Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3217. Splošni pogoji delovanja slovenskega knjižnega trga, stran 8750.

V skladu s 3. členom Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90, 19/00) in na podlagi 31. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije je Upravni odbor GZS – Združenja za tisk in medije dne 4. 6. 2004 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
delovanja slovenskega knjižnega trga
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Splošni pogoji delovanja slovenskega knjižnega trga (v nadaljevanju: splošni pogoji) so namenjeni ureditvi delovanja trga knjig kot kulturnih dobrin oziroma knjižnih izdaj v kakršni koli obliki (v nadaljevanju besedila: knjiga) in preprečevanju nelojalne konkurence pri prometu s knjigo. S temi splošnimi pogoji se zagotavljajo enotni osnovni tržni pogoji za širitev prodajne mreže in za dostopnost široke ponudbe založniških izdelkov končnim kupcem pod enakimi pogoji.
(2) Namen splošnih pogojev je:
– povečati dostopnost knjige za vse končne kupce in znižanje nivoja cen knjig,
– izenačiti kupce knjig tako, da jo bodo v danem trenutku kupili po enaki ceni ne glede na mesto oziroma kraj nakupa,
– spodbujanje zdrave konkurenčnosti med prodajnimi potmi,
– decentralizacija distribucijskih kanalov,
– razvoj knjigotrške mreže, še posebej na do sedaj zapostavljenih področjih.
(3) Splošni pogoji veljajo za vse fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s prometom knjig.
(4) Založniki po teh splošnih pogojih so proizvajalci (izdajatelji) in uvozniki knjig, v nadaljnjem besedilu založniki.
(5) Knjigotržci so tisti, ki se ukvarjajo s kakršnokoli prodajo knjig (v nadaljnjem besedilu: prodajalci, založbe, društva, javni in zasebni zavodi, uvozniki, knjigarne, trgovine, prodajni kioski, prodajni centri, ki so specializirani ali nespecializirani za prodajo knjig, internetne knjigarne in prodajalci, knjižni klubi, telefonski studii, antikvariati, samostojni podjetniki posamezniki, samozaložniki, akviziterji in drugi posredniki).
(6) Končni kupci v smislu teh splošnih pogojev so tisti, ki knjige ne kupujejo za nadaljnjo prodajo. To so vse fizične osebe, ki knjige kupujejo v knjigarnah za svojo rabo, člani knjižnih klubov, naročniki knjižnih zbirk, vse pravne osebe, t.j. podjetja, društva, inštituti, laične in cerkvene organizacije, ki ne sodelujejo pri izdaji določenih knjig, vendar jih kupujejo za darila ali v izobraževalne namene. Končni kupci v smislu splošnih pogojev so tudi šolske knjižnice in učbeniški skladi, fakultetne, strokovne, splošne in druge knjižnice, ki knjige namenjajo izposoji. Končni kupci so tudi organizatorji in udeleženci vseh oblik izobraževanja, ki kupujejo izobraževalno literaturo za namene izobraževanja.
(7) Knjige in knjižne izdaje v smislu teh splošnih pogojev so tudi:
– elektronske izdaje knjižnih del kot so zvočne knjige, cederomi, kasete,…
– kartografski proizvodi,
– proizvodi, ki knjige in kartografske proizvode reproducirajo ali nadomeščajo in ki pri presoji skupnih okoliščin veljajo za lastne založbam in knjigarnam,
– kompleti, v katerih je jedro izdelka knjiga ali knjižna izdaja,
– učbeniki, slovarji, atlasi, enciklopedije, katerih osnova je knjižna izdaja,
– tujejezične knjige sodijo pod te splošne pogoje samo v primeru, da so v glavnem izdelane za prodajo v Sloveniji oziroma da so potrjeni uvoženi učbeniki oziroma priročniki, ki jih uporabljajo šole, fakultete oziroma druge izobraževalne ustanove za namen poučevanja in se pojavljajo v letnih katalogih potrjenih učbenikov.
(8) Življenjska doba knjige z vsebino, ki je vsaj v 90% identična prvi izdaji, je čas od začetka prodaje do prodaje do minimalne zaloge (do 10% tiskane naklade) knjige in upošteva vse izdaje tega naslova.
(9) Nakup in prodaja knjig na debelo je vsak posel v zvezi s prometom knjig za nadaljnjo prodajo.
(10) Nakup in prodaja knjig na drobno je prodaja knjig končnemu kupcu.
(11) Založnik pri prodaji na debelo dogovori rabate, ko knjige daje v nadaljnjo prodajo, pri prodaji na drobno pa opredeli popuste, kadar knjige prodaja končnemu kupcu.
(12) Knjigam, ki so namenjene prodaji, ob izidu založnik določi enotno ceno za prodajo na slovenskem knjižnem trgu.
II. ENOTNA CENA KNJIGE
2. člen
Založnik prosto in svobodno oblikuje enotno ceno svojih knjig oziroma knjižnih izdaj v kakršnikoli obliki. Splošni pogoji založnika ne omejujejo pri oblikovanju cene, ki pa mora veljati povsod po Sloveniji hkrati in za vsak segment kupcev enakopravno.
III. DOLOČANJE IN TRAJANJE ENOTNE CENE KNJIGE
3. člen
(1) Založnik pred dnevom začetka prodaje določi knjigi enotno ceno vključno z davkom na dodano vrednost, t.j. maloprodajno ceno za prodajo končnim porabnikom, in jo na ustrezen način objaviti. Enako velja tudi za spremembe cene.
(2) Enotna cena knjige, ki jo določi založnik, velja najmanj 12 mesecev od dneva določitve cene razen v primeru, če stopnja uradno priznane inflacije od dneva izida do dneva spremembe cene preseže 5%.
(3) Enotno ceno knjige v SIT, natisnjene po uveljavitvi splošnih pogojev, mora založnik označiti (odtisniti) na zunanji platnici vsake knjige, razen uvoženim knjigam v tujem jeziku.
(4) Založniki lahko v času življenjske dobe knjige določijo naslednje enotne cene:
– osnovno ceno knjižnega naslova;
– ceno knjig v kompletu (knjiga in drugi proizvodi ali več različnih knjig);
– cene serij;
– prednaročniške cene;
– različne cene za posamezno knjigo z namenom raziskave trga, vendar le v obdobju do izida knjige;
– klubske cene (klub vsaj enkrat letno izda posebno publikacijo, v kateri so opredeljena pravila kluba);
– posebne cene za pravne in fizične osebe, ki so pogodbeno sodelovale pri izdaji posameznih izdelkov založbe na način, ki je bistveno doprinesel k nastanku določenega dela;
– posebne cene za naročnike plačljivih časopisov in revij pri nakupu knjige, ki jo je izdalo uredništvo tega časopisa ali revije.
(5) Založnik sme določiti različno ceno za posamezen naslov samo v primeru, da je to objektivno upravičeno zaradi opreme, časa izdaje ali obveznosti kupca do članstva v knjižnem klubu.
IV. POPUSTI, DODATNE UGODNOSTI IN BREZPLAČNI DODATKI
4. člen
(1) Založnik lahko v času življenjske dobe knjige določi popuste na enotno ceno knjige, ki morajo veljati za vse po enakih pogojih in istočasno na celotnem ozemlju Slovenije.
(2) Končni kupec ne sme biti deležen dodatnih ugodnosti samo zato, ker je knjigo kupil, temveč iz posebej opredeljenih razlogov:
– ker je naročil celo zbirko, v kateri je naslov izšel,
– ker je knjigo naročil in plačal pred izidom v prednaročilu,
– ker je kupil večjo količino knjig, ki niso šolski učbeniki,
– ker je član nekega knjižnega kluba in nakupuje v skladu s pravili kluba,
– ker je stalen kupec (dodatki nizke vrednosti so opredeljeni v četrtem odstavku tega člena),
– ker je vplivno sodeloval s finančnimi ali drugimi sredstvi pri sami izdaji,
– ker se je udeležil izobraževanja, ki ga je organiziral založnik,
– ker je naročnik in plačnik določenega časopisa, pri katerem je knjiga izšla.
