Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997

Kazalo

1881. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, stran 2968.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 20. seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Postojna s sedežem Ljubljanska 4, Postojna (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna.
Sedež zavoda je Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna.
V sestavo zavoda sodijo še:
– Podružnična šola Bukovje,
– Podružnična šola Planina,
– Podružnična šola Studeno.
3. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Antona Globočnika Postojna in je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru na registrskem vložku številka 1-2138-00. Zavod prevzame vse pravice in obveznosti prejšnjega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za osnovno izobraževanje.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime zavoda: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenja pečatov.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
7. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– H/55.51 – priprava šolske prehrane.
9. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti zavod še:
– spodbuja in organizira interesno dejavnost in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih, kulturnih in drugih organizacijah ter ostalimi občani;
– skupaj s straši in drugimi uporabniki v krajevni skupnosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
10. člen
Zavod je s svojo dejavnostjo ulice in naselja: Cesta v Staro vas, Prekomorskih brigad, Stjenkova ulica, Pretnerjeva ulica, Kajuhova ulica, Nova vas, Ulica Dolomitskega odreda, Ulica IX. korpusa, Cesta na Kremenco, Rožna ulica, Pivška ulica, Ulica Franca Smrduja, Erazmova ulica, Staro vas, vse novooblikovane ulice na Kremenci I in II, Ovčjih stajah, Goričici, Volaričeva ulica od številke 10 dalje ter okoliši podružničnih šol Bukovje, Planina in Studeno.
Podružnična šola Bukovje zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda v šolskem okolišu, ki zajema vasi: Bukovje, Predjama, Gorenje in Belsko.
Podružnična šola Planina zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 4. razreda v šolskem okolišu, ki zajema vasi: Planina in Liplje.
Podružnična šola Studeno zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 2. razreda v šolskem okolišu, ki zajema vasi: Studeno, Strmca in Lohača.
Šolski okoliš je prilagodljiv v območjih, ki mejijo na dva šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja okoliš, kot je določen v odloku.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s statutom,
– pet članov predstavnikov delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok,
– trije predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Pri predstavnikih staršev je vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo biti pričeti najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
13. člen
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Kandidate za predstavnike delavcev predlaga lahko zbor delavcev, vsak delavec v zavodu ter reprezentativni sindikat.
O predlaganih delavcih za kandidate delavci na zboru delavcev glasujejo. Predlagani delavci, ki jih potrdi večina prisotnih na zboru delavcev, postanejo kandidati za izvolitev članov sveta zavoda.
Kandidatna lista mora vsebovati najmanj tri predstavnike strokovnih delavcev, najmanj enega predstavnika podružničnih šol ter najmanj enega predstavnika upravno administrativnih in tehničnih služb.
Tako oblikovana kandidatna lista se izroči komisiji za izvedbo volitev.
14. člen
Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi delavci zavoda.
Pripravi se volilni imenik, iz katerega bo razvidno število vseh volivcev za okolje v katerem so volitve razpisane.
15. člen
Glasovnice se pripravijo z označbo zavoda, označbo volitev, datumom volitev. Po abecednem redu morajo biti navedeni kandidati po področjih (strokovni delavci zavoda, delavci podružnične šole, upravno administrativni in tehnični delavci) in opredeljen način glasovanja (volijo se trije predstavniki strokovnih delavcev, en predstavnik podružnične šole ter en predstavnik upravno administrativnih in tehničnih delavcev).
Glasovnice morajo biti žigosane. Pripravijo se v enakem številu, kolikor je vseh upravičencev v okolju, v katerem so volitve. Neuporabljene glasovnice se po zaključenih volitvah spravijo v posebno kuverto, ki jo komisija zapečati. Enako tudi uporabljene glasovnice.
16. člen
Izvoljeni so tisti kandidati za posamezna področja, ki so dobili največje število glasov.
O poteku volitev se piše zapisnik. Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja.
17. člen
Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je mandat potekel, opravi prvi sklic ravnatelj zavoda najkasneje v roku 30 dni.
Novi svet začne delo s konstituiranjem. S tem dnem začne teči mandat novemu svetu zavoda. Predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani na prvi seji sveta zavoda.
18. člen
Članom sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve pristojen organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma za razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za volitve.
19. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnimi in izobraževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema pravila in druge akte zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določata zakon in pravila zavoda. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje 3 mesece pred iztekom mandata.
Zavod ima v skladu s standardi in normativi pomočnika ravnatelja in vodje podružničnih šol. Imenuje in razrešuje jih ravnatelj v skladu z zakonom.
3. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktiv. Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
4. Svet staršev
22. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna Občine Postojna v skladu z zakoni, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve, z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu Občine Postojna se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila ter normative in standarde, ki veljajo za področje predšolske vzgoje, krije ustanovitelj.
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico razhajanje med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami.
24. člen
Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju tistega dela medsebojno dogovorjenega programa iz osnovne dejavnosti, za katerega se na osnovi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna, krije ustanovitelj.
VI. JAVNOST DELA
26. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VII. NADZOR
27. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Vsa vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se uredijo s pravili zavoda, ki jih sprejme svet zavoda.
Pravila zavoda sprejme svet zavoda najpozneje v roku šest mesecev od sprejetja tega odloka, veljati pa začnejo, ko da soglasje k njim Občinski svet občine Postojna.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti sveta oziroma ravnatelja zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
30. člen
Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata v skladu z zakonom.
31. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Notranja organizacija zavoda bo opredeljena v pravilih zavoda.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju osnovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 26/92), ki ga je sprejela Skupščina občine Postojna dne 12. 3. 1992 in statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 9. 7. 1992 in potrjen s sklepom Skupščine občine Postojna št. 108-1/92-10.
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061000/0001/97
Postojna, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost