Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997

Kazalo

1864. Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, stran 2939.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
I. OBVEZNE SESTAVINE IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija
1. člen
(1) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudb, katerih vsebino določa 3. člen te odredbe,
3. obrazec ponudbe,
4. obrazce za ugotavljanje usposobljenosti, navodila o načinu prikaza podatkov in merila in postopke, ki se nanašajo na ocenjevanje usposobljenosti ponudnikov, v skladu s 40. členom zakona o javnih naročilih,
5. obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
6. vzorec pogodbe,
7. vrsto, tehnične značilnosti in kakovost ter opise blaga, gradbenih del ali storitev, ki so predmet naročila, vključno s tehničnimi popisi del, risbe, skice, kot je potrebno glede na vrsto naročila; količino blaga; morebitne dodatne storitve, ki jih je potrebno opraviti v sklopu posla; lokacijo, kjer je potrebno opraviti delo, željeni in potrebni čas, ko mora ponudnik dostaviti blago, opraviti gradbeno delo ali storitev,
8. tehnično dokumentacijo oziroma načrte, kjer je to potrebno, v skladu s 7. členom te odredbe,
9. obrazec predračuna, z navodili za izpolnitev v skladu z 8. členom te odredbe,
10. vzorec bančne garancije za resnost ponudbe,
11. vzorec bančne garancije za dobro izvedbo posla,
12. vzorce drugih bančnih garancij, ki bodo uporabljene v določenem poslu.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati tudi druge dokumente, ki jih morajo upoštevati ponudniki pri izdelavi ponudbe in jih naročnik navede kot sestavne dele ponudbene dokumentacije v navodilih ponudnikom.
(3) Razpisno dokumentacijo sestavljajo tudi dodatna pojasnila naročnika in zapisnik o morebitnem sestanku za pojasnila, kaj se od ponudbe pričakuje in morebitnih zapisnikov o ogledu kraja izpolnitve pogodbe.
Vsebina povabila k oddaji ponudbe
2. člen
Povabilo k oddaji ponudbe vsebuje podatke o naročniku, podatke o ponudniku ali o zastopniku ponudnika, podatke o razpisu, na katerega se nanaša razpisna dokumentacija in povabilo k oddaji ponudbe.
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. člen
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe vsebujejo navedbo dokumentacije, ki jo mora vsebovati ponudba in način, kako mora biti ta dokumentacija izdelana in urejena:
1. navedbo, da se razpis izvaja po zakonu o javnih naročilih in navedbo drugih zakonov in predpisov, ki bodo uporabljeni pri tem razpisu, kot na primer mednarodne pogodbe ali sporazumi; opustitev te navedbe pa ni razlog za pritožbo ali za spor z naročnikom;
2. jezik ali jezike, v katerih mora ponudnik izdelati ponudbo;
3. navedbo vseh ponudbenih dokumentov, ki jih mora predložiti ponudnik, da bo ponudba veljavna;
4. način, kako sme ponudnik zahtevati pojasnilo razpisne dokumentacije in navedbo, ali namerava naročnik organizirati sestanek s ponudniki;
5. skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo;
6. način, mesto in čas oddaje ponudbe;
7. če bodo upoštevane ponudbe tudi samo za del razpisanega javnega naročila, mora biti navedeno, za kateri del ali dele je dopustno predlagati ponudbe;
8. način ocenjevanja ponudb ter merila in postopke, ki se nanašajo na ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenosti ponudnikov;
9. ceno ponudbe, kako mora biti navedena in izražena, vključno z navodilom, kaj mora cena še vključevati, kot na primer prevozne stroške, zavarovanja, carine, davke in podobno, razen cene blaga, gradbenih del ali storitev;
10. merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe, vključno z navedbo morebitnih referenc, ki bodo upoštevane pri določenih ponudbah ter druga merila, ki bodo poleg cene upoštevana pri vrednotenju ponudb. Merila morajo biti izražena vrednostno, kjerkoli je to možno;
11. zahteve po predložitvi dokumentov, ki jih morajo predložiti ponudniki naročniku kot dokazilo o usposobljenosti in sposobnosti, v skladu s 4. in 5. členom te odredbe;
12. zahteve naročnika glede izdajatelja, vrste, oblike, zneska ali drugih glavnih elementov in pogojev garancij v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik skupaj s ponudbo oziroma po podpisu pogodbe ali kot je določeno v navodilih ponudniku;
13. navedbo, kako bodo obravnavane variantne ponudbe; če variantne ponudbe ne bodo upoštevane, mora biti to navedeno v razpisni dokumentaciji; če je obvezno predložiti poleg variantne ponudbe tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, mora biti to navedeno;
14. kakršnekoli obveze, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe, kot na primer obveze glede protidobav ali prenosa tehnologije;
15. rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne;
16. navedbo roka, v katerem mora pozvani ponudnik, po prejemu obvestila o izbiri njegove ponudbe, pristopiti k podpisu pogodbe;
17. navedbo in opis postopkov, ki jih bo naročnik zahteval potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, vključno z morebitnimi odložnimi pogoji do pričetka veljavnosti pogodbe, kot na primer pridobitev potrebnih soglasij pristojnih organov;
18. opozorilo, da v času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe;
19. opozorilo, da v času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena;
20. opozorilo, da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije;
21. če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje;
22. obvestilo ponudniku o pravici do zahteve za revizijo.
