Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4376. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, stran 12217.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3., 25., 105. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93, 35/97, 73/98), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 83/94) ter v skladu s 16. členom statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 21. seji dne 31. 8. 2004 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana in nadzorovana lokalna gospodarska javna služba, ki obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih storitev,
– urejanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.
3. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec so naslednja pokopališča:
– pokopališče Stari trg,
– pokopališče Pameče,
– pokopališče Šmartno pri Slovenj Gradcu,
– pokopališče Podgorje pri Slovenj Gradcu,
– pokopališče Šmiklavž,
– pokopališče Sele in
– pokopališče Razbor.
4. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je obvezna gospodarska javna služba v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94), ki jo opravlja Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec (v nadaljevanju: upravljavec), razen za pokopališče Razbor, ki je v upravljanju PVS Razbor.
Upravljavec ima naslednje pravice in obveznosti:
– da zagotavlja kontinuirano, kvalitetno in celovito izvajanje gospodarske javne službe,
– da upošteva tehnične, sanitarne ter druge normative, standarde in predpise, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe,
– da zagotavlja storitve vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,
– da za gospodarsko javno službo vodi ločeno prihodke, odhodke in druge knjigovodske listine ter obračune,
– da omogoča nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– da kot dober gospodar upravlja in vzdržuje pokopališča in pokopališke objekte, naprave in druga sredstva, ki so v javni lasti,
– ima javno pooblastilo za izdajo soglasja za pokop in za postavitev spomenika,
– ima pravico oblikovati predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin in storitev,
– ima pravico sklepati pogodbe za najem grobov oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne službe,
– ima pravico in obveznost zaračunavati prispevke in pristojbine, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom.
Del pokopaliških in pogrebnih storitev (ureditev dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, izvajanje pogrebnih svečanosti…) lahko opravljajo tudi druge zainteresirane pravne osebe, delujoče na obravnavanem področju.
Pokopališča na območju Mestne občine Slovenj Gradec so objekti komunalne infrastrukture v javni rabi, s katerimi upravlja izvajalec javne službe oziroma v skladu s krajevno običajnim načinom Primestne vaške skupnosti v sodelovanju z izvajalcem javne službe.
5. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov in jih shraniti. Najdene predmete mora izvajalec izročiti upravičencu oziroma občini.
6. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice, izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja pokopališke dejavnosti z izdajo tehničnega pravilnika.
7. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje naloge: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena s pristojno službo občinske uprave.
8. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega urejanje in vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega na pokopališčih,
– ureditev odvoza odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje pokopališkega katastra in načrta pokopališča.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
9. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta.
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.
Vsako pokopališče mora imeti mrliško vežico, ograjo, shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje odpadkov.
Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
10. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi ter grobnice),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
11. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba.
Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora skrbeti upravljavec. Potrdi ga pristojna služba občinske uprave.
Pokopališki kataster mora biti izdelan v digitalni obliki in kompatibilen z GIS sistemom Mestne občine Slovenj Gradec.
12. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se samo za določeno dobo, ki ne more biti krajša od 10 let.
13. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
14. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah, ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna doba, in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.
15. člen
V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne pokope ter oddelki za raztrositev pepela. Na teh oddelkih mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena umrlih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
16. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m.
Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,4 m.
Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,4 m.
Za otroške grobove določi upravljavec ustrezne manjše mere.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m oziroma v skladu z ureditvenim načrtom. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
Na starih delih pokopališča se grobovi urejajo v okviru obstoječih dimenzij, vse eventualne spremembe pa je možno izvesti le na osnovi bolj racionalnega načrta razdelitve, katerega izdela upravljavec v soglasju z najemniki grobov.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
Globina vrstnih grobov je najmanj 1,8 m, širina do 1 m, dolžina pa do 2,4 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena, razen v fazi prvega pokopa, ko se lahko klasični grobovi poglobijo, tako da se lahko vanj zvrsti več zaporednih krst.
17. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le z dovoljenjem pristojnega upravnega organa in na podlagi predhodnega soglasja najemnika groba, in sicer če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču.
18. člen
Ekshumacije, ki so uradno dovoljene, se opravljajo ob vsakem času. Ekshumacije po želji strank pa se izvajajo šele po preteku 5 let od pokopa.
Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
Določila ne veljajo za žarne grobove.
III. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
19. člen
Prostore za grobove daje v najem upravljavec. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebo najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.
Oddajanje grobov v podnajem ni dovoljeno.
20. člen
Prostor za grobove se daje v najem najmanj za 10 let, nakar se lahko po poteku mirovalne dobe pogodba podaljša.
Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi podaljšal.
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v tridesetih dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v najem.
Osnovno vzdrževanje opuščenega groba izvaja upravljavec na svoje stroške.
21. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se grobni prostor upošteva kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
22. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni prostor.
23. člen
Upravljavec razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba, kljub posebnemu opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Šteje se, da je grob nevzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma je tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
IV. CENE IN VIRI FINANCIRANJA
24. člen
Pokopališke storitve in storitve pogrebnih dejavnosti se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi upravljavec na podlagi uredbe o načinu oblikovanja cen pogrebnih storitev.
Ceno sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa in enostavno reprodukcijo na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost.
Biti morajo tržno primerljive in ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Vse cene so enotno določene za vsa pokopališča v Mestni občini Slovenj Gradec. Višino najemnin ter ceno storitev določa upravljavec v soglasju z županom.
Mestna občina Slovenj Gradec pokriva morebitno razliko med priznano in s strani upravljavca izračunano najemnino za grobove, če upravljavec ne pridobi soglasja k predlogu cen, pod pogojem, da so cene utemeljene.
25. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti in izvajanje pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč se financira iz naslednjih virov:
– najemnine za grobove,
– plačila uporabnikov za pokopališke in pogrebne storitve,
– proračuna občine,
– dotacije in donacije in
– drugi viri.
V. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČIH
26. člen
V območjih pokopališča ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
2. odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
3. druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča,
4. poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
5. vodenje živali na pokopališče brez povodca,
6. vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njih shranjevanje na pokopališču,
7. postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez soglasja upravljavca.
Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
27. člen
Upravljavec ima naslednje splošne pravice in obveznosti glede na obseg gospodarske javne službe:
1. skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
2. izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
3. oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
4. določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom, organizira, opravlja pogrebe in zagotavlja govornika na pogrebni svečanosti ter usklajuje čas pokopa s predstavnikom verske skupnosti,
5. vodi evidenco o grobovih in pokopih,
6. opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na pokopališču,
7. skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
8. skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice, pripadajočega inventarja in njegovega funkcionalnega zemljišča.
28. člen
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:
– zbirno mesto za odlaganje odpadkov,
– ograje in klopi v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča in podobno.
29. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Upravljavec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa upravljavec skladno z določbami četrtega odstavka 20. člena.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA
30. člen
Umrli se praviloma čuva v mrliški vežici.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga upravljavec in v skladu z zakonsko določenimi pogoji.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
Če na pokopališču ni mrliške vežice, se lahko posmrtni ostanki umrlih do pokopa čuvajo na krajevno običajen način, kar je opredeljeno v pravilniku o pokopališkem redu.
31. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji.
Način in izvajalce pokopa ter pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim, ali druga z zakonom določena oseba, oziroma za zadeve socialnega skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.
32. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa določi upravljavec v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljavcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
33. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
34. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v enega izmed grobov, opredeljenih v 10. členu odloka.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja organa pristojnega za notranje zadeve.
35. člen
Stroške pokopa mora poravnati oseba, ki je naročila pokop oziroma dediči umrlega.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
36. člen
Pokopi so lahko vsak dan, razen v dela prostih dneh (nedelje, prazniki). V dela prostih dneh so pokopi možni le po predhodnem dogovoru med naročnikom pogreba, upravljavcem in vsemi ostalimi sodelujočimi izvajalci pogrebne svečanosti.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec. V času, ko je vežica zaprta, se lahko vstopi samo na podlagi predhodnega dovoljenja upravljavca.
VII. POGREBNE SVEČANOSTI
37. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni pietetni značaj.
Naročnik (plačnik) pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira:
– poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
– poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu),
– anonimni pokop.
Na željo naročnika pogreba, se lahko v mrliški vežici postavi žalno knjigo.
38. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo pokop.
O pogrebni svečanosti in času verskega obreda je upravljavec dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na krajevno običajen način.
O pogrebni svečanosti se ne obvesti javnosti, če je bila tako izražena želja pokojnika ali svojcev.
39. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnika z mrliškega odra.
Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je praviloma dolžan poskrbeti upravljavec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke. Pogrebniki ostanejo v pogrebnem sprevodu ob krsti oziroma žari ves čas pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebu sodeluje godba, ali poleg godbe še pevci, zaigra godba žalostinko, zatem zapojejo pevci priložnostno pesem. Sledijo govori govorcev in verski obred.
Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug krajevno običajen način.
40. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokojnikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče do kraja pokopa. Hkrati se lahko izvaja igranje žalostinke.
41. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogrebnega obreda je na čelu sprevoda zastavonoša z državno zastavo, sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov,
– v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu sprevoda zastavonoša z državno zastavo, nato sledijo zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verskega obeležja in za njim prapori,
– za nosilci praporov gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste oziroma žare s pokojnikom, najožji svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikom do groba oziroma v cerkev.
Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na drug, krajevno običajen način.
42. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti običajno razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru cerkvenega obreda pa tudi predstavnik verske skupnosti in simbol verske skupnosti.
Krsta z umrlim oziroma žara se položi v grob. Temu sledijo nadaljnje pogrebne svečanosti in poslovilni govori. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred, zapojejo pevci, zaigra godba. S tem je pogrebna poslovitev končana.
Pogrebna poslovitev se lahko izvede tudi na drug krajevno običajen način.
Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamezniki v grobno jamo spustijo grudo zemlje ali cvetico.
43. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci…), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja strelske enote.
44. člen
Za umrle, ki bodo upepeljeni, se javna pogrebna svečanost lahko opravi pred ali po upepelitvi pokojnika. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
45. člen
Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o pogrebu ne obvesti javnosti.
Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila tega odloka. Upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih informacij.
46. člen
Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev, ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži grob. Pepel se lahko raztrosi na za to posebej določen prostor. Upravljavec posebej vodi knjigo pokopanih.
Anonimni pokop opravi upravljavec ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.
VIII. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo občinske inšpekcijske službe. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določenega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje fizična oseba, ki krši določila iz 26. člena in prvega odstavka 29. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Upravljavec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku enega leta od njegove uveljavitve.
50. člen
S pravilnikom o pokopališkem redu se podrobneje določi izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom za vsako pokopališče posebej.
Pokopališki red za vsako pokopališče posebej izda upravljavec v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
51. člen
Upravljavec uskladi pokopališki kataster in načrt pokopališča iz 11. člena tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
52. člen
Izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti se v soglasju s Primestnimi vaškimi skupnostmi prenese na izvajalca javne službe najpozneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pogrebni poslovitvi (Uradni list RS, št. 2/92).
54. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-07-1/2004
Slovenj Gradec, dne 1. septembra 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost