 12/87, 10/91 in 21/93, v nadaljnjem besedilu Srednjeročni plan) v sedanjih mejah.
(2) Razlog za spremembe in dopolnitve planskih aktov občine Sodražica je dopolnitev planskih aktov z novimi stavbnimi zemljišči na predlog občanov in drugih predlagateljev, dopolnitev planskih aktov z novimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana Republike Slovenije, dopolnitve in spremembe načinov urejanja posameznih območij s PIA ter dopolnitev planskih aktov z novo urbanistično zasnovo za naselje Sodražica.
(3) Prostorske sestavine Dolgoročnega plana in sestavin Srednjeročnega plana se nanašajo na:
a) spremembo ureditvenih območij naselij (poselitvenih območij),
b) spremembo rabe prostora na podlagi individualnih pobud fizičnih in pravnih oseb,
c) novo kategorizacijo cestnega omrežja,
č) spremembe in dopolnitve načinov urejanja posameznih območij s PIA,
d) urbanistično zasnovo za naselje Sodražica,
e) uskladitev prostorskih planskih aktov Občine Sodražica z novimi obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana in Srednjeročnega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica vsebujejo:
– Tekstualni del plana z dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Sodražica,
– Grafični del plana, ki se nanaša na območje Občine Sodražica in se sestoji iz kartografskega dela v merilu 1:5.000 in 1:25.000.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
3. člen
(1) Dolgoročni plan se v tekstualnem delu dopolni in spremeni:
a) v poglavju 3.4.10 Vodno gospodarstvo se doda alinea:
Dopustna je izvedba vseh protipoplavnih ukrepov za zaščito in reševanje ljudi in objektov.
b) v poglavju 4.3.2 Usmeritve in razvoj naselij se doda:
Urbanistična zasnova naselja Sodražica:
– Urbanistična zasnova naselja Sodražica kot sestavina dolgoročnega plana podrobneje opredeljuje urejanje prostora v ureditvenem območju naselja, kjer v dolgoročnem obdobju načrtujemo razvoj in širitev občinskega središča.
– Z novo zasnovo se omogoči razvoj naselja Sodražica kot zaokrožene geografske, socialne in kulturne entitete. V okviru izvajanja usmeritev »urbanistične zasnove« se zagotovi organizacijo ter razvoj posameznih dejavnosti ob obstoječi infrastrukturi in razširitev obstoječega območja industrije. Ob neposredni bližini teh dejavnosti se zaradi ustrezne povezave lastnosti dejavnosti ob industrijski coni (predvsem zaradi vpliva na okolje) tudi locira obrtno cono.
– Uredi in razvije se športno rekreacijske cone v neposredni bližini osnovne šole, vrtca, ter centra naselja.
– Za ustrezno ter kvalitetno povezavo vseh dejavnosti v naselju je potrebno zagotoviti tudi sočasen razvoj in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter ureditev cestnih povezav.
– Dolgoročno bo razvoj stanovanjske gradnje potekal ob glavnih infrastrukturnih poteh ter ob obstoječi stanovanjski gradnji. Za vse na novo opredeljene oziroma spremenjene površine za poselitev, poslovno dejavnost, obrt in industrijo je obvezna izdelava prostorsko izvedbenih aktov.
(2) V kartografskem delu dolgoročnega plana občine Sodražica se spremenijo in dopolnijo:
a) Karta 1: Zasnova namenske rabe prostora (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
b) Karta 2: Zasnova agrooperacij (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
c) Karta 3: Zasnova poselitve naselij in načini urejanja s PIA (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
č) Karta 4: Zasnova prometnega omrežja (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
d) Karta 5: Zasnova energetike in omrežja zvez (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
e) Karta 6: Zasnova komunalnega omrežja in sanacij (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
f) Karta 7: Zasnova vodnega gospodarstva (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
g) Karta 8: Zasnova naravnih vrednot (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
h) Karta 9: Zasnova kulturne dediščine (TK 25 občine Ribnica za območje občine Sodražica)
(3) Kartografski del – Urbanistična zasnova naselja Sodražica v merilu 1: 5000
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
4. člen
(1) Srednjeročni plan se v tekstualnem delu dopolni in spremeni:
a) Poglavje 3.4.2. Gozdarstvo se dopolni tako, da se doda nova alinea:
– v območju občine Sodražica se upošteva nova gozdna meja.
b) Poglavje 3.13. Vodno gospodarstvo se dopolni tako, da se dodajo nove alinee:
– poseganje na poplavne površine ni dovoljeno razen za izvedbo protipoplavnih ukrepov za zaščito objektov in naprav,
– pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe,
– vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne rabe.
c) Poglavje Prometno in infrastrukturno omrežje se dopolni tako, da se doda besedilo v tretjem odstavku:
– Na južnem delu naselja Sodražica je predvidena lokacija za izgradnjo čistilne naprave (ČN).