Dokumentacija za ugotavljanje usposobljenosti
4. člen
(1) Dokumentacija za ugotavljanje usposobljenosti mora vsebovati vsa potrebna dokazila, da ponudnik:
1. izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje in ima ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbo;
2. mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
3. ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
4. je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom;
5. da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
6. predloži pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
(2) Naročnik mora, glede na predmet naročila, z navodili ponudnikom zahtevati od ponudnikov tudi dokazila o izpolnjevanju drugih z zakonom predpisanih pogojev, ki jih mora ponudnik izpolnjevati v primeru posamičnega naročila.
(3) Naročnik sme v razpisni dokumentaciji z navodili ponudnikom zahtevati tudi dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, ki so pomembni za ugotovitev usposobljenosti ponudnikov v fazi ugotavljanja usposobljenosti.
(4) Naročnik mora v vseh fazah javnega naročila uporabljati iste pogoje in merila za ugotavljanje usposobljenosti, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti
5. člen
(1) Razpisna dokumentacija mora od ponudnikov zahtevati predložitev podatkov in listin, na podlagi katerih naročnik ugotovi, da ima ponudnik potrebne kapacitete ali, da zagotavlja kapacitete potrebne za izpolnitev prejetega naročila. Praviloma mora v ta namen razpisna dokumentacija vsebovati obrazce za vpis:
– referenc strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi,
– podatkov o že sklenjenih pogodbah, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet,
– razpoložljive opreme in dostopa do ključnih surovin ali materialov.
(2) Če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju.
Splošni pogoji pogodbe in posebni pogoji pogodbe
6. člen
(1) Naročnik pripravi za določeno vrsto posla splošne pogoje pogodbe, ki jih lahko uporablja pri več sorodnih poslih. Naročnik deponira en izvod splošnih pogojev pogodbe na ministrstvu, pristojnem za finance. Naročniki ne smejo spreminjati splošnih pogojev pogodbe po pričetku javnega razpisa.
(2) V posebnih pogojih pogodbe sme naročnik posebej urediti tudi specifična določila za posamično vrsto posla.
Projektna dokumentacija oziroma načrti
7. člen
Projektna dokumentacija in načrti morajo biti izdelani v skladu s pravili stroke, katere predmet je javno naročilo in v skladu z veljavnimi standardi. Pri izdelavi morajo biti upoštevani veljavni predpisi glede vsebine projektne dokumentacije in načina njene izdelave. Za projektno dokumentacijo in načrte mora biti znano, kdo jamči za njihovo tehnično in funkcionalno pravilnost in ustreznost.
Predračun z navodilom za izpolnitev predračuna
8. člen
(1) Obrazec predračuna z navodilom za izpolnitev mora biti izdelan tako, da je možno preveriti skladnost enotnih cen s stroški. Poleg predračuna po enotah mora razpisna dokumentacija vsebovati obrazce za prikaz strukture cene, v katerih morajo biti prikazani tudi glavni elementi strukture cene, minimalno pa delež neposrednega dela in delež materialnih stroškov. Pri naročilih kompleksnega značaja mora naročnik zahtevati predložitev strukture cene za posamične sklope izvedbe naročila.
(2) Naročnik mora zahtevati od ponudnikov predložitev terminskega plana predvidenih plačil ali enega plačila, če je predvideno enkratno plačilo.
II. OBVEZNE SESTAVINE IN VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudbena dokumentacija
9. člen
(1) Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse elemente, ki so zahtevani v navodilih ponudnikom v razpisni dokumentaciji in v dodatno naknadno poslanih pojasnilih ponudnikom.
(2) Ponudba mora vsebovati tudi vse potrebne dokumente, ki omogočajo naročniku oceniti resničnost in kakovost ponudbe, usposobljenost in sposobnost ponudnika ter dokazila o ustreznosti celotne in vseh posamičnih cen.
(3) Predračun in prikaz strukture stroškov mora dokazovati, da cene v ponudbi pokrivajo stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo naročila.
10. člen
Ponudbena dokumentacija mora biti urejena in opremljena tako, kot je to zahtevano v navodilih ponudnikom.
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-101/97
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti