Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4354. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti, stran 12179.

T A R I F N A P R I L O G A
h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne
in papirno-predelovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 7/98)
1. Izhodiščne plače
(1) Izhodiščne plače povečane za 3,85% po posameznih tarifnih razredih so naslednje:
                        SIT
I.  enostavna dela       1,00    83.591
II.  manj zahtevna dela     1,15    96.130
III. srednje zahtevna dela   1,30   108.669
IV.  zahtevna dela       1,45   121.206
V.  bolj zahtevna dela     1,70   142.104
VI.  zelo zahtevna dela     2,20   183.890
VII. visoko zahtevna dela    2,60   217.336
VIII. najbolj zahtevna dela   3,30   275.851
IX.  izjemno pomembna,
   najbolj zahtevna dela   3,80   317.646
in veljajo od meseca avgusta 2004 do julija 2005.
(2) Izhodiščne plače povečane po posameznih tarifnih razredih dodatno še za 3,35% so naslednje:
                        SIT
I.  enostavna dela      1,00    86.391
II.  manj zahtevna dela    1,15    99.339
III. srednje zahtevna dela   1,30    112.309
IV.  zahtevna dela       1,45    125.267
V.  bolj zahtevna dela    1,70    146.865
VI.  zelo zahtevna dela    2,20    190.060
VII. visoko zahtevna dela   2,60    224.617
VIII. najbolj zahtevna dela   3,30    285.093
IX.  izjemno pomembna,
   najbolj zahtevna dela   3,80    328.287
in veljajo od meseca avgusta 2005 do julija 2006.
2. Osnovne plače
(1) Osnovne plače delavcev, ki so višje od izhodiščne plače v posameznem tarifnem razredu, se z mesecem avgustom 2004 prav tako povečajo za 3,85% in veljajo do julija 2005.
(2) Osnovne plače iz prvega odstavka te točke se z mesecem avgustom 2005 dodatno povečajo za 3,35% in veljajo do julija 2006.
3. Usklajevanje plač z Dogovorom o politiki plač
v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005
(1) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po prvem odstavku 1. točke, oziroma prvem odstavku 2. točke Tarifne priloge, delavčeva plača za redno delo (brez stimulacije) ne poveča najmanj za znesek, določen skladno z določili 3. in 4. člena Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004 –2005, to je za 6.647 SIT, delavcu vsak mesec pripada k plači še razlika do navedenega zneska.
(2) Stranki te tarifne priloge do konca junija 2005 skladno z določili 3. in 4. člena Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004 –2005, določita najnižji znesek povečanja plač od avgusta 2005 dalje.
Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po drugem odstavku 1. točke, oziroma drugem odstavku 2. točke tega aneksa, delavčeva plača za redno delo (brez stimulacije) ne poveča najmanj za znesek, ugotovljen skladno z drugim odstavkom te točke, mu pripada pri plači še razlika do ugotovljenega zneska.
(3) Znesek povečanja plače delavca mora biti razviden iz obračuna plače.
4. Socialni mir
Stranke te tarifne priloge soglašata, da v obdobju od avgusta 2004 do julija 2006 ne bosta odpirali vprašanj Panožne kolektivne pogodbe, ki bi bili vezani na dodatno spremembo stroškov dela.
5. Rešitev za posebne primere
(1) V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogočajo izplačila plač, določenih v prvi in drugi točki oziroma bi takojšnji dvig plač povzročil resne težave v poslovanju, se lahko plače povečujejo postopno, vendar pa morajo biti z izhodiščnimi in osnovnimi plačami, določenimi v prvi in drugi točki, usklajene najkasneje v roku šestih mesecev od dneva dviga izhodiščnih in osnovnih plač za posamezno leto.
(2) Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je politika plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca ali povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom za drugačno politiko plač, vendar le začasno do 6 mesecev.
6. Regres za letni dopust
(1) Zaposlenemu pripada regres za letni dopust za leto 2004 najmanj v višini 137.853 SIT.
(2) V naslednjih letih veljavnosti te tarifne priloge se minimalni znesek regresa določi tako, da se regres za preteklo leto poveča za rast življenjskih potrebščin brez cen alkoholnih pijač in tobaka.
7. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 in 5/98).
8. Veljavnost
(1) Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti začne veljati z dnem sklenitve.
(2) Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
Podpisniki:
 
Gospodarska zbornica
Slovenije
 
Združenje za celulozno,
papirno in
papirno-predelovalno industrijo
Slovenije
Predsednik upravnega odbora
Branko Rožič l. r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcije za les in papir
mag. Samo Hribar-Milič l. r.
 
Konfederacija sindikatov
Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.
 
Sindikat papirne dejavnosti
Predsednik
Stane Ravnikar l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge k pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 5. 8. 2004 pod zap. št. 38/7 in št. spisa 121-03-0043/94-016.