(3) Pri prodaji knjig se odobrijo brezplačni dodatki samo v primeru, da so
– nizke vrednosti, do največ 34% enotne cene knjige;
– v obliki komercialnih dodatkov ali v obliki komercialnih stranskih storitev;
– v obliki prevzema stroškov odpreme in posebnih nabavnih stroškov;
– popuste v knjižnem klubu določa knjižni klub le za svoje člane na osnovi dogovora z založnikom.
(4) Akcijske prodaje namenjene povečevanju prodaje knjig (plačaš 2, dobiš 3, in podobne metode) štejejo kot popusti, dodatne ugodnosti in dodatki, če znašajo skupaj do 34% enotne cene knjige.
5. člen
Založniki in knjigotržci lahko ponudijo končnemu kupcu do 5% popusta v svoje breme.
6. člen
(1) Založniki so dolžni na Združenju za tisk in medije evidentirati svoje klube skupaj s pravili njihovega delovanja. Evidentiranje se mora opraviti najkasneje dan pred začetkom delovanja kluba na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh pogojev. Seznam klubov skupaj z njihovimi pravili se objavi na spletnih straneh združenja.
(2) Založniki so dolžni na Združenju za tisk in medije evidentirati spremembe v pravilih delovanja kluba ali njegovi ukinitvi v roku 8 dni od uveljavitve spremembe oziroma ukinitve.
V. OBVEZA UPOŠTEVANJA ENOTNIH CEN
7. člen
(1) Knjigotržci so dolžni upoštevati enotno ceno, ki je določena v skladu z 2. členom in velja za celotno območje Republike Slovenije, kolikor ni s temi splošnimi pogoji določeno drugače.
(2) Enotne cene ne veljajo za izvoz, v kolikor ni v teh splošnih pogojih drugače določeno.
VI. IZJEME OD ENOTNE CENE KNJIGE
8. člen
(1) Prvi odstavek 3. člena ne velja pri prodaji knjig:
– založnikom, izvoznikom, knjigotržcem ali njihovim zaposlenim in stalnim sodelavcem za lastno uporabo;
– za uvožene knjige v tujem jeziku, razen tistih iz 1. člena (7), šesta alinea;
– avtorjem samostojnih publikacij založbe za lastno uporabo;
– kot nadomestni izvodi, če so bile knjige umazane, poškodovane ali imajo kakšno drugo napako,
– založnik knjige lahko samo za čas predstavitve za udeležence te predstavitve oblikuje posebne popuste,
– založnik lahko za čas sejemskih prireditev udeležencem prireditve ponudi poseben, sejemski popust, ki ne sme presegati meje za razprodajo, določene v 8. členu teh pogojev.
(2) Prodajo na podlagi pete alinee prejšnjega odstavka mora založnik, razen za sejme in prireditve, ki jih organizira GZS ali Društvo pisateljev Slovenije, priglasiti na Združenje za tisk in medije najkasneje dan pred začetkom sejemske prireditve. Če založnik tega ne stori ali ne stori pravočasno, se šteje, da je kršil te splošne pogoje.
(3) Antikvariati in prodajalci rabljenih knjig so dolžni hraniti dokumente o izvoru knjige ves čas prodaje te knjige in še 12 mesecev po njeni prodaji. Kot dokument o izvoru knjige štejejo dobavnica, račun za knjigo ali podpisana izjava o izvoru knjige.
(4) Dokument o izvoru knjige mora vsebovati najmanj naslednje elemente: ime in naslov antikvariata ali prodajalca, ime in priimek, naslov prinosnika oziroma prodajalca knjige antikvariatu, naslov knjige in avtorja, ter izjavo o izvoru (kraj nakupa, darilo, dediščina…) posameznega naslova, prostor za podpis prodajalca knjige antikvariatu ter izjavo o varstvu in uporabi podatkov kupca.