č) Poglavje VI. Urejanje prostora in varstvo okolja se dopolni tako, da se dopolni in spremeni:
– V poglavju 6.2.3.: Območje Občine Sodražica je obdelano kot prostorska celota R3. Sestavljajo jo naslednja ureditvena območja naselij:
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
| LIST PKN5| Oznaka ureditvenega |Ime / naziv | Prevladujoča |  Prostorsko |
|     |   območja ali   |UON     |namembnost UON| izvedbeni akt |
|     | njegovega dela: R3/ |       |       | (predviden ali|
|     |           |       |       |  obstoječ)  |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  VL 46 | VEČ MANJŠIH OBMOČIJ |RAZPR.    |STANOVANJSKA |   PUP   |
|     |           |GRADNJA   |       |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  VL 47 |     S1     |ŽIMARICE   |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  VL 47 |     S2     |PRI KOŽERIH |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  VL 47 |     S3     |ČAMPE    |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 6  |     S4     |CIGANGE   |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 6  | VEČ MANJŠIH OBMOČIJ |RAZPR.    |STANOVANJSKA |   PUP   |
|     |           |GRADNJA   |       |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 6  |     S5     |KRAČALE   |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 6  |     W1     |KRAČALE   |POČITNIŠKI  |   PUP   |
|     |           |       |OBJEKTI    |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 6  |     R0     |/      |REKREACIJA  |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 7  |     S6     |GORA     |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 7  |     S7     |KRŽETI    |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 7  |     S8     |SEDLO    |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 7  | VEČ MANJŠIH OBMOČIJ |RAZPR.    |STANOVANJSKA |   PUP   |
|     |           |GRADNJA   |       |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 7  |   R1, R2, R5   |/      |REKREACIJA  |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
| S 7, S 8 | S13, S14, S15, S16, |UZ SODRAŽICA |podrobnejšo  |  PUP IN PIN |
|     |S17, I1, I2, I3, I4, |       |opredelitev  |        |
|     | C1,R10, R11, R12, |       |namembnosti  |        |
|     | R13, R14, R15, R16 |       |glej UZ    |        |
|     |           |       |SODRAŽICA   |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S8  |     S19     |UON OB SV  |STANOVAJSKA  |   pup   |
|     |           |DELU     |       |        |
|     |           |SODRAŽICE  |       |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 8  | VEČ MANJŠIH OBMOČIJ |RAZPR.    |STANOVANJSKA |   PUP   |
|     |           |GRADNJA   |       |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 8  |    R3, R4    |/      |REKREACIJA  |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
| S 8, S9 |     S9     |ZAMOSTEC   |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 9  |     S10     |LIPOVŠICA  |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 9  |     S12     |VINICE    |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 9  |     S14     |ZAPOTOK   |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 9  |     Pk     |SV. MARKO  |CERKEV S   |   PUP   |
|     |           |       |POKOPAL.   |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 9  | VEČ MANJŠIH OBMOČIJ |RAZPR.    |STANOVANJSKA |   PUP   |
|     |           |GRADNJA   |       |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S9  |    R4-a     |/      |REKREACIJA  |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
| S 9, S 10|     S11     |ZAPOTOK   |STANOVANJSKA |   PUP   |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|S 18, S 19|     W2     |TRAVNA GORA |POČITNIŠKI  |   PUP   |
|     |           |       |OBJEKTI    |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
|  S 19  |     Pk     |NOVA ŠTIFTA |CERKEV S   |   PUP   |
|     |           |       |parkiriščem. |        |
+----------+---------------------+-------------+--------------+---------------+
 
POMEN OZNAK: VL: Velike Lašče, S: Sodražica, S1...: stanovanjsko območje, W:
vikend območje, počitniški objekti, I: industrijsko območje, C: centralne
dejavnosti, R: območje za rekreacijo v odprtem prostoru, Pk: pokopališče

– Urbanistična zasnova naselja Sodražica
 
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|   Oznaka  | Podrobnejša |                       |
| ureditvenega | opredelitev | Prevladujoča namenska raba, dovoljeni posegi |
| območja ali |  območij  |       in način urejanja        |
|njegovega dela:| (kot v UZ  |                       |
|   R3/   | Sodražica) |                       |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|        |       |Značaj: centralno območje naselja z oskrbnimi |
|    C1   |  C1, C2  |in storitvenimi dejavnostmi          |
|        | Sodražica – |Dovoljeni posegi: izpolnitve praznih parcel, |
|        |centralni del |obnova in adaptacija obstoječega stavbnega  |
|        |       |fonda, ter nadomestna gradnja kmetijskih,   |
|        |       |gospodarskih in stanovanjskih objektov,    |
|        |       |postopna prenova in ureditev v središče kraja,|
|        |       |objekti za terciarne dejavnosti, ureditev   |
|        |       |prometnih in zelenih površin;         |
|        |       |Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|        | S1, S2, S3 – |Značaj: obstoječa individualna stanovanjska  |
|   S16   | Sodražica, |gradnja.                   |
|        | obstoječa  |Dovoljeni posegi: obnova in adaptacija    |
|        | stanovanjska |obstoječega stavbnega fonda, nadomestna    |
|        |  gradnja  |gradnja stanovanjskih objektov in novogradnja |
|        |       |Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|        |       |Značaj: Nova stanovanjska gradnja.      |
|   S16   |   S7 –   |Dovoljeni posegi: Izgradnja stanovanjskih   |
|        | Sodražica  |objektov                   |
|        |       |Način urejanja: zazidalni načrt        |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|        | S4, S5, S6 – |Značaj: obstoječa individualna stanovanjska  |
| S13, S14, S15,| Sodražica, |gradnja izvedena po ZN            |
|   S17   | obstoječa  |Dovoljeni posegi: obnova in adaptacija    |
|        | stanovanjska |obstoječega stavbnega fonda, nadomestna    |
|        | gradnja in |gradnja stanovanjskih objektov, možnost    |
|        | predvidena |novogradnje                  |
|        |  gradnja  |Način urejanja: sprememba obstoječega ZN,   |
|        |       |prostorsko ureditveni pogoji         |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|        |       |Značaj: obrtna cona – območje obstoječe    |
|    I1   |   P1 –   |proizvodnje in predvidene proizvodnje     |
|        |proizvodna in |Planirani posegi: izpolnitev območja za    |
|        | obrtna cona |potrebe obrti, ureditev prometa, zelenih   |
|        |       |površin, adaptacijo in vzdrževanje in     |
|        |       |adaptacije obstoječih objektov        |
|        |       |Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
|        |       |Značaj: območje obstoječe industrije in    |
|    I2   |P3 in I1 –  |  predvidene industrije           |
|        |Proizvodna  |Planirani posegi: izpolnitev in širitev    |
|        |dejavnost in |območja za potrebe industrije, ureditev    |
|        |industrija  |prometa, zelenih površin, adaptacijo in    |
|        |       |vzdrževanje obstoječih objektov, novogradnja |
|        |       |Način urejanja: ureditveni načrt       |
+---------------+--------------+----------------------------------------------+
 
+-------+------------------+--------------------------------------------------+
|    |         |Značaj: obrtna cona – sanacija degradiranega   |
| I3, I4| P2 – proizvodna |območja v predvidene proizvodnje         |
|    | in obrtna cona |Planirani posegi: izpolnitev območja za potrebe  |
|    |         |obrti, ureditev prometa, zelenih površin,     |
|    |         |adaptacijo in vzdrževanje in adaptacije in    |
|    |         |rekonstrukcija obstoječih objektov        |
|    |         |Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji   |
+-------+------------------+--------------------------------------------------+
|    |         |Značaj: športno rekreacijska površina       |
| R10, | R – Sodražica- |Planirani poseg: območje predvideno za površine  |
| R11 |    športno  |in objekte namenjene športu in rekreaciji,    |
|    |    rekreac.  |ureditev zelenih površin, ter sanacijo,      |
|    |    površina  |adaptacijo objektov šole             |
|    |         |Način urejanja: ureditven načrt          |
+-------+------------------+--------------------------------------------------+
|    |         |Značaj: zelene-parkovno urejene površine     |
| R12, | Z – Sodražica- |Planirani poseg: območje predvideno za urejene  |
| R14, |    zelene  |utrjene zelene površine, zelena parkirišča,    |
| R15, |    površine  |sprehajalne poti                 |
| R16 |         |Način urejanja: ureditveni načrt         |
+-------+------------------+--------------------------------------------------+
|    | Po – Sodražica- |Značaj: zelene-parkovno urejene površine     |
| R13 |   pokopališče |Planirani poseg:območje predvideno za razširitev |
|    |         |in ureditev pokopališča              |
|    |         |Način urejanja: ureditven načrt          |
+-------+------------------+--------------------------------------------------+
 
POMEN OZNAK: C: centralne dejavnosti, S: stanovanjske površine, P+I: poslovne,
proizvodne dejavnosti in industrija, Z: urejene zelene površine, R: območje
rekreacije, Po: pokopališče
(2) Doda se novo poglavje 6.5. Programske zasnove za proizvodno industrijsko cono v UZ Sodražica
Območje urejanja
Območje ZN poslovno industrijske cone (P3+I1) Sodražica zajema na severu območje severozahodnega podaljška urbanistične zasnove Sodražica. Območje je delno že zgrajeno, delno pa leži na najboljših kmetijskih zemljiščih. Na severovzhodni, severozahodni in južni strani meji na najboljša kmetijska zemljišča, le na jugozahodni strani se kot podaljšek drži območja urbanistične zasnove.
Funkcija območja s pogoji graditve, izrabe prostora in urbanističnim oblikovanjem
Območje poslovno industrijske dejavnosti v Sodražici bo prvenstveno namenjeno izgradnji objektov za potrebe pridobitve novih delovnih mest v Občini Sodražica.
Območje je v skladu s tem možno izgraditi glede na potrebe gospodarskih družb, ki imajo interes opravljati svojo dejavnost v Sodražici. Prostor je možno nameniti tako enemu večjemu obratu ali več manjšim poslovno-obrtnim objektom. Glede na to je potrebno zagotoviti:
– učinkovito prometno ureditev s pripadajočimi parkirnimi in zunanjimi manipulativnimi površinami za nemoteno delovanje posamezne dejavnosti,
– vzpostavljena je gradbena linija, ki določa skrajno mejo možne pozidave nasproti cesti, ki poteka skozi Sodražico,
– notranje regulacijske linije pa določajo možna polja za pozidavo,
– v sklop nove poslovno industrijske cone je vključena že obstoječa industrijska dejavnost na jugozahodnem delu območja,
– od stanovanjskega območja v bližini je cona ločena z urejenimi zelenimi površinami.
Prometna ureditev
Območje poslovno industrijske cone se prometno navezuje na cesto, ki poteka skozi naselje Sodražica. S te ceste je predvideno tudi napajanje območja z več uvozi in izvozi, ki bodo omogočili nemoten promet. Parkirišča so urejena predvsem na severni strani glavne ceste, saj je tam poplavno območje in bi bila kakršnakoli gradnja objektov lahko dolgoročno ogrožena. delno so parkirišča zagotovljena tudi na južni strani ceste. Skupaj z urejenimi zelenimi površinami (cona z oznako Z) pa prestavljajo zeleni tampon in bariero proti stanovanjskim območjem v bližini.
Obravnavano območje bo funkcionalno povezano s peš in kolesarskimi potmi v smeri centralnega dela naselja Sodražica.
Etapnost izvajanja s komunalnimi ureditvami
Ureditveni načrt se lahko izvaja v več etapah skladno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture. Etapna gradnja objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter ureditvami za varovanje okolja in požarno varstvo. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve. Etapno izvajanje zazidalnega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
(3) Spremeni in dopolni se Kartografski del Srednjeročnega plana občine Sodražica:
– Karte PKN5 občine Ribnica za območje občine Sodražica (Velike Lašče 45, 46, 47, 48 in 49, Sodražica 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 in 19).
5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Ribnica za območje občine Sodražica so na vpogled na Občini Sodražica in na Upravni enoti Ribnica.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-6/2000
Sodražica, dne 9. septembra 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.