VII. PRODAJA OSTANKOV
9. člen
(1) Založnik se lahko odloči kadarkoli, da bo knjigo umaknil iz redne prodaje in jo vključil v prodajo ostankov.
(2) Za prodajo ostankov lahko založnik določi drugačno enotno ceno od prvotno določene enotne cene.
(3) Ko je knjiga vključena v prodajo ostankov, je založnik ne sme več vključiti nazaj v redno prodajo.
VIII. RAZPRODAJA KNJIGE
10. člen
(1) Razprodaja je odstopanje od enotne cene knjige, ki je višje od 50% glede na enotno ceno knjige. Ceno za razprodajo določi založnik knjig enotno za celotno območje Slovenije istočasno in enako za vse, ki se ukvarjajo s prometom knjig.
(2) Založnik ali prodajalec lahko izjemoma in ne glede na prvi odstavek tega člena uvede razprodajo zaradi ukinitve dejavnosti, zaradi razveljavitve ali poteka veljavnosti predpisov ali zastarelosti podatkov, ki so objavljeni v knjigi, zaradi preteka časa pri koledarskih knjigah ali zaradi prenehanja podjetja oziroma elementarnih nezgod.
(3) Uvedba razprodaje mora biti objavljena na običajen način (v sredstvih javnega obveščanja, s plakati, letaki in drugimi sredstvi obveščanja, v prodajalnah in zunaj prodajaln na vidnem mestu, kjer se knjiga prodaja) in sporočena na Združenje za tisk in medije najkasneje dan pred začetkom razprodaje zaradi objave na spletnih straneh združenja.
(4) Objava o uvedbi razprodaje mora vsebovati naslednje podatke:
– kraj, kjer bo razprodaja, z navedbo imena prodajalne,
– naslova knjig, ki se razprodajajo, v primeru, da ne gre za razprodajo celotnega programa,
– čas trajanja razprodaje,
– obseg znižanja cen glede na dosedanje enotne cene,
– ostale pogoje razprodaje (izjeme za določene knjige, knjige nad določeno vrednostjo, ipd.).
(5) Prodaja knjig po znižanih cenah je na podlagi drugega odstavka tega člena dovoljena le končnemu kupcu.
IX. MEDNARODNA TRGOVINA S KNJIGO
11. člen
(1) Enotna cena, določena v skladu z 2. členom, ne velja pri izvozu knjig. Vsak izvoz zaradi ponovnega uvoza istega naslova z namenom, da se tako obide osnovni namen teh splošnih pogojev, je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.
(2) Zlasti se razume kot izogibanje tem splošnim pogojem, če nekdo sam ali s pomočjo nekoga drugega izvaža knjige v tujo državo, da bi jih nato od tam sam ali s povezanim podjetjem prodajal končnim potrošnikom v Slovenijo.
X. SANKCIONIRANJE KRŠITEV SPLOŠNIH POGOJEV
12. člen
Kršitve teh splošnih pogojev ugotavlja in izreka ukrepe Častno razsodišče pri Gospodarski zbornici Slovenije. Za odločanje o morebitnih odškodninskih zahtevkih je pristojna Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Splošne pogoje slovenskega knjižnega trga sprejme Upravni odbor Združenja za tisk in medije pri Gospodarski zbornici Slovenije in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembe splošnih pogojev se sprejmejo po enakem postopku, kot so bili sprejeti splošni pogoji in se prav tako objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Založniki in knjigotržci iz četrtega in petega odstavka 1. člena teh splošnih pogojev so dolžni svoje poslovanje uskladiti s temi splošnimi pogoji v roku šestih mesecev od dneva objave splošnih pogojev v Uradnem listu RS.
15. člen
Določila tretjega odstavka 3. člena začnejo veljati v roku 12 mesecev od dneva objave splošnih pogojev v Uradnem listu RS, založniki in knjigotržci pa jih lahko uporabljajo tudi pred tem rokom.
16. člen
Splošni pogoji začnejo veljati v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. junija 2004.
mag. Rina Klinar l. r.
Predsednica
UO Združenja za tisk in medije